Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene privind interpretarea diferitelor circumstanțe în care o instituție este considerată a fi în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate - (EBA/GL/2015/07)

14.08.2018

Ghidul se adresează autorităților competente și autorităților de rezoluție din UE1 și intenționează să promoveze convergența procedurilor de supraveghere și de rezoluție în ceea ce privește interpretarea diferitelor circumstanțe în care o instituție este considerată a fi în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate.

Ghidul prezintă o serie de elemente obiective care să fundamenteze stabilirea faptului că o instituție este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate în conformitate cu circumstanțele prevăzute la articolul 32 alineatul (4) literele (a)-(c) din Directiva 2014/59/UE2.

Aplicabilitatea ghidului din perspectiva autorităților competente

Atunci când autoritatea competentă stabilește faptul că o instituție este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate, aceasta se va baza pe rezultatele procesului de analiză și evaluare prudențială (SREP) desfășurat conform articolului 97 din Directiva 2013/36/UE3 și detaliat în ghidul SREP4.

În scopul stabilirii faptului că o instituție este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate, autoritatea competentă trebuie să evalueze elementele obiective în legătură cu următoarele domenii, astfel cum sunt detaliate în ghid:

  • poziția capitalului unei instituții;
  • poziția lichidității unei instituții; și
  • orice alte cerințe ale deținerii în continuare a autorizației (inclusiv măsuri de guvernanță și capacitatea operațională). Elementele obiective cuprinse în ghid trebuie analizate cu atenție în mod cuprinzător. Stabilirea faptului că o instituție este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate trebuie să rămână la decizia experților și nu trebuie să decurgă automat din oricare dintre elementele obiective individuale.


Ghidul a fost emis de Autoritatea Bancară Europeană și este publicat pe pagina web a acestei instituții, varianta în limba română a acestuia putând fi consultată la următoarea adresă: Ghid EBA/GL/2015/07

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă.

1În plus, ghidul se adresează și instituțiilor în situația în care acestea stabilesc pentru sine faptul că sunt în curs de a intra în dificultate sau sunt susceptibile de a intra în dificultate conform articolului 81 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE, însă acest aspect nu se circumscrie scopurilor prezentului comunicat.
2Prevederile art.32 alin.(4) lit.(a)-(c) din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului au fost transpuse în legislația națională prin art.181 alin.(1) lit.a)-c) din Legea nr.312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar.
3Prevederile art.97 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE au fost transpuse în legislația națională prin art.166 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
4A se vedea Comunicatul din data de 22.03.2016, publicat pe pagina de web a Băncii Naționale a României aici.