Comunicat de presă


Investiţiile străine directe în România în anul 2013

30.09.2014

Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică. Obiectivul principal al acesteia a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2013 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2013, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

Cercetarea statistică ISD a fost realizată, pentru prima dată, în conformitate cu prevederile metodologice ale Manualului balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale al Fondului Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6), care a înlocuit vechea metodologie bazată pe Manualul BPM5. Detaliile sunt prezentate în secțiunea PRECIZĂRI METODOLOGICE.

1. Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2013 a atins nivelul de
    2 712 milioane euro, din care:
    2 427 milioane euro aport la capitalurile proprii* (89,5 %);
    285 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (10,5%).

2. Soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2013 a înregistrat valoarea de
    59 958 milioane euro, din care:
    40 700 milioane euro aport la capitalurile proprii, inclusiv profitul reinvestit (67,8%);
    19 258 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (32,2%).

2.1. Repartizarea investiţiilor străine directe pe principalele activităţi economice

Din punct de vedere al orientării pe ramuri economice (conform CAEN Rev.2), ISD s-au localizat cu precădere în industria prelucrătoare (31,1% din total). În cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate ramuri sunt prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (5,9% din total ISD), industria mijloacelor de transport (5,7%), metalurgia (4,1%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (4,0%) şi ciment, sticlă, ceramică (2,7%).

Investiţii străine directe în România
la 31 decembrie 2013

Repartizare pe principalele activităţi economice

  Total
milioane euro % din total ISD
TOTAL, din care: 59 958 100,0
Industrie 28 810 48,1
Industria extractivă 3 519 5,9
Industria prelucrătoare, din care: 18 648 31,1
- alimente, băuturi şi tutun 2 373 4,0
- ciment, sticlă, ceramică 1 619 2,7
- fabricare produse din lemn, inclusiv mobilă 1 255 2,1
- fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice și electrice 1 250 2,1
- maşini, utilaje şi echipamente 1 309 2,2
- metalurgie 2 481 4,1
- mijloace de transport 3 439 5,7
- prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice 3 533 5,9
- textile, confecţii şi pielărie 891 1,5
- alte ramuri ale industriei prelucrătoare 498 0,8
Energie electrică, gaze şi apă 6 643 11,1
Activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative și servicii suport 3 034 5,0
Agricultură, silvicultură şi pescuit 1 278 2,1
Comerţ 6 723 11,2
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 5 887 9,8
Hoteluri şi restaurante 370 0,6
Intermedieri financiare si asigurări 8 496 14,2
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 4 129 6,9
Transporturi 944 1,6
Alte activităţi 287 0,5

 

Pe lângă industrie, activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările (reprezintă 14,2% din totalul ISD), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (11,2%), construcţii şi tranzacţii imobiliare (9,8%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (6,9%).

Imobilizările corporale şi necorporale, cu un sold la finele anului 2013 în valoare de 29 431 milioane euro, reprezintă 49,0% din soldul total al ISD, ceea ce conduce la un grad semnificativ de stabilitate a investiţiei străine directe.

2.2. Repartizarea investiţiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial se observă orientarea ISD cu precădere spre regiunea de dezvoltare BUCUREȘTI-ILFOV (61,4%), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD fiind regiunea CENTRU (8,6%), regiunea SUD-MUNTENIA (7,7%), regiunea VEST (7,6%) şi regiunea NORD-VEST (4,5%).

Menționăm că ISD au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de desfăşurare a activităţii economice.

  milioane euro % din TOTAL
TOTAL, din care: 59 958 100,0
BUCUREŞTI-ILFOV 36 808 61,4
CENTRU 5 179 8,6
SUD-MUNTENIA 4 599 7,7
VEST 4 581 7,6
NORD-VEST 2 665 4,5
SUD-EST 2 529 4,2
SUD-VEST-OLTENIA 1 912 3,2
NORD-EST 1 685 2,8

 

2.3. Repartizarea investiţiilor străine directe pe ţări de origine

Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara de rezidență a deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă din România.

Primele 4 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2013 sunt: Olanda (24,4% din soldul ISD la sfârşitul anului 2013), Austria (19,1 %), Germania (11,2%) și Franţa (7,6%), ierarhie neschimbată din anul 2009.

  milioane euro % din TOTAL
TOTAL, din care: 59 958 100,0
Olanda 14 624 24,4
Austria 11 438 19,1
Germania 6 744 11,2
Franţa 4 568 7,6
Italia 2 816 4,7
Cipru 2 677 4,5
Elveţia 1 942 3,2
Grecia 1 935 3,2
Luxemburg 1 694 2,8
Belgia 1 493 2,5
Marea Britanie 1 475 2,5
Spania   1 110 1,9
Statele Unite ale Americii 1 086 1,8
Cehia 1 082 1,8
Ungaria 747  1,2
Alte ţări * 4 527 7,6

* ţări a căror investiţie este mai mică de 500 de milioane de euro

3. Tipuri de investiţii străine directe

Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD în valoare de 2 764 milioane euro este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii, dezvoltare de firme și restructurare de firme.

În anul 2013 investiţiile greenfield și cele din categoria fuziuni şi achiziţii (M&A) au înregistrat un nivel redus, de 112 respectiv 152 milioane euro; ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2013 este reprezentată de dezvoltările de firme cu o valoare de 1 391 milioane euro, respectiv 50,3% din participaţii și de restructurările de firme cu 1 109 milioane euro, reprezentând 40,1% din participaţii.

Pentru a aprecia impactul de durată al investiţiilor greenfield asupra economiei, au fost evidenţiate şi acumulările de investiţii străine directe (solduri) în întreprinderile înfiinţate prin investiţii greenfield denumite întreprinderi greenfield.

La finele anului 2013 distribuirea pe principalele activităţi economice a soldului investiţiilor străine directe în întreprinderi greenfield se prezintă astfel:

  Total ISD
milioane euro
din care
Investiţii străine directe
în întreprinderi greenfield
milioane euro % în total ISD
pe activităţi economice
  1 2 3=2/1*100
TOTAL, din care: 59 958 28 801 48,0
Industrie, din care: 28 810 11 211 38,9
Industria extractivă 3 519 334 9,5
Industria prelucrătoare 18 648 9 682 51,9
Energie electrică, termică, gaze, apă 6 643 1 195 18,0
Intermedieri financiare şi asigurări 8 496 3 228 38,0
Comerţ 6 723 5 245 78,0
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 5 887 3 726 63,3
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 4 129 1 182 28,6
Alte activităţi 5 913 4 209 71,2

 

4. Exporturile şi importurile întreprinderilor investiţie străină directă

Activitatea întreprinderilor investiţie străină directă, în ansamblul ei, are un impact pozitiv asupra comerţului exterior al României, contribuţia acestora la exporturile de bunuri fiind de 70,9%, în timp ce la importuri de 64,5%.

- milioane euro -
  Exporturi (FOB) Importuri (CIF)
Întreprinderi investiţie
străină directă
% din total economie Întreprinderi investiţie
străină directă
% din total economie
Total 33 623 70,9 34 292 64,5
Industrie, din care: 30 162 63,6 23 808 44,8
Industria prelucrătoare 28 857 60,8 22 911 43,1
Comerţ 3 114 6,6 9 525 17,9
Alte activităţi 347 0,7 959 1,8

NOTĂ: Exporturile şi importurile sunt agregate după activitatea de bază a firmelor, conform CAEN Rev. 2. Nu sunt incluse exporturile şi importurile aferente activităţilor diviziunilor CAEN 84 Administraţie publică, 97/98 Activităţi ale gospodăriilor populaţiei şi 99 Activităţi extrateritoriale.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Metodologia utilizată la realizarea cercetării statistice ISD 2013 este cea prevăzută de Manualul balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale editat de Fondul Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul balanței de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor accesați link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR

 • Investiţia străină directă: relaţie investiţională de durată între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit.

  Sunt considerate investiţii străine directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta şi întreprinderea în care a investit, precum şi profitul reinvestit de către acesta.

  De asemenea, sunt considerate investiţii străine directe, capitalurile din companiile rezidente asupra cărora investitorul nerezident exercită o influenţă semnificativă pe cale indirectă şi anume: capitalurile proprii ale asociatelor şi filialelor rezidente ale întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris (isd grad II).

  În conformitate cu noua metodologie privind compilarea ISD(BPM6), intră în sfera investiţiilor străine directe și investițiile de capital, precum și creditele, provenite de la companiile nerezidente a căror putere de vot sau participație la capitalul social al companiei rezidente este de sub 10%, dar care fac parte din grupul unui investitor direct în compania rezidentă respectivă (companii surori).

 • Investitorul străin direct: persoană juridică, persoană fizică sau grup de persoane ce acţionează concertat, care deţine cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris (respectiv din capitalul de dotare al entităţilor fără personalitate juridică), într-o întreprindere situată în afara propriei ţări de rezidenţă.
 • Întreprinderea investiţie străină directă: este o întreprindere rezidentă, cu sau fără personalitate juridică, în care un investitor nerezident deţine cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris, respectiv din capitalul de dotare în cazul întreprinderilor fără personalitate juridică (sucursale). Deţinerea a cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris, respectiv din capitalul de dotare, este primordială în stabilirea relaţiei de investiţie directă.
 • Întreprinderea investiţie străină directă de gradul II: este o întreprindere rezidentă, cu personalitate juridică, în care un investitor străin direct controlează, prin intermediul unei întreprinderi investiţie străină directă, cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris. Întreprinderile investiţie străină directă de gradul II sunt filiale sau asociate ale întreprinderilor investiţie străină directă. Filialele reprezintă companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin peste 50% din voturi sau din capitalul social subscris, iar asociatele sunt companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin între 10 şi 50 % din voturi sau din capitalul social subscris.
 • Companii surori: : companii din cadrul aceluiași grup, rezidente în țări diferite, între care nu există o relație directă de control sau influență, respectiv niciuna dintre companii nu are cel puţin 10% din voturi sau o participație de cel puțin 10% la capitalul celeilalte.
 • Investiţia directă reversibilă: relaţia investiţională de sens invers investiţiei străine directe pe care o întreprindere investiţie directă rezidentă o are cu investitorul străin direct, dacă întreprinderea rezidentă are o putere de vot de sub 10% la investitorul străin direct sau o participaţie de sub 10% la capitalul social al investitorului străin direct.
 • Componentele investiţiilor străine directe:
  • Capitaluri proprii: capitalul social subscris şi vărsat, atât în numerar cât şi prin contribuţii în natură, deţinut de nerezidenţi în companii rezidente, precum şi cota aferentă din rezerve; în mod corespunzător, în cazul sucursalelor, se ia în considerare capitalul de dotare aflat la dispoziţia acestora.
  • Creditul net: creditele primite de către întreprinderea investiţie străină directă de la investitorul străin direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta, mai puţin creditele acordate de către întreprinderea investiţie străină directă investitorului străin direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme.
   Creditele subordonate dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu mai sunt considerate de natura investiţiilor directe, ca în BPM5.
 • Tipurile investiţiilor străine directe (diferenţiate după contribuţia fluxului de participaţii străine la capital în întreprinderile investiţie străină directă):
  • Greenfield: înfiinţarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiţii pornite de la zero);
  • Fuziuni şi achiziţii: preluarea integrală sau parţială de întreprinderi de către investitori străini de la rezidenţi;
  • Dezvoltare de firme: majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor străini în întreprinderi investiţie străină directă;
  • Restructurare de firme: finanțarea de către investitorii străini, prin aport de capital, a întreprinderilor investiţie străină directă cu pierderi, în vederea rentabilizării lor.

Baza de sondaj a cercetării statistice a cuprins 41 191 de întreprinderi investiţie străină directă. Volumul total de întreprinderi ISD cercetate, atât exhaustiv cât şi aleator, a fost de 7 183.

Au fost cercetate exhaustiv 6 312 întreprinderi investiţie străină directă, cuprinzând întreprinderile cu cel puţin 20 de salariaţi (5 972 de unităţi), toate instituţiile de credit cu capital străin (35 de unităţi), toate societăţile cu capital străin din domeniul asigurărilor (37 de unităţi), precum şi întreprinderile considerate atipice (toate întreprinderile investiţie străină directă care au cifra de afaceri sau capitalul social de cel puţin 30 milioane lei, indiferent de numărul de salariaţi existenţi, respectiv 268 de unităţi).

A fost cercetată aleator mulţimea de întreprinderi investiţie străină directă având între 5 şi 19 salariaţi inclusiv, aceasta fiind reprezentată de eşantionul format din 871 de unităţi din totalul de 14 674 de unităţi.

Deosebit de cele de mai sus, au fost cercetate exhaustiv şi întreprinderile ISD de gradul II (586 de unităţi).

Rata de răspuns a cercetării statistice ISD a fost de 95,7%.

Gradul de eroare al rezultatelor cercetării statistice privind investiţiile străine directe în România la 31 decembrie 2013 (fluxuri şi solduri) este de ± 3%, principalii indicatori cercetaţi fiind garantaţi cu o probabilitate de 95%.


Rezultatele cercetării statistice ISD 2013 vor fi prezentate intr-o formă mai detaliată pe http://www.bnr.ro/Investitiile-straine-directe-%28ISD%29-in-Romania-3174.aspx începând cu data de 15.10.2014.


*  nivel rezultat prin diminuarea participaţiilor la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 2 764 milioane euro, cu pierderea netă a întreprinderilor ISD în sumă de 337 milioane euro.