Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 7 din 17.oct.2023
Monitorul Oficial, Partea I 991 1.noi.2023
Intrare în vigoare la 11.dec.2023
Regulamentul nr. 7/2023 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (1), art. 24, art. 25 alin. (2) şi ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 
SECŢIUNEA 1
Domeniul de aplicare şi definiţii
 
   Art. 1. -   (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare CIP. 
   (2) CIP gestionează informaţia specifică incidentelor de plăţi, pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile specifice utilizatorilor. 
   Art. 2. -   În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
   1. Incidentul de plată este neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor titularilor de cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, obligaţii rezultate prin efectul legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţa CIP de către persoanele declarante. 
   2. Instrumentul de plată este oricare dintre următoarele mijloace de plată: cec, cambie, bilet la ordin. 
   3. Incidentul de plată major este incidentul de plată determinat de înregistrarea uneia dintre următoarele situaţii: 
   a) în cazul cecului: 
   a1) cec refuzat la plată pentru că a fost emis fără autorizarea trasului; 
   a2) cec refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare; 
   a3) cec refuzat la plată din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare; 
   a4) cec refuzat la plată pentru că a fost emis cu dată falsă; 
   a5) cec refuzat la plată pentru că a fost emis de un trăgător aflat în interdicţie bancară; 
   b) în cazul biletului la ordin şi al cambiei: 
   b1) bilet la ordin/cambie cu scadenţă la vedere refuzat(ă) la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen; 
   b2) bilet la ordin/cambie cu scadenţă la vedere refuzat(ă) la plată din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen; 
   b3) bilet la ordin/cambie cu scadenţă la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă refuzat(ă) la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen; 
   b4) bilet la ordin/cambie cu scadenţă la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă refuzat(ă) la plată din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen. 
   4. Incidentul de plată minor este incidentul de plată determinat de înregistrarea uneia dintre următoarele situaţii: 
   a) în cazul cecului; 
   a1) falimentul trăgătorului; 
   a2) la data emiterii cecului semnătura nu corespunde cu specimenul; 
   a3) interzicerea plăţii de către trăgător, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare; 
   a4) cec refuzat la plată din lipsă totală sau parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare; 
   a5) insolvenţa trăgătorului; 
   a6) poprire sau alte măsuri de indisponibilizare, conform legii; 
   a7) cecul aparţine unui tiraj de instrumente neautorizat de BNR; 
   b) în cazul biletului la ordin şi al cambiei: 
   b1) bilet la ordin/cambie refuzat(ă) la plată pentru că a fost emis(ă) cu dată falsă; 
   b2) falimentul plătitorului; 
   b3) la data emiterii biletului la ordin/cambiei semnătura nu corespunde cu specimenul; 
   b4) bilet la ordin/cambie refuzat(ă) la plată din lipsă totală sau parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare; 
   b5) insolvenţa plătitorului; 
   b6) poprire sau alte măsuri de indisponibilizare, conform legii. 
   5. Interdicţia bancară este regimul impus de către o instituţie de credit trasă unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an, ca urmare a unui incident de plată major produs cu cec. 
   6. Obligatul la plată este titularul de cont, persoană fizică, persoană juridică sau altă entitate, rezidentă ori nerezidentă, care prin emiterea/acceptarea unui instrument de plată este ţinut să onoreze obligaţia asumată; obligatul la plată pentru cec este trăgătorul, pentru cambie este trasul acceptant, iar pentru bilet la ordin este subscriitorul. 
   7. Persoanele declarante la CIP sunt: 
   a) instituţii de credit persoane juridice române care sunt: 
   - autorizate de Banca Naţională a României în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru toate informaţiile privind incidentele de plăţi produse de către propriii titulari de cont; sau 
   - bănci de dezvoltare care sunt constituite şi funcţionează conform prevederilor Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru toate informaţiile privind incidentele de plăţi produse de către propriii titulari de cont; 
   b) sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine, pentru toate informaţiile privind incidentele de plăţi produse de către propriii titulari de cont. 
   8. Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la şi să recepţioneze de la CIP informaţii privind incidentele de plăţi. 
   9. Persoanele cu risc sunt obligaţii la plată care au fost înscrişi în Fişierul naţional al persoanelor cu risc, ca urmare a înregistrării pe numele lor a unuia sau mai multor incidente de plăţi majore. 
   10. Utilizatorul generic este un utilizator cu drept de acces acordat de către Banca Naţională a României persoanei declarante pentru automatizarea solicitărilor de consultare a bazei de date a CIP în numele acesteia sau în numele solicitanţilor. Persoanele declarante sunt obligate să implementeze toate măsurile de securizare a credenţialelor contului utilizatorului generic, prin proceduri de control şi diminuare a riscurilor legate de folosirea acestui utilizator. 
   11. Utilizatorii sunt persoanele declarante şi Banca Naţională a României.

 
SECŢIUNEA a 2-a
Structura bazei de date a CIP şi accesarea acesteia
 
   Art. 3. -   CIP organizează şi gestionează baza de date care cuprinde: 
   a) Fişierul naţional de incidente de plăţi, denumit în continuare FNIP, este un fişier de interes general ce conţine incidente de plăţi cu cecuri, cambii, bilete la ordin şi care este structurat astfel: 
   a1) Fişierul naţional de cecuri (FNC); 
   a2) Fişierul naţional de cambii (FNCB); 
   a3) Fişierul naţional de bilete la ordin (FNBO); 
   b) Fişierul naţional al persoanelor cu risc, denumit în continuare FNPR, ce conţine incidentele de plăţi majore înregistrate pe numele unui obligat la plată şi este alimentat automat de FNIP. 
   Art. 4. -   (1) În vederea accesării bazei de date, persoanele declarante au obligaţia să desemneze maximum 15 persoane acreditate la CIP şi pot solicita dreptul de acces pentru utilizatorul generic. În acest scop, trebuie să completeze şi să actualizeze formularul "Cerere de acces la CIP", conform anexei nr. 1. Cererea de acces la CIP poate fi transmisă direcţiei din Banca Naţională a României care coordonează activitatea CIP, fie în format electronic, cu condiţia ca aceasta să poarte semnătura electronică calificată a conducătorului persoanei declarante, fie în format letric, purtând semnătura olografă a conducătorului persoanei declarante, caz în care cererea de acces va fi întocmită în două exemplare, având acelaşi conţinut, cu următoarele destinaţii: 
   a) exemplarul 1 se transmite în regim confidenţial direcţiei din Banca Naţională a României care coordonează activitatea CIP; 
   b) exemplarul 2 se păstrează pentru evidenţele proprii. 
   (2) Accesarea sistemului informatic al CIP de către persoanele declarante se face pe bază de nume de utilizator atribuit de Banca Naţională a României. 
   (3) Accesarea bazei de date a CIP de către persoanele declarante se poate face zilnic.

 
CAPITOLUL II
Regimul informaţiei privind incidentele de plăţi

 
SECŢIUNEA 1
Transmiterea şi înregistrarea informaţiei privind incidentele de plăţi
 
   Art. 5. -   Persoanele declarante sunt obligate să raporteze la CIP, la termenele şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, informaţiile privind incidentele de plăţi majore şi minore. 
   Art. 6. -   Fluxul informaţional privind transmiterea, înregistrarea, organizarea şi difuzarea informaţiei privind incidentele de plăţi este prezentat în anexa nr. 2 "Fluxul informaţional al Centralei Incidentelor de Plăţi". 
   Art. 7. -   (1) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 5, persoana declarantă trebuie să transmită la CIP, în format electronic, prin Reţeaua de comunicaţii interbancară, informaţia privind incidentele de plăţi. 
   (2) În cazul în care instituţia de credit trasă, a trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la plată al cecului, cambiei ori biletului la ordin, persoana declarantă are obligaţia ca, cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei refuzului, să transmită la CIP informaţiile privind refuzurile la plată pentru cecuri, cambii şi bilete la ordin. Transmiterea acestor informaţii se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A), a "Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B) sau a "Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C), după caz. Conţinutul acestor formulare şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3. 
   Art. 8. -   Banca Naţională a României va asigura, la sediul său central, condiţiile tehnice care să permită înregistrarea, gestionarea şi difuzarea, cu operativitate, fără alterări, pe suport electronic, a informaţiilor privind incidentele de plăţi. 
   Art. 9. -   (1) Înregistrarea informaţiei în baza de date a CIP poate fi efectuată dacă informaţia transmisă de către o persoană declarantă respectă standardele de conţinut şi modul de completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament. 
   (2) După înregistrarea informaţiei în baza de date a CIP, persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicaţiei CIP, "Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cecul" (3A), "Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cambia" (3B) sau "Cererea de înscriere a refuzului bancar privind biletul la ordin" (3C), după caz. Instituţia de credit are obligaţia să notifice obligatul la plată despre incidentele de plăţi şi să pună la dispoziţia acestuia cererile care conţin informaţiile înscrise pe numele/denumirea sa, prin orice canal de comunicare stabilit de comun acord cu obligatul la plată, cel târziu în ziua lucrătoare următoare a înscrierii la CIP a refuzului. Conţinutul acestor formulare este prezentat în anexa nr. 3.

 
SECŢIUNEA a 2-a
Interdicţia bancară
 
   Art. 10. -   În cazul înregistrării în baza de date a CIP a unui incident de plată major cu cec care generează interdicţie bancară, instituţia de credit este obligată să notifice obligatului la plată declararea acestuia în interdicţie bancară cu scopul de a preveni producerea unor noi incidente de plăţi. Pentru notificarea obligatului la plată cu privire la declararea interdicţiei bancare, instituţia de credit va adresa acestuia o "Somaţie", conform anexei nr. 4. Aceasta va cuprinde interdicţia de a emite cecuri pe o perioadă de un an începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major cu cec, precum şi obligaţia de a restitui, de îndată, instituţiei de credit (instituţiilor de credit) al cărei (căror) client este formularele de cec aflate în posesia sa şi/sau a mandatarilor săi. Somaţia va putea fi transmisă obligatului la plată cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei înscrierii la CIP a refuzului.

 
SECŢIUNEA a 3-a
Suspendarea/Reluarea/Reactivarea/Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP
 
   Art. 11. -   (1) Suspendarea interdicţiei bancare înregistrate în baza de date a CIP, suspendarea înregistrării privind incidentele de plăţi minore cu cecuri şi suspendarea înregistrării privind incidentele de plăţi cu cambii şi bilete la ordin se fac de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii prin care se dispune suspendarea înregistrării acestora. 
   (2) Înregistrarea suspendării interdicţiei bancare se realizează pentru fiecare incident de plată major cu cec prin utilizarea "Formularului de suspendare/reluare a interdicţiei bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăţi" (F5). Suspendarea înregistrării privind incidentele de plăţi minore cu cecuri şi suspendarea înregistrării privind incidentele de plăţi cu cambii şi bilete la ordin se realizează pentru fiecare incident de plată prin utilizarea "Formularului de suspendare/reluare a interdicţiei bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăţi" (F5). Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5. 
   (3) Înregistrarea suspendării interdicţiei bancare, precum şi suspendarea înregistrării privind incidentele de plăţi minore cu cecuri şi a suspendării înregistrării privind incidentele de plăţi cu cambii şi bilete la ordin se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătoreşti executorii prin care se dispune suspendarea acestora. 
   (4) Persoana declarantă nu este ţinută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti executorii care nu i-au fost comunicate. 
   Art. 12. -   (1) În momentul în care persoana declarantă a luat cunoştinţă de încetarea suspendării ca urmare a respingerii cererii de anulare a interdicţiei bancare, printr-o hotărâre judecătorească executorie, interdicţia îşi reia cursul până la împlinirea perioadei de un an, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare. 
   (2) Reluarea interdicţiei bancare se realizează pentru fiecare incident de plată major cu cec a cărui perioadă de interdicţie bancară a fost suspendată anterior prin utilizarea formularului F5. 
   (3) Înregistrarea reluării interdicţiei bancare se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătoreşti executorii prin care se respinge cererea de anulare a interdicţiei bancare. 
   (4) În momentul în care persoana declarantă a luat cunoştinţă de încetarea suspendării ca urmare a respingerii cererii de anulare a înregistrării privind incidentul de plată minor cu cec sau a înregistrării privind incidentul de plată cu cambie sau bilet la ordin, printr-o hotărâre judecătorească executorie, înregistrarea îşi reia cursul până la împlinirea perioadei de 7 ani, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare. 
   (5) Reactivarea înregistrării incidentului de plată minor cu cec sau reactivarea înregistrării incidentului de plată cu cambie sau bilet la ordin care a fost suspendat se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătoreşti executorii prin care se respinge cererea de anulare a înregistrării privind incidentul de plată. Reactivarea înregistrării incidentului de plată se realizează prin utilizarea formularului F5. 
   (6) Persoana declarantă nu este ţinută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti executorii care nu i-au fost comunicate. 
   Art. 13. -   (1) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, prin care se dispune anularea acestora. 
   (2) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se realizează prin utilizarea "Formularului de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6). 
   (3) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătoreşti executorii, prin care se dispune anularea acestora. Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6. 
   (4) Persoana declarantă nu este ţinută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti executorii care nu i-au fost comunicate. 
   Art. 14. -   După înregistrarea informaţiei în baza de date a CIP, persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicaţiei CIP, "Cererea de suspendare/reluare a interdicţiei bancare" (5), "Cererea de suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentul de plată cu cec" (5A), "Cererea de suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentul de plată cu cambie" (5B), "Cererea de suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentul de plată cu bilet la ordin" (5C), "Cererea de anulare a incidentului de plată privind cecul" (6A), "Cererea de anulare a incidentului de plată privind cambia" (6B) sau "Cererea de anulare a incidentului de plată privind biletul la ordin" (6C), după caz. Instituţia de credit are obligaţia să pună la dispoziţia fiecărui obligat la plată cererile care conţin informaţii înscrise pe numele/denumirea sa, prin orice canal de comunicare stabilit de comun acord cu obligatul la plată, cel târziu în ziua lucrătoare următoare înscrierii la CIP a cererii de suspendare/reluare a interdicţiei bancare, a cererii de suspendare/reactivare a înregistrării incidentului de plată sau a cererii de anulare a incidentului de plată cu cec, cambie ori bilet la ordin. Conţinutul acestor formulare este prezentat în anexele nr. 5 şi 6. 
   Art. 15. -   CIP nu poate anula, suspenda/relua/reactiva sau modifica înregistrările privind incidentele de plăţi transmise de către persoanele declarante.

 
SECŢIUNEA a 4-a
Organizarea şi gestionarea informaţiei privind incidentele de plăţi înregistrate în baza de date a CIP
 
   Art. 16. -   (1) CIP asigură înregistrarea informaţiilor privind incidentele de plăţi raportate de către persoanele declarante şi prelucrarea acestor informaţii în scopul obţinerii de date agregate necesare utilizatorilor. 
   (2) FNIP este gestionat astfel încât să poată evidenţia operativ informaţiile privind: 
   a) identificarea obligaţilor la plată; 
   b) refuzul la plată al cecurilor, cambiilor sau biletelor la ordin. 
   (3) FNPR este gestionat astfel încât să poată evidenţia operativ informaţiile privind: 
   a) incidentele de plăţi majore; 
   b) obligaţii la plată aflaţi în interdicţie bancară de a emite cecuri. 
   Art. 17. -   Informaţiile privind incidentele de plăţi sunt menţinute în FNIP şi FNPR pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.

 
SECŢIUNEA a 5-a
Difuzarea de către CIP a informaţiei privind incidentele de plăţi
 
   Art. 18. -   Fluxul difuzării informaţiei privind incidentele de plăţi deţinute de CIP către utilizatori este prezentat în anexa nr. 2 "Fluxul informaţional al Centralei Incidentelor de Plăţi". 
   Art. 19. -   CIP poate difuza informaţia conţinută în baza sa de date din propria iniţiativă sau la cererea utilizatorilor. 
   Art. 20. -   (1) CIP difuzează din propria iniţiativă persoanelor declarante informaţii despre incidentele de plăţi înregistrate în baza de date, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 
   (2) În situaţia prevăzută la art. 7, CIP va pune la dispoziţie, pe suport electronic, în aceeaşi zi lucrătoare, tuturor persoanelor declarante "Notificarea CIP privind interdicţia bancară/incidentele de plăţi " (F7), prin care li se comunică acestora informaţiile privind declararea titularului de cont în interdicţie bancară de a emite cecuri, respectiv înregistrările privind incidentele de plăţi minore cu cecuri şi incidentele de plăţi cu cambii sau bilete la ordin. Conţinutul acestui formular este prezentat în anexa nr. 7. 
   (3) Persoanele declarante au obligaţia ca, cel târziu în ziua lucrătoare următoare primirii notificării CIP, să distribuie această informaţie în propriul sistem intrabancar. 
   (4) În cazul unui incident de plată major cu cec, instituţia de credit unde obligatul la plată are cont deschis va face demersuri pentru recuperarea în cel mai scurt timp a tuturor formularelor de cec eliberate acestuia, în scopul evitării riscului ca respectivul obligat la plată să producă noi incidente de plăţi prin utilizarea acestora. 
   (5) În situaţiile prevăzute la art. 11 şi 12, CIP va pune la dispoziţie pe suport electronic, în aceeaşi zi lucrătoare, tuturor persoanelor declarante "Notificarea CIP privind suspendarea/reluarea interdicţiei bancare, suspendarea/reactivarea înregistrării privind incidentele de plăţi" (F8), prin care li se comunică suspendarea/reluarea interdicţiei respective pentru titularul de cont din notificarea CIP sau suspendarea/reactivarea înregistrării privind incidentele de plăţi minore cu cecuri şi a înregistrării privind incidentele de plăţi cu cambii sau bilete la ordin. Conţinutul acestui formular este prezentat în anexa nr. 8. Persoanele declarante au obligaţia ca, cel târziu în ziua lucrătoare următoare primirii notificării CIP, să distribuie această informaţie în propriul sistem intrabancar. 
   (6) În situaţiile prevăzute la art. 13 şi 27, pentru anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi, CIP va pune la dispoziţie, pe suport electronic, în aceeaşi zi lucrătoare, tuturor persoanelor declarante formularul F7. Persoanele declarante au obligaţia ca, cel târziu în ziua lucrătoare următoare primirii notificării CIP, să distribuie această informaţie în propriul sistem intrabancar. 
   Art. 21. -   (1) CIP difuzează la cerere persoanelor declarante informaţii despre incidentele de plăţi înregistrate în baza de date. 
   (2) Persoanele declarante pot solicita CIP, pentru propriile sucursale, acordarea dreptului de consultare a bazei de date. Conectarea sucursalelor se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume de utilizator atribuit de Banca Naţională a României. 
   (3) În situaţia în care persoanele declarante nu au sucursale, acestea pot solicita acordarea dreptului de consultare a bazei de date a CIP pentru o unitate teritorială din fiecare judeţ. Conectarea unităţilor teritoriale se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume de utilizator atribuit de Banca Naţională a României. 
   (4) În situaţia în care o sucursală a persoanei declarante sau o unitate teritorială pierde această calitate, persoana declarantă are obligaţia să solicite CIP retragerea dreptului de consultare a bazei de date pentru aceste entităţi. 
   (5) Persoanele declarante sunt obligate să implementeze toate măsurile de securizare a credenţialelor conturilor utilizatorilor, prin proceduri de control şi diminuare a riscurilor legate de folosirea acestora. 
   (6) Persoanele declarante şi entităţile lor prevăzute la alin. (2) şi (3) pot solicita informaţii din baza de date a CIP, prin "Formularul de consultare" (F9) şi "Cererea de consultare" (anexa nr. 9). "Cererea de consultare" se utilizează doar pentru interogarea bazei de date a CIP în numele solicitantului. Conţinutul acestor formulare şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 9. 
   (7) Răspunsul aferent cererii de consultare se pune la dispoziţia solicitantului, respectiv persoanei împuternicite de acesta, după caz, de către instituţia de credit căreia i se adresează. 
   Art. 22. -   (1) Persoanele declarante vor acorda clienţilor dreptul de a emite cecuri în care ele figurează ca instituţie de credit trasă, pe baza unei analize a riscurilor pe care le implică această operaţiune. În acest sens, persoana declarantă are obligaţia să consulte baza de date a CIP şi să utilizeze informaţia obţinută în vederea diminuării riscurilor. 
   (2) Pentru diminuarea riscului în utilizarea instrumentelor de plată, instituţiile de credit vor pune la dispoziţia clienţilor informaţiile cu privire la utilizarea acestora, în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile. 
   Art. 23. -   CIP poate difuza informaţia conţinută în baza sa de date altor autorităţi publice abilitate, la cerere, în condiţiile prevăzute în Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. 
   Art. 24. -   (1) Directorul direcţiei care coordonează activitatea CIP poate dispune sistarea difuzării informaţiei privind incidentele de plăţi deţinute de CIP atunci când există suspiciuni întemeiate că elementele de identificare/acces în aplicaţie sunt utilizate de persoane neautorizate şi/sau într-un mod fraudulos. 
   (2) Utilizatorul trebuie să informeze CIP de îndată ce constată că o persoană neautorizată a luat cunoştinţă de elementele sale de identificare. 
   (3) Utilizatorul are obligaţia de a nu divulga altor persoane detaliile de autentificare în CIP şi are întreaga responsabilitate de a păstra confidenţialitatea acestor date în mod corespunzător, astfel încât aplicaţia să nu poată fi accesată cu datele utilizatorului de către terţe persoane.

 
CAPITOLUL III
Corectarea erorilor

 
SECŢIUNEA 1
Corectarea informaţiilor eronate care nu au fost înregistrate în baza de date a CIP
 
   Art. 25. -   (1) Pentru informaţiile înregistrate fără respectarea prevederilor art. 9 alin. (1), CIP transmite persoanelor declarante, pe suport electronic, în aceeaşi zi lucrătoare, în scopul înregistrării în baza de date, "Formularul lista erorilor privind raportarea informaţiei referitoare la incidentele de plăţi" (F10). Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 10. 
   (2) Corectarea erorilor se realizează prin utilizarea formularelor F3A, F3B, F3C, F5, F6 şi F9.

 
SECŢIUNEA a 2-a
Corectarea erorilor pentru informaţiile înregistrate în baza de date a CIP
 
   Art. 26. -   (1) În cazul în care persoana declarantă sesizează erori în privinţa informaţiilor transmise şi înscrise în baza de date a CIP, poate solicita corectarea acestora prin utilizarea "Formularului de rectificare a informaţiilor înregistrate în baza de date a CIP" (F11). Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 11. 
   (2) Informaţiile ce pot fi rectificate sunt prezentate în anexa nr. 12 "Lista informaţiilor înregistrate în baza de date a CIP ce pot fi rectificate". 
   (3) Persoana declarantă poate prelua prin intermediul aplicaţiei CIP cererile 3A, 3B, 3C, corectate. Instituţia de credit are obligaţia să pună la dispoziţia fiecărui obligat la plată cererile ce îl vizează, prin orice canal de comunicare stabilit de comun acord cu obligatul la plată, cel târziu în ziua lucrătoare următoare transmiterii la CIP a formularului F11. 
   Art. 27. -   Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, din propria iniţiativă, ca urmare a constatării unei erori de raportare, prin utilizarea formularului F6. Persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicaţiei CIP, cererea 6A, 6B sau 6C, după caz. Instituţia de credit are obligaţia să pună la dispoziţia fiecărui obligat la plată cererile care îl vizează, prin orice canal de comunicare stabilit de comun acord cu obligatul la plată, cel târziu în ziua lucrătoare următoare transmiterii la CIP a cererilor de anulare a incidentului de plată cu cec, cambie sau bilet la ordin. Conţinutul acestor formulare este prezentat în anexa nr. 6.

 
CAPITOLUL IV
Răspundere şi sancţiuni
 
   Art. 28. -   Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea şi integritatea informaţiei privind incidentele de plăţi, transmisă la CIP. 
   Art. 29. -   CIP actualizează baza de date proprie cu cecurile autorizate de Banca Naţională a României pentru a fi puse în circulaţie. 
   Art. 30. -   Nerespectarea prezentului regulament se sancţionează potrivit art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, astfel: 
   a) în cazul în care persoana declarantă anulează într-o lună calendaristică între 1 şi 5 incidente de plăţi transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori, aceasta va suporta o amendă de 500 de lei. Pentru fiecare nou interval cuprins între 1 şi 5 incidente de plăţi anulate, ca urmare a unei erori, în aceeaşi lună calendaristică, se va aplica o amendă de 500 de lei; 
   b) persoanele declarante care au declarat cu întârziere sau nu au declarat incidentele de plăţi către CIP, în condiţiile prevăzute la art. 7, şi/sau nu le-au pus la dispoziţia obligatului la plată, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi art. 10, 14, 26 şi 27, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 de lei şi 2.000 de lei pentru fiecare caz; 
   c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3) şi (5) şi ale art. 13 alin. (3) se sancţionează cu amendă de 500 de lei; 
   d) persoanele declarante care au eliberat formulare de cec titularilor de cont aflaţi în interdicţie bancară vor fi sancţionate cu amendă de 2.500 de lei. 
   Art. 31. -   (1) Constatarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 30 lit. a) se face lunar de către direcţia din cadrul Băncii Naţionale a României care coordonează activitatea CIP, pe baza informaţiilor înregistrate în CIP. 
   (2) Constatarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 30 lit. b), c) şi d) se face de către direcţia din cadrul Băncii Naţionale a României care coordonează activitatea CIP, pe baza informaţiilor înregistrate în CIP sau solicitate expres de către Banca Naţională a României ori în cursul verificărilor desfăşurate la sediile persoanelor declarante.

 
CAPITOLUL V
Alte dispoziţii
 
   Art. 32. -   Documentele care conţin informaţii privind incidentele de plăţi raportate la/primite de la CIP se arhivează de către persoanele declarante pe o perioadă de 7 ani. 
   Art. 33. -   (1) Pentru serviciile de informare prestate de CIP se percepe fiecărei persoane declarante conectate la aplicaţia CIP un comision lunar în sumă de 1.800 de lei. 
   (2) Comisionul perceput va fi proporţional cu numărul de zile lucrătoare în care persoana declarantă a avut acces la informaţiile CIP, în luna pentru care se percepe comisionul. 
   (3) În situaţia în care unei instituţii de credit i se retrage autorizaţia de funcţionare de către Banca Naţională a României, comisionul perceput va fi proporţional cu numărul de zile lucrătoare din ultima lună în care a funcţionat ca instituţie de credit. 
   (4) Comisionul prevăzut la alin. (1) va fi încasat de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii. 
   Art. 34. -   Banca Naţională a României poate modifica nivelul comisionului prevăzut la art. 33. 
   Art. 35. -   Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Naţională a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare a CIP. 
   Art. 36. -   Persoanele declarante au obligaţia să furnizeze CIP orice informaţie solicitată de aceasta în scopul desfăşurării propriei activităţi. 
   Art. 37. -   Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, transmise la CIP de către persoanele declarante, sunt prelucrate şi stocate de Banca Naţională a României în calitate de operator de date cu caracter personal, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

 
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
 
   Art. 38. -   Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul regulament. 
   *) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 bis.
 
   Art. 39. -   (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 11 decembrie 2023. 
   (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2012.