Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 5 din 29.mai.2019
Monitorul Oficial, Partea I 428 30.mai.2019
Intrare în vigoare la 30.mai.2019
Ordinul nr. 5/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2018."
   2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării".
   3. În anexă la capitolul I "Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale", punctul 4, subpunctele 4.1 şi 4.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "4.1. Completarea raportării contabile anuale se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    4.2. Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit este cel prevăzut la cap. II din prezentele norme metodologice, corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit este prezentată la cap. II1, iar corelaţiile din cadrul formularelor, precum şi între formulare sunt cele prevăzute la cap. III din prezentele norme metodologice."
   4. În anexă, la capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 10 - "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 31 decembrie . . . . . . . . . . " se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

   
10 - lei -
10.01 - ACTIVE Cod Poziţie Exerciţiu financiar
Precedent încheiat
A B 1 2
Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere (poz.020+030+040) 010
Numerar 020
Solduri de numerar la bănci centrale 030
Alte depozite la vedere 040
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării (poz.060+070+080+090) 050
Instrumente financiare derivate 060
Instrumente de capital 070
Titluri de datorie 080
Credite şi avansuri 090
Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.097+098+099) 096
Instrumente de capital 097
Titluri de datorie 098
Credite şi avansuri 099
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.120+130) 100
Titluri de datorie 120
Credite şi avansuri 130
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz.142+143+144) 141
Instrumente de capital 142
Titluri de datorie 143
Credite şi avansuri 144
Active financiare evaluate la cost amortizat (poz.182+183) 181
Titluri de datorie 182
Credite şi avansuri 183
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 240
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 250
Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate (poz.261+262+263) 260
Titluri de participare contabilizate la cost 261
Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin profit sau pierdere 262
Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global 263
Imobilizări corporale (poz.280+290) 270
Imobilizări corporale 280
Investiţii imobiliare 290
Imobilizări necorporale (poz.310+320) 300
Fond comercial 310
Alte imobilizări necorporale 320
Creanţe privind impozitele (poz.340+350) 330
Creanţe privind impozitul curent 340
Creanţe privind impozitul amânat 350
Alte active 360
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 370
TOTAL ACTIVE (poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270 +300+330+360+370) 380
10.02 - DATORII Cod Poziţie Exerciţiu financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării (poz.020+030+040+050+060) 010
Instrumente financiare derivate 020
Poziţii scurte 030
Depozite 040
Titluri de datorie emise 050
Alte datorii financiare 060
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.080+090+100) 070
Depozite 080
Titluri de datorie emise 090
Alte datorii financiare 100
Datorii financiare evaluate la cost amortizat (poz.120+130+140) 110
Depozite 120
Titluri de datorie emise 130
Alte datorii financiare 140
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 150
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 160
Provizioane (poz.180+190+200+210+220+230) 170
Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare 180
Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi 190
Restructurare 200
Aspectejuridice nesoluţionate şi litigii fiscale 210
Angajamente şi garanţii date 220
Alte provizioane 230
Datorii privind impozitele (poz.250+260) 240
Datorii privind impozitul curent 250
Datorii privind impozitul amânat 260
Capital social rambursabil la cerere 270
Alte datorii 280
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 290
TOTAL DATORII (poz.010+070+110+150+160+170+240+270+280+290) 300
10.03 - CAPITALURI PROPRII Cod Poziţie Exerciţiul financiar
Precedent încheiat
A B 1 2
Capital social (poz.020+030) 010
Capital vărsat 020
Capital subscris nevărsat 030
Prime de capital 040
Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social (poz.060+070) 050
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 060
Alte instrumente de capital emise 070
Alte capitaluri proprii 080
Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz.095+128) 090
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.100+110+120+122+320+330+360) 095
Imobilizări corporale 100
Imobilizări necorporale 110
Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 120
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 122
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 320
Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 330
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit] 340
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire] 350
Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu 360
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170) 128
Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate [partea eficace] 130
Conversia valutară 140
Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace] 150
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 155
Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate] 165
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 170
Rezultatul reportat 190
Rezerve de reevaluare 200
Alte rezerve 210
(-) Acţiuni proprii 240
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) exerciţiului 250
(-) Repartizarea profitului 255
TOTAL CAPITALURI PROPRII (poz.010+040+ 050+080+090+190+200+210+240+250+255) 300
TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII 310

   
Administrator,
Numele şi prenumele

Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele

Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."
   5. În anexă, la capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 20 - "Contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie . . . . . . . . . . " se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

   
20 - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent *) Încheiat
A B 1 2
Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+ 085) 010
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 041
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat 051
Venituri din dobânzi aferente altor active 080
Venituri din dobânzi aferente datoriilor 085
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120+140+ 145) 090
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat) 120
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii) 140
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 145
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) 150
Venituri din dividende (poz.191+192) 160
Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 191
Venituri din dividende aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate (poz.193+194) 192
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost 193
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global 194
Venituri din taxe si comisioane 200
(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) 210
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz.231+241+260+270) 220
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global, net 231
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net 241
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net 260
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea altor active şi datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 270
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net 280
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 287
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 290
Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net 300
Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere], net 310
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net 330
Alte venituri din exploatare 340
(Alte cheltuieli de exploatare) 350
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (poz.010-090-150+ 160+200-210+220+280+287+290+300+310 +330+340-350) 355
(Cheltuieli administrative) (poz.370+380) 360
(Cheltuieli cu personalul) 370
(Alte cheltuieli administrative) 380
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+ 420) 390
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale) 400
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investiţiilor imobiliare) 410
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale) 420
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz.426+427) 425
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net 426
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net 427
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz.440+450) 430
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente şi garanţii date) 440
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane) 450
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz.481+491) 460
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) 481
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat) 491
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate) 510
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz.530+540+550+560+570) 520
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale) 530
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor imobiliare) 540
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial) 550
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale) 560
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare) 570
Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere 580
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte 600
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz.010-090-150+ 160+200-210+220+280+287+290+300+ 310+330+340-350-360-390+425-430460-510-520+580+600) 610
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue) 620
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz.610-620) 630
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după impozitare (poz.650-660) 640
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte de impozitare 650
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activităţi întrerupte) 660
PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI (poz.630+ 640) 670

   
Administrator,
Numele şi prenumele

Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele

Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    *) Obligaţiei de completare a informaţiilor privind realizările aferente exerciţiului financiar al anului 2017 îi sunt aplicabile prevederile IFRS privind modificările politicilor contabile în mod retroactiv sau prospectiv.

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."
   6. În anexă, la capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 30* - "Date informative la data de 31 decembrie . . . . . . . . . ." se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Date informative
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103
II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col. 2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 214
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 214a
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz.217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz.223 la 226), din care: 222
- restante până la 30 de zile 223
- restante după 30 de zile 224
- restante după 90 de zile 225
- restante după 1 an 226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite 227
III. Număr de salariaţi Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent încheiat
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 302
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 401
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 403
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404
- impozitul datorat la bugetul de stat 405
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406
- impozitul datorat la bugetul de stat 407
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 410
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) 411
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 412
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 413
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 414
V. Tichete acordate salariaţilor Cod poziţie Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 501
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii 502
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 601
- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), din care: 602
- din fonduri publice 603
- din fonduri private 604
- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care: 605
- cheltuieli curente 606
- cheltuieli de capital 607
VII. Cheltuieli de inovare***) Cod Exerciţiul financiar
poziţie Precedent încheiat
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor2) 1000
XI. Capital social vărsat****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B Sume
Col. l
%3)
Col.2
Sume
Col. 3
%3)
Col.4
Capital social vărsat3) (poz. 1110 + 1113 + 1117 + 1118 + 1119+1120), din care: 1100 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz.1112), din care: 1110
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1113
- cu capital integral de stat 1114
- cu capital majoritar de stat 1115
- cu capital minoritar de stat 1116
- deţinut de regii autonome 1117
- deţinut de societăţile cu capital privat 1118
- deţinut de persoane fizice 1119
- deţinut de alte entităţi 1120
XII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Total sume, din care: 1121
- către instituţii publice centrale 1122
- către instituţii publice locale 1123
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţine/ deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora 1124
XIII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local şi virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Total sume, din care: 1130
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 1131
- către instituţii publice centrale 1132
- către instituţii publice locale 1133
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţine/ deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora 1134
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 1135
- către instituţii publice centrale; 1136
- către instituţii publice locale; 1137
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţine/ deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora 1138
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Cod poziţie Sume
A B 1
Dividende interimare repartizate4) 1139
XV. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1140
- creanţe preluate prin cesiune de la persoanejuridice afiliate 1141
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1142
- creanţe preluate prin cesiune de la persoanejuridice afiliate 1143

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoanejuridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
    2) Se va completa de către instituţiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    3) La secţiunea XI «Capital social» vărsat, la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi col. 4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
    4) La această poziţie se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la poz. 1121.

   
Administrator,
Numele şi prenumele

Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele

Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."
   7. În anexă, la capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 50 - "Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie . . . . . . . . . ." se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "50 - DEFALCAREA ANUMITOR ELEMENTE DIN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

    Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente

   
50A - lei -
Dobânzi Cod poziţie Venituri Cheltuieli
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Titluri de datorie 020
Credite şi avansuri 080
Alte active 150
Depozite 160
Titluri de datorie emise 230
Alte datorii financiare 240
Alte datorii 260
DOBÂNZI 270

    Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente

   
50B - lei -
Cod poziţie Câştiguri / (-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Titluri de datorie 020
Credite şi avansuri 030
Depozite 040
Titluri de datorie emise 050
Alte datorii financiare 060
CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI DIN DERECUNOAŞTEREA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE CARE NU SUNT EVALUATE LA VALOARE JUSTÂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE - NET 070

    Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc

   
50C - lei -
Cod poziţie Câştiguri/ (-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Instrumente pe rata dobânzii şi instrumente derivate conexe 010
Instrumente de capital şi instrumente derivate conexe 020
Tranzacţii valutare şi instrumente derivate care au legătură cu monede străine şi aur 030
Instrumente de risc de credit şi instrumente derivate conexe 040
Instrumente derivate pe mărfuri 050
Altele 060
CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI AFERENTE ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE DEŢINUTE ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII - NET 070

    Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile

   
50D - lei -
Cod poziţie Câştiguri/ (-) Pierderi Modificările valorii juste datorate riscului de credit
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 010 X X
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 020
CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI AFERENTE ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE DESEMNATE CA FIIND EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE 030 X X

    Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire

   
50E - lei -
Cod poziţie Câştiguri / (-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Modificări de valoarejustă aferente instrumentului de acoperire a riscurilor [inclusiv operaţiuni întreruptei 010
Modificări de valoarejustă aferente elementului acoperit, atribuibile riscului acoperit 020
Partea ineficace din acoperirea fluxurilor de trezorerie, recunoscută în profit sau pierdere 030
Partea ineficace din acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate, recunoscută în profit sau pierdere 040
CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI DIN CONTABILITATEA DE ACOPERIRE - NET 050

    Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare

   
50F - lei -
Cod poziţie Câştiguri / (-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent *) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Investiţii imobiliare 020
Imobilizări necorporale 030
Alte active 040
CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI DIN DERECUNOAŞTEREA ACTIVELOR NEFINANCIARE 050

    Alte venituri şi cheltuieli de exploatare

   
50G - lei -
Cod poziţie Venituri Cheltuieli
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Modificările valorii juste aferente imobilizărilor corporale evaluate folosind modelul valorii juste 010
Investiţii imobiliare 020
Leasing operaţional, altul decât investiţiile imobiliare 030
Altele 040
ALTE VENITURI ŞI CHELTUIELI DE EXPLOATARE 050

    Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente

   
50H - lei -
Cod poziţie Câştiguri / (-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent*) Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Instrumente de capital 020
Titluri de datorie 030
Credite si avansuri 040
CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI AFERENTE ACTIVELOR FINANCIARE NEDESTINATE TRANZACŢIONĂRII, EVALUATE OBLIGATORIU LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE, NET 090
din care: câştiguri sau pierderi datorate reclasificării activelor la cost amortizat 100

   
Administrator,
Numele şi prenumele

Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele

Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    *) Obligaţiei de completare a informaţiilor privind realizările aferente exerciţiului financiar al anului 2017 îi sunt aplicabile prevederile IFRS privind modificările politicilor contabile în mod retroactiv sau prospectiv.

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."
   8. În anexă, la capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", la formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 60 - "Alte informaţii", formatul subformularului cod 60A - "Active grupate pe categorii de operaţiuni" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Active grupate pe categorii de operaţiuni

   
60A - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Amortizări şi ajustări pentru pierderi aşteptate (-)* Valoare contabilă Valoare contabilă brută
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4 5 6
Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare 100
- Casa şi alte valori 110
- Casa 113
- Numerar în ATM-uri şi ASV-uri 116
- Alte valori 119
- Cont curent şi depozite la BNR, creanţe ataşate şi sume de amortizat 120
- Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro) şi creanţe ataşate 130
- Depozite la instituţii de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat 140
- Credite acordate instituţiilor de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat 150
- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat 160
- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat 170
- Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele, creanţe ataşate şi sume de amortizat 180
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 190
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 195
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 200
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 210
Operaţiuni cu clientela 300
- Creanţe comerciale, creanţe ataşate şi sume de amortizat 310
- Credite de trezorerie, creanţe ataşate şi sume de amortizat 320
- Credite de consum şi vânzări în rate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 330
- Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior, creanţe ataşate şi sume de amortizat 340
- Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente, creanţe ataşate şi sume de amortizat 350
- Credite pentru investiţii imobiliare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 360
- Alte credite acordate clientelei, creanţe ataşate şi sume de amortizat 370
- Credite acordate instituţiilor financiare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 380
- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat 390
- Conturi curente debitoare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 400
- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat 410
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 420
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 425
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 430
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 440
- Creanţe comerciale - abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 450
Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse 500
- Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 510
din care, credite şi creanţe 511
- Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 520
din care, credite şi creanţe 521
- Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 530
din care, credite şi creanţe 531
- Instrumente de datorie la cost amortizat 540
- Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 550
din care, credite şi creanţe 551
- Instrumente derivate 560
- Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri şi creanţe ataşate 570
- Decontări intrabancare şi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele 580
- Beneficii ale angajaţilor şi conturi asimilate 590
- Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate 600
- Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate 610
- Debitori diverşi, creanţe ataşate şi sume de amortizat 620
- Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie 630
- Conturi de stocuri 640
- Conturi de regularizare 650
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 660
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 665
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 670
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 680
- Active aferente unui contract - abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 690
Active imobilizate 700
- Credite subordonate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 710
- Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun 720
- Dotări pentru unităţile proprii din străinătate 730
- Imobilizări în curs, imobilizări necorporale si corporale 740
- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar, creanţe ataşate şi sume de amortizat 750
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 760
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 765
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 770
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 780
- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar -abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 790
Acţionari sau asociaţi (+/-)* 800
Total 900

    * Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul  (-)".

   9. În anexă, la capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", la formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 60 - "Alte informaţii", denumirea subformularului cod 60F - "Elemente de capitaluri proprii" se modifică şi devine 60F - "Unele elemente de capitaluri proprii".
   10. În anexă, după capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit" se introduce un nou capitol, capitolul II1 "Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", cu următorul cuprins:
   
  "CAPITOLUL II CORESPONDENŢA CU PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT1
    1 Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

    1. SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
(cod 10)

   
10.
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
10.01 - ACTIVE
010 1 şi 2 101 + 102+ 109+ 1111 + 1112 + ex. 1115±ex.2 1171 + 121 + 1271 + 1311 +ex. 1314 + ex. 1317+1411 ±ex. 1417±ex. 181 ± ex. 182 + ex. 183 + ex. 184 - (± ex. 191+ ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare3))- ex. 3566
020 1 si 2 101 + 102
030 1 şi 2 1111 + 1112 + ex. 1115±ex. 1171 ±ex. 181±ex. 182±ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 + ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
040 1 şi 2 109+ 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314±ex. 1317+ 1411 ±ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
050 1 si 2 3011 +311 (solduri debitoare)4
060 1 si 2 311(solduri debitoare)
070 1 si 2 30111
080 1 si 2 30112
090 1 si 2 30113
096 1 si 2 305
097 1 si 2 3051
098 1 si 2 3052
099 1 si 2 3053
100 1 si 2 30212 + 30213
120 1 si 2 30212
130 1 si 2 30213
141 1 si 2 303 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384- ex. 3566
142 1 si 2 3031
143 1 si 2 3032 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
144 1 si 2 3033 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
181 1 şi 2 1113 + 1114 + ex. 1115±ex. 1171 + 1312+ 1313 + ex. 1314±ex. 1317 + 1412±ex. 1417 ± 152 ±161 ± ex. 181 ± ex. 182 ±ex. 183 ± ex. 184 - (±ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ±201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ±231± 243 ±2511 (solduri debitoare) ±25171 ±261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 -(±291 ± 292 ± 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) ±304 ± 333 (solduri debitoare) ± 3362 ± 3371 ± ex. 3515 ± ex. 35192 ± ex. 355 ± 3571 ± 371 ± 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (± 391 ± 3921 ± 3922 ± 3923 ± 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ±401 ±402±407±471 ±481±482±483±484±485-(4931 ± 4932 ± 4933 ± 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) ± 508 (sold debitor)5 - ex. 3566
182 1 si 2 304 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - (± 391) - ex. 3566
183 1 şi 2 1113± 1114±ex. 1115±ex. 1171 ± 1312 ± 1313±ex. 1314±ex. 1317 ± 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161± ex.181± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (±ex. 191 ± ex. 192 ± ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ±201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ±231± 243 ±2511 (solduri debitoare) ±25171 ±261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 -(±291 ± 292 ± 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± 333 (solduri debitoare) ±3362± 3371 ± ex. 3515 ± ex. 35192 ± ex. 355 ±3571 ± 371 ± 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (3921 ± 3922 ± 3923 ± 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± 401± 402 ± 407±471 ±481± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 ± 4932 ± 4933 ± 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) ± 508 (sold debitor) - ex. 3566
240 1 şi 2 312 (solduri debitoare) ±313 (solduri debitoare) ±314 (solduri debitoare) ±315 (solduri debitoare)
250 1 si 2 316 (solduri debitoare)
260 1 si 2 411 ± 412 ± 413 -491
261 1 si 2 411 -491
262 1 si 2 412
263 1 si 2 413
270 1 si 2 432 ± 442 - 4612 - 49212 - 4923
280 1 şi 2 432 ± 4421 ± 4422 ± 4423 ± 4424 - 46121- 46122 - 46123 -46124 -49212-49231 -49232-49233 -49234
290 1 si 2 4425-46125 -49235
300 1 si 2 431 ±441 -4611-49211 -4922
310 1 si 2 4411 -49221
320 1 si 2 431 +4419-4611-49211 -49222
330 1 si 2 3531 (solduri debitoare)
340 1 si 2 35311 (solduri debitoare)
350 1 si 2 35312 (solduri debitoare)
360 1 şi 2 341 (sold debitor) + ex.3515 + ex.35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± ex.355 + 3611 + ex.3612 + 3613 + 362 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 3799 (solduri debitoare) -ex.393 +421
370 1 si 2 ex.3612 + 363 -ex.393
10.02 - DATORII
010 1 si 2 3012 + 311(solduri creditoare)
020 1 si 2 311 (solduri creditoare)
030 1 si 2 30121
040 1 si 2 30122
050 1 si 2 30123
060 1 si 2 30129
070 1 si 2 3022
080 1 si 2 30221
090 1 si 2 30222
100 1 si 2 30229
110 1 şi 2 112± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 162 ± 199 (solduri aferente datoriilor financiare6) ± 232 ±241 +2511 (solduri creditoare) ±25172 + 253 ± 254 ± 262 ± 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 531 + 532 ± 537 + 508 (sold creditor) - ex. 3556
120 1 şi 2 112+ 1172 + 122 + 1272 + 132 ± 142± 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 232 ±241 +2511 (solduri creditoare) ±25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5312 + 5322 ± ex. 537 - ex. 3556
130 1 şi 2 ±321 + 322 ± 325 ± 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5311 + 5321 ± ex. 537 - ex. 3556
140 1 şi 2 ±162±ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 262 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 508 (sold creditor) - ex. 3556
150 1 şi 2 312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare)
160 1 si 2 316 (solduri creditoare)
170 1 si 2 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 559
180 1 si 2 5523 + 5525 + ex.5527
190 1 si 2 5526
200 1 si 2 554
210 1 si 2 553
220 1 si 2 551
230 1 si 2 5521 + 5522 + ex.5527 + 5529 + 555 + 559
240 1 si 2 3531 (solduri creditoare)
250 1 si 2 35311 (solduri creditoare)
260 1 si 2 35312 (solduri creditoare)
280 1 şi 2 341 (sold creditor) +3511 + 3512 + 3513 + 3514 + 3516 + 3517 + 3518 + ex.35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 ± ex.356 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 376 + 3799 (solduri creditoare)
10.03 - CAPITALURI PROPRII
010 1 si 2 501± 504
020 1 si 2 5012 ± ex.504
030 1 si 2 5011±ex.504
040 1 si 2 511 -5291
050 1 si 2 502 + 527 ± ex.5292 ± ex.524
060 1 si 2 527 ± ex.524
070 1 si 2 502 ± ex.5292 ± ex.524
080 1 si 2 ± 525 ± ex.5292 ± ex.524
090 1 si 2 516 ±521 ±522 ±523 ± 526 ± 528 ± ex.5292 ± ex.524
095 1 si 2 516± 5221 ± 5232 ± 5233 ± ex.526 ± 528 ± ex.5292 ± ex.524
100 1 si 2 5162± ex.524
110 1 si 2 5161± ex.524
120 1 si 2 ± ex.5292 ± ex.524
122 1 si 2 ± ex.526 ± ex.524
320 1 si 2 ± 5221 ± ex.524
330 1 si 2 ± 5232 ± 5233 ± ex.524
340 1 si 2 ± 5233 ± ex.524
350 1 si 2 ± 5232 ± ex.524
360 1 si 2 ± 528 ± ex.524
128 1 si 2 ± 521 ± 5222 ± 5223 ± 5231 ± 5234 ± ex.526 ± ex.524
130 1 si 2 ± ex.5231 ± ex.524
140 1 si 2 ±521± ex.524
150 1 si 2 ± ex.5231 ± ex.524
155 1 si 2 ± 5222 ± 5223 ± ex.524
165 1 si 2 ± 5234 ± ex.524
170 1 si 2 ± ex.526 ± ex.524
190 1 si 2 ± ex. 524 ± 5811± 5814 ± 5815 ±5816± 5817
200 1 si 2 ± 5812 ± 5813
210 1 si 2 512 + 513 + 514 + 517 + 519 ± ex.524
240 1 si 2 (-) 503
250 1 si 2 ±591
255 1 si 2 -592

    2 Sintagma «ex.» se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.
    3 Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente activelor financiare
    4 în cazul conturilor bifuncţionale, sintagma «solduri debitoare», respectiv, «solduri creditoare» se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare, respectiv creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.
    5 în cazul conturilor bifuncţionale, sintagma «sold debitor», respectiv «sold creditor» se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.
    6 Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente datoriilor financiare.

    2. CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
(cod 20)

   
20
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 1 şi 2 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447
041 1 si 2 70331 + ex. 7038
051 1 şi 2 ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447
080 1 şi 2 ex. 7011 +7012 + 70131 + ex. 70134 + 70141 +ex. 7017 + ex. 7018-ex. 6617 + ex. 7037
085 1 si 2 ex. 7037
090 1 şi 2 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6657
120 1 şi 2 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + ex. 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + ex. 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052
140 1 si 2 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6657
145 1 si 2 ex. 6037
191 1 si 2 ex. 70333
194 1 si 2 ex. 70333
200 1 si 2 7019 + 7029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 7071 + 7072 + 7077 + 708
210 1 si 2 6019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 6071 + 6072 + 6077 + 608
220 1 si 2 70336 + 70342 + 7036 + ex. 7037 - 6033 - 6034 - ex. 6037
231 1 si 2 70336 - 6033
241 1 si 2 70342 - 6034
260 1 si 2 7036 + ex. 7037 - ex. 6037
270 1 si 2 ex. 7037 - ex. 6037
280 1 şi 2 70311 + 70312 + ex. 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 70745 + 70746 + 70749 -60311 - 60312- 60313 -ex.6061 - 60741 - 60742 -60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749
287 1 si 2 7035 - 6035
290 1 si 2 70321 + 70322 - 60321 - 60322 - 60323
300 1 si 2 70747 + 70751 + 70752 + 70753 - 60747 - 60751- 60752 - 60753
310 1 si 2 ex. 7061 - ex. 6061
330 1 si 2 746 + ex. 749 - ex. 609 - 646
340 1 şi 2 7042 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449 + 781
350 1 şi 2 ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449 + 681
360 1 si 2 6042 + 611 + 612 + 617 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
370 1 si 2 611 +612 + 617
380 1 si 2 6042 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
390 1 si 2 651 + 652
400 1 si 2 ex. 652
410 1 si 2 ex. 652
420 1 si 2 651
430 1 si 2 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - 765
440 1 si 2 ex. 6651 - ex. 7651
450 1 şi 2 ex. 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - ex. 7651 - 7652 - 7653 -7654 - 7655 - 7659
460 1 şi 2 6611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 6631 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + 668 - 7611 - 7612 - 7613 - 7615 -7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 7631 - 76321 - 76324 - 76431 - 76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - 767
481 1 si 2 66311 +ex. 668 -76311 - ex. 767
491 1 şi 2 6611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 66312 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668 - 7611 - 7612 - 7613 - 7615 -7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 -76312 - 76321 - 76324 - 76431 -76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
510 1 si 2 6641 - 7641
520 1 si 2 6633 + 6642 - 7633 - 7642
530 1 si 2 ex. 66421 + ex. 66423 - ex. 76421 - ex. 76423
540 1 si 2 ex. 66423 - ex. 76423
550 1 si 2 ex. 66422
560 1 si 2 ex. 66421 + ex. 66422 - ex. 76421 - 76422
570 1 si 2 6633 - 7633
580 1 si 2 ex.74997
600 1 si 2 ex. 74997- 633
620 1 si 2 ex. 691 + ex. 692 - ex. 791
660 1 si 2 ex. 691 + ex. 692 - ex. 791
670 1 si 2 ±591

    3. DEFALCAREA ANUMITOR ELEMENTE DIN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
(cod 50)

    Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (cod 50A)

   
50A
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
020 1 si 2 ex. 70331 + 70341 + ex. 7038
3 si 4 ex.6037
080 1 şi 2 ex.7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + ex. 70331 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447
3 si 4 ex.6037
150 1 şi 2 ex. 7011 +7012 + 70131 +ex. 70134 + 70141 +ex. 7017+ ex. 7018-ex. 6617+ ex. 7037
3 si4 ex.6037
160 1 si 2 ex.7037
3 şi 4 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6041 + ex. 6051 + ex. 6052
230 1 si 2 ex.7037
3 si 4 6036 + ex. 6037 + ex. 6051 + ex. 6052
240 1 si 2 ex.7037
3 si 4 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037
260 1 si 2 ex.7037
3 si 4 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6657
270 1 şi 2 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 +7052 + 7058-66447
3 şi 4 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex.6037 + 6041 +6051 + 6052 + 6657

    Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (cod 50B)

   
50B
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
020 1 si 2 ex. 70336 - ex. 6033 + 70342 - 6034
030 1 si 2 ex. 70336 - ex. 6033
040 1 si 2 ex. 7037 - ex. 6037
050 1 si 2 7036 + ex. 7037 - ex. 6037
060 1 si 2 ex. 7037 - ex. 6037
070 1 si 2 70336 + 70342 + 7036 + ex. 7037 - 6033 - 6034 - ex.6037

    Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc (cod 50C)

   
50C
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 1 şi 2 ex. 70311 + ex. 70312 + 70741 + ex. 70749 - ex. 60311 - ex. 60312 - ex. 60313 - 60741- ex. 60749
020 1 şi 2 ex. 70311 + 70742 + ex. 70749 - ex. 60311- ex. 60313 - 60742 - ex. 60749
030 1 si 2 ex. 7061 + 70743 + ex. 70749 - ex. 6061- 60743 - ex. 60749
040 1 şi 2 ex. 70311 + ex. 70312 + 70744 + ex. 70749 - ex. 60311 - ex. 60312 - ex. 60313 - 60744 - ex. 60749
050 1 si 2 70745 + ex. 70749 - 60745 - ex. 60749
060 1 şi 2 ex. 70311 + ex. 70312 + 70746 + ex. 70749 - ex. 60311- ex. 60312 -ex. 60313 - 60746 - ex. 60749
070 1 şi 2 70311 + 70312 + ex. 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 70745 + 70746 + 70749-60311 - 60312- 60313 - ex. 606160741- 60742 - 60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749

    Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile (cod 50D)

   
50D
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 1 si 2 70321 - 60321 - ex. 60323
020 1 si 2 70322 - 60322 - ex. 60323
3 si4 ex 70322 - ex 60322
030 1 si 2 70321 + 70322 - 60321 - 60322 - 60323

    Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire (cod 50E)

   
50E
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 1 si 2 70751 + 70752 - 60751 - 60752
020 1 si 2 70753 - 60753
030 1 si 2 ex. 70747 - ex. 60747
040 1 si 2 ex. 70747 - ex. 60747
050 1 si 2 70747 + 70751 +70752 + 70753 - 60747 - 60751- 60752 - 60753

    Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare (cod 50F)

   
50F
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
020 1 si 2 ex. 7462 - ex. 6462
030 1 si 2 7461 -6461
040 1 si 2 ex. 7462 + ex. 749 - ex. 609 - ex. 6462
050 1 si 2 746 + ex. 749 - ex. 609 - 646

    Alte venituri şi cheltuieli de explotare (cod 50G)

   
50G
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 1 si 2 7472
3 si 4 6472
020 1 si 2 744
3 si 4 644
030 1 si 2 7042
3 si 4 ex. 609 + ex. 649
040 1 şi 2 709 + 741 + 742 + 7471 + 748 + ex. 749 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449 + 781
3 şi 4 ex. 609 + 6311 + 6312 + 6471 + ex. 649 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449 + 681
050 1 şi 2 7042 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449 + 781
3 şi 4 ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449 + 681

    Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (cod 50H)

   
50H
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
020 1 si 2 ex. 7035 - ex. 6035
030 1 si 2 ex. 7035 - ex. 6035
040 1 si 2 ex. 7035 - ex. 6035
090 1 si 2 7035 - 6035
100 1 si 2 ex. 7035 - ex. 6035

    4. ALTE INFORMAŢII
(cod 60)

    Active grupate pe categorii de operaţiuni (cod 60A)

   
60A
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
100 1 si 2 - (1911 + 19121 + 19122 ± 1913 + 1921 + 19221 + 19222 ± 1923)
3 şi 4 101 + 102 + 109+ 111 + 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 + 161 ± 1741 ± 1761 ± 1781 + 1782 ± 1783 ± 1784 ±181 + 182+183 + 184- (197 ± 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (1911 + 19121 + 19122 ± 1913 + 1921 + 19221 + 19222 ± 1923)
5 şi 6 101 + 102 + 109+ 111 ± 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152±161 ± 1741 ± 1761 ± 1781 + 1782 ± 1783 ± 1784 ±181±182±183±184- (197 ± 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
110 1 si 2 -(ex. 1911 +ex,1921)
3 si 4 101 + 102 + 109 - (ex. 1911 + ex.1921)
5 si 6 101 + 102+ 109
113 1 si 2 -
3 si 4 101
5 si 6 101
116 1 si 2 -
3 si 4 102
5 si 6 102
119 1 si 2 -(ex. 1911 + ex.1921)
3 si 4 109-(ex. 1911 + ex.1921)
5 si 6 109
120 1 si 2 -(ex. 1911 + ex.1921)
3 şi 4 111± 1171-(±ex.l99 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (ex. 1911 + ex.1921)
5 si 6 111 ± 1171 - (±ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
130 1 si 2 -(ex. 1911 + ex.1921)
3 şi 4 121 + 1271 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (ex. 1911 + ex.1921)
5 si 6 121 + 1271 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
140 1 si 2 -(ex. 1911 + ex.1921)
3 şi 4 1311 + 1312 + 1313 + 1314± 1317 -(±ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566-(ex. 1911+ex.l921)
5 si 6 1311 + 1312 + 1313 + 1314± 1317-(±ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
150 1 si 2 -(ex. 1911 + ex.1921)
3 şi 4 1411 + 1412 ± 1417 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 -(ex. 1911 + ex.1921)
5 si 6 1411 + 1412± 1417 -(±ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
160 1 si 2 -(ex. 1911 + ex.l921)
3 şi 4 1521 + 1522 + 1523 + 1524 ± 1527 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566-(ex. 1911+ex.l921)
5 şi 6 1521 + 1522 + 1523 + 1524 ± 1527 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
170 1 si 2 -(ex. 1911 +ex,1921)
3 şi 4 1611 ± 1617 - (±ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 -(ex. 1911 +ex,1921)
5 si 6 1611 ± 1617 - (±ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
180 1 si 2 -(ex. 1911 + ex,1921)
3 şi 4 17411 + 17412 + 17611 ± 17417 ± 17617 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) -ex.3566-(ex. 1911 +ex,1921)
5 şi 6 17411 + 17412 + 17611 ± 17417 ± 17617 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
190 1 si 2 -(ex. 1911 +ex,1921)
3 şi 4 ± 1781 ± 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 -(ex. 1911 +ex,1921)
5 si 6 ± 1781 ± 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
195 1 si 2 -(19121 + 19221)
3 şi 4 ± 1782± 182 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 -(19121 + 19221)
5 si 6 ± 1782 ± 182 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
200 1 si 2 -(19122+ 19222)
3 şi 4 + 1783 ±183 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 -(19122+ 19222)
5 si 6 + 1783 ±183 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
210 1 şi 2 -(±1913 ± 1923)
3 şi 4 ± 1784± 184 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 -(±1913 ± 1923)
5 si 6 ± 1784 ± 184 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
300 1 si 2 -(2911 +29121 +29122+ 29123 ±2913 + 2921 +29221 +29222 + 29223 ±2923)
3 şi 4 + 201± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209± 231 ± 243 ± 2511 (solduri debitoare) ±25171 + 261 ±281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) -ex. 3566 - (2911 + 29121 + 29122 + 29123 ± 2913 + 2921 + 29221 + 29222 + 29223 ± 2923)
5 şi 6 + 201± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209± 231 ± 243 ± 2511 (solduri debitoare) ±25171 + 261 ±281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) -ex. 3566
310 1 si 2 -(ex. 2911 +ex.2921)
3 şi 4 2011 ±2017 - (±ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (ex. 2911 + ex.2921)
5 si 6 2011 ±2017 - (±ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
320 1 si 2 -(ex. 2911 +ex.2921)
3 si 4 2021 ± 2027 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (ex. 2911+ ex.2921)
5 si 6 2021 ± 2027 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
330 1 si 2 -(ex. 2911 +ex.2921)
3 şi 4 2031 + 2032 ± 2037 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (ex. 2911 + ex.2921)
5 si 6 2031 + 2032 ± 2037 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
340 1 si 2 -(ex. 2911 +ex.2921)
3 şi 4 2041 + 2042 ± 2047 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 -(ex. 2911 +ex.2921)
5 si 6 2041 + 2042 ± 2047 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
350 1 si 2 -(ex. 2911 +ex.2921)
3 şi 4 2051 + 2052 ± 2057 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 -(ex. 2911 +ex.2921)
5 si 6 2051 + 2052 ± 2057 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
360 1 si 2 -(ex. 2911 + ex.2921)
3 şi 4 2061 ± 2067 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (ex. 2911 + ex.2921)
5 si 6 2061 ± 2067 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
370 1 si 2 -(ex. 2911 +ex.2921)
3 şi 4 2091 ± 2097 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (ex. 2911 + ex.2921)
5 si 6 2091 ± 2097 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
380 1 si 2 -(ex. 2911 +ex.2921)
3 şi 4 2311 + 2312 + 2317 - (±ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 -(ex. 2911 +ex.2921)
5 si 6 2311 + 2312 + 2317 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
390 1 si 2 -(ex. 2911 + ex.2921)
3 şi 4 2431 + 2432 + 2433 + 2434 ± 2437 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566-(ex. 2911 +ex.2921)
5 şi 6 2431 + 2432 + 2433 + 2434 ± 2437 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
400 1 si 2 -(ex. 2911 + ex.2921)
3 şi 4 2511 (solduri debitoare) ±25171 -(±ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566-(ex. 2911 +ex.2921)
5 şi 6 2511 (solduri debitoare) ±25171 -(±ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
410 1 si 2 -(ex. 2911 + ex.2921)
3 şi 4 2611 ±2617- (±ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (ex. 2911 + ex.2921)
5 si 6 2611 ±2617- (±ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
420 1 si 2 -(ex. 2911 +ex.2921)
3 si 4 ± 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (ex. 2911 + ex.2921)
5 si 6 ± 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
425 1 si 2 -(29121 +29221)
3 si 4 + 282 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (29121 + 29221)
5 si 6 + 282 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
430 1 si 2 -(29122 + 29222)
3 si 4 + 283 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (29122 + 29222)
5 si 6 + 283 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
440 1 şi 2 -(±2913 ±2923)
3 şi 4 ± 284 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (± 2913 ± 2923)
5 si 6 ± 284 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
450 1 si 2 -(29123 + 29223)
3 si 4 + 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (29123 + 29223)
5 si 6 + 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
500 1 şi 2 - (3911 + 39121 + 39122 ± 3913 + ex. 3921 + 39221 + 39222 + 39223 ± 3923 + 393 + 52231 + 52232 + 52233 ± 52234)
3 şi 4 3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) + 316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± 355 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) ±381 ± 382 ± 383 ± 384 ± 385 -(3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (3911 + 39121 + 39122 ± 3913 + ex. 3921 + 39221 + 39222 + 39223 ± 3923 + 393 )
5 şi 6 3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) + 316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± 355 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) ±381 ± 382 ± 383 ± 384 ± 385 -(3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + 52231 + 52232 + 52233 ± 52234
510 1 si 2 -
3 si 4 3011
5 si 6 3011
511 1 si 2 -
3 si 4 30113
5 si 6 30113
520 1 si 2 -
3 si 4 3021
5 si 6 3021
521 1 si 2 -
3 si 4 30213
5 si 6 30213
530 1 şi 2 -ex. 52231
3 si 4 3031 + 3032 + 3033 + 3037 - ex. 3566
5 si 6 3031 + 3032 + 3033 + 3037 - ex. 3566 + ex. 52231
531 1 si 2 - ex. 52231
3 si 4 3033 + ex.3037 - ex. 3566
5 si 6 3033 + ex.3037 - ex. 3566 + ex. 52231
540 1 si 2 -ex. 3911
3 si 4 3041 + 3047 - ex. 3566 - ex. 3911
5 si 6 3041 + 3047 - ex. 3566
550 1 si 2 -
3 si 4 3051 + 3052 + 3053
5 si 6 3051 + 3052 + 3053
551 1 si 2 -
3 si 4 3053
5 si 6 3053
560 1 si 2 -
3 şi 4 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
5 şi 6 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
570 1 şi 2 -ex. 3921
3 şi 4 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 - (±ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) -ex. 3566 - ex. 3921
5 şi 6 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 - (±ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) -ex. 3566
580 1 si 2 - ex. 3921
3 si 4 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) - ex. 3921
5 si 6 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor)
590 1 si 2 -ex. 3921
3 si 4 3515 + 35192 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3921
5 si 6 3515 + 35192-(± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare))
600 1 si 2 -
3 si 4 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262
5 si 6 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262
610 1 si 2 -
3 şi 4 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392
5 şi 6 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392
620 1 si 2 -ex. 3921
3 şi 4 3551 + 3552 + 3556 ± 3557 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 -ex. 3921
5 si 6 3551 + 3552 + 3556 ± 3557 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
630 1 si 2 - ex. 3921
3 si 4 3571 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3921
5 si 6 3571 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare))
640 1 si 2 -393
3 si 4 361 +362 + 363 -393
5 si 6 361 +362 + 363
650 1 si 2 -ex. 3921
3 şi 4 316 (solduri debitoare) + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3921
5 şi 6 316 (solduri debitoare) + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare))
660 1 şi 2 - (ex. 3911+ ex.3921 + ex. 52231)
3 si 4 ± 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (ex. 3911 + ex.3921)
5 si 6 ± 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + ex. 52231
665 1 si 2 -(39121 +39221 +52232)
3 si 4 + 382 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (39121 + 39221)
5 si 6 + 382 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + 52232
670 1 si 2 -(39122 + 39222 + 52233)
3 si 4 ± 383 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (39122 + 39222)
5 si 6 ± 383 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + 52233
680 1 şi 2 -(±3913 + 3923 + 52234)
3 şi 4 ± 384 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (± 3913 ± 3923)
5 si 6 ± 384 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 ± 52234
690 1 si 2 - 39223
3 si 4 ± 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 -39223
5 si 6 ± 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
700 1 şi 2 - (461 + 491 + 492 + 4931 + 49321 + 49322 + 49323 ± 4933 + 4941 + 49421 + 49422 + 49423 ± 4943 + 4951 + 49521 + 49522 ± 4953 +4961 + 49621 + 49622 ± 4963)
3 şi 4 401 + 402 ± 407 + 41 + 421 +43 +44± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 -(4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) + 4957 ± 4959) - (461 + 491 + 492 + 4931 + 49321 + 49322 + 49323 ± 4933 + 4941 + 49421 + 49422 + 49423 ± 4943 + 4951 + 49521 + 49522 ± 4953 + 4961 + 49621 + 49622 ± 4963)
5 şi 6 401 + 402 ± 407 + 41 + 421 +43 +44± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 -(4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) + 4957 ± 4959)
710 1 si 2 - (ex. 4951 + ex.4961)
3 şi 4 401 + 402 ± 407 - (± ex. 4959) - ex. 3566 - (ex. 4951 + ex.4961)
5 şi 6 401 + 402 ± 407 - (± ex. 4959) - ex. 3566
720 1 şi 2 -491
3 si 4 411 +412 + 413-491
5 si 6 411 +412 + 413
730 1 si 2 -
3 si 4 421
5 si 6 421
740 1 si 2 -(461 +492)
3 si 4 431 + 432 + 441 + 442 - (461 + 492)
5 si 6 431 +432 + 441 +442
750 1 şi 2 -(ex. 4931 +ex.4941)
3 şi 4 4711 +4712 + 4713 ± 4717 - (±ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 -(ex. 4931 +ex.4941)
5 si 6 4711 +4712 + 4713 ± 4717 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
760 1 si 2 -(ex. 4931 + ex.4941+ ex.4951+ ex.4961)
3 şi 4 ± 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 3566 --(ex. 4931 + ex.4941+ ex.4951+ ex.4961)
5 si 6 ±481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 3566
765 1 si 2 - (ex. 49321 + ex.49421+ ex.49521+ ex.49621)
3 şi 4 ± 482 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 3566 - (ex. 49321 + ex.49421+ ex.49521+ ex.49621)
5 si 6 ± 482 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 3566
770 1 şi 2 - (ex. 49322 + ex.49422+ ex.49522+ ex.49622)
3 şi 4 + 483 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) -ex. 3566 - (ex. 49322 + ex.49422+ ex.49522+ ex.49622)
5 şi 6 + 483 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) -ex. 3566
780 1 si 2 - (± ex. 4933 ± ex.4943 ± ex.4953 ± ex.4963)
3 şi 4 + 484 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 3566 -(± ex. 4933 ± ex.4943 ± ex.4953 ± ex.4963)
5 si 6 + 484 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 3566
790 1 şi 2 -(49323 + 49423)
3 şi 4 ± 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (49323 + 49423)
5 si 6 ± 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
800 1 si 2 -ex.3921
3 si 4 508 (sold debitor) - ex. 3921
5 si 6 508 (sold debitor)

    Depozite atrase de la clientela nebancară (cod 60B)

   
60B
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
100 1 şi 2 2511 (solduri creditoare) ±25172± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 3556
110 1 si 2 2511 (solduri creditoare) ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
120 1 si 2 2531 + 2532 + 2533 + 2534 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
121 1 si 2 2531 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
122 1 si 2 2532 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
123 1 si 2 2533 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
124 1 si 2 2534 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
130 1 si 2 2541 + 2542 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
131 1 si 2 2541 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
132 1 si 2 2542 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
140 1 şi 2 ±25172 ± 2537 ± 2547 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 3556

    Rezerve pentru riscuri bancare (cod 60C)

   
60C
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
100 1 si 2 514
110 1 si 2 5141
120 1 si 2 5142
130 1 si 2 5143

    Alte active şi alte datorii contingente (cod 60D)

   
60D
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
100 1 si 2 993
200 1 si 2 994

    Unele elemente de capitaluri proprii (cod 60F)

   
60F
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
100 1 si 2 + ex.5813 ± ex.58173
110 1 si 2 + 581 ± ex.524
120 1 si 2 + 5813
130 1 si 2 + 58173
140 1 si 2 + 58171
150 1 si 2 + 591
160 1 si 2 - 592"
   11. În anexă, la capitolul III "Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit" litera A "Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.1. "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)", subpunctele I şi III se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "I. Active (10.01)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    010 = 020 + 030 + 040
    050 = 060 + 070 + 080 + 090
    096 = 097 + 098 + 099
    100 = 120 + 130
    141 = 142 + 143 + 144
    181 = 182 + 183
    260 = 261 + 262 + 263
    270 = 280 + 290
    300 = 310 + 320
    330 = 340 + 350
    380 = 010 + 050 + 096 + 100 + 141 + 181 + 240 + 250 + 260 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370.
    . . . . . . . . . .
    III. Capitaluri proprii (10.03)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    010 = 020 + 030
    050 = 060 + 070
    090 = 095 + 128
    095 = 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360
    128 = 130 + 140 + 150 + 155 + 165 + 170
    300 = 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255".
   12. În anexă, la capitolul III "Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit" litera A "Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.2. "Contul de profit sau pierdere (cod 20)" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A.2. Contul de profit sau pierdere (cod 20)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    010 = 041 + 051 + 080 + 085
    090 = 120 + 140 + 145
    160 = 191 + 192
    192 = 193 + 194
    220 = 231 + 241 + 260 + 270
    355 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350
    360 = 370 + 380
    390 = 400 + 410 + 420
    425 = 426 + 427
    430 = 440 + 450
    460 = 481 + 491
    520 = 530 + 540 + 550 + 560 + 570
    610 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 - 390 + 425 - 430 - 460 - 510 - 520 + 580 + 600
    630 = 610 - 620
    640 = 650 - 660
    670 = 630 + 640".
   13. În anexă, la capitolul III "Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit" litera A "Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.5. "Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50)", subpunctele I, II şi VI se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "I. Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (cod 50A)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 şi 4 trebuie respectată următoarea corelaţie:
    270 = 020 + 080 + 150 + 160 + 230 + 240 + 260
    II. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (cod 50B)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie:
    070 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060
    . . . . . . . . . .
    VI. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare (cod 50F)
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie:
    050 = 020 + 030 + 040"
   14. În anexă, la capitolul III "Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit", litera A "Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", la punctul A.5. "Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50)", după subpunctul VII se introduce un nou subpunct, subpunctul VIII, cu următorul cuprins:
    "VIII. Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (cod 50H)
    Controlul vertical
    090 = 020 + 030 + 040"
   15. În anexă, la capitolul III "Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit", la litera A "Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.6 "Alte informaţii (cod 60)", subpunctul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "I. Active grupate pe categorii de operaţiuni (cod 60A)
    a) Controlul orizontal
    Pentru fiecare linie din formularul cod 60A trebuie respectate următoarele corelaţii:
    col. 5 = col. 3 - col. 1
    col. 6 = col. 4 - col. 2
    b) Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    110 = 113 + 116 + 119
    100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 195 + 200 + 210
    300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 425 + 430 + 440 + 450
    500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 665 + 670 + 680 + 690
    700 = 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 765 + 770 + 780 + 790
    900 = 100 + 300 + 500 + 700 + 800".
   16. În anexă, la capitolul III "Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit", litera B "Corelaţii între formularele de raportare contabilă anuală", punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Corelaţii între formularul cod 50 şi formularul cod 20
   
Formular cod 50 Reiaţia Formuiar cod 20
5GA.15G (col. 1) = G8G (col. 1)
5GA.15G (col. 2) = G8G (col. 2)
5GA.26G (col. 3) = 14G (col. 1)
5GA.26G (col. 4) = 14G (col. 2)
5GA.27G (col.1) = G1G (col. 1)
5GA.27G (col. 2) = G1G (col. 2)
5GA.27G (col. 3) = G9G (col. 1)
5GA.27G (col. 4) = G9G (col. 2)
5GA (160 + 230 + 240 + 26G) (col. 1) = G85 (col. 1)
5GA (160 + 230 + 240 + 26G) (col. 2) = G85 (col. 2)
5GA (020 + 080 + 15G) (col. 3) = 145 (col. 1)
5GA (020 + 080 + 15G) (col. 4) = 145 (col. 2)
5GB.G7G (col. 1) = 22G (col. 1)
5GB.G7G (col. 2) = 22G (col. 2)
5GC.G7G (col. 1) = 28G (col. 1)
5GC.G7G (col. 2) = 28G (col. 2)
5GD.G3G (col. 1) = 29G (col. 1)
50D.030 (col. 2) = 290 (col. 2)
50E.050 (col. 1) = 300 (col. 1)
50E.050 (col. 2) = 300 (col. 2)
50F.050 (col. 1) = 330 (col. 1)
50F.050 (col. 2) = 330 (col. 2)
50G.050 (col. 1) = 340 (col. 1)
50G.050 (col. 2) = 340 (col. 2)
50G.050 (col. 3) = 350 (col. 1)
50G.050 (col. 4) = 350 (col. 2)
50H.090 (col. 1) = 287 (col. 1)
50H.090 (col. 2) = 287 (col. 2)"
   17. În anexă, la capitolul III "Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit", la litera B "Corelaţii între formularele de raportare contabilă anuală", după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
    "4. Corelaţii între formularul cod 60 şi formularul cod 10
   
Formular cod 60 Relaţia Formular cod 10.03
60F.110 (col. 1) = 10.03(190 + 200) (col. 1)
60F.110 (col. 2) = 10.03(190 + 200) (col. 2)"
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data publicării.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 29 mai 2019.
    Nr. 5.