Comunicat de presă


Investiţiile străine directe în România în anul 2015

30.09.2016

Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică. Obiectivul principal al acestei cercetări a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2015 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2015, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

Cercetarea statistică ISD a fost realizată în conformitate cu prevederile metodologice ale Manualului balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale al Fondului Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6). Detaliile sunt prezentate în secțiunea PRECIZĂRI METODOLOGICE.

1. Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2015 a atins nivelul de

  3 461 milioane euro*, din care:
 •    3 595 milioane euro aport la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea participaţiilor la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 3085 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 510 milioane euro);
 •     - 134 milioane euro credit net de la investitorii străini (rambursările de credite au fost mai mari decât creditele primite).

2. Soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2015 a înregistrat valoarea de

  64 433 milioane euro, din care:
 •    45 098 milioane euro aport la capitalurile proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,0%);
 •    19 335 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (30,0%).

2.1. Repartizarea soldului investiţiilor străine directe pe principalele activităţi economice

Din punct de vedere al orientării pe activităţi economice (conform CAEN Rev.2), ISD s-au localizat cu precădere în industria prelucrătoare (31,8% din soldul total ISD).În cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate activităţi sunt prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (6,0% din soldul total ISD), industria mijloacelor de transport (5,9%), metalurgia (4,1%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (3,4%), maşini utilaje şi echipamente precum şi fabricarea produselor din lemn, inclusiv mobilă, ambele cu câte 2,6% din soldul ISD.

Investiţii străine directe în România
la 31 decembrie 2015

Repartizare pe principalele activităţi economice

   
milioane euro % din total ISD
TOTAL, din care 64 433 100,0
Industrie 28 746 44,6
Industria extractivă 1 952 3,0
Industria prelucrătoare, din care: 20 477 31,8
- alimente, băuturi şi tutun 2 198 3,4
- ciment, sticlă, ceramică 1 456 2,3
- fabricare produse din lemn, inclusiv mobilă 1 711 2,6
- fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice şi electrice 1 476 2,3
- maşini, utilaje şi echipamente 1 675 2,6
- metalurgie 2 639 4,1
- mijloace de transport 3 803 5,9
- prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice 3 859 6,0
- textile, confecţii şi pielărie 1 050 1,6
- alte ramuri ale industriei prelucrătoare 610 1,0
Energie electrică, gaze şi apă 6 317 9,8
Activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative şi servicii suport 4 056 6,3
Agricultură, silvicultură şi pescuit 1 662 2,6
Comerţ 7 861 12,2
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 7 877 12,2
Hoteluri şi restaurante 504 0,8
Intermedieri financiare si asigurări 8 428 13,1
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 3 690 5,7
Transporturi 1 191 1,8
Alte activităţi 418 0,7

Pe lângă industrie, activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările (reprezintă 13,1% din totalul ISD), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata precum şi construcţii şi tranzacţii imobiliare ambele reprezentând câte 12,2%, din soldul ISD şi activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative şi servicii suport (6,3% din soldul ISD).

Imobilizările corporale şi necorporale din întreprinderile ISD, cu un sold la finele anului 2015 în valoare de 30 970 milioane euro, reprezintă 48,1% din soldul total al ISD, ceea ce induce un grad semnificativ de stabilitate a investiţiei străine directe.

2.2. Repartizarea soldului investiţiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial, se observă orientarea ISD cu precădere spre regiunea de dezvoltare BUCUREȘTI-ILFOV (59,3%), alte regiuni de dezvoltare care au atras un volum important de ISD fiind regiunea CENTRU (9,0%), regiunea VEST (8,1%), regiunea SUD-MUNTENIA (7,2%), regiunea NORD-VEST (5,9%).

Menționăm că ISD au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de desfăşurare a activităţii economice.

milioane euro % din total
TOTAL, din care: 64 433 100,0
BUCUREŞTI - ILFOV 38 243 59,3
CENTRU 5 831 9,0
VEST 5 237 8,1
SUD - MUNTENIA 4 626 7,2
NORD-VEST 3 793 5,9
SUD-EST 2 869 4,5
SUD-VEST - OLTENIA 2 172 3,4
NORD-EST 1 662 2,6

2.3. Repartizarea soldului investiţiilor străine directe pe ţări de origine

Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara de rezidență a deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă din România.

Primele 5 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2015 sunt: Olanda (25,0% din soldul ISD la sfârşitul anului 2015), Austria (14,2 %), Germania (12,4%), Cipru (6,9%) şi Franţa (6,7%). Ordinea primelor cinci ţări cu cele mai mari investiţii directe nu s-a modificat faţă de anul precedent.

Nr. crt. Țara Țara milioane euro % din TOTAL
TOTAL, din care: 64 433 100,0
1 NL Olanda 16 100 25,0
2 AT Austria 9 131 14,2
3 DE Germania 7 991 12,4
4 CY Cipru 4 421 6,9
5 FR Franţa 4 308 6,7
6 IT Italia 3 349 5,2
7 LU Luxemburg 2 700 4,2
8 CH Elveţia 2 231 3,5
9 GR Grecia 1 747 2,7
10 US Statele Unite ale Americii 1 627 2,5
11 BE Belgia 1 444 2,2
12 ES Spania 1 423 2,2
13 GB Marea Britanie 1 346 2,1
14 HU Ungaria 938 1,4
15 CZ Cehia 652 1,0
Alte ţări * 5 025 7,8

* ţări a căror investiţie este mai mică de 500 de milioane de euro

3. Tipuri de investiţii străine directe

Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD, parte componentă a aportului la capitalurile proprii, în valoare de 3 085 milioane euro, este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii, dezvoltare de firme și restructurare de firme.

În anul 2015, investiţiile greenfield și cele din categoria fuziuni şi achiziţii (M&A) au urmat tendinţa din ultimii ani, înregistrând un nivel foarte redus. Astfel, investiţiile greenfield au contribuit cu numai 96 de milioane euro la fluxul investiţional în participaţii la capitalul social al întreprinderilor ISD în timp ce fuziunile şi achiziţiile au condus la o reducere marginală a acestui flux investiţional (-5 milioane euro).

Ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2015 este asigurată de dezvoltările de întreprinderi cu o valoare de 1 742 milioane euro, reprezentând 56% din participaţii şi de restructurările de întreprinderi cu 1252 milioane euro, respectiv 41% din participaţii.

Pentru a aprecia impactul de durată al investiţiilor greenfield asupra economiei, au fost evidenţiate şi acumulările de investiţii străine directe (solduri) în întreprinderile înfiinţate prin investiţii greenfield denumite întreprinderi greenfield.

La finele anului 2015, distribuția pe principalele activităţi economice a soldului investiţiilor străine directe în întreprinderi greenfield se prezintă astfel:

  Investiţii străine directe Investiţii străine directe în întreprinderi greenfield
milioane euro milioane euro % din ISD
TOTAL, din care: 64 433 36 484 56,6
Industrie 28 746 13 303 46,3
Industria extractivă 1 952 141 7,2
Industria prelucrătoare 20 477 11 052 54,0
Energie electrică, gaze şi apă 6 317 2 110 33,4
Comerţ 7 861 6 056 77,0
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 7 877 5 734 72,8
Activităti profesionale, ştiintifice, tehnice, administrative şi servicii suport 4 056 3 566 87,9
Intermedieri financiare şi asigurări 8 428 3 087 36,6
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 3 690 2 172 58,9
Alte activităţi 3 775 2 566 68,0

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Metodologia utilizată la realizarea cercetării statistice ISD 2015 este cea prevăzută de Manualul balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale editat de Fondul Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6). Pentru detalii privind metodologia compilării datelor ISD accesați link-ul:
Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR

 • Investiţia străină directă: relaţie investiţională de durată între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit.

  Sunt considerate investiţii străine directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta şi întreprinderea rezidentă în care a investit, precum şi profitul reinvestit de către acesta.

  În conformitate cu metodologia privind compilarea ISD(BPM6), sunt considerate investiţii străine directe și investițiile de capital, precum și creditele, provenite de la companiile nerezidente a căror putere de vot sau participație la capitalul social al companiei rezidente este de sub 10%, dar care fac parte din grupul unui investitor direct în compania rezidentă respectivă (companii surori).

  De asemenea, intră în sfera investiţiilor străine directe şi companiile rezidente asupra cărora investitorul nerezident exercită o influenţă semnificativă pe cale indirectă şi anume filialele şi asociatele rezidente ale întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris (întreprinderi ISD de gradul II).

 • Investitorul străin direct: persoană juridică, persoană fizică sau grup de persoane ce acţionează concertat, care deţine cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris (respectiv din capitalul de dotare al entităţilor fără personalitate juridică), într-o întreprindere situată în afara propriei ţări de rezidenţă.
 • Întreprinderea investiţie străină directă: este o întreprindere rezidentă, cu sau fără personalitate juridică, în care un investitor nerezident deţine cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris, respectiv din capitalul de dotare/de lucru în cazul întreprinderilor fără personalitate juridică (sucursale). Deţinerea a cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris, respectiv din capitalul de dotare/de lucru, este primordială în stabilirea relaţiei de investiţie directă.
 • Întreprinderea investiţie străină directă de gradul II: este o întreprindere rezidentă, cu personalitate juridică, în care un investitor străin direct controlează, prin intermediul unei întreprinderi investiţie străină directă, cel puţin 10% din voturi sau din capitalul social subscris. Întreprinderile investiţie străină directă de gradul II sunt filiale sau asociate ale întreprinderilor investiţie străină directă. Filialele reprezintă companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin peste 50% din voturi sau din capitalul social subscris, iar asociatele sunt companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin între 10 şi 50 % din voturi sau din capitalul social subscris.
 • Companii surori: companii din cadrul aceluiași grup, rezidente în țări diferite, între care nu există o relație directă de control sau influență, respectiv niciuna dintre companii nu are cel puţin 10% din voturi sau o participație de cel puțin 10% la capitalul celeilalte.
 • Investiţia directă reversibilă: relaţia investiţională de sens invers investiţiei străine directe pe care o întreprindere investiţie directă rezidentă o are cu investitorul străin direct, dacă întreprinderea rezidentă are o putere de vot de sub 10% la investitorul străin direct sau o participaţie de sub 10% la capitalul social al investitorului străin direct.
 • Componentele investiţiilor străine directe:
  • Capitaluri proprii: capitalul social subscris şi vărsat, atât în numerar cât şi prin contribuţii în natură, deţinut de nerezidenţi în companii rezidente, precum şi cota aferentă din rezerve; în mod corespunzător, în cazul sucursalelor, se ia în considerare capitalul de dotare/de lucru aflat la dispoziţia acestora.
  • Creditul net: creditele primite de către întreprinderea investiţie străină directă de la investitorul străin direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta, mai puţin creditele acordate de către întreprinderea investiţie străină directă investitorului străin direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme.
   Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri, fonduri de investiții) nu sunt considerate ca fiind investiţii directe.
 • Tipurile investiţiilor străine directe (diferenţiate după contribuţia fluxului de participaţii străine la capital în întreprinderile investiţie străină directă):
  • Greenfield: înfiinţarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiţii pornite de la zero);
  • Fuziuni şi achiziţii: preluarea integrală sau parţială de întreprinderi de către investitori străini de la rezidenţi;
  • Dezvoltare de întreprinderi: majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor străini în întreprinderi investiţie străină directă;
  • Restructurare de întreprinderi: finanțarea de către investitorii străini, prin aport de capital, a întreprinderilor investiţie străină directă cu pierderi, în vederea rentabilizării lor.

Baza de sondaj a cercetării statistice a cuprins 41172 de întreprinderi investiţie străină directă. Volumul total de întreprinderi ISD cercetate, atât exhaustiv cât şi prin sondaj, a fost de 7241.

Au fost cercetate exhaustiv 6418 întreprinderi investiţie străină directă, cuprinzând întreprinderile cu cel puţin 20 de salariaţi (6083 de unităţi), toate instituţiile de credit cu capital străin (31 de unităţi), toate societăţile cu capital străin din domeniul asigurărilor (36 de unităţi), precum şi întreprinderile considerate atipice (toate întreprinderile investiţie străină directă care au cifra de afaceri sau capitalul social de cel puţin 30 milioane lei, indiferent de numărul de salariaţi existenţi, respectiv 268 de unităţi).

A fost cercetată prin sondaj mulţimea de întreprinderi investiţie străină directă având între 5 şi 19 salariaţi inclusiv, aceasta fiind reprezentată de eşantionul format din 823 de unităţi din totalul de 7462 de unităţi.

Deosebit de cele de mai sus, au fost cercetate exhaustiv şi întreprinderile ISD de gradul II (362 de unităţi).

Rata de răspuns a cercetării statistice ISD a fost de 96,7% .

Gradul de eroare al rezultatelor cercetării statistice privind investiţiile străine directe în România la 31 decembrie 2015 (fluxuri şi solduri) este de ± 3%, principalii indicatori cercetaţi fiind garantaţi cu o probabilitate de 95%.


Rezultatele cercetării statistice ISD 2015 vor fi prezentate intr-o formă mai detaliată pe Publicaţii periodice începând cu data de 14.10.2016.*  Diferenţa de 417 milioane euro faţă de fluxul net de investiţii străine directe în anul 2015 estimat în prima parte a anului 2016 pe baza datelor provizorii, în valoare de 3 044 milioane euro, provine din diferenţele înregistrate la aport la capitaluri proprii (260 milioane euro) şi creditul net (157 milioane euro).