Comunicat de presă


Indicatori monetari – iunie 2023

24.07.2023

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii iunie 2023 un sold de 624 519,3 milioane lei. Aceasta a scăzut cu 0,04 la sută (-0,4 în termeni reali1) față de luna mai 2023, iar în raport cu iunie 2022 s-a majorat cu 9,7 la sută (-0,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 iunie 2023
(mil. lei)
iun. 2023/
mai 2023
%
iun. 2023/
iun. 2022
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 388 289,7 1,8 -4,5
Numerar în circulaţie ** 106 426,2 0,7 8,4
Depozite overnight *** 281 863,5 2,2 -8,6
M2 (masa monetară intermediară) 624 519,3 -0,04 9,7
M1 388 289,7 1,8 -4,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 236 229,6 -2,9 45,2
M3 (masa monetară în sens larg) 624 519,3 -0,04 9,7
M2 624 519,3 -0,04 9,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 iunie 2023
(mil. lei)
iun. 2023/
mai 2023
%
iun. 2023/
iun. 2022
%
Masa monetară (M3) 624 519,3 -0,04 9,7
Active externe nete** 290 377,8 -0,9 17,6
Active interne nete*** 334 141,5 0,7 3,6

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna iunie 2023 cu 0,8 la sută față de mai 2023 (0,4 la sută în termeni reali), până la nivelul de 375 363,5 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,9 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,4 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32,1 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,3 la sută (-0,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,4 la sută (-3,5 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 0,3 la sută a componentei în lei (-9,0 la sută în termeni reali) și cu 22,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (21,6 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 iunie 2023
(mil. lei)
iun. 2023/
mai 2023
%
iun. 2023/
iun. 2022
%
Credit neguvernamental (total) ** 375 363,5 0,8 6,4
Credit neguvernamental în lei: 255 001,0 1,4 0,3
- gospodăriile populaţiei 147 618,8 0,5 1,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 107 382,3 2,6 -1,6
Credit neguvernamental în valută: 120 362,5 -0,3 22,0
- gospodăriile populaţiei 23 331,9 -1,2 -9,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 97 030,6 -0,1 33,3

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o creștere în luna iunie 2023 cu 0,2 la sută față de luna mai 2023, până la 189 923,8 milioane lei. În raport cu iunie 2022, acesta s-a majorat cu 15,7 la sută (4,9 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au scăzut în luna iunie 2023 cu 0,1 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 533 317,3 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 10,8 la sută (0,5 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,9 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,5 la sută față de luna mai 2023, până la 361 953,6 milioane lei. Comparativ cu luna iunie 2022, acestea s-au majorat cu 20,3 la sută (9,1 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 iunie 2023
(mil. lei)
iun. 2023/
mai 2023
%
iun. 2023/
iun. 2022
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 533 317,3 -0,1 10,8
Depozite în lei ale rezidenţilor: 361 953,6 -0,5 20,3
- gospodăriile populaţiei 194 163,0 1,9 23,7
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 167 790,6 -3,1 16,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 171 363,7 0,6 -4,9
- gospodăriile populaţiei 120 430,6 -0,3 -4,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 933,1 2,8 -5,1

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,9 la sută față de luna anterioară, până la 194 163,0 milioane lei și cu 23,7 la sută (12,2 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 3,1 la sută (până la 167 790,6 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna iunie 2022, au înregistrat o creștere de 16,5 la sută (5,6 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 32,1 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,6 la sută față de luna mai 2023, ajungând până la nivelul de 171 363,7 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,7 la sută, până la 34 525,5 milioane euro). Comparativ cu luna iunie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 4,9 la sută (-5,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 0,3 la sută față de luna mai 2023, până la 120 430,6 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 24 263,7 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 4,8 la sută (-5,1 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 2,8 la sută față de luna mai 2023, până la 50 933,1 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 3,0 la sută, până la 10 261,7 milioane euro). Comparativ cu iunie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 5,1 la sută (-5,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 179 din 13 iulie 2023, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna iunie 2023 a fost 100,40 față de mai 2023 și 110,25 față de iunie 2022.
2Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 23 420,4 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 166 503,4 milioane lei (solduri la 30 Iunie 2023).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna iulie 2023, va apărea la data de 24 august 2023.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.