Prelucrarea datelor cu caracter personal

(PDCP)


Banca Națională a României (BNR) este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a datelor cu caracter personal, pe care le prelucrează conform cadrului legal în vigoare.

În calitate de operator de date cu caracter personal, Banca Națională a României prelucrează datele ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră în mod automat prin vizitarea paginii de internet www.bnr.ro, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile, ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în cele ce urmează „RGPD” şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.

NOȚIUNI

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Dumneavoastră, în relația cu BNR, sunteți potrivit legislației „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană căreia îi poate fi stabilită identitatea, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Site-ul BNR reprezintă principalul mijloc de comunicare al Băncii Naționale a României în internet și este accesibil la adresa www.bnr.ro

↑ sus

DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

a) Informații furnizate voluntar

Când utilizați formulare de pe site-ul BNR sau când ne contactați prin e-mail ne furnizați în mod voluntar informațiile personale. Aceste informații pot include numele și prenumele, profesia, instituția, adresa de domiciliu, numărul de telefon, actul de legitimare (BI/ CI/ Pașaport), adresa de e-mail.
BNR păstrează în condiții de securitate și confidențialitate datele încredințate și nu le dezvăluie sau transferă către terți, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării.

b) Informații colectate automat

Când navigați pe site-ul BNR se generează în mod automat informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații includ adresa IP, browser-ul utilizat, momentul accesării, pagina sau documentul accesat și alte informații tehnice.
Site-ul BNR nu utilizează cookie-uri pentru trasarea opțiunilor dumneavoastră de navigare, înregistrarea căutărilor efectuate sau a altor elemente cu potențial intruziv.

↑ sus

SCOPUL ȘI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRILOR DE DATE

Unele servicii oferite prin intermediul site-ului BNR necesită prelucrarea de date cu caracter personal. BNR, în calitate de operator, prelucrează datele exclusiv pentru scopul specific pentru care acestea au fost colectate.

 • Navigarea pe site–ul BNR - Când navigați pe site-ulBNR se generează în mod automat informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații includ adresa IP, browser-ul utilizat, momentul accesării, pagina sau documentul accesat și alte informații tehnice.Temeiul pentru această prelucrare este interesul legitim al BNR conform art.6 alin.1 paragraful 1 litera f) din RGPD. BNR prelucrează aceste date pentru a asigura buna funcționare și îmbunătățirea serviciilor oferite de site, pentru identificarea utilizatorilor care au un comportament abuziv (contracararea atacurilor informatice de tip DoS), precum și generarea de statistici de trafic (numărul total de accesări pe site, numărul de IP-uri unice, paginile cele mai accesate, IP-urile cu cele mai multe accesărietc. Generarea statisticilor de acces are loc zilnic.Informațiile detaliate mai vechi de 10 zile se șterg în mod automat.
 • Abonarea la Newsletter – Utilizatorii site-ului BNR au posibilitatea de a primi, la cerere, e-mail-uri de notificare, atunci când sunt publicate noi comunicate de presă, publicații sau sunt generate alte știri în site. Persoanele care doresc să primească astfel de informații completează formularul online de pe pagina noastră de internet, secțiunea Noutăți > „Abonare Newsletter”. Singurele date cu caracter personal pe care BNR le prelucrează pentru acest proces sunt adresele de e-mail ale utilizatorilor. La momentul în care persoana vizată se dezabonează, datele acesteia se șterg automat din baza de date. Temeiul pentru această prelucrare este consimțământul dumneavoastră, conform art.6 alin.1 litera a) din RGPD.
 • Programarea lecțiilor de educație financiară - Utilizatorii site-ului BNR au posibilitatea transmiterii de cereri de programare de lecții de educație financiară la sediul BNR. Datele se transmit de către utilizatori pe adresa de e-mail educatie.financiara[at] bnro.ro. Datele cu caracter personal pe care BNR le prelucrează pentru acest proces sunt următoarele: numele și prenumele, numărul de identificare (CNP), numărul de telefon. Temeiul pentru această prelucrare este Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare, conform art.6 alin.1 lit.c) din RGPD, respectiv prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine BNR.
 • Programarea vizitelor la Muzeul BNR - Utilizatorii site-ului BNR au posibilitatea transmiterii de cereri de programare în vederea vizitării și accesului la Muzeul BNR. Datele se transmit de către utilizatori pe adresa de e-mail Muzeul [at] bnro.ro. Datele cu caracter personal pe care BNR le prelucrează pentru acest proces sunt următoarele: numele și prenumele, numărul de identificare (CNP), numărul de telefon, adresa de e-mail. Temeiul pentru această prelucrare este Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare, conform art.6 alin.1 lit.c) din RGPD, respectiv prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine BNR.
 • Rezervare monedă numismatică - Utilizatorii site-ului BNR au posibilitatea transmiterii de cereri de rezervare de monedă numismatică în vederea cumpărării. Datele se transmit de către utilizatori prin completarea formularelor de rezervare disponibile pe website-ul www.bnr.ro. Datele cu caracter personal pe care BNR le prelucrează pentru acest proces sunt următoarele: numele și prenumele, CNP, telefon adresa de e-mail. Temeiul pentru această prelucrare îl reprezintă art. 6 alin.1 lit. b) din RGPD, respectiv prelucrarea este necesară pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
 • Recrutarea online (pentru mai multe informații accesați Informare - Recrutare) - În vederea transmiterii rapide şi eficiente a candidaturii dumneavoastră pentru una dintre pozițiile vacante în cadrul BNR, ca utilizator al site-ului BNR, puteți descărca formularele necesare și trimite apoi documentele pe adresa de e-mail HR.Recrutare [at] bnro.ro. Toate datele şi documentele dumneavoastră (care includ date personale ca: numele și prenumele, semnătura, poza, adresa de domiciliu și/sau de reședință, sex, număr de telefon, data și locul nașterii, adresa de e-mail, naționalitatea, cartea de identitate, CNP, starea civilă, situația familială, studiile, referințele, datele referitoare la legături de rudenie cu salariați din Banca Națională a României, datele referitoare la fapte penale, inclusiv cele privind antecedentele penale și începerea urmăririi penale, datele la care faceți referire în documentele de tipul: curriculum vitae, scrisoarea de motivație/intenție, declarația pe propria răspundere și documentele justificative) pe care ni le transmiteți astfel, le vom utiliza exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastră în scopul angajării. Temeiul pentru această prelucrare îl reprezintă demersurile la cererea candidatului înainte de încheierea contractului individual de muncă conform art.6 alin.(1) lit.b) din RGPD, precum și consimțământul candidatului pentru prelucrarea datelor personale după finalizarea procesului de recrutare inițial, proces care nu s-a concretizat cu încheierea unui contract individual de muncă conform art.6 alin.1 lit.a) din RGPD.
 • Depunerea petițiilor online - Utilizatorii site-ului BNR au posibilitatea transmiterii petițiilor prin completarea formularului online de pe site, secțiunea Contact > Informare publică. Aceste formulare se pot transmite de către petenți și la adresa info [at] bnro.ro. Datele cu caracter personal pe care BNR le prelucrează pentru acest proces sunt următoarele: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail. Temeiul pentru această prelucrare este O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002, conform art.6 alin.1 litera c) din RGPD, respectiv prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Băncii Naționale a României.
 • Depunerea cererilor și solicitărilor online – Utilizatorii site-ului BNR au posibilitatea transmiterii cererilor și solicitărilor online, prin intermediul adresei de e-mail info [at] bnro.ro. Datele cu caracter personal pe care BNR le prelucrează pentru acest proces sunt următoarele: numele şi prenumele, adresa la care se solicită răspunsul/adresa de e-mail.
  Temeiul pentru această prelucrare este Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, conform art.6 alin.1 litera c) din RGPD, respectiv prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine BNR.
 • Depunerea formularului Fintech Innovation Hub - În contextul transmiterii informațiilor cu privire la proiectele inovative în domeniul serviciilor de plată și financiare în scopul promovării și monitorizării eficiente de către BNR a progreselor tehnologice și a evoluției pieței în domeniul serviciilor de plată, se prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor de contact comunicate prin completarea unui formular standard, datele fiind colectate pentru facilitarea comunicării în vederea analizării la nivelul BNR a proiectului inovativ.
  Datele cu caracter personal ale persoanelor de contact pe care BNR le prelucrează pentru acest proces sunt următoarele: numele, prenumele, adresa de corespondență și de e-mail, nr. de telefon.
  Temeiul juridic pentru această prelucrare îl reprezintă interesul legitim al BNR, conform art.6 alin.(1) lit. f) din RGPD.

↑ sus

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Banca Națională a României stochează datele personale ale vizitatorilor site-ului BNR și pe cele cuprinse în solicitările adresate BNR prin intermediul formularelor disponibile pe pagina de internet/prin intermediul poștei electronice, doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate (aceasta include și perioada de stocare în vederea auditării și în scop juridic), impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, respectiv de dispozițiile privind arhivarea.

↑ sus

ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI DESTINATARII ACESTOR DATE

Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de către personalul BNR dedicat acestei activități. Aceste date pot fi comunicate persoanelor din afara BNR atunci când acest lucru este necesar pentru atingerea scopului prelucrării și/sau în cazurile prevăzute de lege.

↑ sus

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nu transferăm datele dvs. către state din cadrul/din afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării. În cazul în care vor interveni schimbări, vă vom informa în acest sens.

↑ sus

CONSECINȚELE NEFURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL SOLICITATE

În cazul în care un vizitator al site-ului BNR refuză să furnizeze anumite informații esențiale scopului accesării, BNR își rezervă dreptul de a nu da curs cererii vizitatorului.

↑ sus

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, vizitatorii site-ului BNR ale căror date sunt prelucrate, au următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces (art.15 din RGPD)

  Aveți dreptul de a obține confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal de către BNR și dreptul de acces la datele respective.

 • Dreptul la rectificare (art.16 din RGPD)

  Aveți dreptul de a obține de la BNR, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17 din RGPD)

  În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) v-ați retras consimțământul și nu există un alt temei pentru prelucrare, (3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării (art.18)

  Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal de către BNR, în situația în care se aplică unul din următoarele cazuri:

  1. contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite verificarea exactității acestora;
  2. prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor;
  3. BNR nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale, dar solicitați păstrarea lor doar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  4. v-ați opus prelucrării în conformitate cu art.21 alin.(1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale BNR prevalează asupra drepturilor dvs.
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20 din RGPD)

  Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea BNR, în cazul în care:

  1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art.6 alin.(1) lit.(a) sau al art.9 alin.(2) lit.(a) din RGPD sau pe un contract în temeiul art.6 alin.(1) lit.(b) din RGPD;
  2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de opoziție (art. 21 din RGPD)

  Aveți dreptul, în orice moment, de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în cazul operațiunilor de prelucrare desfășurate pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită Banca Națională a României și/sau în situația prelucrărilor efectuate în scopul intereselor legitime urmărite de Banca Națională a României sau de o parte terță, inclusiv pentru crearea de profiluri. În cazul în care v-ați exercitat dreptul de opoziție, Banca Națională a României nu mai poate prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau ca scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art.22 din RGPD)

  Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii care evaluează aspecte personale referitoare la dumneavoastră, care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată și care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cum ar fi performanța la locul de muncă.

  Acest drept nu poate fi invocat în cazul în care decizia:

  1. este necesară pentru executarea unui contract între dumneavoastră și Banca Națională a României;
  2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  3. are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.
 • Dreptul de retragere a consimțământului (art.7 alin.(3) din RGPD)

  În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment printr-o cerere expresă.

În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți:

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de a vă adresa instanței de judecată competente.

↑ sus

SECURIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, BNR utilizează măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție şi de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea.

↑ sus

PROTECȚIA MINORILOR

Nu solicităm date personale de la minori. Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu ar trebui să ne transmită date personale fără consimțământul părinților sau tutorilor. Nu sunt colectate în mod intenționat astfel de date și nu sunt dezvăluite unor terțe părți.

↑ sus

LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI WEB EXTERNE

Site-ul BNR conține link-uri către site-uri externe care nu reprezintă răspunderea Băncii Naționale a României.

↑ sus

CUM VĂ EXERCITAȚI DREPTURILE

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem, vă puteți adresa responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal al BNR, la adresa de e-mail datepersonale [at] bnro.ro și/sau în scris la adresa de corespondență Banca Națională a României, strada Lipscani, nr.25, sector 3, București, cod poștal 030031.

Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.

↑ sus

ACTUALIZARE

Informarea prezentă poate face obiectul unor modificări ulterioare. Toate actualizările și modificările prezentei informări sunt valabile de la data aducerii la cunoștință, care se va realiza prin publicare pe site-ul Băncii Naționale a României.

↑ sus

DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR

Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul Băncii Naționale a României poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: datepersonale [at] bnro.ro și/sau în scris la adresa de corespondență Banca Națională a României, strada Lipscani, nr.25, sector 3, București, cod poștal 030031.

↑ sus

Data ultimei actualizări: 11.01.2023