Supraveghere prudenţială


Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.99/ 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, în scopul protejării intereselor deponenţilor şi al asigurării stabilităţii şi viabilităţii întregului sistem bancar, Banca Naţională a României asigură supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, persoane juridice române, inclusiv a sucursalelor acestora înfiinţate în alte state membre ori în state terţe, prin stabilirea unor norme şi indicatori de prudenţă bancară şi urmărirea respectării acestora şi a altor cerinţe prevăzute de lege şi de reglementările aplicabile, atât la nivel individual, cât şi la nivel consolidat sau subconsolidat, după caz, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor specifice activităţii bancare.

Urmărirea respectării de către instituţiile de credit, persoane juridice române, a cerinţelor de natură prudenţială şi a altor cerinţe prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99/ 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, precum şi de reglementările aplicabile acesteia, se realizează de către Banca Naţională a României pe baza raportărilor transmise de instituţiile de credit şi prin verificări la faţa locului desfăşurate la sediul instituţiilor de credit şi al sucursalelor acestora din ţară şi din străinătate.

Pentru a pune bazele şi a facilita o supraveghere eficientă, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată şi/sau individuală, încheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare cu autorităţile competente din alte state.

Potrivit Legii 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare în scopul realizării obiectivelor sale privind stabilitatea financiară, Banca Naţională a României realizează monitorizarea instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general şi supravegherea prudenţială a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, care desfăşoară activitate pe teritoriul României.

Pentru persoanele supuse supravegherii, Banca Naţională a României este autoritatea responsabilă cu verificarea şi controlul modului de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, cu modificările ulterioare, Regulamentului BNR nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, cu modificările ulterioare, şi a Regulamentului BNR nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor.

Banca Naţională a României are competenţe privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia incidentă.