Comunicat de presă


Comunicat al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

23.06.2004

La 1 iulie 2004 intră în vigoare Legea nr. 178/17 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 489 din 1 iunie 2004), care prevede următoarele:

 • Începând cu data de 1 iulie 2004, deponenţi garantaţi sunt nu numai persoanele fizice ci şi persoanele juridice, inclusiv entităţile fără personalitate juridică, altele decât titularii depozitelor menţionate în anexă;
 • Plafonul per deponent garantat se stabileşte pentru semestrul II 2004 la echivalentul în lei a 6 000 euro.

Echivalentul în lei al noului plafon de garantare, reprezentând nivelul compensaţiilor ce se plătesc de Fond, în condiţiile prevăzute de reglementările susmenţionate, se calculează la data indisponibilităţii depozitelor, respectiv la data deschiderii procedurii falimentului, prin utilizarea cursurilor comunicate de Banca Naţională a României pentru această dată.

La băncile la care procedura falimentului s-a deschis anterior datei de 1 iulie 2004, compensaţiile se plătesc în continuare la nivelul plafonului de garantare stabilit pentru perioada în care s-a declarat falimentul băncilor respective.

 

Preşedintele în exerciţiu al Consiliului de administraţie
Nicolae Vulpescu

 

 

ANEXA

LISTA DEPOZITELOR NEGARANTATE

 1. Depozitele plasate de către persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit în faliment, respectiv: administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii independenţi, acţionarii semnificativi, deponenţii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup, familiile persoanelor fizice de mai sus - soţii, precum şi rudele şi afinii de gradul I, persoanele terţe care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi, precum şi societăţile din acelaşi grup
 2. Depozite ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv entităţi fără personalitate juridică care au obţinut, pe bază individuală, rate de dobândă şi concesii financiare care au contribuit la agravarea situaţiei financiare a instituţiei de credit
 3. Depozite ale instituţiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora
 4. Depozite ale instituţiilor financiare
 5. Depozite ale societăţilor de asigurare-reasigurare, inclusiv intermediarii în asigurări
 6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, precum fonduri mutuale, societăţi de investiţii
 7. Depozite ale fondurilor de pensii
 8. Depozite ale autorităţilor publice centrale şi locale
 9. Depozite ale regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale, altele decât microintreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii
 10. Depozite nenominative
 11. Depozite colaterale, reprezentând garanţii constituite pentru operaţiunile care au fost desfăşurate de deponenţi cu instituţia de credit declarată în stare de faliment
 12. Datorii de natură obligatară, precum şi obligaţii care izvorăsc din accepte proprii şi bilete la ordin emise de instituţia de credit
 13. Depozite rezultate din tranzacţii pentru care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiunea de spălare de bani.