Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – decembrie 2022

13.02.2023

În perioada ianuarie - decembrie 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 26 571 milioane euro, comparativ cu 17 473 milioane euro în perioada ianuarie - decembrie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 9 187 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 3 120 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 3 852 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 821 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  ianuarie - decembrie 2021 ianuarie - decembrie 2022p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 110 299 127 772 -17 473 135 745 162 316 -26 571
A. Bunuri şi servicii 98 079 111 781 -13 702 121 816 141 585 -19 769
a. Bunuri 70 196 93 318 -23 122 85 883 118 192 -32 309
b. Servicii 27 883 18 463 9 420 35 933 23 393 12 540
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 484 152 2 332 2 966 161 2 805
- transport 7 601 3 367 4 234 9 950 4 567 5 383
- turism – călătorii 2 784 4 417 -1 633 4 554 7 180 -2 626
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 6 991 3 063 3 928 8 976 3 629 5 347
- alte servicii 8 023 7 464 559 9 487 7 856 1 631
B. Venituri primare 6 529 11 371 -4 842 6 783 15 477 -8 694
C. Venituri secundare 5 691 4 620 1 071 7 146 5 254 1 892

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 10 698 milioane euro (comparativ cu 8 940 milioane euro în perioada ianuarie - decembrie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 7 924 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2 774 milioane euro.

În perioada ianuarie - decembrie 2022, datoria externă totală a crescut cu 6 136 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 97 685 milioane euro la 31 decembrie 2022 (68,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,1 la sută față de 31 decembrie 2021;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2022 nivelul de 45 036 milioane euro (31,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 15,4 la sută față de 31 decembrie 2021.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, 12 luni 2022p
Sold la 31.12.2021 Sold la 31.12.2022p
1. Administrația publică 58 816 57 657 8 444
Numerar și depozite 283 470 2 525
Titluri de natura datoriei* 47 192 42 752 4 615
Împrumuturi 11 286 14 139 1 224
Credite comerciale și avansuri 51 292 80
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 366 3 404 27
Numerar și depozite 1 1 1
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 365 3 403 26
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 7 798 10 915 9 146
Numerar și depozite 7 187 8 872 8 312
Titluri de natura datoriei 591 1 911 632
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 20 132 202
4. Alte sectoare 25 534 27 203 24 386
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 1 220 800 889
Împrumuturi 13 175 12 782 11 757
Credite comerciale și avansuri 10 963 13 384 11 489
Alte pasive 176 237 251
I. Datoria externă (1+2+3+4)** 95 514 99 179 42 003
II. Investiția directă: credite intra-grup 41 071 43 542 27 791
Total datoria externă (I+II) 136 585 142 721 69 794
Termen scurt 39 041 45 036 50 599
Termen lung 97 544 97 685 19 195

p - date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 8,3 miliarde euro, de răscumpărări de 2,1 miliarde euro, de influența variației cursului de schimb de 0,5 miliarde euro, precum și de influența negativă de aproximativ 10,4 miliarde euro, rezultată din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară.
**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,8 la sută în perioada ianuarie - decembrie 2022, comparativ cu 17 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 decembrie 2022 a fost de 4,4 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2022 a fost de 82,7 la sută, comparativ cu 79,4 la sută la 31 decembrie 2021.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 16 martie 2023.