Comunicat de presă


Comunicatul autorității de rezoluție referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene privind interpretarea diferitelor circumstanțe în care o instituție este considerată a fi în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate - (EBA/GL/2015/07)

16.08.2018

Ghidul se adresează autorităților competente și autorităților de rezoluție din UE1 și intenționează să promoveze convergența procedurilor de supraveghere și de rezoluție în ceea ce privește interpretarea diferitelor circumstanțe în care o instituție este considerată a fi în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate.

Ghidul prezintă o serie de elemente obiective care să fundamenteze stabilirea faptului că o instituție este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate în conformitate cu circumstanțele prevăzute la articolul 32 alineatul (4) literele (a)-(c) din Directiva 2014/59/UE2.

Aplicabilitatea ghidului din perspectiva autorităților de rezoluție

Potrivit art.32(2) din Directiva 2014/59/UE, statele membre ale Uniunii Europene pot opta ca stabilirea faptului că o instituție este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate să fie realizată nu numai de autoritatea competentă, ci și de autoritatea de rezoluție.

Totuși, inclusiv în cazurile în care autorităților de rezoluție nu le revine o asemenea sarcină, ghidul se adresează și autorităților menționate întrucât domeniul de aplicare al ghidului este extins, în secțiunea 3 din titlul III al ghidului fiind cuprinse aspecte privind consultarea și schimbul de informații dintre autoritatea competentă și autoritatea de rezoluție.

*     *
*

Ghidul a fost emis de Autoritatea Bancară Europeană și este publicat pe pagina web a acestei instituții, varianta în limba română a acestuia putând fi consultată la următoarea adresă: Ghid EBA/GL/2015/07

Ghidul este luat în considerare în activitatea desfășurată de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție.

1 În plus, ghidul se adresează și instituțiilor în situația în care acestea stabilesc pentru sine faptul că sunt în curs de a intra în dificultate sau sunt susceptibile de a intra în dificultate conform articolului 81 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE, însă acest aspect nu se circumscrie scopurilor prezentului comunicat.
2 Prevederile art.32 alin.(4) lit.(a)-(c) din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului au fost transpuse în legislația națională prin art.181 alin.(1) lit.a)-c) din Legea nr.312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar.