Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – ianuarie 2023

16.03.2023

În luna ianuarie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 949 milioane euro, comparativ cu 1 138 milioane euro în luna ianuarie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 262 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 522 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 100 milioane euro, față de un excedent de 90 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 119 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  ianuarie 2022 ianuarie 2023p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 10 550 11 688 -1 138 11 846 12 795 -949
A. Bunuri şi servicii 8 697 9 971 -1 274 9 808 10 822 -1 014
a. Bunuri 6 332 8 235 -1 903 6 708 8 873 -2 165
b. Servicii 2 365 1 736 629 3 100 1 949 1 151
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 227 12 215 249 13 236
- transport 628 308 320 824 391 433
- turism – călătorii 188 404 -216 462 568 -106
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 681 280 401 771 328 443
- alte servicii 641 732 -91 794 649 145
B. Venituri primare 1 427 1 337 90 1 475 1 575 -100
C. Venituri secundare 426 380 46 563 398 165

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 176 milioane euro (comparativ cu 872 milioane euro în luna ianuarie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 919 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 257 milioane euro.

În luna ianuarie 2023, datoria externă totală a crescut cu 7 514 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 104 696 milioane euro la 31 ianuarie 2023 (69,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,2 la sută față de 31 decembrie 2022;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2023 nivelul de 45 539 milioane euro (30,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,1 la sută față de 31 decembrie 2022.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, ianuarie 2023p
Sold la 31.12.2022 Sold la 31.01.2023p
1. Administrația publică 57 657 64 847 780
Numerar și depozite 470 242 397
Titluri de natura datoriei* 42 752 50 172 360
Împrumuturi 14 139 14 116 16
Credite comerciale și avansuri 292 313 7
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 404 3 389 0
Numerar și depozite 1 1 0
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 403 3 388 0
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 10 915 10 744 906
Numerar și depozite 8 872 8 683 823
Titluri de natura datoriei 1 911 1 915 63
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 132 146 20
4. Alte sectoare 27 203 27 316 1 802
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 800 830 17
Împrumuturi 12 782 12 624 828
Credite comerciale și avansuri 13 384 13 608 936
Alte pasive 237 254 21
I. Datoria externă (1+2+3+4)** 99 179 106 296 3 488
II. Investiția directă: credite intra-grup 43 542 43 939 1 928
Total datoria externă (I+II) 142 721 150 235 5 416
Termen scurt 45 036 45 539 4 557
Termen lung 97 685 104 696 859

p - date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare de aprox. 3,8 miliarde euro, de influența creșterii prețurilor titlurilor de stat în valoare de 1,5 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară.
**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 8,8 la sută în luna ianuarie 2023, comparativ cu 15,8 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 ianuarie 2023 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2023 a fost de 87,9 la sută, comparativ cu 82,7 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 13 aprilie 2023.