Act legislativ


 


Parlamentul României
Lege nr. 227 din 4.iul.2007
Monitorul Oficial, Partea I 480 18.iul.2007
Intrare în vigoare la 21.iul.2007
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

   Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:
   1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "(2) În exercitarea competenţelor sale prevăzute de lege, Banca Naţională a României colectează şi procesează orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal."
   2. La articolul 7, punctul 6 al alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "6. firmă de investiţii - orice persoană juridică a cărei activitate curentă o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investiţii către terţi şi/sau desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi de investiţii pe baze profesionale, incluzând societăţile de servicii de investiţii financiare, definite conform Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. Prin servicii de investiţii şi activităţi de investiţii pe baze profesionale se înţeleg următoarele:
   A. servicii şi activităţi de investiţii:
   a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
   b) executarea ordinelor în numele clienţilor;
   c) tranzacţionarea pe cont propriu;
   d) administrarea portofoliilor;
   e) consultanţa de investiţii;
   f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
   g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;
   h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare;
   B. servicii conexe:
   a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;
   b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacţie;
   c) consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;
   d) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii prestate;
   e) cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;
   f) servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm;
   g) serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 1 şi 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate precizate la pct. 141 lit. e), f), g) şi j), în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile de investiţii şi conexe;".
   3. La articolul 7, după punctul 14 al alineatului (1) se introduce un punct nou, punctul 141, cu următorul cuprins:
   "141. instrumente financiare:
   a) valori mobiliare;
   b) instrumente ale pieţei monetare;
   c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
   d) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilităţii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri băneşti;
   e) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);
   f) opţiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte derivate în legătură cu mărfuri şi care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;
   g) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) şi neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;
   h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;
   i) contracte financiare pentru diferenţe;
   j) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanţe sau rate ale inflaţiei ori alţi indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare şi sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat."
   4. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 13. - Persoanele cărora le sunt încredinţate responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a instituţiei de credit, în calitate de administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la cap. I din titlul II partea I."
   5. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "(2) Sfera activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. g)-k) acoperă toate serviciile de investiţii financiare prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 141."
   6. La articolul 37, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "(3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să fie consultate în mod special în contextul evaluării calităţii acţionarilor/membrilor instituţiei de credit, persoană juridică română, şi al reputaţiei şi experienţei persoanelor implicate în administrarea şi/sau conducerea unei alte entităţi din cadrul aceluiaşi grup, cărora urmează să li se încredinţeze responsabilităţi în administrarea şi/sau conducerea instituţiei de credit, persoană juridică română. În acest sens, se asigură schimbul de informaţii care sunt relevante pentru acordarea autorizaţiei, dar şi pentru evaluarea pe bază continuă a îndeplinirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii."
   7. La articolul 38, litera e) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "e) Banca Naţională a României nu este satisfăcută de calitatea persoanelor care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiei de credit, întrucât reputaţia sau experienţa profesională a acestora nu este adecvată naturii, volumului şi complexităţii activităţii instituţiei de credit sau nu corespunde necesităţii asigurării unui management prudent şi sănătos;".
   8. La articolul 48, litera c) a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "c) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea activităţii sucursalei;".
   9. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 52. - (1) Sucursalele instituţiilor de credit din alte state membre publică în limba română documentele contabile ale instituţiei de credit de care aparţin - situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare şi/sau conducere şi, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare şi/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile pentru auditarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate - întocmite şi auditate conform legislaţiei din statul membru de origine."
   10. La articolul 60, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "(3) Dacă instituţia de credit persistă în încălcarea legislaţiei româneşti în vigoare, contrar măsurilor luate de statul membru de origine, comunicate Băncii Naţionale a României, sau datorită faptului că aceste măsuri se dovedesc a fi inadecvate sau nu se pot aplica în România, Banca Naţională a României, după informarea autorităţii competente din statul membru de origine, are dreptul să dispună măsurile corespunzătoare pentru a preveni sau sancţiona faptele de încălcare a dispoziţiilor legale şi, dacă este cazul, pentru împiedicarea instituţiei de credit în culpă de a iniţia noi tranzacţii pe teritoriul României. Banca Naţională a României comunică aceste măsuri instituţiei de credit în cauză."
   11. La articolul 63, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 63. - (1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 60, Banca Naţională a României ia, în cazuri de urgenţă, orice măsuri preventive necesare protejării intereselor deponenţilor, investitorilor şi ale altor persoane care beneficiază de serviciile furnizate de instituţia de credit. Aceste măsuri se comunică de îndată Comisiei Europene şi autorităţilor competente din alte state membre interesate."
   12. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 68. - Sucursala înfiinţată în România poate utiliza denumirea instituţiei de credit utilizată în statul terţ de origine. Dacă există pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Naţională a României solicită ca această denumire să fie însoţită de o menţiune explicativă."
   13. La articolul 71, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 71. - (1) Instituţia de credit din statul terţ trebuie să desemneze cel puţin două persoane care să asigure conducerea activităţii sucursalei din România şi care sunt împuternicite să angajeze legal, în România, instituţia de credit. Aceste persoane trebuie să dispună de reputaţie şi experienţă adecvate pentru exercitarea responsabilităţilor încredinţate. Dispoziţiile cuprinse în cap. I din titlul II partea I referitoare la persoanele care asigură conducerea instituţiilor de credit se aplică în mod corespunzător."
   14. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 74. - Autorizaţia acordată unei sucursale a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ poate fi retrasă de Banca Naţională a României, în condiţiile prevăzute la art. 39."
   15. La articolul 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 76. - (1) Sucursalele instituţiilor de credit din state terţe trebuie să publice în limba română documentele contabile ale instituţiei de credit de care aparţin - situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare şi/sau conducere şi, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare şi/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate - întocmite şi auditate conform legislaţiei din statul terţ."
   16. La articolul 81, litera d) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei şi informaţii privind reputaţia şi experienţa profesională a acestora."
   17. La articolul 94, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "d) calitatea persoanelor care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiei/instituţiilor de credit rezultate."
   18. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 106. - Consiliul de administraţie şi directorii sau, după caz, comitetul de supraveghere şi directoratul instituţiei de credit au competenţele şi atribuţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale şi sunt responsabili de aducerea la îndeplinire a tuturor cerinţelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările emise în aplicarea acesteia."
   19. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 107. - (1) Dacă instituţia de credit optează pentru sistemul unitar de administrare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale, conducerea instituţiei de credit este delegată de către consiliul de administraţie la cel puţin 2 directori.
   (2) Dacă instituţia de credit optează pentru sistemul dualist de administrare, directoratul este format din cel puţin 3 membri, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale.
   (3) Directorii instituţiei de credit sau, după caz, membrii directoratului trebuie să exercite exclusiv funcţia pentru care au fost numiţi, cu excepţia directorilor instituţiilor de credit care au optat pentru sistemul unitar de administrare, care pot fi şi administratori.
   (4) Persoanele menţionate la alin. (3) pot fi şi salariaţi ai instituţiei de credit."
   20. La articolul 108, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
   "Art. 108. - (1) Membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului unei instituţii de credit trebuie să dispună de reputaţie şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii instituţiei de credit şi responsabilităţilor încredinţate.
   (2) Responsabilităţile de conducere şi/sau administrare pot fi exercitate numai de persoane fizice.
   .....................................................................................................................
   (4) Membrii consiliului de administraţie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere trebuie să dispună, la nivel colectiv, de calificare şi competenţă adecvate pentru a fi în măsură să se pronunţe în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate aspectele legate de activitatea desfăşurată de instituţia de credit, asupra cărora trebuie să decidă potrivit competenţelor lor."
   21. Articolul 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 110. - (1) În afară de condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la administratorii sau, după caz, la membrii consiliului de supraveghere, o persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administraţie sau, după caz, în consiliul de supraveghere al unei instituţii de credit, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul său în următoarele situaţii:
   a) persoana îndeplineşte o altă funcţie în cadrul instituţiei de credit în cauză, cu excepţia cazului în care, în cazul sistemului unitar, este şi director al acesteia;
   b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere aprobarea de a exercita responsabilităţi de administrare şi/sau conducere într-o instituţie de credit, o instituţie financiară sau o societate de asigurare/reasigurare sau o altă entitate care desfăşoară activitate în sectorul financiar ori a fost înlocuită din funcţia exercitată în astfel de entităţi din motive care îi pot fi imputate;
   c) îi este interzis, printr-o dispoziţie legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorităţi, să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau conducere într-o entitate de natura celor prevăzute la lit. b) ori să desfăşoare activitate în unul dintre domeniile specifice acestor entităţi.
   (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi directorilor care nu sunt membri ai consiliului de administraţie şi, după caz, membrilor directoratului."
   22. La articolul 112, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 112. - (1) Orice persoană care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere ori care participă la activitatea unei instituţii de credit are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, date sau informaţii la care se referă art. 111, de care a luat cunoştinţă în cursul exercitării responsabilităţilor ei în legătură cu instituţia de credit."
   23. La articolul 113, după litera e) a alineatului (2) se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins;
   "f) la solicitarea executorului bancar, în scopul realizării executării silite, pentru existenţa conturilor debitorilor urmăriţi."
   24. La articolul 129, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 129. - (1) În cazul abordării standard, calitatea creditului, inclusiv pentru expunerile securitizate, se poate determina prin raportarea la evaluările realizate de instituţii externe de evaluare a creditului sau de către agenţii de creditare a exportului, recunoscute ca eligibile de către Banca Naţională a României, pe baza unor criterii specifice, prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă."
   25. La articolul 134, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "b) expuneri securitizate şi poziţii din securitizare;".
   26. La articolul 152, alineatul (3) se abrogă.
   27. La articolul 166, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "(3) Banca Naţională a României stabileşte frecvenţa şi gradul de detaliere a verificărilor şi evaluărilor, cu luarea în considerare a principiului proporţionalităţii, respectiv având în vedere mărimea, importanţa sistemică, natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română.
   Verificările şi evaluările se realizează cel puţin o dată pe an."
   28. La articolul 188, litera a) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "a) modificări în structura acţionariatului, în structura organizatorică, de administrare şi conducere a instituţiilor de credit dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naţionale a României;".
   29. La articolul 191, litera a) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "a) modificări în structura acţionariatului, în structura organizatorică de administrare şi conducere a instituţiilor de credit, respectiv a societăţilor de servicii de investiţii financiare dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naţionale a României, respectiv a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;".
   30. La articolul 196, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 196. - (1) Administrarea şi/sau conducerea activităţii unei societăţi financiare holding, persoană juridică română, trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane."
   31. La articolul 196, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cooperativele de credit care au cel mult 5.000 de membri cooperatori pot desemna un singur administrator, care va trebui să delege atribuţiile de conducere cel puţin unui director sau, după caz, pot desemna un director general unic, sub controlul permanent al unei persoane care îndeplineşte atribuţiile consiliului de supraveghere."
   62. La articolul 392, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "(4) Persoanele care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere la nivelul casei centrale, salariaţii acesteia şi orice persoană care acţionează pe contul casei centrale în exercitarea atribuţiilor acesteia prevăzute la alin. (3) au obligaţia să păstreze secretul profesional, potrivit art. 214."
   63. La articolul 393, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "(5) Actele de aplicare a măsurilor în condiţiile alin. (1) se emit de către directorii sau, după caz, de către membrii directoratului casei centrale, potrivit reglementărilor-cadru emise în acest sens."
   64. Articolul 412 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 412. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani:
   a) fapta unui membru al consiliului de administraţie sau director ori, după caz, a unui membru al consiliului de supraveghere ori al directoratului sau a oricărui angajat al unei instituţii de credit care, cu rea-credinţă, încalcă dispoziţiile art. 171 sau obstrucţionează în orice alt mod exercitarea supravegherii de către Banca Naţională a României;
   b) fapta oricărei persoane căreia îi sunt încredinţate responsabilităţile de administrare şi/sau conducere a unei societăţi financiare holding sau a unei societăţi holding cu activitate mixtă de a obstrucţiona în orice mod exercitarea de către Banca Naţională a României a competenţelor sale de supraveghere a instituţiilor de credit, potrivit art. 166 şi art. 176-203."
   65. La articolul 415, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 415. - (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, sucursalele instituţiilor de credit din state terţe şi administratorii sistemelor de plăţi care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de autorizaţia Băncii Naţionale a României şi funcţionează în România, se consideră că dispun de o autorizaţie, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă."
   66. După articolul 416 se introduce un nou articol, articolul 4161, cu următorul cuprins:
   "Art. 4161. - Orice referire sau trimitere, în actele normative existente, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare, se va considera ca referire şi/sau trimitere la partea a II-a titlul II «Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ» din prezenta ordonanţă de urgenţă şi/sau la capitolele corespunzătoare din prezenta ordonanţă de urgenţă, după caz."
   67. La articolul 418, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
   "(4) În cazurile prevăzute de lege, precum şi atunci când executorul bancar consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt obligaţi să-i acorde acestuia concursul la îndeplinirea efectivă a executării silite. La cererea instanţei de executare sau a executorului bancar, cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori deţin bunuri ale acestuia, supuse urmăririi potrivit legii, au datoria să dea informaţiile necesare pentru aplicarea executării. De asemenea, la cererea instanţei de executare sau a executorului bancar, instituţiile, instituţiile de credit şi orice alte persoane sunt obligate să-i comunice de îndată, în scris, datele şi informaţiile necesare executării silite, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel."
   68. După articolul 421 se introduce un nou articol, articolul 4211, cu următorul cuprins:
   "Art. 4211. - Definiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6 şi pct. 141 se utilizează şi în aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare."
   69. La menţiunea privind transpunerea normelor comunitare din domeniul instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
   "6. din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele de instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L145 din 30 aprilie 2004: art. 4 paragraful 1 pct. 1) teza 1 şi anexa 1."

   Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR             PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

   Bucureşti, 4 iulie 2007.
   Nr. 227.