Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 28 din 15.dec.2009
Monitorul Oficial, Partea I 18.dec.2009
Intrare în vigoare la 18.dec.2009
privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor

    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1), art. 15 alin. (2), art. 17 alin. (1), (4) şi art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, ale art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, recomandările Consiliului Uniunii Europene formulate în documentul "Cele mai bune practici ale Uniunii Europene de aplicare eficientă a măsurilor restrictive", varianta din 2008, precum şi recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering în documentul "Cele mai bune practici internaţionale privind îngheţarea activelor teroriştilor", varianta din 2009,
    în temeiul prevederilor art. 17 alin. (6) şi ale art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, ale art. II din Legea nr. 217/2009 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, instituţiilor de plată, persoane juridice române, şi instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României, şi reglementează standardele minime pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009.
   (2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, în scopul prevăzut la alin. (1), şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit, persoane juridice străine, sucursalelor din România ale instituţiilor de plată, persoane juridice străine, şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României.
   (3) Pentru scopul prezentului regulament entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt denumite în continuare instituţii.
   Art. 2. - Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009.

   CAPITOLUL II
  Dispoziţii privind punerea în aplicare a sancţiunilor
internaţionale de blocare a fondurilor

   Art. 3. - În scopul asigurării desfăşurării activităţii în conformitate cu cerinţele Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, instituţiile trebuie să adopte norme interne pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor.
   Art. 4. - Normele interne pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:
   a) proceduri de depistare a persoanelor sau entităţilor desemnate şi a operaţiunilor în care sunt implicate bunuri, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, aplicabile potenţialilor clienţi şi solicitanţilor de tranzacţii ocazionale;
   b) o politică referitoare la acceptarea în calitate de client şi la regimul tranzacţiilor ocazionale pentru persoanele sau entităţile desemnate ori pentru persoanele sau entităţile care solicită efectuarea de operaţiuni în care sunt implicate bunuri, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009;
   c) proceduri de depistare a persoanelor sau entităţilor desemnate şi a operaţiunilor în care sunt implicate bunuri, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, aplicabile clientelei existente în contextul modificării şi/sau completării regimurilor sancţionatorii internaţionale de blocare a fondurilor;
   d) regimul pentru clienţii care au fost depistaţi ca persoane sau entităţi desemnate aplicabil începând cu data la care aceştia nu mai intră sub incidenţa sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, precum şi regimul aplicabil persoanelor sau entităţilor care au solicitat efectuarea de operaţiuni în care sunt implicate bunuri, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009;
   e) modalităţi de întocmire şi păstrare a evidenţelor privind persoanele sau entităţile desemnate şi persoanele ori entităţile care au solicitat efectuarea de operaţiuni în care sunt implicate bunuri, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009;
   f) accesul persoanelor cu atribuţii în domeniu la evidenţele instituţiei pentru a examina operaţiunile derulate în trecut cu persoane ori entităţi depistate ca persoane sau entităţi desemnate;
   g) competenţele persoanelor cu responsabilităţi în implementarea normelor interne pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor potrivit art. 6;
   h) procedurile de raportare, intern şi către autorităţile competente.
   Art. 5. - (1) Normele interne prevăzute la art. 3 trebuie să fie aprobate la nivelul organelor de conducere ale instituţiei şi supuse revizuirii ori de câte ori este necesar.
   (2) Normele interne pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor trebuie să fie cunoscute de întreg personalul cu responsabilităţi în domeniu.
   (3) Normele interne pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor vor fi transmise Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere în termen de 5 zile de la aprobarea acestora, respectiv a modificării lor, de către organele competente.
   Art. 6. - (1) Instituţiile vor numi una sau mai multe persoane cu responsabilităţi în coordonarea implementării normelor interne pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, inclusiv în ceea ce priveşte actualizarea permanentă a informaţiilor deţinute de instituţie referitoare la regimurile sancţionatorii internaţionale de blocare a fondurilor în vigoare, administrarea alertelor primite de la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere cu privire la actualizarea informaţiilor făcute publice pe pagina de internet a băncii centrale, potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, şi îndeplinirea obligaţiilor de raportare.
   (2) Numele şi funcţia persoanelor menţionate la alin. (1) vor fi comunicate Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere în termen de 5 zile de la numirea acestora.
   Art. 7. - Instituţiile utilizează în scopul depistării persoanelor sau entităţilor desemnate datele, inclusiv cele privind beneficiarul real, obţinute prin aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei prevăzute de normele interne elaborate în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului.
   Art. 8. - Pentru acele cazuri în care normele interne elaborate în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului nu prevăd aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei, instituţiile aplică procedurile stabilite prin normele interne pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor prevăzute la art. 3.
   Art. 9. - Raportările către Banca Naţională a României se transmit Direcţiei supraveghere atât electronic, cât şi letric, prin utilizarea modelului unitar de raportare, întocmit potrivit prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, şi aprobat prin ordin al guvernatorului.
   Art. 10. - Instituţiile furnizează Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, la cerere, orice date şi informaţii suplimentare relevante, conform solicitării primite.

   CAPITOLUL III
  Măsuri de supraveghere şi sancţiuni

   Art. 11. - În cadrul procesului de supraveghere a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, Banca Naţională a României poate dispune următoarele măsuri specifice:
   a) solicitarea modificării normelor interne pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, prevăzute la art. 3;
   b) solicitarea remedierii deficienţelor constatate.
   Art. 12. - (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament şi nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Naţională a României se sancţionează conform art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind statutul Băncii Naţionale a României.
   (2) Măsurile stabilite la art. 11 pot fi aplicate separat sau concomitent cu sancţiunile prevăzute la alin. (1).

   CAPITOLUL IV
  Dispoziţii tranzitorii

   Art. 13. - Fără a prejudicia conformarea la obligaţiile ce le revin potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, instituţiile care funcţionează la data intrării în vigoare a prezentului regulament asigură transmiterea la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere a normelor interne pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor prevăzute la art. 3, precum şi a informaţiilor privind persoanele prevăzute la art. 6, în termen de cel mult 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

    Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 15 decembrie 2009.
    Nr. 28.