Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 6 din 7.apr.2008
Monitorul Oficial, Partea I 296 16.apr.2008
Intrare în vigoare la 16.apr.2008
privind modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

   Având în vedere prevederile art. 18, ale art. 20 alin. (1), ale art. 25 alin. (1)-(3), ale art. 27, ale art. 77 alin. (1), ale art. 91 alin. (2) şi (4), ale art. 105, ale art. 108 alin. (3), ale art. 146, 147, art. 150 alin. (1) lit. e) şi alin. (2), ale art. 151, ale art. 155 alin. (1), ale art. 289, ale art. 301 alin. (1), ale art. 302, 320, ale art. 324 alin. (1), ale art. 333 alin. (2) şi (3) şi ale art. 334 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,
   în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

   Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

   Art. 1. -(1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, organizate ca bănci, bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, bănci de credit ipotecar, instituţii emitente de monedă electronică şi organizaţii cooperatiste de credit, precum şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe şi reglementează condiţiile în care pot fi operate modificări în situaţia acestora, în scopul asigurării supravegherii prudenţiale.
   (2) În cazul cooperativelor de credit sunt aplicabile numai prevederile cuprinse în secţiunea a 4-a a cap. II.
   Art. 2. - Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006, şi în Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, denumit în continuare Regulamentul nr. 11/2007.

   CAPITOLUL II
 Modificări în situaţia instituţiilor de credit, persoane
juridice române

   SECŢIUNEA 1
Modificările care fac obiectul aprobării sau notificării

   Art. 3. -(1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, în condiţiile prevăzute în secţiunea a 2-a, modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, referitoare la:
   a) completarea obiectului de activitate;
   b) persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere;
   c) auditorul financiar;
   d) deschiderea de sucursale în state terţe;
   e) deschiderea de sucursale ori alte sedii secundare, în situaţiile în care Banca Naţională a României, ca urmare a constatării unor deficienţe în administrarea riscurilor şi/sau a unei evoluţii necorespunzătoare a indicatorilor de prudenţă bancară ai instituţiei de credit, a dispus cu privire la aceasta măsura restricţionării extinderii libere a reţelei de sucursale ori altor sedii secundare;
   f) "Condiţiile generale de afaceri" şi "Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare", precum şi introducerea de noi tipuri de contracte, în cazul băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ;
   g) actul constitutiv-cadru elaborat de casa centrală a cooperativelor de credit;
   h) dobândirea de participaţii calificate într-o entitate dintr-un stat terţ dacă, în urma dobândirii participaţiei, entitatea ar intra în sfera de consolidare prudenţială a instituţiei de credit şi majorarea acestor participaţii.
   (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, vor proceda la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, numai după obţinerea acestei aprobări.
   (3) O copie certificată de pe certificatul de înregistrare a menţiunilor respective va fi transmisă Băncii Naţionale a României în termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării.
   Art. 4. -(1) Sunt supuse notificării Băncii Naţionale a României, în condiţiile prevăzute în secţiunea a 3-a, modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, referitoare la:
   a) denumire şi emblemă;
   b) sediul social/sediul real;
   c) restrângerea obiectului de activitate;
   d) majorarea sau reducerea capitalului social;
   e) acţionarii semnificativi;
   f) persoanele care au legături strânse cu instituţia de credit;
   g) schimbarea unei persoane de pe o funcţie de conducere pe o altă funcţie de conducere;
   h) sucursalele şi alte sedii secundare de pe teritoriul României;
   i) participaţiile calificate deţinute de instituţia de credit, altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României şi majorarea acestor participaţii, precum şi participaţiile care depăşesc, în situaţii excepţionale, limitele stabilite în condiţiile art. 143 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006;
   j) orice alte modificări ale actului constitutiv, care nu sunt supuse aprobării prealabile;
   k) alte notificări.
   (2) Dacă nu se prevede altfel, notificarea va fi însoţită, după caz, de copia certificată de pe certificatul de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului şi va fi transmisă Băncii Naţionale a României în termen de maximum 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului.

   SECŢIUNEA a 2-a
Modificări supuse aprobării prealabile

   2.1. Obiectul de activitate
   Art. 5. -(1) Orice modificare a obiectului de activitate al unei instituţii de credit, persoană juridică română, în sensul completării acestuia, este supusă aprobării prealabile.
   (2) Completarea obiectului de activitate se va aproba doar în privinţa activităţilor pentru care este fundamentată în mod corespunzător capacitatea instituţiei de credit de a le desfăşura.
   Art. 6. -(1) Cererea de aprobare a completării obiectului de activitate va fi însoţită de următoarele documente:
   a) hotărârea organului competent privind modificarea obiectului de activitate;
   b) în cazul completării obiectului de activitate, planul de activitate, însuşit de directori şi administratori sau, după caz, de membrii directoratului, care să fundamenteze capacitatea instituţiei de credit de a desfăşura noile activităţi;
   c) raportul unui auditor independent specializat privind gradul de adecvare a sistemului informatic la specificul activităţii ce urmează a fi desfăşurată, în cazul în care noua activitate presupune utilizarea unor programe informatice suplimentare.
   (2) Planul de activitate prevăzut la alin. (1) lit. b) va cuprinde, cu respectarea dispoziţiilor specifice prevăzute de Regulamentul nr. 11/2007, cel puţin următoarele:
   a) descrierea clientelei şi a segmentului de piaţă cărora le sunt adresate noile activităţi;
   b) descrierea noilor produse şi servicii oferite şi a politicii de preţ/tarifare aferente acestora;
   c) volumul noilor activităţi şi cotele de piaţă aferente, pentru următorii 3 ani de activitate;
   d) strategia de investiţii cel puţin în legătură cu crearea suportului tehnic necesar desfăşurării noilor activităţi şi realizarea structurii organizatorice;
   e) politica de personal, care se va referi cel puţin la recrutarea şi instruirea personalului, după caz;
   f) impactul noii activităţi asupra conturilor bilanţiere şi a contului de profit şi pierdere pentru anul următor;
   g) prezentarea proceselor de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor aferente noilor activităţi, precum şi a calculului efectuat în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc, cu luarea în considerare a riscurilor aferente noilor activităţi.
   2.2. Persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere
   Art. 7. -(1) În cazul schimbării unui director ori a unui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a unui membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, persoanele propuse pentru funcţiile respective trebuie să fie aprobate de Banca Naţională a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor.
   (2) Cererea de aprobare va indica şi motivul schimbării persoanelor care au ocupat anterior respectivele poziţii şi va fi însoţită de hotărârea organului competent şi de documentaţia specifică, prevăzută de Regulamentul nr. 11/2007, pentru persoanele propuse să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere.
   (3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza pe baza condiţiilor prevăzute de lege şi de Regulamentul nr. 11/2007.
   Art. 8. -(1) Dacă prin vacantarea unor posturi de director sau, după caz, de membru al directoratului nu mai este îndeplinită condiţia prevăzută de lege privind numărul minim de persoane care trebuie să asigure exercitarea respectivelor responsabilităţi, se va convoca de îndată organul competent, care va proceda la numirea unor noi persoane în calitate de director sau, după caz, de membru al directoratului, pentru completarea numărului stabilit de lege.
   (2) Numirea directorilor sau, după caz, a membrilor directoratului se va realiza într-un termen de cel mult două luni de la data apariţiei situaţiei prevăzute la alin. (1), cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 7.
   2.3. Auditorul financiar
   Art. 9. - Cererea de aprobare a unui nou auditor financiar va indica şi motivul schimbării auditorului financiar anterior şi va fi însoţită de hotărârea organului competent şi de documentaţia specifică, prevăzută de Regulamentul nr. 11/2007, pentru auditorul financiar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 25 alin. (8) din acest regulament.
   2.4. Deschiderea de sucursale în state terţe
   Art. 10. -(1) În cazul deschiderii unei sucursale într-un stat terţ, cererea de aprobare va indica ţara în care se intenţionează deschiderea sucursalei şi va fi însoţită de următoarea documentaţie:
   a) hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate şi, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei şi limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum şi adresa sucursalei;
   b) un program de activitate, care să fundamenteze oportunitatea deschiderii respectivei sucursale şi care să cuprindă cel puţin informaţii cu privire la: tipurile de activităţi care vor fi desfăşurate prin intermediul sucursalei, volumul estimat al activităţii în primii 3 ani de activitate, estimări ale poziţiei financiare şi ale performanţei aferente activităţii ce urmează a fi desfăşurată de sucursală şi structura organizatorică a sucursalei;
   c) prezentarea cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ, care să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere bancară, legislaţia în domeniul secretului bancar, al prevenirii spălării banilor şi al finanţării terorismului, standardele privind cunoaşterea clientelei şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului;
   d) copia de pe actul de identitate, curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar ale fiecărei persoane desemnate să asigure conducerea sucursalei, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a persoanei în cauză privind sancţiunile care i-au fost aplicate în ultimii 10 ani, dispuse de autorităţi de supraveghere ori de instituţii de credit sau financiare în care a desfăşurat activitate.
   (2) Orice modificare ulterioară a elementelor prevăzute la alin. (1) va fi supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.
   (3) În cazul deschiderii de către instituţia de credit, persoană juridică română, şi a altor sedii secundare pe teritoriul aceluiaşi stat terţ, cererea de aprobare va fi însoţită de documentaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) şi de o actualizare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b). În acest caz, instituţia de credit va desemna o sucursală principală, care va asigura comunicarea cu Banca Naţională a României şi îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute de lege şi de reglementările în vigoare pentru întreaga activitate desfăşurată pe teritoriul statului terţ.
   2.5. Deschiderea de sucursale şi alte sedii secundare în situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e)
   Art. 11. -(1) Instituţia de credit, persoană juridică română, cu privire la care a fost dispusă măsura restricţionării extinderii libere a reţelei de sucursale ori altor sedii secundare va supune aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României orice deschidere de noi sucursale ori alte sedii secundare.
   (2) Pentru sediile secundare din România, cererea de aprobare va fi însoţită de documentaţia prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. a), c) şi d) şi de un program de activitate, întocmit cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b). În cazul sediilor secundare din străinătate, se va prezenta, după caz, documentaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a), b) şi d) din prezentul regulament sau cea prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b), c) şi d) din O.U.G. nr. 99/2006. În toate cazurile, programul de activitate prezentat trebuie să fundamenteze oportunitatea deschiderii sediului secundar, inclusiv din perspectiva îmbunătăţirii evoluţiei indicatorilor de prudenţă bancară ai instituţiei de credit.
   2.6. "Condiţiile generale de afaceri", "Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare" şi noi tipuri de contracte
   Art. 12. -(1) Orice modificare sau completare a "Condiţiilor generale de afaceri" şi a "Condiţiilor generale ale contractelor de economisire-creditare" ale unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, precum şi introducerea de noi tipuri de contracte, potrivit legii şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Regulamentul nr. 11/2007, sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.
   (2) Cererea de aprobare va fi însoţită de:
   a) noile "Condiţii generale de afaceri", "Condiţii generale ale contractelor de economisire-creditare" şi/sau noile tipuri de contracte, după caz;
   b) raportul auditorului financiar, întocmit în conformitate cu prevederile art. 39 din Regulamentul nr. 11/2007.
   (3) În cazul introducerii unor noi tipuri de contracte, cererea de aprobare va fi transmisă în termenul prevăzut la art. 302 din O.U.G. nr. 99/2006.
   2.7. Actul constitutiv-cadru elaborat de casa centrală a cooperativelor de credit
   Art. 13. -(1) Este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României orice modificare a actului constitutiv-cadru elaborat de o casă centrală şi aprobat de Banca Naţională a României.
   (2) Cererea de aprobare a modificării actului constitutiv-cadru va fi însoţită de hotărârea organului competent privind respectiva modificare şi, în cazul unor modificări substanţiale sau, după caz, la solicitarea Băncii Naţionale a României ori la iniţiativa casei centrale, de textul integral al actului constitutiv-cadru, actualizat cu modificările propuse.
   (3) Casele centrale vor supraveghea efectuarea modificărilor corespunzătoare ale actelor constitutive ale cooperativelor de credit afiliate şi/sau ale regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, potrivit modificărilor actului constitutiv-cadru aprobate de Banca Naţională a României.
   (4) Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind modificările actelor constitutive ale cooperativelor de credit prevăzute la alin. (3) se va face în termen de 45 de zile de la data aprobării Băncii Naţionale a României cu privire la modificarea actului constitutiv-cadru.
   2.8. Dobândirea de participaţii calificate supusă aprobării prealabile şi majorarea acestora
   Art. 14. -(1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, care intenţionează să dobândească participaţii calificate într-o entitate dintr-un stat terţ trebuie să solicite aprobarea Băncii Naţionale a României dacă, în urma dobândirii, entitatea ar intra în sfera de consolidare prudenţială a instituţiei de credit. Cererea de aprobare trebuie însoţită de următoarea documentaţie:
   a) hotărârea organului competent privind dobândirea participaţiei calificate, din care să rezulte entitatea în care urmează să fie dobândită participaţia, valoarea acestei participaţii, în mărime absolută şi prin raportare la nivelul fondurilor proprii ale instituţiei de credit, precum şi proporţia din capitalul social al entităţii în cauză şi din drepturile de vot pe care o reprezintă participaţia calificată;
   b) un plan de activitate, care să fundamenteze oportunitatea dobândirii participaţiei calificate;
   c) pentru entitatea în care urmează să fie dobândită participaţia calificată, actul constitutiv şi certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de o autoritate din statul terţ în care este situată entitatea, care să ateste cel puţin data înmatriculării, denumirea, obiectul de activitate, acţionarii semnificativi şi persoanele împuternicite legal să reprezinte societatea;
   d) ultimele 3 situaţii financiare anuale auditate ale entităţii în care urmează să se dobândească participaţia şi, dacă este cazul, cele la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte entitatea, întocmite în conformitate cu standardele contabile recunoscute la nivel internaţional; dacă entitatea nu a încheiat 3 exerciţii financiare, se vor transmite situaţiile financiare anuale auditate aferente perioadei în care a desfăşurat activitate;
   e) o prezentare a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ, care să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: autorităţile responsabile cu supravegherea şi sistemul de supraveghere a sectorului financiar, legislaţia în domeniul secretului profesional în domeniul financiar, al prevenirii spălării banilor şi al finanţării terorismului, standardele privind cunoaşterea clientelei şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului;
   f) declaraţia autorităţii competente cu supravegherea entităţii că nu se opune achiziţionării participaţiei.
   (2) Planul de activitate prevăzut la alin. (1) lit. b) trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la:
   a) scopul urmărit prin dobândirea participaţiei;
   b) capacitatea administrativă şi financiară a instituţiei de credit de a dobândi şi administra participaţia calificată, cu prezentarea structurii organizatorice, a politicilor şi procedurilor în domeniul administrării de participaţii;
   c) identificarea, administrarea, monitorizarea şi raportarea riscurilor asumate de instituţia de credit prin dobândirea participaţiei şi impactul asupra situaţiei financiare la nivel individual şi consolidat a instituţiei de credit;
   d) dacă este cazul, în funcţie de structura acţionariatului entităţii în care urmează să fie dobândită participaţia şi de influenţa pe care instituţia de credit o va avea asupra managementului entităţii respective, strategia instituţiei de credit în ceea ce priveşte activitatea entităţii în cauză, inclusiv modificări preconizate la nivelul administrării şi conducerii acesteia.
   (3) În cazul dobândirii unei participaţii calificate într-o entitate care urmează să se constituie, documentaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) şi d) va fi înlocuită cu proiectul actului constitutiv al acesteia şi, respectiv, cu estimări ale principalelor elemente ale bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere pentru primii 3 ani de activitate ai entităţii în cauză.
   Art. 15. - Majorarea participaţiilor calificate prevăzute la art. 14, atât în situaţia majorării în valoare absolută a participaţiei, cât şi a procentului acesteia, este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Românei. Cererea de aprobare va fi însoţită de următoarea documentaţie:
   a) documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) şi f);
   b) informaţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) şi d);
   c) cea mai recentă situaţie financiară auditată a entităţii în care urmează să se dobândească participaţia şi, dacă este cazul, cea la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte entitatea, întocmite în conformitate cu standardele contabile recunoscute la nivel internaţional.

   SECŢIUNEA a 3-a
Modificări supuse notificării

   3.1. Denumirea şi emblema
   Art. 16. -(1) Modificarea denumirii, respectiv a emblemei se va realiza cu respectarea dispoziţiilor în materie prevăzute de lege.
   (2) Notificarea va fi însoţită de hotărârea organului competent din care să rezulte noua denumire şi/sau emblemă.
   3.2. Sediul social/sediul real
   Art. 17. -(1) La schimbarea sediului social şi, după caz, a sediului real, se vor avea în vedere dispoziţiile art. 5 din Regulamentul nr. 11/2007.
   (2) Notificarea va fi însoţită de hotărârea organului competent, din care să rezulte modificarea intervenită, cu indicarea noii adrese a sediului social şi/sau, după caz, a sediului real.
   3.3. Restrângerea obiectului de activitate
   Art. 18. -(1) Notificarea restrângerii obiectului de activitate va cuprinde motivele acestei modificări.
   (2) De la data notificării, se consideră retrasă autorizaţia în privinţa activităţilor pe care instituţia de credit nu le va mai desfăşura.
   3.4. Capitalul social
   Art. 19. - Notificarea majorării capitalului social va fi însoţită de hotărârea organului competent, din care să rezulte:
   a) suma cu care urmează să se majoreze capitalul social;
   b) nivelul capitalului social preconizat a se realiza în urma acţiunii de majorare;
   c) sursele utilizate pentru majorarea capitalului social.
   Art. 20. - În caz de reducere a capitalului social, notificarea va fi însoţită de hotărârea organului competent, din care să rezulte:
   a) suma cu care urmează să se diminueze capitalul social;
   b) nivelul capitalului social preconizat a se realiza în urma acţiunii de diminuare;
   c) motivele pentru care se face reducerea;
   d) modalitatea de realizare a reducerii capitalului social.
   3.5. Acţionarii semnificativi
   Art. 21. -(1) Persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane care intenţionează să devină acţionar semnificativ, în mod direct sau indirect, al unei instituţii de credit, persoană juridică română, trebuie să notifice această intenţie Băncii Naţionale a României, care va putea exercita dreptul de opoziţie, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 99/2006.
   (2) Este supusă cerinţelor de notificare către Banca Naţională a României intenţia oricărui acţionar semnificativ de a-şi majora participaţia calificată, astfel încât aceasta să atingă sau să depăşească nivelurile de 20%, 33% ori de 50% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei instituţii de credit, persoană juridică română, ori astfel încât instituţia de credit să devină o filială a sa. Banca Naţională a României se va putea opune intenţiei de majorare a participaţiei sau a proporţiei drepturilor de vot, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 99/2006.
   (3) Este supusă cerinţelor de notificare la Banca Naţională a României intenţia oricărui acţionar semnificativ de a renunţa, direct sau indirect, la o participaţie calificată sau de a-şi diminua participaţia calificată astfel încât aceasta să se situeze sub nivelul de 20%, 33% ori de 50% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei instituţii de credit, persoană juridică română, sau astfel încât instituţia de credit să înceteze a mai fi o filială a sa.
   Art. 22. -(1) Evaluarea persoanelor prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2) se va realiza pe baza condiţiilor prevăzute de lege şi de Regulamentul nr. 11/2007. Dacă este cazul, evaluarea cadrului de supraveghere din ţara de origine a acţionarilor semnificativi se va realiza conform prevederilor reglementărilor în materie, emise de Banca Naţională a României.
   (2) După realizarea modificărilor privind acţionarii semnificativi, conform art. 21, se va transmite Băncii Naţionale a României un extras, certificat de instituţia de credit, din registrul în care sunt evidenţiate acţiunile acesteia, în termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării.
   Art. 23. -(1) Pentru persoanele sau grupul de persoane prevăzute la art. 21 alin. (1), notificarea va fi însoţită de documentaţia prevăzută pentru acţionarii semnificativi în Regulamentul nr. 11/2007 şi, dacă este cazul, de strategia potenţialului acţionar semnificativ în ceea ce priveşte activitatea instituţiei de credit din România, inclusiv modificări preconizate la nivelul administrării şi conducerii acesteia.
   (2) În cazul în care notificarea este făcută pentru un acţionar semnificativ care se constituie ca persoană juridică în urma unui proces de fuziune/divizare în care sunt implicaţi unul sau mai mulţi acţionari ai instituţiei de credit, dobândind astfel participaţia calificată concomitent cu dobândirea personalităţii juridice, notificarea va fi asumată prin semnătură de toate persoanele juridice participante la procesul de fuziune/divizare şi va fi însoţită de următoarele documente şi informaţii:
   a) pentru persoana juridică participantă la procesul de fuziune/divizare, care nu deţine calitatea de acţionar semnificativ la o instituţie de credit din România - documentaţia specifică prevăzută pentru acţionarii semnificativi în Regulamentul nr. 11/2007;
   b) pentru noul acţionar semnificativ, care se constituie ca persoană juridică prin efectul fuziunii/divizării - o descriere a acestuia, conform proiectului de fuziune/divizare, precum şi, dacă este cazul, a perimetrului de consolidare contabilă şi prudenţială din care urmează să facă parte, cu indicarea componenţei grupului, a cotei-părţi din capital şi din drepturile de vot deţinute în cadrul acestuia şi a societăţii-mamă consolidante, bilanţul de fuziune/divizare auditat şi estimări ale bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere pe următorii 3 ani şi orice alte date şi informaţii considerate relevante de către solicitant, care să permită o apreciere cât mai completă şi corectă a noului acţionar semnificativ şi, după caz, a structurii grupului din care face parte;
   c) dacă este cazul, strategia noului acţionar semnificativ în ceea ce priveşte activitatea instituţiei de credit din România, inclusiv modificări preconizate la nivelul administrării şi conducerii acesteia.
   (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), pentru acţionarul semnificativ constituit ca persoană juridică prin efectul fuziunii/divizării se vor prezenta Băncii Naţionale a României, după încheierea procesului respectiv, certificatul constatator care să ateste înregistrarea noii persoane juridice în registrul societăţilor comerciale, inclusiv identitatea persoanelor împuternicite legal să reprezinte persoana juridică, sau orice document echivalent eliberat de autoritatea din ţara de origine.
   Art. 24. - În cazul acţionarului semnificativ prevăzut la art. 21 alin. (2), notificarea va fi însoţită de documentaţia prevăzută pentru acţionarii semnificativi în Regulamentul nr. 11/2007, din care să rezulte modificările intervenite de la data ultimei evaluări a respectivului acţionar semnificativ şi, dacă este cazul, de strategia acţionarului semnificativ în ceea ce priveşte activitatea instituţiei de credit din România, inclusiv modificări preconizate la nivelul administrării şi conducerii acesteia, după majorarea participaţiei calificate.
   Art. 25. -(1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, vor ţine o evidenţă care să le permită identificarea acţionarilor semnificativi. În acest scop vor solicita acţionarilor lor, indiferent de cota de participare, informaţiile necesare în vederea calificării acestora în categoria acţionari semnificativi.
   (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, vor informa de îndată Banca Naţională a României cu privire la orice achiziţie sau înstrăinare a acţiunilor lor care depăşeşte, respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la art. 21.
   Art. 26. -(1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, vor transmite anual Băncii Naţionale a României informaţii financiare în legătură cu acţionarii semnificativi - pentru persoanele juridice, situaţiile financiare anuale şi pentru persoanele fizice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei în cauză din care să rezulte veniturile şi, dacă este cazul, declaraţia de venit global - în termen de 6 luni de la încheierea exerciţiului financiar precedent al acestora. Această obligaţie nu priveşte acţionarii semnificativi care sunt instituţii de credit, persoane juridice române.
   (2) Anual, în termen de 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, instituţiile de credit, persoane juridice române, vor comunica Băncii Naţionale a României, prin reţeaua de comunicaţii interbancare, o situaţie a tuturor acţionarilor, cuprinzând următoarele informaţii: identitatea, domiciliul şi cetăţenia, în cazul persoanelor fizice, naţionalitatea şi sediul, în cazul persoanelor juridice, suma, numărul de acţiuni deţinute, procentul participaţiei la capitalul social şi proporţia drepturilor de vot.
   3.6. Persoanele care au legături strânse cu instituţia de credit
   Art. 27. - Instituţiile de credit, persoane juridice române, trebuie să notifice Băncii Naţionale a României orice modificări cu privire la persoanele care au legături strânse cu instituţia de credit, altele decât acţionarii semnificativi şi persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 24 din Regulamentul nr. 11/2007.
   3.7. Schimbarea unei persoane de pe o funcţie de conducere pe o altă funcţie de conducere
   Art. 28. - Schimbarea unui director aprobat, respectiv a unui membru aprobat al directoratului, de pe funcţia deţinută pe o altă funcţie de conducere va fi notificată Băncii Naţionale a României. Notificarea va fi însoţită de hotărârea organului statutar competent şi de o declaraţie pe propria răspundere a persoanei în cauză, prin care să se confirme că informaţiile cuprinse în documentaţia existentă în evidenţele Băncii Naţionale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.
   3.8. Sucursalele şi celelalte sedii secundare deschise pe teritoriul României
   Art. 29. -(1) Deschiderea sau desfiinţarea de sucursale şi alte sedii secundare pe teritoriul României de către instituţiile de credit este supusă notificării Băncii Naţionale a României.
   (2) Stabilirea sediilor secundare ale instituţiilor de credit se va realiza cu respectarea dispoziţiilor art. 5 din Regulamentul nr. 11/2007.
   Art. 30. -(1) În cazul deschiderii unei sucursale sau a altui sediu secundar, se vor transmite Băncii Naţionale a României următoarele documente/informaţii:
   a) hotărârea organului competent, din care să rezulte obiectul de activitate al sediului secundar, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar şi limitele mandatului ce îi/le este acordat;
   b) copia certificată de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi de pe încheierea de înmatriculare, în cazul deschiderii de sucursale, respectiv certificatul constatator care să ateste înregistrările efectuate în registrul comerţului cu privire la deschiderea altor sedii secundare cărora nu li s-a atribuit statutul de sucursală, inclusiv cu privire la înregistrarea conducătorilor acestor sedii secundare;
   c) adresa completă şi numărul de telefon şi/sau de fax ale sediului secundar;
   d) copia de pe actul de identitate, curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar ale persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a fiecărei persoane în cauză privind sancţiunile care i-au fost aplicate în ultimii 10 ani, dispuse de autorităţi de supraveghere ori instituţii de credit sau financiare în care şi-a desfăşurat activitatea.
   (2) Dacă o persoană desemnată să asigure conducerea sediului secundar a mai fost notificată Băncii Naţionale a României într-o poziţie echivalentă de către aceeaşi instituţie de credit, documentaţia prevăzută la alin. (1) lit. d) va fi înlocuită cu o declaraţie pe propria răspundere a persoanei în cauză, prin care să se confirme că informaţiile cuprinse în documentaţia existentă în evidenţele Băncii Naţionale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.
   (3) Orice modificare ulterioară a elementelor prevăzute la alin. (1), inclusiv în cazul sediilor secundare care au fost deschise odată cu instituţia de credit, va fi notificată Băncii Naţionale a României.
   3.9. Participaţiile calificate supuse notificării şi majorarea acestora
   Art. 31. -(1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, vor notifica Băncii Naţionale a României, în termenul prevăzut la art. 147 din O.U.G. nr. 99/2006, următoarele:
   a) participaţiile calificate, altele decât cele a căror dobândire este supusă aprobării prealabile;
   b) participaţiile calificate care depăşesc în mod excepţional limitele stabilite în condiţiile art. 143 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006.
   (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) va fi însoţită de următoarea documentaţie, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 14 alin. (3), dacă este cazul:
   a) hotărârea organului competent privind dobândirea participaţiei calificate, din care să rezulte entitatea în care a fost dobândită participaţia, valoarea acestei participaţii, în mărime absolută şi prin raportare la nivelul fondurilor proprii ale instituţiei de credit, precum şi proporţia din capitalul social al entităţii în cauză şi din drepturile de vot pe care o reprezintă participaţia calificată;
   b) prezentarea scopului urmărit prin dobândirea participaţiei şi, dacă este cazul, în funcţie de structura acţionariatului entităţii în care a fost dobândită participaţia şi de influenţa pe care instituţia de credit o are asupra managementului entităţii respective, strategia instituţiei de credit în ceea ce priveşte activitatea entităţii în cauză, inclusiv modificări preconizate la nivelul administrării şi conducerii acesteia;
   c) pentru entitatea în care a fost dobândită participaţia calificată, actul constitutiv şi certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de o autoritate din statul terţ în care este situată entitatea, care să ateste cel puţin data înmatriculării, denumirea, obiectul de activitate, acţionarii semnificativi şi persoanele împuternicite legal să reprezinte societatea;
   d) ultima situaţie financiară anuală auditată a entităţii în care a fost dobândită participaţia şi, dacă este cazul, cea la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte entitatea, întocmite în conformitate cu standardele contabile recunoscute la nivel internaţional.
   (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b) va indica nivelul depăşirii limitelor stabilite în condiţiile art. 143 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006 şi motivaţia acestei depăşiri.
   Art. 32. - Majorarea participaţiilor calificate notificate conform art. 31 alin. (1) lit. a), atât în situaţia majorării în valoare absolută a participaţiei, cât şi a procentului acesteia, va fi notificată Băncii Naţionale a României şi va fi însoţită de documentele şi informaţiile prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. a), b) şi d).
   3.10. Alte modificări ale actului constitutiv
   Art. 33. - Modificările actului constitutiv, altele decât cele determinate de modificările în situaţia instituţiei de credit supuse aprobării conform secţiunii a 2-a sau de cele supuse notificării conform subsecţiunilor 3.1-3.9, se vor notifica Băncii Naţionale a României, împreună cu hotărârea organului competent privind respectivele modificări. În cazul unor modificări substanţiale sau, după caz, la solicitarea Băncii Naţionale a României ori la iniţiativa instituţiei de credit, aceasta va transmite şi textul integral al actului constitutiv, actualizat cu modificările intervenite.
   3.11. Alte notificări
   Art. 34. -(1) În termen de 5 zile de la data începerii desfăşurării activităţii, instituţia de credit va notifica acest fapt Băncii Naţionale a României şi va transmite acesteia reglementările interne, în limba română, referitoare la activităţile desfăşurate.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul începerii desfăşurării oricărei activităţi noi pe parcursul funcţionării instituţiei de credit.
   (3) În cazul modificării reglementărilor interne, se va transmite Băncii Naţionale a României, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora de către organele competente ale instituţiei de credit, textul integral al reglementării în cauză, actualizat cu modificările intervenite.
   (4) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), dacă nu se prevede altfel, reglementările interne vor fi transmise în format electronic, cu menţionarea hotărârii organului competent care le-a aprobat.
   (5) Dacă, potrivit unor dispoziţii exprese, reglementările interne ale instituţiilor de credit fac obiectul validării/avizării/aprobării Băncii Naţionale a României, acestea vor fi transmise atât în format electronic, cât şi letric şi vor fi însoţite de hotărârea organului competent care le-a aprobat şi de o fundamentare a necesităţii elaborării sau, după caz, a modificării ori completării lor.
   Art. 35. - Instituţiile de credit, persoane juridice române, vor notifica Băncii Naţionale a României orice modificări operate în structura organizatorică a instituţiei de credit. Notificarea va fi însoţită de hotărârea organului competent şi de noua organigramă. Reglementările interne de organizare şi funcţionare a instituţiei de credit, în versiune actualizată, corespunzătoare noii structuri organizatorice, vor fi transmise Băncii Naţionale a României în format electronic.
   Art. 36. - Orice schimbare privind denumirea străzii sau numerele de telefon/fax de la sediul social/sediul real al instituţiei de credit se va notifica Băncii Naţionale a României în termen de 5 zile de la data la care a intervenit schimbarea respectivă.

   SECŢIUNEA a 4-a
Modificări în situaţia cooperativelor de credit

   Art. 37. -(1) Modificările în situaţia cooperativelor de credit sunt supuse aprobării ori notificării Băncii Naţionale a României sau, după caz, a casei centrale la care sunt afiliate, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de reglementările-cadru emise de casa centrală în acest sens, cu respectarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 99/2006.
   (2) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor transmite Băncii Naţionale a României reglementările-cadru privind modificările în situaţia cooperativelor de credit afiliate şi orice modificări ale acestora, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 34. Reglementările-cadru nu vor putea cuprinde cerinţe mai puţin restrictive decât cele prevăzute de lege şi de prezentul regulament.
   Art. 38. -(1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României modificările în situaţia cooperativelor de credit referitoare la:
   a) completarea obiectului de activitate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 5;
   b) persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de conducere a cooperativei de credit, în calitate de director sau, după caz, de membru al directoratului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 7 alin. (3).
   (2) Cererea de aprobare va fi transmisă Băncii Naţionale a României de casa centrală la care este afiliată cooperativa de credit în cauză şi va fi însoţită de următoarele documente şi informaţii:
   a) pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), documentaţia prevăzută la art. 6 însoţită de o evaluare a casei centrale privind capacitatea cooperativei de credit de a desfăşura respectiva activitate;
   b) pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), informaţii privind motivul schimbării persoanelor care au ocupat respectivele poziţii anterior, documentaţia prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. e) din Regulamentul nr. 11/2007 pentru persoanele propuse şi o evaluare realizată de casa centrală cu privire la aceste persoane.
   Art. 39. -(1) Membrii cooperatori care intenţionează să deţină părţi sociale reprezentând o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei cooperative de credit ori să-şi majoreze participaţia astfel încât aceasta să atingă sau să depăşească nivelurile de 20%, 33% ori 50% din capitalul social sau care intenţionează să-şi reducă participaţia deţinută astfel încât aceasta să scadă sub nivelurile respective, inclusiv sub nivelul de 10% din capitalul social, vor notifica această intenţie Băncii Naţionale a României. Prevederile art. 21 şi 22 se aplică în mod corespunzător.
   (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va fi transmisă Băncii Naţionale a României prin intermediul casei centrale la care este afiliată cooperativa de credit în cauză şi va fi însoţită de documentaţia prevăzută la art. 53 alin. (2) din Regulamentul nr. 11/2007 şi de opinia casei centrale privind intenţia persoanelor prevăzute la alin. (1).
   (3) Cooperativele de credit vor informa de îndată Banca Naţională a României, prin intermediul casei centrale, cu privire la orice dobândire sau răscumpărare de părţi sociale care depăşeşte, respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la alin. (1), prevederile art. 25 fiind aplicabile în mod corespunzător.
   (4) Anual, în termen de 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, casa centrală va transmite Băncii Naţionale a României o situaţie a tuturor membrilor cooperatori care deţin părţi sociale reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al unei cooperative de credit afiliate.
   Art. 40. -(1) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor notifica Băncii Naţionale a României modificările în situaţia cooperativelor de credit afiliate, referitoare la persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare a unei cooperative de credit, şi modificările prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) şi lit. g), în termen de 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului.
   (2) Pentru modificările în situaţia cooperativelor de credit care, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 99/2006 sau reglementărilor-cadru emise de casa centrală în acest sens, fac obiectul aprobării prealabile a casei centrale, notificarea va fi însoţită şi de un raport asumat de consiliul de administraţie sau, după caz, de consiliul de supraveghere al casei centrale, care va cuprinde fundamentarea deciziei de aprobare a respectivei modificări.

   CAPITOLUL III
 Modificări în situaţia sucursalelor din România ale instituţiilor
de credit din state terţe

   SECŢIUNEA 1
Modificări supuse aprobării prealabile

   Art. 41. -(1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României modificările în situaţia sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe, referitoare la:
   a) completarea obiectului de activitate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 5 şi 6;
   b) persoanele care asigură conducerea activităţii sucursalei principale, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 7;
   c) auditorul financiar, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 9;
   d) deschiderea de noi sedii secundare pe teritoriul României, în situaţiile în care Banca Naţională a României, ca urmare a constatării unor deficienţe în administrarea riscurilor şi/sau a unei evoluţii necorespunzătoare a indicatorilor de prudenţă bancară la nivelul sucursalei sau a unei deteriorări a situaţiei financiare a instituţiei de credit din statul terţ, a dispus măsura restricţionării extinderii libere a reţelei de sedii secundare pe teritoriul României.
   (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), planul de activitate care fundamentează completarea obiectului de activitate va fi însuşit de conducătorii sucursalei principale şi de reprezentanţii legali/statutari ai instituţiei de credit din statul terţ.
   (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d), cererea de aprobare va fi însoţită de documentaţia prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. a), c) şi d) şi de un program de activitate, întocmit cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 10 lit. b), care trebuie să fundamenteze oportunitatea deschiderii noului sediu secundar, inclusiv din perspectiva îmbunătăţirii evoluţiei indicatorilor de prudenţă bancară.
   (4) În cazul modificărilor supuse aprobării prealabile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 3 alin. (2) şi (3).

   SECŢIUNEA a 2-a
Modificări supuse notificării

   Art. 42. -(1) Se vor notifica Băncii Naţionale a României modificările în situaţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, referitoare la:
   a) sediul sucursalei principale, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17;
   b) restrângerea obiectului de activitate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 18;
   c) schimbarea unui conducător de pe o funcţie de conducere pe o altă funcţie de conducere în cadrul sucursalei principale, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 28;
   d) majorarea sau reducerea capitalului de dotare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 19 şi 20;
   e) deschiderea sau desfiinţarea de sedii secundare pe teritoriul României, altele decât sucursala principală, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 29 şi 30;
   f) notificarea elementelor prevăzute la art. 34-36, care se aplică în mod corespunzător.
   (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. e), instituţiile de credit din state terţe, autorizate să funcţioneze pe teritoriul României prin intermediul unei sucursale, pot deschide alte sedii secundare, caz în care vor desemna o sucursală principală şi vor notifica această decizie Băncii Naţionale a României. Sucursala principală a instituţiei de credit din statul terţ va asigura comunicarea cu Banca Naţională a României şi îndeplinirea, pentru întreaga activitate desfăşurată pe teritoriul României, a tuturor cerinţelor prevăzute de lege şi de reglementările în vigoare, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe.
   (3) În cazul modificărilor supuse notificării prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 4 alin. (2).

   SECŢIUNEA a 3-a
Notificări ale modificărilor la nivelul instituţiei de credit
din statul terţ

   Art. 43. -(1) Sucursalele instituţiilor de credit din state terţe, care au fost autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, vor notifica Băncii Naţionale a României modificările la nivelul instituţiei de credit din statul terţ, referitoare la:
   a) denumire, emblemă şi sediul social;
   b) acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit şi, după caz, structura grupului din care aceasta face parte;
   c) persoane aflate în legături strânse cu instituţia de credit;
   d) orice proces de reorganizare la nivelul instituţiei de credit ori al grupului din care face parte aceasta, inclusiv orice proces de fuziune sau divizare, în urma căruia aceasta îşi continuă activitatea, inclusiv prin sucursala din România;
   e) orice proces de reorganizare la nivelul instituţiei de credit ori al grupului din care face parte aceasta, inclusiv orice proces de fuziune sau divizare, în urma căruia instituţia de credit îşi încetează existenţa, activitatea sa fiind preluată de o altă instituţie de credit;
   f) retragerea autorizaţiei de către autoritatea competentă din statul terţ;
   g) iniţierea unei proceduri de faliment sau a oricărei proceduri care implică lichidarea instituţiei de credit din statul terţ.
   (2) Cu excepţia modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g), notificarea modificărilor prevăzute la alin. (1) va fi transmisă Băncii Naţionale a României în termen de 30 de zile de la realizarea modificărilor corespunzătoare.
   (3) Sucursalele instituţiilor de credit din state terţe vor transmite Băncii Naţionale a României, în termen de 6 luni de la încheierea exerciţiului financiar, informaţii privind situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare consolidate ale instituţiei de credit de care aparţin.
   Art. 44. - Notificarea modificărilor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a) va fi însoţită de un extras din registrul comerţului din statul terţ sau alt document echivalent care atestă efectuarea respectivelor modificări.
   Art. 45. -(1) Notificarea modificărilor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) va fi însoţită de următoarele documente şi informaţii:
   a) descrierea noului acţionar semnificativ şi, după caz, a perimetrului de consolidare contabilă şi prudenţială din care face parte instituţia de credit, cu indicarea componenţei grupului, a cotei-părţi din capital şi din drepturile de vot deţinute în cadrul acestuia şi a societăţii-mamă consolidante;
   b) situaţiile financiare auditate, aferente ultimului exerciţiu financiar, pentru acţionarul semnificativ şi, dacă este cazul, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte acesta, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 21 alin. (3) din Regulamentul nr. 11/2007;
   c) comunicare cu privire la orice modificări ce urmează să fie puse în practică la nivelul instituţiei de credit din statul terţ, inclusiv la nivelul sucursalei din România a acesteia, în urma modificării acţionarilor semnificativi şi, după caz, a structurii grupului din care face parte instituţia de credit.
   (2) Banca Naţională a României va evalua noua structură a acţionariatului şi din perspectiva cerinţelor prevăzute la art. 65 din Regulamentul nr. 11/2007.
   Art. 46. - Sucursalele instituţiilor de credit din state terţe trebuie să notifice persoanele aflate în legături strânse cu instituţia de credit, altele decât acţionarii semnificativi şi persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 24 din Regulamentul nr. 11/2007.
   Art. 47. -(1) Notificarea procesului de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, în care este implicată instituţia de credit din statul terţ, în situaţia prevăzută la art. 43 alin. (1) lit. d), va fi însoţită de următoarele informaţii şi documente:
   a) planul de reorganizare, după caz, proiectul de fuziune/divizare;
   b) situaţiile financiare de fuziune sau, după caz, de divizare, însoţite de raportul unui auditor financiar, după caz;
   c) descrierea acţionarilor semnificativi ai instituţiei de credit din statul terţ în urma procesului de fuziune sau divizare;
   d) comunicare privind orice modificări ce urmează să fie puse în practică la nivelul instituţiei de credit din statul terţ, inclusiv la nivelul sucursalei din România a acesteia, în urma procesului de fuziune sau divizare.
   (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se va realiza în termen de maximum 15 zile de la întocmirea planului de reorganizare, astfel încât, până la finalizarea procesului de reorganizare în care este implicată instituţia de credit din statul terţ, Banca Naţională a României să poată evalua respectarea în noile condiţii a cerinţelor care au stat la baza emiterii autorizaţiei.
   Art. 48. - În conformitate cu dispoziţiile art. 73 din O.U.G. nr. 99/2006, în urma evaluării modificărilor prevăzute la art. 45-47, Banca Naţională a României va putea confirma autorizaţia de funcţionare a sucursalei instituţiei de credit din statul terţ sau va putea proceda la retragerea acesteia, în termen de 3 luni de la primirea documentaţiei.
   Art. 49. -(1) Notificarea procesului de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, în care este implicată instituţia de credit din statul terţ, în situaţia prevăzută la art. 43 lit. e), va fi însoţită de un plan de lichidare a activului şi de stingere a pasivului sucursalei din România a acesteia şi va fi transmisă Băncii Naţionale a României în termen de maximum 15 zile de la întocmirea planului de reorganizare. În acest caz, autorizaţia emisă de Banca Naţională a României îşi încetează de drept valabilitatea conform prevederilor art. 41 din O.U.G. nr. 99/2006.
   (2) Dacă activitatea sucursalei urmează să fie preluată de o instituţie de credit dintr-un stat terţ, care nu este autorizată să funcţioneze pe teritoriul României, aceasta trebuie să prezinte la Banca Naţională a României o cerere de autorizare care va fi însoţită de documentaţia prevăzută la art. 67 şi art. 68 alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 11/2007, precum şi, dacă este cazul, de documentaţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. a) şi b) din prezentul regulament.
   Art. 50. - În situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. f) şi g), notificarea va fi făcută de îndată şi va fi însoţită de un plan de lichidare a activului şi de stingere a pasivului sucursalei din România a instituţiei de credit din statul terţ.

   CAPITOLUL IV
 Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 51. -(1) Cererile de aprobare şi notificările menţionate în prezentul regulament vor fi însoţite de toate documentele şi informaţiile prevăzute şi vor fi transmise Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României.
   (2) Prevederile art. 75, 76 şi 77 din Regulamentul nr. 11/2007 se aplică în mod corespunzător.
   (3) Dacă nu se prevede altfel, cererile de aprobare şi notificările prevăzute la alin. (1) vor fi semnate de un director sau, după caz, de un membru al directoratului, pentru instituţiile de credit, persoane juridice române, respectiv de unul dintre conducătorii sucursalei principale, pentru sucursalele instituţiilor de credit din state terţe autorizate să funcţioneze în România.
   (4) În cazul cooperativelor de credit, cererile de aprobare şi notificările vor fi semnate de un director sau, după caz, de un membru al directoratului casei centrale la care este afiliată cooperativa de credit în cauză.
   (5) Notificările privind acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit, persoană juridică română, inclusiv cele privind membrii cooperatori aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 39, vor fi semnate de persoana/persoanele în cauză. În cazul în care notificarea este formulată prin intermediul unei terţe persoane, aceasta va fi însoţită şi de procura autentică ori delegaţia avocaţială, după caz, prin care terţa persoană este mandatată să reprezinte persoana/persoanele în cauză în relaţia cu Banca Naţională a României.
   Art. 52. - În vederea evaluării corespunzătoare a modificărilor prevăzute de prezentul regulament, Banca Naţională a României poate solicita orice informaţii şi/sau documente suplimentare necesare în acest sens, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 4 alin. (3) din Regulamentul nr. 11/2007.
   Art. 53. -(1) Banca Naţională a României hotărăşte cu privire la aprobarea modificărilor, în termen de 30 de zile de la data primirii documentaţiei complete în susţinerea cererii de aprobare. În cazul în care Banca Naţională a României solicită documente şi/sau informaţii suplimentare, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data prezentării acestora, dar nu poate depăşi 3 luni de la data primirii cererii. Prevederile art. 74 din Regulamentul nr. 11/2007 se aplică în mod corespunzător.
   (2) Banca Naţională a României va putea respinge o cerere de aprobare înaintată potrivit prezentului regulament, dacă nu sunt îndeplinite cerinţele legii şi ale reglementărilor date în aplicarea acesteia ori dacă informaţiile furnizate sunt incomplete sau insuficiente.
   (3) Hotărârea Băncii Naţionale a României cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri înaintate potrivit prezentului regulament va fi comunicată în scris solicitantului, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.
   Art. 54. - În cazul modificărilor supuse notificării, care nu sunt conforme legii sau reglementărilor emise în aplicarea acesteia, cu excepţia modificărilor referitoare la acţionarii semnificativi, Banca Naţională a României va dispune remedierea deficienţelor existente. În cazul în care acestea nu sunt remediate în termenul stabilit de Banca Naţională a României, aceasta va putea aplica sancţiunile prevăzute la art. 229 din O.U.G. nr. 99/2006.
   Art. 55. -(1) În cazul în care un acţionar semnificativ nu respectă obligaţia de notificare, Banca Naţională a României va solicita instituţiei de credit, persoană juridică română, întreprinderea demersurilor pentru transmiterea informaţiilor şi documentelor necesare evaluării calităţii respectivului acţionar semnificativ, în termen de maximum o lună de la data solicitării.
   (2) Banca Naţională a României se poate opune achiziţionării participaţiei calificate sau majorării acesteia, dacă:
   a) nu a primit informaţiile solicitate;
   b) din informaţiile primite rezultă că acţionarul semnificativ nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege şi de reglementările date în aplicarea acesteia.
   (3) Banca Naţională a României va putea exercita dreptul de opoziţie în termen de 3 luni de la data primirii informaţiilor sau de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1), după caz.
   (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul membrilor cooperatori la care se face referire în art. 39, întreprinderea demersurilor necesare conform alin. (1) revenind casei centrale la care este afiliată cooperativa de credit în cauză.
   (5) În cazul nerespectării obligaţiilor de notificare de către acţionarii semnificativi sau al dobândirii ori majorării de către aceştia a unei participaţii calificate, fără a lua în considerare opoziţia Băncii Naţionale a României, devin aplicabile dispoziţiile art. 231 şi ale art. 232 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006.
   Art. 56. -(1) Cererile de aprobare prealabilă nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor fi evaluate din perspectiva respectării condiţiilor prevăzute de prezentul regulament, pe baza documentaţiei complete prezentate în conformitate cu normele în vigoare la data depunerii cererii.
   (2) Prevederile alin. (1) nu împiedică Banca Naţională a României să solicite orice documente şi informaţii suplimentare, inclusiv prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, dacă informaţiile astfel furnizate nu sunt suficiente.
   Art. 57. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr. 11/2004 privind modificările în situaţia băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor instituţiilor de credit străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, şi Norma Băncii Naţionale a României nr. 19/2002 privind modificările în situaţia organizaţiilor cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 9 decembrie 2002.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 7 aprilie 2008.
   Nr. 6.