Legislație în materie de sustenabilitate și economie verde


La nivelul Uniunii Europene există directive și regulamente specifice, care vizează derularea unor activități cu caracter durabil și încurajarea investițiilor și a finanțărilor ecologice. Pierderile pe care intensitatea schimbărilor climatice le-o provocă piețelor financiare, impactul tranziției către o economie verde, alături de cel al derulării propriei activități, sunt tot mai mult în atenția autorităților monetare și de reglementare, precum și a instituțiilor financiare internaționale.

 • Acte legislative în vigoare la nivel național:
 • Acte legislative în vigoare la nivelul UE:
  •  Directiva UE 2023/970 de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii.
  •  Directiva UE nr. 2022/2464 de raportare privind durabilitatea de către întreprinderi (CSRD) care modifică cerințele de raportare existente ale Regulamentului UE nr. 537/2014, Directiva 2004/109/EC, Directiva 2006/43/EC și Directiva 2013/34/EU privind raportarea corporativă sustenabilă, conform căreia întreprinderile vor trebui să raporteze cu privire la modul în care modelul lor de afaceri le afectează durabilitatea și la modul în care factorii de sustenabilitate externi, cum ar fi schimbările climatice sau aspectele legate de drepturile omului, le afectează activitățile. CSRD introduce cerințe de raportare mai detaliate și se asigură că întreprinderile mari și IMM-urile cotate la bursă, sunt obligate să raporteze cu privire la aspecte legate de durabilitate, cum ar fi drepturile în materie de mediu, drepturile sociale, drepturile omului și factorii de guvernanță.
  • Directiva 2014/95/UE de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari (NFRD) - stabilește normele privind publicarea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea, de către anumite companii mari. Această directivă a fost transpusă în reglementările contabile aplicabile entităților care intră în sfera de reglementare contabilă a BNR prin emiterea Ordinului BNR nr.7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.
  • Directiva Delegată (UE) 2021/ 1269 a Comisiei din 21 aprilie 2021 de modificare a Directivei delegate UE 2017/593 în ceea ce privește integrarea factorilor de durabilitate în obligațiile de guvernanță a produsului. Această directivă a fost transpusă în legislația națională prin Regulamentul ASF/BNR nr. 12/9/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF/BNR nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare.
  • Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814.
  • Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică.
  • Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică.
  • Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale.
  • Comisia Europeană: Pachetul legislativ privind finanțarea sustenabilă (limba engleză), Iunie 2023;
  • Comisia Europeană: Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (limba engleză) , Aprilie 2023;
  •  Regulamentul (UE) 2021/637 care stabilește standarde tehnice de punere în aplicare privind publicarea de informații privind riscurile ESG de către anumite instituții de credit;
  • Regulamentul UE 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (Taxonomie) – își propune să introducă un sistem de clasificare armonizat pentru investițiile durabile, care să ofere o înțelegere consecventă a noțiunii „ESG”. Acest regulament se aplică inclusiv entităților care fac obiectul obligației de a publica o declarație nefinanciară sau o declarație nefinanciară consolidată în temeiul articolului 19a sau al articolului 29a din Directiva 2013/34/UE, prin urmare și entităților care intră în sfera de reglementare contabilă a BNR. Potrivit art.8 din regulament, aceste entități includ în declarația nefinanciară informații cu privire la modul și măsura în care activitățile entității sunt asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului.
  • Regulamentul delegat (UE) 2021/2178 al Comisiei din 6 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea conținutului și a modului de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate de întreprinderile care fac obiectul articolului 19a sau 29a din Directiva 2013/34/UE în ceea ce privește activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului și prin precizarea metodologiei pentru respectarea acestei obligații de furnizare de informații. Acest regulament delegat este emis în temeiul art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, unul dintre obiectivele acestuia fiind specificarea conținutului și a modului de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate de către societățile financiare, în condițiile în care Regulamentul (UE) 2020/852 impune întreprinderilor nefinanciare obligația să furnizeze informații privind proporția pe care o reprezintă activitățile lor legate de active sau procese asociate cu activități economice durabile din punctul de vedere al mediului în cifra lor de afaceri, în cheltuielile lor de capital și în cheltuielile lor de exploatare, fără a preciza însă indicatori-cheie de performanță echivalenți pentru întreprinderile financiare.
  • Regulamentul UE 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFDR) stabilește pentru participanții la piața financiară (între care și instituțiile de credit care oferă servicii de administrare de portofolii și instituțiile de credit care oferă consultanță de investiții) reguli armonizate privind transparența în legătură cu integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în cadrul activităților lor, precum și în legătură cu furnizarea informațiilor privind durabilitatea în ceea ce privește produsele financiare.
  • Regulamentul (UE) 2019/2089 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică, indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris și informațiile privind durabilitatea pentru indicii de referință.
  • Rezoluția Parlamentului European din 17 decembrie 2020 referitoare la guvernanța corporativă sustenabilă

  • Reglementări/Instrucțiuni BNR asociate domeniului sustenabilitate și economie verde:
  • Standarde și criterii la nivel european și internațional în materie de sustenabilitate:
  • Recomandări ale UE în materie de sustenabilitate:

   • Reglementări/ recomandări ale autorităților europene și internaționale din domeniul financiar: