Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – februarie 2023

13.04.2023

În perioada ianuarie - februarie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 614 milioane euro, comparativ cu 3 155 milioane euro în perioada ianuarie - februarie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 130 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 641 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 206 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 24 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  ianuarie - februarie 2022 ianuarie - februarie 2023p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 20 686 23 841 -3 155 23 395 26 009 -2 614
A. Bunuri şi servicii 17 562 20 521 -2 959 20 072 22 260 -2 188
a. Bunuri 12 845 17 130 -4 285 14 041 18 196 -4 155
b. Servicii 4 717 3 391 1 326 6 031 4 064 1 967
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 459 26 433 503 25 478
- transport 1 319 642 677 1 524 733 791
- turism – călătorii 386 896 -510 855 1 140 -285
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 1 266 550 716 1 501 656 845
- alte servicii 1 287 1 277 10 1 648 1 510 138
B. Venituri primare 2 303 2 558 -255 2 413 2 874 -461
C. Venituri secundare 821 762 59 910 875 35

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 980 milioane euro (comparativ cu 1 903 milioane euro în perioada ianuarie - februarie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 1 575 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 405 milioane euro.

În perioada ianuarie - februarie 2023, datoria externă totală a crescut cu 9 874 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 106 575 milioane euro la 28 februarie 2023 (69 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9,1 la sută față de 31 decembrie 2022;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2023 nivelul de 47 860 milioane euro (31 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,2 la sută față de 31 decembrie 2022.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, februarie 2023p
Sold la 31.12.2022 Sold la 28.02.2023p
1. Administrația publică 57 636 66 574 1 940
Numerar și depozite 470 166 748
Titluri de natura datoriei* 42 752 52 329 734
Împrumuturi 14 143 13 772 442
Credite comerciale și avansuri 267 303 16
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 404 3 410 25
Numerar și depozite 1 1 0
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 403 3 409 25
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 10 915 10 999 1 701
Numerar și depozite 8 872 8 795 1 643
Titluri de natura datoriei 1 911 2 054 24
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 132 150 34
4. Alte sectoare 26 846 27 178 3 665
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 800 829 33
Împrumuturi 12 802 12 690 1 737
Credite comerciale și avansuri 12 989 13 398 1 843
Alte pasive 255 261 52
I. Datoria externă (1+2+3+4)** 98 801 108 161 7 331
II. Investiția directă: credite intra-grup 45 760 46 274 4 057
Total datoria externă (I+II) 144 561 154 435 11 388
Termen scurt 46 839 47 860 8 759
Termen lung 97 722 106 575 2 629

p - date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare de aprox. 5,7 miliarde euro, de influența creșterii prețurilor titlurilor de stat în valoare de 0,6 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară.
**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,1 la sută în perioada ianuarie - februarie 2023, comparativ cu 16,2 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 28 februarie 2023 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2023 a fost de 88,8 la sută, comparativ cu 80,2 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 15 mai 2023.