Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 7 din 6.iul.2011
Monitorul Oficial, Partea I 510 19.iul.2011
Intrare în vigoare la 19.iul.2011
pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative

    Având în vedere prevederile:
   - art. 22 alin. (1) şi art. 36 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică;
   - art. 8 lit. b), art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 22 alin. (41) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering;
   - art. 17 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, recomandările Consiliului Uniunii Europene formulate în documentul "Cele mai bune practici ale Uniunii Europene de aplicare eficientă a măsurilor restrictive", varianta din 2008, precum şi recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering în documentul "Cele mai bune practici internaţionale privind îngheţarea activelor teroriştilor", varianta din 2009;
   - art. I pct. 1-3, 5, 6, 10, 12 şi 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2010,
    în baza prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică,
    în temeiul dispoziţiilor art. II alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările ulterioare, ale art. 17 alin. (6) şi art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările ulterioare, ale art. II din Legea nr. 217/2009, ale art. 107 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe care funcţionează pe teritoriul României, instituţiilor financiare nebancare persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor financiare străine, înscrise în Registrul special, instituţiilor de plată persoane juridice române care înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare potrivit Regulamentului nr. 21/2009 privind instituţiile de plată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române care înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare potrivit Regulamentului nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică, entităţi supuse supravegherii Băncii Naţionale a României, denumite în continuare împrumutători, şi reglementează condiţiile minime de acordare şi derulare a creditelor destinate persoanelor fizice."
   2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute, după caz, la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 58 şi 59 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 66 şi 68 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 69 şi 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică."
   Art. II. - Alineatele (1) şi (2) ale art. 1 al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    "Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit persoane juridice române, instituţiilor de plată persoane juridice române, instituţiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române şi instituţiilor financiare nebancare persoane juridice române înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României şi reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaştere a clientelei ca parte esenţială a administrării riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi aspecte legate de implementarea acestora.
    (2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, în scopul prevăzut la alin. (1), şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine, sucursalelor din România ale instituţiilor de plată persoane juridice străine, sucursalelor din România ale instituţiilor emitente de monedă electronică persoane juridice străine şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare persoane juridice străine înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României."
   Art. III. - Alineatele (1) şi (2) ale art. 1 al Regulamentului nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 18 decembrie 2009, se modifică după cum urmează:
    "Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit persoane juridice române, instituţiilor de plată persoane juridice române, instituţiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române şi instituţiilor financiare nebancare persoane juridice române înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României şi reglementează standardele minime privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, în scopul prevăzut la alin. (1), şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit persoane juridice străine, sucursalelor din România ale instituţiilor de plată persoane juridice străine, sucursalelor din România ale instituţiilor emitente de monedă electronică persoane juridice străine şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare persoane juridice străine înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României."
   Art. IV. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare străine, cu excepţia celor ce se încadrează în prevederile titlului I cap. IV secţiunea a 2-a «Instituţiile financiare din alte state membre» din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în Registrul general deschis la Banca Naţională a României, precum şi instituţiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române şi instituţiilor de plată persoane juridice române care acordă credite legate de serviciile de plată şi reglementează:".
   2. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) în cazul instituţiilor de plată şi al instituţiilor emitente de monedă electronică:
    - clasificarea creditelor legate de serviciile de plată, acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit;
    - determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;
    - constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit."
   3. La articolul 2, după litera b1) se introduce o nouă literă, litera b2), cu următorul cuprins:
    "b2) instituţii emitente de monedă electronică - entităţi definite potrivit Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică;".
   4. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) împrumutători - instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică cărora li se aplică prezentul regulament;".
   5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 21. - Instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi care nu conduc contabilitatea conform reglementărilor contabile emise de Banca Naţională a României vor avea în vedere conturile corespunzătoare cuprinse în planul de conturi prevăzut de reglementările contabile aplicabile acestor entităţi, în care sunt înregistrate elementele prevăzute în anexa nr. 1."
   6. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă în cazul instituţiilor financiare nebancare la nivelul organelor statutare ale acestora. În cazul instituţiilor de plată, normele interne vor fi însuşite de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, în înţelesul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul instituţiilor emitente de monedă electronică vor fi însuşite de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, în înţelesul art. 11 alin. (2) coroborat cu art. 14 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică."
   7. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Normele interne ale instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, ale instituţiilor de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare în înţelesul Regulamentului nr. 21/2009 privind instituţiile de plată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale instituţiilor emitente de monedă electronică ce înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare potrivit Regulamentului nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică se transmit Băncii Naţionale a României Direcţia supraveghere."
   8. La articolul 18 punctul 1, litera b) a subpunctului 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în cazul instituţiilor financiare nebancare, al instituţiilor de plată şi al instituţiilor emitente de monedă electronică:
    - serviciul datoriei;
    - iniţierea de proceduri judiciare.
    Corespondenţa dintre criterii şi categoriile de clasificare este prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;".
   9. La articolul 26, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(21) În cazul instituţiilor de plată şi al instituţiilor emitente de monedă electronică, forma şi conţinutul formularelor de raportare, precum şi frecvenţa şi modalităţile de transmitere a situaţiilor menţionate la alin. (1) sunt cele stabilite pentru instituţiile financiare nebancare prin ordinul prevăzut la alin. (2)."
   10. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 29. - Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute, după caz, la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 58 şi 59 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 66 şi 68 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 69 şi 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică."
   11. La anexa nr. 3, denumirea tabelului nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Tabelul nr. 2 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit"
   Art. V. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 23 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) descrierea categoriilor de activităţi ce urmează a fi efectuate în primii 3 ani de activitate şi, în mod corespunzător, a produselor şi serviciilor oferite şi a politicii de preţ/tarifare aferente acestora. Pentru fiecare dintre aceste categorii de activităţi se va indica şi data probabilă la care vor fi introduse în oferta băncii;".
   2. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
    "(21) Descrierea activităţilor, prevăzută la alin. (2) lit. c), va cuprinde, în cazul emisiunilor de monedă electronică, cel puţin următoarele informaţii:
    a) moneda în care este denominată emisiunea;
    b) aria teritorială de utilizare;
    c) numărul instrumentelor de plată electronică ce vor fi emise şi capacitatea de stocare a dispozitivului electronic;
    d) perioada de valabilitate a respectivului instrument;
    e) canalele de distribuţie (la ghişeu, sucursale, prin poştă etc.);
    f) descrierea schemei de emitere şi utilizare a monedei electronice şi a modului de decontare a tranzacţiilor cu monedă electronică;
    g) estimarea pe durata a 3 ani a veniturilor şi cheltuielilor legate de moneda electronică şi utilizarea acesteia;
    h) estimările cu privire la valoarea totală a obligaţiilor financiare aferente emisiunii."
   3. Capitolul V "Autorizarea instituţiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române" se abrogă.
   4. Articolul 64 se abrogă.
   Art. VI. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:
   a) Norma Băncii Naţionale a României nr. 14/2003 privind investiţiile permise instituţiilor emitente de monedă electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 22 decembrie 2003;
   b) referirea la instituţii emitente de monedă electronică din cuprinsul art. 1 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 6 iulie 2011.
    Nr. 7.