Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 1 din 6.feb.2023
Monitorul Oficial, Partea I 166 27.feb.2023
Intrare în vigoare la 27.feb.2023
Regulamentul nr. 1/2023 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată

Având în vedere dispoziţiile art. 219 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative,
în temeiul dispoziţiilor art. 243 alin. (1) şi ale art. 244 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I.

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 14 februarie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. Articolul 99 va avea următorul cuprins:
  " Art. 99. - (1) Prestatorii de servicii de plată trebuie să raporteze către Banca Naţională a României, pentru fiecare perioadă de raportare, datele statistice privind:
  a) totalul operaţiunilor de plată; şi
  b) totalul operaţiunilor de plată frauduloase.

  (2) În sensul alin. (1) lit. b), prestatorii de servicii de plată, inclusiv emitentul instrumentului de plată, trebuie să raporteze operaţiunile de plată neautorizate şi operaţiunile de plată efectuate în urma manipulării plătitorului de către autorul fraudei numai dacă acestea au fost iniţiate şi executate, inclusiv acceptate, dacă este cazul, şi au generat un transfer de fonduri, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (1) pct. 36 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative.

  (3) Datele statistice precizate la alin. (1) se raportează în formatul şi condiţiile prevăzute de titlul IV din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2021 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României şi anexele la acesta."

 2. Articolele 100-105 şi 107-123 şi anexele nr. 4, 5 şi 6 se abrogă.
 3. Articolul 125 se modifică după cum urmează:
  " Art. 125. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament."

Art. II.

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.