Standarde metodologice implementate în statisticile BNR


I. Manualul balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale al FMI, ediţia a 6-a, 2009 (BPM6)

1. Cadrul metodologic standard pentru compilarea statisticiilor privind balanţa de plăţi (BOP) şi poziţia investiţională internaţională (IIP) a României este asigurat de Manualul de balanţă de plăţi, elaborat de FMI. Cea de a şasea ediţie a acestui manual (BPM6) urmează să fie implementată la nivel european începând cu luna iunie 2014, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 555/2012 al Comisiei din 22 iunie 2012, publicat din Jurnalul Oficial în 27 iunie 2012. (varianta în limba română )

Principalele obiective ale acestui manual sunt:

  • să asigure şi să explice conceptele, definiţiile, clasificările şi convenţiile folosite în statisticile balanţei de plăţi şi ale poziţiei investiţionale internaţionale;
  • să îmbunătăţească comparabilitatea datelor prin promovarea principiilor statistice de compilare adoptate la nivel internaţional;
  • să descrie legăturile dintre balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională şi alte statistici macroeconomice, în vederea promovării consistenţei între diferitele serii de date;
  • să reflecte legătura dintre datele din sfera balanţei de plăţi şi a poziţiei investiţionale internaţionale cu cele din conturile naţionale.

Standardele metodologice de compilare în domeniul balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale au fost revizuite ca răspuns la evoluţiile economice şi financiare la nivel mondial, la noi cerinţe de analiză a datelor venite din partea utilizatorilor, precum şi la experienţa practică acumulată de către producătorii de statistici macroeconomice.

Pentru a menţine şi îmbunătăţi coerenţa între statisticile macroeconomice internaţionale, manualul BPM6 a fost elaborat în paralel cu actualizarea Definiţiei OECD benchmark a investiţiilor străine directe (BD4 - 2008), precum şi a Sistemului Conturilor Naţionale (SCN 2008).

Mai multe informaţii privind metodologia statistică şi procesul de implementare coordonat la nivel european se găsesc pe pagina de internet a Băncii Centrale Europene: http://www.ecb.europa.eu/stats/external/bpm6/html/index.en.html

2. O sinteză a principalelor modificări aduse de implementarea noilor standarde BPM6, precum şi calendarul de diseminare a datelor conform noii metodologii pot fi accesate în documentele:


 Principalele modificări introduse de noua metodologie BPM6

 Balanţa de plăţi în contextul noilor standarde metodologice internaţionale BPM6

II. Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană ediţia 2010 (SEC 2010)

1. Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010) este cel mai nou cadru metodologic compatibil la nivel internaţional, care permite descrierea sistematică şi detaliată a unei economii. Metodologia SEC 2010 este cuprinsă în Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013, publicat în Jurnalul Oficial din 26 iunie 2013 (varianta în limba română ) şi va fi implementată din septembrie 2014, într-o manieră coordonată la nivel european.

SEC 2010 defineşte:

  • o metodologie bazată pe standarde, definiţii, clasificări şi norme contabile comune, destinate a fi utilizate pentru elaborarea conturilor pe o bază comparabilă, în scopurile Uniunii Europene;
  • un program de transmisie care cuprinde tabele pentru a fi furnizate de către statele membre la termenele specificate.

SEC 2010 este compatibil la nivel internaţional cu metodologia recomandată de Sistemul Conturilor Naţionale ediţia 2008 (SCN 2008), adoptat de Comisia ONU pentru Statistică şi cu Manualul privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională (BPM 6).

Pentru a continua să fie relevante, statisticile macroeconomice trebuie să reflecte modificările structurale din economie. În acelaşi timp, utilizatorii de date şi informaţii statistice au nevoie de informaţii cât mai actuale, disponibile într-un timp cât mai scurt. De aceea, faţă de ediţia precedentă a metodologiei (care datează din 1995), ediţia 2010 aduce modificări atât de sferă de cuprindere, cât şi conceptuale, reflectând evoluţiile care s-au petrecut în ultimii douăzeci de ani în domeniul economic în contextul rolului tot mai mare al tehnologiei informaţiei în procesele de producţie, al creşterii rolului activelor care nu sunt rezultatul unui proces de producţie, produselor proprietăţii intelectuale ( software ș i produse de divertisment, opere literare sau artistice ), serviciilor, toate acestea pe fondul procesului de globalizare.

Mai multe informaţii privind metodologia statistică şi procesul de implementare coordonat la nivel european se găsesc pe pagina de internet a Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-2010 , precum și în Buletinul lunar al BCE, august 2014  (pag. 83-97).

2. Implicaţiile pentru statisticile elaborate de BNR

 Diferenţe metodologice SEC 2010 – SEC 1995