Comunicat de presă


Indicatori monetari – august 2023

25.09.2023

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii august 2023 un sold de 626 029,7 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,6 la sută (0,1 în termeni reali1) față de luna iulie 2023, iar în raport cu august 2022 s-a majorat cu 8,5 la sută (-0,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 august 2023
(mil. lei)
aug. 2023/
iul. 2023
%
aug. 2023/
aug. 2022
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 387 903,3 -0,1 -3,9
Numerar în circulaţie ** 108 452,3 0,7 8,2
Depozite overnight *** 279 451,0 -0,4 -7,9
M2 (masa monetară intermediară) 626 029,7 0,6 8,5
M1 387 903,3 -0,1 -3,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 238 126,4 1,8 37,5
M3 (masa monetară în sens larg) 626 029,7 0,6 8,5
M2 626 029,7 0,6 8,5
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 august 2023
(mil. lei)
aug. 2023/
iul. 2023
%
aug. 2023/
aug. 2022
%
Masa monetară (M3) 626 029,7 0,6 8,5
Active externe nete** 294 909,9 -0,4 17,8
Active interne nete*** 331 119,8 1,6 1,4

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna august 2023 cu 0,1 la sută față de iulie 2023 (-0,4 la sută în termeni reali), până la nivelul de 378 750,8 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,2 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,1 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,8 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,1 la sută (nemodificat, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 5,5 la sută (-3,6 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 19,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (17,0 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro) și cu 0,2 la sută a componentei în lei (-8,4 la sută în termeni reali).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 august 2023
(mil. lei)
aug. 2023/
iul. 2023
%
aug. 2023/
aug. 2022
%
Credit neguvernamental (total) ** 378 750,8 0,1 5,5
Credit neguvernamental în lei: 258 280,9 0,1 0,2
- gospodăriile populaţiei 149 622,3 0,7 1,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 108 658,6 -0,7 -2,0
Credit neguvernamental în valută: 120 469,9 0,1 19,0
- gospodăriile populaţiei 22 645,7 -1,3 -9,4
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 97 824,2 0,5 28,3

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o creștere în luna august 2023 cu 1,1 la sută față de luna iulie 2023, până la 191 937,4 milioane lei. În raport cu august 2022, acesta s-a majorat cu 17,7 la sută (7,5 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna august 2023 cu 0,7 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 533 591,1 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 9,7 la sută (0,2 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,0 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,3 la sută față de luna iulie 2023, până la 362 684,6 milioane lei. Comparativ cu luna august 2022, acestea s-au majorat cu 17,4 la sută (7,3 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 august 2023
(mil. lei)
aug. 2023/
iul. 2023
%
aug. 2023/
aug. 2022
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 533 591,1 0,7 9,7
Depozite în lei ale rezidenţilor: 362 684,6 1,3 17,4
- gospodăriile populaţiei 198 388,6 0,9 24,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 164 296,0 1,7 9,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 170 906,4 -0,5 -3,8
- gospodăriile populaţiei 119 128,8 -0,1 -4,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 51 777,6 -1,4 -2,6

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,9 la sută față de luna anterioară, până la 198 388,6 milioane lei și cu 24,8 la sută (14,0 la sută în termeni reali) în raport cu aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,7 la sută (până la 164 296,0 milioane lei) față de luna precedentă, iar comparativ cu luna august 2022, au înregistrat o creștere de 9,5 la sută (0,1 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 32,0 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,5 la sută față de luna iulie 2023, ajungând până la nivelul de 170 906,4 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,6 la sută, până la 34 588,0 milioane euro). Comparativ cu luna august 2022, indicatorul exprimat în lei a scăzut cu 3,8 la sută (-5,4 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 0,1 la sută față de luna iulie 2023, până la 119 128,8 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la 24 109,3 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 4,3 la sută (-5,8 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 1,4 la sută față de luna iulie 2023, până la 51 777,6 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 1,5 la sută, până la 10 478,8 milioane euro). Comparativ cu august 2022, indicatorul exprimat în lei a scăzut cu 2,6 la sută (- 4,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 231 din 13 septembrie 2023, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna august 2023 a fost 100,54 față de iulie 2023 și 109,43 față de august 2022.
2Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 22 598,6 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 169 338,8 milioane lei (solduri la 31 August 2023).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna septembrie 2023, va apărea la data de 23 octombrie 2023.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.