Comunicat de presă


Investiţiile străine directe în România în anul 2009

08.11.2010

Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică. Obiectivul principal al cercetării statistice a fost determinarea investiţiilor străine directe în România la 31 decembrie 2009 pe baza soldului la începutul anului 2009 şi a fluxurilor (mişcărilor) în cursul exerciţiului financiar 2009, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

1. Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2009 a atins nivelul de
3 488 milioane euro, din care:

 • 1 729 milioane euro participaţii la capital* (49,6%);
 • 1 759 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (50,4%).

2. Soldul final de investiţii străine directe la 31 decembrie 2009 a înregistrat valoarea de
49 984 milioane euro, din care:

 • 35 600 milioane euro participaţii la capital, inclusiv profitul reinvestit (71,2%);
 • 14 384 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (28,8%).

2.1. Repartizarea investiţiilor străine directe pe principalele activităţi economice
Din punct de vedere al orientării investitorilor străini spre ramuri economice (conform CAEN Rev.2), ISD s-a localizat cu precădere în industria prelucrătoare (31,1% din total), în cadrul acesteia cele mai bine reprezentate ramuri fiind: prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (6,3% din total), metalurgia (5,2%), industria mijloacelor de transport (4,7%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (4,1%) şi ciment, sticlă, ceramice (3,3%). Există domenii cu o pondere redusă faţă de potenţial, cum ar fi textile, confecţii şi pielărie (1,4%).

  Sold ISD
la 31 dec. 2009
din care, imobilizări corporale şi necorporale
milioane euro % din TOTAL ISD milioane euro % din TOTAL ISD
TOTAL, din care 49 984 100,0 23 272 46,6
Industrie, din care: 20 680 41,4 12110 24,3
Industria extractivă 2 221 4,5 1 829 3,7
Industria prelucratoare 15 555 31,1 8 655 17,3
Energie electrică, termică, gaze, apă 2 904 5,8 1 626 3,3
Intermedieri financiare şi asigurări 9 510 19,0 1 195 2,4
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 6 453 12,9 3 676 7,4
Comerţ 6 164 12,3 3 119 6,2
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 3 235 6,5 1 753 3,5
Alte activităţi 3 942 7,9 1 419 2,8

 

Pe lângă industrie, activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările, care cuprind activitatea bancară, a instituţiilor financiare nebancare şi de asigurări şi reprezintă 19% din totalul ISD, construcţiile şi tranzacţiile imobiliare (12,9%), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (12,3%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (6,5%).

Imobilizările corporale şi necorporale, cu un sold la finele anului 2009 în valoare de 23 272 milioane euro, reprezintă 46,6% din soldul total al ISD, inducând un grad semnificativ de stabilitate al investiţiei străine directe.

Activităţile economice în care ISD se regăsesc în imobilizări corporale şi necorporale, la un nivel semnificativ, sunt: industria (24,3% din total ISD), iar în cadrul acesteia industria prelucrătoare (cu 17,3% din total ISD), construcţiile şi tranzacţiile imobiliare (7,4%), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (6,2%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (3,5%).

2.2. Repartizarea investiţiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare
Din punct de vedere teritorial se observă orientarea cu precădere a ISD spre regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (63,4%), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD fiind: Regiunea CENTRU (7,4%), Regiunea SUD (7,2%), Regiunea VEST (6,2%) şi Regiunea SUD-EST (5,9%).

  milioane EUR % din TOTAL
TOTAL, din care: 49 984 100,0
BUCUREŞTI 31 699 63,4
CENTRU 3 703 7,4
SUD 3 576 7,2
VEST 3 095 6,2
SUD-EST 2 938 5,9
SUD-VEST 2 058 4,1
NORD-VEST 1 940 3,9
NORD-EST 975 1,9

 

2.3. Repartizarea investiţiilor străine directe pe ţări de origine
Repartizarea ISD pe ţări de origine a fost realizată în funcţie de ţara deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie străină directă rezidente.

Primele 5 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2009 sunt Olanda (21,8%, în creştere de la 17,2% în 2008), Austria (18,1% din soldul ISD la sfârşitul anului 2009, pondere în scădere de la 18,8% în 2008), Germania (13,4%, în scădere de la 15,4%), Franţa (8,5%) care îşi menţine ponderea din anul 2007, precum şi Grecia cu o pondere de 6,6% în 2009, aceeaşi ca în anul precedent.

  milioane euro % din TOTAL
TOTAL, din care: 49 984 100,0
Olanda 10 907 21,8
Austria 9 037 18,1
Germania 6 718 13,4
Franţa 4 259 8,5
Grecia 3 281 6,6
Italia 2 528 5,1
Cipru 2 344 4,7
Elveţia 2 115 4,2
Belgia 1 115 2,2
Statele Unite ale Americii 1 054 2,1
Spania 841 1,7
Ungaria 810 1,6
Luxemburg 638 1,3
Cehia 580 1,2
Turcia 569 1,1
Alte ţări * 3188 6,4

* ţări a căror investiţie este mai mică de 500 de milioane de euro

3. Tipuri de investiţii străine directe

Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii şi dezvoltare de firme.

În anul 2009, 98,3% din participaţiile la întreprinderile investiţie străină directă, respectiv 3 065 milioane euro, au revenit dezvoltărilor de firme, 1,1% din participaţii (34 milioane euro) fuziunilor şi achiziţiilor (M&A), iar investiţiilor greenfield numai 0,6% (19 milioane euro).

Pentru a se putea aprecia impactul de durată al investiţiilor greenfield asupra economiei, au fost evidenţiate şi acumulările de investiţii străine directe în întreprinderile înfiinţate prin investiţii greenfield, denumite întreprinderi greenfield.

La finele anului 2009 distribuirea pe principalele activităţi economice a soldului investiţiilor străine directe în întreprinderi greenfield se prezintă astfel:

  Total ISD
milioane euro
din care
Investiţii străine directe
în întreprinderi greenfield
milioane euro % în total ISD/
activităţi economice
TOTAL, din care: 49 984 25 375 50,8
Industrie, din care: 20 680 6 565 31,7
Industria extractivă 2 221 224 10,1
Industria prelucratoare 15 555 6 067 39,0
Energie electrică, termica, gaze şi apă 2 904 274 9,4
Intermedieri financiare şi asigurări 9 510 3 342 35,1
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 6 453 5 137 79,6
Comerţ 6 164 5 339 86,6
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 3 235 2 095 64,8
Alte activităţi 3 942 2 897 73,5

 

4. Exporturile şi importurile întreprinderilor investiţie străină directă

Activitatea întreprinderilor investiţie străină directă, în ansamblul ei, are un impact pozitiv asupra balanţei comerciale a României, contribuţia la exporturi fiind de 69,8%, în timp ce la importuri este de 60,1%.

- milioane EUR -
  Exporturi (FOB) Importuri (CIF)
Întreprinderi investiţie străină directă % din total ramură Întreprinderi investiţie străină directă % din total ramură
TOTAL, din care: 19 643 69,8 22 525 60,1
Industrie, din care: 17 264 79,3 15 155 76,5
Industria prelucrătoare 16 440 79,7 14 423 78,8
Comerţ 1 827 51,7 6 214 45,4
Alte activităţi 552 19,3 1 156 29,0

NOTĂ: Exporturile şi importurile sunt agregate după activitatea de bază a firmelor, conform CAEN rev. 2. Nu sunt incluse exporturile şi importurile aferente activităţilor diviziunilor CAEN 84 Administraţie publică şi 97/98 Activităţi gospodării private.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

 • Investiţia străină directă: relaţie investiţională de durată, între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit.

  Sunt considerate investiţii străine directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor şi întreprinderea în care a investit, precum şi profitul reinvestit de către acesta.

  De asemenea, sunt considerate investiţii străine directe, capitalurile din companiile rezidente asupra cărora investitorul nerezident exercită o influenţă semnificativă pe cale indirectă şi anume: capitalurile proprii ale asociatelor şi filialelor rezidente ale întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris.

 • Investitorul străin direct: persoană juridică, persoană fizică sau grup de persoane ce acţionează concertat, care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris (respectiv din capitalul de dotare al entităţilor fără personalitate juridică) sau cel puţin 10% din voturi, într-o întreprindere situată în afara propriei ţări de rezidenţă.
 • Intreprinderea investiţie străină directă: este o întreprindere cu sau fără personalitate juridică, în care un investitor nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare în cazul întreprinderilor fără personalitate juridică (sucursale). Deţinerea a cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare, este primordială în stabilirea relaţiei de investiţie directă.
 • Intreprinderea investiţie străină directă de gradul II: este o întreprindere rezidentă, cu personalitate juridică, în care un investitor străin direct controlează, prin intermediul unei întreprinderi investiţie străină directă, cel puţin 10% din capitalul social subscris. Întreprinderile investiţie străină directă de gradul II sunt filiale sau asociate ale întreprinderilor investiţie străină directă. Filialele reprezintă companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin cel puţin 50% din capitalul social subscris, iar asociatele sunt companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin între 10 şi 50 % din capitalul social subscris.
 • Investiţia directă reversibilă: relaţia investiţională de sens contrar investiţiei străine directe pe care o întreprindere investiţie străină directă rezidentă o are cu investitorul străin direct, dacă întreprinderea rezidentă are o participaţie de sub 10% din capitalul social al investitorului străin direct.
 • Componentele investiţiilor străine directe:
  • Capitaluri proprii: capitalul social subscris şi vărsat, atât în numerar cât şi prin contribuţii în natură, deţinut de nerezidenţi în companii rezidente, precum şi cota aferentă din rezerve; în mod corespunzător, în cazul sucursalelor, se ia în considerare capitalul de dotare aflat la dispoziţia acestora.
  • Creditul net: creditele primite de către întreprinderea investiţie străină directă de la investitorul străin direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta, mai puţin creditele acordate de către întreprinderea investiţie străină directă   investitorului străin direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme.
 • Tipurile investiţiilor străine directe (diferenţiate după contribuţia fluxului de participaţii străine la capital în întreprinderile investiţie străină directă):
  • Greenfield: înfiinţarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiţii pornite de la zero);
  • Fuziuni şi achiziţii: preluarea integrală sau parţială de întreprinderi de către investitori străini de la rezidenţi;
  • Dezvoltare de firme: majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor străini în întreprinderi investiţie străină directă.

Au fost cercetate exhaustiv 6 022 întreprinderi investiţie străină directă, cuprinzând întreprinderile cu cel puţin 20 de salariaţi (5 777 de unităţi), toate instituţiile de credit cu capital străin (39 de unităţi), toate societăţile comerciale de asigurări cu capital străin (37 de unităţi), precum şi întreprinderile considerate atipice (toate întreprinderile investiţie străină directă care au cifra de afaceri sau capitalul social de cel puţin 30 milioane RON (169 de unităţi).

Mulţimea de întreprinderi investiţie străină directă care nu a fost cuprinsă în cercetarea statistică exhaustiva (circa 38 000) este reprezentată de eşantionul format din 1 199 de unităţi. Volumul total de unităţi cercetate (exhaustiv plus eşantion) a fost de 7 221.

Gradul de eroare al rezultatelor cercetării statistice privind investiţiile străine directe în România la 31 decembrie 2009 (fluxuri şi solduri) este de ± 3%, principalii indicatori cercetaţi fiind garantaţi cu o probabilitate de 97%.


* nivel rezultat prin diminuarea participaţiilor în valoare de 3 118 milioane euro cu pierderea netă în sumă de 1 389 milioane euro.Raportul detaliat şi grafice privind cercetarea statistică sunt disponibile în pagina http://www.bnr.ro/Investitiile-straine-directe-3174.aspx