Act legislativ


 


Parlamentul României
Lege nr. 276 din 12.noi.2015
Monitorul Oficial, Partea I 847 15.noi.2015
Intrare în vigoare la 18.noi.2015
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

 Parlamentul României adoptă prezenta lege.
   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare a dispoziţiilor referitoare la tranzacţiile în legătură cu datoria suverană şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 236/2012.
   (2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 236/2012.
   Art. 2. - (1) În aplicarea art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, Banca Naţională a României este desemnată autoritate naţională competentă responsabilă cu:
   a) urmărirea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012, în ceea ce priveşte tranzacţiile în legătură cu datoria suverană emisă de statul român şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane;
   b) asigurarea coordonării cooperării şi a schimbului de informaţii cu Comisia Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe şi autorităţile competente din alte state membre şi, după caz, cu autorităţile competente din state terţe.
   (2) În sensul prevederilor alin. (1), Banca Naţională a României îndeplineşte atribuţiile şi exercită toate prerogativele care decurg din aplicarea Regulamentului (UE) nr. 236/2012 ori din actele de directă aplicare adoptate de Comisia Europeană, în baza competenţelor delegate conferite acesteia.
   (3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, Banca Naţională a României colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, care trebuie să comunice datele şi informaţiile de care dispun sau pe care le pot obţine în exercitarea prerogativelor lor legale, pentru îndeplinirea de către Banca Naţională a României a atribuţiilor care îi revin potrivit prezentei legi.
   Art. 3. - (1) În exercitarea competenţelor prevăzute la art. 2, Banca Naţională a României colectează şi procesează orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cu privire la operaţiunile care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 236/2012.
   (2) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să furnizeze Băncii Naţionale a României, la termenele şi în forma solicitate, orice documente, date, informaţii, explicaţii necesare acesteia în vederea îndeplinirii atribuţiilor potrivit prezentei legi.

   CAPITOLUL II
  Măsuri administrative şi sancţiuni

   Art. 4. - (1) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate naţională competentă în sensul art. 2 alin. (1) lit. a), dispune măsurile necesare şi/sau aplică sancţiuni, în conformitate cu prevederile prezentei legi, faţă de orice persoană, fizică sau juridică, care încalcă dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 236/2012, actele de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 sau reglementările emise de Banca Naţională a României potrivit art. 12.
   (2) Măsurile şi/sau sancţiunile dispuse conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie eficiente, proporţionale şi de natură a avea un efect descurajant.
   (3) La stabilirea măsurii şi/sau sancţiunii, precum şi, după caz, a cuantumului acesteia, Banca Naţională a României are în vedere circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi orientările adoptate în acest sens de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, potrivit art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.
   Art. 5. - În aplicarea art. 4 alin. (1), Banca Naţională a României poate să dispună orice măsură pe care o consideră necesară în scopul înlăturării deficienţelor constatate şi/sau a cauzelor acestora, precum şi pentru a impune persoanelor în culpă o conduită conformă cu cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012, de actele de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 sau cu prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României potrivit art. 12.
   Art. 6. - Se sancţionează potrivit prezentei legi următoarele fapte:
   a) neîndeplinirea ori îndeplinirea necorespunzătoare de către orice persoană a obligaţiilor ce îi revin potrivit Regulamentului (UE) nr. 236/2012 sau încălcarea de către aceasta a oricăror restricţii sau condiţii prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 pentru desfăşurarea tranzacţiilor în legătură cu datoria suverană emisă de statul român şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane;
   b) nerespectarea oricăror limitări, interdicţii, suspendări dispuse de Banca Naţională a României în baza Regulamentului (UE) nr. 236/2012;
   c) nerespectarea oricăror măsuri dispuse de Banca Naţională a României potrivit prezentei legi;
   d) încălcarea în orice alt mod a dispoziţiilor privind tranzacţiile în legătură cu datoria suverană emisă de statul român şi swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 236/2012 sau în actele de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012, a prevederilor prezentei legi ori a reglementărilor emise de Banca Naţională a României potrivit art. 12.
   Art. 7. - (1) În cazurile prevăzute la art. 6, Banca Naţională a României poate aplica următoarele sancţiuni:
   a) avertisment scris;
   b) amendă în cuantum reprezentând 1% până la 20% din valoarea tranzacţiei, dacă aceasta nu a fost notificată potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012 sau tranzacţia s-a realizat cu încălcarea oricăror restricţii ori condiţii prevăzute în acesta sau cu nerespectarea limitărilor, interdicţiilor, suspendărilor sau a măsurilor dispuse de Banca Naţională a României;
   c) amendă de la 1.000 lei la 2.500.000 lei, în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. b).
   (2) Actele de aplicare a sancţiunii amenzii constituie titluri executorii. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.
   (3) Aplicarea sancţiunilor nu înlătură răspunderea civilă sau penală, după caz.
   (4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de un an de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârşirii acesteia.
   (5) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de măsuri potrivit art. 5 sau independent de acestea.
   Art. 8. - În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe fapte dintre cele prevăzute la art. 6 se aplică sancţiunea cea mai grea, majorată cu până la 50%.
   Art. 9. - (1) Constatarea faptelor prevăzute la art. 6 se realizează de către reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, împuterniciţi în acest sens, în cursul inspecţiilor sau investigaţiilor efectuate în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 ori pe baza notificărilor, raportărilor, informaţiilor transmise Băncii Naţionale a României în exercitarea atribuţiilor sale potrivit prezentei legi şi/sau a datelor şi informaţiilor disponibile acesteia în orice alt mod.
   (2) Actele prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancţiuni potrivit prezentei legi se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, conform regulamentelor interne ale acesteia, şi trebuie să cuprindă cel puţin elementele de identificare a persoanei în culpă, descrierea faptei şi a circumstanţelor acesteia şi temeiul de drept al dispunerii măsurii sau, după caz, al aplicării sancţiunii.
   (3) Banca Naţională a României poate delega constatarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 6 către agenţi împuterniciţi sau către autorităţile competente din alte state membre sau, după caz, din state terţe, în baza acordurilor încheiate cu acestea.
   Art. 10. - (1) Actele adoptate de Banca Naţională a României potrivit prezentei legi pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.
   (2) Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Banca Naţională a României este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.
   (3) În cazul contestării în instanţă a actelor Băncii Naţionale a României potrivit alin. (2), instanţa judecătorească se pronunţă asupra legalităţii acestor acte. Hotărârea pronunţată este definitivă.
   (4) Până la adoptarea unei hotărâri de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, potrivit alin. (1), sau până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţa judecătorească, potrivit alin. (3), executarea actelor emise de Banca Naţională a României nu se suspendă.
   Art. 11. - Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 la 3 ani fapta oricărei persoane care obstrucţionează în orice mod exercitarea de către Banca Naţională a României a atribuţiilor şi prerogativelor conferite acesteia potrivit prezentei legi.

   CAPITOLUL III
  Dispoziţii finale

   Art. 12. - (1) În exercitarea prerogativelor care îi revin potrivit art. 2 alin. (1), Banca Naţională a României poate emite reglementări pentru a asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012, a standardelor tehnice de reglementare sau de aplicare adoptate de Comisia Europeană în baza competenţelor conferite acesteia, precum şi a orientărilor emise de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe.
   (2) Reglementările emise în temeiul prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 12 noiembrie 2015.
    Nr. 276.