Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – aprilie 2023

13.06.2023

În perioada ianuarie - aprilie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 465 milioane euro, comparativ cu 7 719 milioane euro în perioada ianuarie - aprilie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 743 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 718 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 213 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 6 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
 ianuarie - aprilie 2022ianuarie - aprilie 2023p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)42 63750 356-7 71947 60653 071-5 465
A. Bunuri şi servicii37 55843 529-5 97141 99945 509-3 510
a. Bunuri26 96336 267-9 30429 04237 603-8 561
b. Servicii10 5957 2623 33312 9577 9065 051
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor952548981 122451 077
- transport2 9791 3841 5953 5001 4942 006
- turism – călătorii1 0342 016-9821 4442 352-908
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale2 7181 1191 5993 3551 2952 060
- alte servicii2 9122 6892233 5362 720816
B. Venituri primare3 1065 270-2 1643 4675 844-2 377
C. Venituri secundare1 9731 5574162 1401 718422

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 908 milioane euro (comparativ cu 3 327 milioane euro în perioada ianuarie - aprilie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 382 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 474 milioane euro.

În perioada ianuarie - aprilie 2023, datoria externă totală a crescut cu 8 562 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 107 581 milioane euro la 30 aprilie 2023 (70,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 10,1 la sută față de 31 decembrie 2022;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2023 nivelul de 45 542 milioane euro (29,7 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,8 la sută față de 31 decembrie 2022.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externă Serviciul datoriei externe, 4 luni 2023p
Sold la 31.12.2022Sold la 30.04.2023p
1. Administrația publică57 63667 3473 134
Numerar și depozite4702131 099
Titluri de natura datoriei* 42 75253 1011 372
Împrumuturi14 14313 612642
Credite comerciale și avansuri26741721
Alte pasive440
2. Banca Centrală3 4043 33725
Numerar și depozite110
Titluri de natura datoriei 000
Împrumuturi000
Alocări de DST3 4033 33625
Alte pasive000
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală10 91511 1484 259
Numerar și depozite8 8728 6203 397
Titluri de natura datoriei 1 9112 410751
Împrumuturi000
Alte pasive132118111
4. Alte sectoare26 84627 2738 018
Numerar și depozite000
Titluri de natura datoriei 800817385
Împrumuturi12 80212 7553 585
Credite comerciale și avansuri12 98913 4953 923
Alte pasive255206125
I. Datoria externă (1+2+3+4)**98 801109 10515 436
II. Investiția directă: credite intra-grup45 76044 01810 863
Total datoria externă (I+II)144 561153 12326 299
Termen scurt46 83945 54220 087
Termen lung97 722107 5816 212

p - date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare de aprox. 5,9 miliarde euro, de influența creșterii prețurilor titlurilor de stat în valoare de 1,4 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară.
**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,8 la sută în perioada ianuarie - aprilie 2023, comparativ cu 16,2 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2023 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2023 a fost de 92,9 la sută, comparativ cu 80,2 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 14 iulie 2023.