Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 2 din 28.aug.2013
Monitorul Oficial, Partea I 568 6.sep.2013
Intrare în vigoare la 6.sep.2013
Regulamentul nr. 2/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

Având în vedere dispoziţiile art. 124 şi ale art. 150 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 lit. a) şi art. 21 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul cooperativelor de credit sunt aplicabile numai prevederile relevante cuprinse în cap. II secţiunea a 2-a subsecţiunea 2.10 şi secţiunea a 4-a."
2. La articolul 3 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
"j) reducerea capitalului social sau dobândirea propriilor acţiuni de către instituţiile de credit, care conduce la restituirea de capital către acţionari, cu excepţia celei efectuate în situaţiile prevăzute la art. 151e şi 151f."
3. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) majorarea capitalului social, respectiv reducerea acestuia în alte situaţii decât cele în care este necesară obţinerea aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a României, potrivit art. 3 alin. (1) lit. j);".
4. După articolul 151 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 2.10 "Reducerea capitalului social sau dobândirea propriilor acţiuni de către instituţiile de credit, care conduce la restituirea de capital către acţionari", cuprinzând articolele 151a-151f, cu următorul cuprins:
"2.10. Reducerea capitalului social sau dobândirea propriilor acţiuni de către instituţiile de credit, care conduce la restituirea de capital către acţionari
Art. 151a. - (1) În vederea respectării criteriului permanenţei fondurilor pentru asigurarea utilizării acestora imediat şi nerestricţionat potrivit art. 21 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, acţiunile trebuie să fie emise pe perioadă nedeterminată şi nicio clauză contractuală nu trebuie să permită deţinătorilor să solicite instituţiei de credit emitente restituirea de capital aferentă contravalorii acţiunilor deţinute de aceştia, cu excepţia lichidării şi a altor cazuri expres prevăzute de lege. Deţinătorii de acţiuni au drept de creanţă asupra activelor reziduale în caz de lichidare, proporţional cu cota-parte deţinută din capital.
(2) În sensul alin. (1), atât prevederile contractuale, cât şi informaţiile furnizate, aferente diferitelor mijloace de promovare a emisiunii, trebuie să fie precise şi fără echivoc, astfel încât să nu lase loc la interpretare în sensul că deţinătorii de acţiuni ar avea posibilitatea de a solicita instituţiei de credit emitente restituirea de capital reprezentând contravaloarea acţiunilor deţinute de aceştia.
(3) În sensul alin. (1), deţinătorii de acţiuni nu trebuie să aibă o opţiune de vânzare (put option) faţă de instituţia de credit emitentă. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, dreptul membrilor cooperatori de a solicita restituirea totală a contravalorii părţilor sociale subscrise, în baza art. 354 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a încetării calităţii de membru cooperator, nu este considerat opţiune de vânzare (put option), în condiţiile respectării prevederilor art. 151f alin. (1) din prezentul regulament.
(4) Dreptul cooperativelor de credit prevăzut de art. 354 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de a solicita restituirea parţială a contravalorii părţilor sociale subscrise nu este considerat opţiune de vânzare (put option), în condiţiile respectării prevederilor art. 151f alin. (2) din prezentul regulament.
Art. 151b. - (1) Reducerea capitalului social sau dobândirea propriilor acţiuni, care conduce la restituirea de capital către acţionari, efectuată la iniţiativa instituţiei de credit emitente, cu excepţia celei realizate în situaţiile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 151e şi 151f, este supusă aprobării prealabile de către Banca Naţională a României.
(2) În vederea obţinerii aprobării prealabile prevăzute la alin. (1), instituţia de credit emitentă trebuie să transmită Băncii Naţionale a României o cerere scrisă imediat ce a luat decizia de a reduce capitalul social sau de a dobândi propriile acţiuni, dar cu cel puţin 3 luni înainte de data propusă pentru aplicarea deciziei.
(3) Pentru scopurile alin. (2), cererea scrisă trebuie să fie însoţită de cel puţin următoarele informaţii:
a) prezentarea detaliată a motivelor care au condus la decizia prevăzută la alin. (2);
b) nivelul actual al indicatorului de solvabilitate, inclusiv nivelul şi structura fondurilor proprii de nivel 1, înainte şi după aplicarea deciziei prevăzute la alin. (2);
c) o situaţie privind modul de îndeplinire de către instituţia de credit a altor cerinţe reglementate decât cele prevăzute la lit. b), după aplicarea deciziei prevăzute la alin. (2);
d) previziuni fundamentate ale datelor menţionate la lit. b) şi c) şi ale bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere pentru următorii 3 ani;
e) o evaluare a riscurilor la care este sau poate fi expusă instituţia de credit şi a măsurii în care fondurile proprii de nivel 1 asigură acoperirea acestor riscuri, cu luarea în considerare inclusiv a rezultatelor simulărilor de criză pentru riscurile semnificative în sensul art. 183 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare; şi
f) dovada includerii în procesul de planificare a capitalului prevăzut de art. 70 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, a efectului aplicării deciziei prevăzute la alin. (2), precum şi a autoevaluării capacităţii de reaccesare a pieţei acţiunilor.
Art. 151c. - Banca Naţională a României poate să refuze aprobarea solicitărilor înaintate potrivit art. 151b alin. (2) sau să limiteze suma ce urmează a fi restituită ca urmare a aplicării deciziei prevăzute la articolul anterior menţionat, în special atunci când constată că nivelul fondurilor proprii aflate la dispoziţia instituţiei de credit, atât cel curent, cât şi cel previzionat, nu este adecvat în raport cu riscurile asumate de aceasta.
Art. 151d. - (1) Instituţia de credit poate aduce la cunoştinţa acţionarilor restituirea de capital, ca efect al aplicării deciziei prevăzute la art. 151b alin. (2), numai după obţinerea aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a României.
(2) Odată ce acordul prealabil al Băncii Naţionale a României a fost obţinut şi instituţia de credit a anunţat public reducerea capitalului social sau dobândirea propriilor acţiuni, suma estimată a fi restituită ca urmare a aplicării uneia dintre aceste operaţiuni se deduce din fondurile proprii de nivel 1.
Art. 151e. - (1) Dobândirea propriilor acţiuni de către o instituţie de credit emitentă, care conduce la restituirea de capital către acţionari, se face cu notificarea prealabilă a Băncii Naţionale a României în cazurile în care instituţia de credit intenţionează să deţină temporar, în calitate de formator de piaţă, acţiunile dobândite sau să le distribuie către salariaţi, iar acestea nu depăşesc în niciun moment cea mai mică dintre următoarele valori:
(i) 3 % din emisiunea respectivă de acţiuni;
(ii) 1 0% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1 rămasă după acoperirea cerinţei de capital aferente acestui nivel al fondurilor proprii.
(2) Instituţia de credit realizează notificarea prevăzută la alin. (1) cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru dobândire.
(3) Banca Naţională a României se poate opune dobândirii de acţiuni în cazurile prevăzute la alin. (1) sau poate să limiteze suma ce urmează a fi restituită ca urmare a acestei operaţiuni, în special atunci când constată că nivelul fondurilor proprii aflate la dispoziţia instituţiei de credit, atât cel curent, cât şi cel previzionat, nu este adecvat în raport cu riscurile asumate de aceasta.
Art. 151f. - (1) În scopul art. 151a alin. (3), cererile de restituire totală primite de o cooperativă de credit în baza art. 354 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se supun aprobării consiliului de administraţie al cooperativei de credit, care, luând în considerare situaţia financiară a acesteia, poate refuza solicitările primite sau poate limita valoarea părţilor sociale ce urmează a fi restituită.
(2) În scopul art. 151a alin. (4), cererile de restituire parţială primite de casa centrală în contextul regularizărilor prevăzute de art. 369 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se supun aprobării consiliului de administraţie al casei centrale, care, luând în considerare situaţia financiară a acesteia, poate refuza solicitările primite sau poate limita valoarea părţilor sociale ce urmează a fi restituită.
(3) Casa centrală trebuie să întreprindă demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile prezentului articol.
(4) Casa centrală informează Banca Naţională a României cu privire la deciziile luate în baza prevederilor prezentului articol."
5. La articolul 20, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 20. - În caz de reducere a capitalului social potrivit art. 4 alin. (1) lit. d), notificarea va fi însoţită de hotărârea organului competent, din care să rezulte:".

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 28 august 2013.
Nr. 2.