Comunicat de presă


Instituțiile de credit din Marea Britanie – modalități de desfășurare/relocare a activității bancare în România în contextul brexit

21.11.2017

Cadrul legal

Ordonanţă de urgenţă nr.99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr.99/2006)

Regulamentul BNR nr.11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din sate terțe, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul BNR nr.6/2008 privind începerea activității și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul BNR nr.2/2008 privind evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origine şi verificarea echivalenţei supravegherii exercitate de autorităţile competente din state terţe cu cea guvernată de principiile prevăzute în OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 227/2007

Regulamentul BNR nr.10/2006 privind notificarea sucursalelor instituţiilor de credit şi a prestării de servicii în mod direct

Regulamentul BNR nr.5/2000 privind fuziunea și divizarea

I. Înainte de brexit

Cadrul legal românesc prevede următoarele modalități de desfășurare a activității bancare în România:

1. Înființarea unei instituții de credit noi (în particular a unei instituții de credit filială), persoană juridică română, supusă autorizării și supravegherii din partea Băncii Naționale a României (art.4(1) O.U.G. 99/2006). Toate cerințele europene privind accesul la activitatea bancară (capital inițial, conducerea efectivă a activității, acționariat, plan de activitate și structură organizatorică, desfășurarea efectivă a activității bancare în România, nu doar relocarea sediului social) trebuie îndeplinite în vederea obținerii autorizației de funcționare ca instituție de credit în România (art.10-17 O.U.G. 99/2006).

Procedura de autorizare are două etape (art.32-38 O.U.G. 99/2006):

Etapa I. aprobarea de constituire a instituției de credit, care poate dura maxim patru luni de la data primirii de către Banca Națională a României a cererii de autorizare și a informațiilor și documentației complete. Termenul prevăzut pentru această etapă poate fi suspendat (și prelungit în consecință), dacă este necesară furnizarea de informații suplimentare de către solicitant. (art. 33 (4) O.U.G. 99/2006)
* Instituția de credit va întreprinde demersurile necesare în vederea constituirii legale ca persoană juridică română, în termen de două luni de la primirea aprobării de constituire din partea Băncii Naționale a României.

Etapa a II-a. Autorizarea funcționării, în termen de patru luni de la primirea documentelor de înregistrare la Registrul Comerțului.
Cu toate că anumite evaluări ar putea fi facilitate prin faptul că acționarul majoritar al instituției de credit ar fi o instituție de credit deja autorizată și supravegheată de o autoritate competentă din Uniunea Europeană, procedura de autorizare rămâne una complexă și de durată (fără a depăși un termen de 12 luni).

2. Înființarea unei sucursale în România sau prestarea de servicii bancare în mod direct pe teritoriul României, prin procedura de notificare a pașaportului unic (art.45-57 O.U.G 99/2006). În acest caz, nu se cere o autorizare din partea Băncii Naționale a României, autorizația acordată de autoritatea competentă din Marea Britanie fiind suficientă; supraveghetorul bancar din Marea Britanie va notifica în mod corespunzător Banca Națională a României și va rămâne responsabil cu supravegherea instituției de credit din Marea Britanie, inclusiv în privința activităților desfășurate în România.

3. Dobândirea calității de acționar semnificativ la o instituție de credit existentă, persoană juridică română (art.25-31 O.U.G 99/2006). În acest caz, o evaluare a instituției de credit din Marea Britanie – ca participant semnificativ la capitalul instituției de credit, persoană juridică română, va fi realizată de Banca Națională a României, în ceea ce privește reputația, competența, soliditatea financiară, capacitatea instituției de credit de a se conforma în continuare la cerințele prudențiale, existența unor suspiciuni rezonabile privind fapte de terorism sau spălarea banilor.
Această procedură este aliniată regulilor Uniunii Europene, care au armonizat în cea mai mare măsură cerințele și procedura de evaluare.

Evaluarea se realizează în cel mult 60 de zile lucrătoare din momentul confirmării scrise a primirii notificării și a tuturor documentelor solicitate (ceea ce reprezintă un termen semnificativ mai scurt decât în cazul înființării unei instituții de credit noi).

4. Fuziunea cu o instituție de credit, o instituție financiară sau o întreprindere prestatoare de servicii auxiliare, persoane juridice române (art.92–951 OUG 99/2006), în situația în care instituția de credit din Marea Britanie își încetează existența ca persoană juridică.

Operațiunea de fuziune este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, în cazul în care entitatea ce rezultă din această operațiune este o instituție de credit, persoană juridică română.

Principalele elemente evaluate se referă la: îndeplinirea criteriilor de autorizare de către noua instituție de credit, persoană juridică română, adecvarea capitalului acesteia, transparența structurii acționariatului, adecvarea conducerii instituției de credit rezultate.
Acest proces de aprobare prealabilă durează cel mult trei luni.
Este necesar, de asemenea, acordul supraveghetorului britanic.

Fuziunea ar trebui realizată în termen de patru – șase luni de la momentul aprobării prealabile.
După realizarea fuziunii, dacă rezultă o nouă instituție de credit, persoană juridică română, aceasta trebuie să obțină autorizația de funcționare din partea Băncii Naționale a României, care decide în această privință în maximum două luni.

Complexității unei operațiuni de fuziune, care trebuie realizată într-un termen limitat, i se adaugă o evaluare prudențială cuprinzătoare, pentru a se asigura capacitatea instituției de credit de a se conforma tuturor cerințelor prudențiale.

II. După brexit

Având în vedere cadrul legal european actual, transpus în mod corespunzător la nivel național, instituțiile de credit din Marea Britanie devin instituții de credit din stat terț.

Față de stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie, este prematur să se afirme care ar fi abordarea în legătură cu entitățile stabilite /înființate anterior în România de către instituții de credit din Marea Britanie (în special în privința sucursalelor, dacă regimul pașaportului unic sau unul similar urmează să se aplice sau dacă vor trebui să solicite o autorizație bancară română). Pentru desfășurarea de activități bancare în România după brexit:

  • Toate posibilitățile enumerate la punctul I rămân valabile și în noul context, cu excepția regimului pașaportului unic, care ar putea să nu mai fie aplicabil. În schimb, înființarea unei sucursale românești de către o instituție de credit din Marea Britanie va fi supusă autorizării și supravegherii de către Banca Națională a României (art.67-77 O.U.G. no.99/2006), într-un regim similar celui aplicabil unei instituții de credit, persoană juridică română.
  • Având în vedere că Marea Britanie aplică o legislație în domeniul prudențial bancar, care a transpus regulile Uniunii Europene, s-ar putea afirma în mod rezonabil că legislația Marii Britanii, ca stat terț, va fi considerată echivalentă cu cea a Uniunii Europene. În consecință, și sub condiția încheierii unui acord de cooperare între supraveghetorii din România și Marea Britanie, pentru asigurarea schimbului de informații în scopuri de supraveghere, toate evaluările privind instituția de credit din Marea Britanie se vor baza în bună măsură pe cooperarea cu autoritatea competentă din Marea Britanie (art. 262, 77, 94 lit.g) O.U.G. no.99/2006).

O modalitate specifică pentru o instituție de credit din Marea Britanie de a-și transfera activitatea în România, este prin transferul, total sau parțial, al activelor și pasivelor către o entitate existentă, persoană juridică română (art.96 OUG no.99/2006). Dacă entitatea, persoană juridică română, este supusă supravegherii din partea Băncii Naționale a României și transferul este semnificativ, este necesară aprobarea Băncii Naționale a României, în condiții similare celor prevăzute pentru o operațiune de fuziune.