Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 11 din 13.noi.2007
Monitorul Oficial, Partea I 837 6.dec.2007
Intrare în vigoare la 6.dec.2007
privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

   Având în vedere prevederile art. 10, ale art. 31 alin. (1), ale art. 32 alin. (1), ale art. 67 alin. (1), ale art. 109, ale art. 294, ale art. 329, ale art. 338 şi ale art. 345 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,
   în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

   Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

   SECŢIUNEA 1
Domeniul de aplicare şi definiţii

   Art. 1. -(1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, şi sucursalele instituţiilor de credit din state terţe se pot constitui şi pot funcţiona pe teritoriul României numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României.
   (2) Prezentul regulament reglementează procedura, condiţiile de autorizare şi documentaţia ce trebuie prezentată Băncii Naţionale a României în procesul de autorizare a băncilor, băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, instituţiilor emitente de monedă electronică şi a organizaţiilor cooperatiste de credit, persoane juridice române, denumite în continuare instituţii de credit, precum şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe.
   Art. 2. -(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1), la art. 290 şi la art. 334 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006, şi la art. 2 din Legea nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare.
   (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) acţionar indirect - un acţionar care deţine o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituţie de credit, prin intermediul unei societăţi/entităţi asupra căreia acesta exercită controlul;
   b) acţionar semnificativ - un acţionar care deţine direct sau indirect participaţii calificate la o instituţie de credit, în sensul prevederilor art. 7 pct. 17 din O.U.G. nr. 99/2006, precum şi un grup de persoane fizice şi/sau juridice în sensul prevăzut la art. 9 din O.U.G. nr. 99/2006.

   SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii comune

   Art. 3. -(1) Procesul de autorizare a instituţiilor de credit de către Banca Naţională a României cuprinde două etape:
   a) aprobarea constituirii instituţiei de credit;
   b) autorizarea funcţionării instituţiei de credit.
   (2) Aprobarea constituirii instituţiei de credit nu garantează obţinerea autorizaţiei de funcţionare, aceasta indicând doar permisiunea dată acţionarilor de a proceda la constituirea instituţiei de credit potrivit dispoziţiilor legale şi în conformitate cu modalităţile prevăzute în documentaţia prezentată.
   (3) Apariţia unor modificări faţă de condiţiile în care a fost acordată aprobarea de constituire a instituţiei de credit va determina o nouă evaluare din partea Băncii Naţionale a României în cea de-a doua etapă a procesului de autorizare, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentului regulament.
   (4) Autorizaţia de funcţionare a instituţiei de credit va fi însoţită de aprobările pentru persoanele desemnate în calitate de administrator, director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului şi auditor financiar ai instituţiei de credit şi de confirmarea acţionarilor semnificativi ai acesteia.
   Art. 4. -(1) În fiecare etapă a procesului de autorizare este necesar ca în susţinerea cererii de autorizare să fie transmise toate documentele şi informaţiile prevăzute în cap. II-VII, după caz.
   (2) Termenele prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 99/2006, pentru aprobarea constituirii unei instituţii de credit, respectiv pentru autorizarea funcţionării acesteia, încep să curgă de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la cap. II-VII, după caz.
   (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu împiedică Banca Naţională a României să solicite orice documente şi informaţii suplimentare, inclusiv prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, dacă documentaţia prezentată în conformitate cu prezentul regulament este insuficientă, şi nici pe titularii cererii de autorizare să prezinte, din proprie iniţiativă, orice informaţii şi documente considerate de aceştia necesare în susţinerea cererii.
   (4) Actele înregistrate la Banca Naţională a României începând cu ziua care precedă intervalul de 30 de zile anterior datei încheierii termenelor în care Banca Naţională a României trebuie să se pronunţe, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 99/2006, nu vor fi luate în considerare la analizarea acestor cereri şi vor putea fi restituite titularilor cererilor.
   Art. 5. -(1) Instituţiile de credit vor avea sediul social şi, după caz, sediul real pe teritoriul României.
   (2) Spaţiul destinat să constituie sediul social şi, după caz, sediul real al unei instituţii de credit nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinţe şi trebuie să corespundă ca suprafaţă, condiţii de securitate şi dotări activităţilor propuse a fi desfăşurate.
   (3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor şi altor sedii secundare ale instituţiilor de credit.
   Art. 6. - Prevederile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe.

   CAPITOLUL II
 Autorizarea băncilor, persoane juridice române

   SECŢIUNEA 1
Cerinţe generale

   1.1. Denumirea
   Art. 7. - Denumirea unei bănci trebuie să fie în limba română, cu excepţia cazului în care banca este o filială a unei persoane juridice străine şi preia în denumirea sa, parţial sau în totalitate, denumirea societăţii-mamă.
   1.2. Obiectul de activitate
   Art. 8. -(1) În obiectul de activitate autorizat al unei bănci vor fi incluse doar activităţile pentru care este fundamentată în mod corespunzător în planul de activitate capacitatea băncii de a le desfăşura.
   (2) Serviciile de investiţii şi activităţile de investiţii pe baze profesionale pot fi prestate de o bancă autorizată de Banca Naţională a României după înscrierea în Registrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, potrivit reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
   1.3. Interdicţii
   Art. 9. -(1) Nu pot deţine calitatea de acţionar, administrator, director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului sau auditor financiar al unei bănci ori director al unui compartiment sau al unei sucursale ori al unui alt sediu secundar ale acesteia persoanele suspecte de sau sancţionate, pe plan intern şi/sau internaţional, pentru săvârşirea de acte de terorism sau asimilate acestora.
   (2) Pe site-ul oficial al Băncii Naţionale a României se publică şi se actualizează lista actelor normative în temeiul cărora operează interdicţia prevăzută la alin. (1).
   (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul acţionarilor şi auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai mulţi dintre acţionarii/asociaţii ori persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea activităţii acestora sunt persoane prevăzute la alin. (1).
   Art. 10. -(1) Interdicţia prevăzută la art. 9 alin. (1) se aplică şi în cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei administrări sănătoase şi prudente a băncii.
   (2) Interdicţia prevăzută la art. 9 alin. (1) se aplică şi în cazul acţionarilor şi auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai mulţi dintre acţionarii/asociaţii ori persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea activităţii acestora au fost condamnaţi pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1).
   1.4. Acţionariat
   Art. 11. - Banca Naţională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea acţionarilor direcţi şi indirecţi ai băncii şi cu privire la participaţiile acestora.
   Art. 12. -(1) Calitatea acţionarilor direcţi şi indirecţi ai unei bănci trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute de lege şi de prezentul regulament.
   (2) Evaluarea calităţii acţionarilor semnificativi direcţi şi indirecţi va avea în vedere următoarele:
   a) provenienţa fondurilor cu care se intenţionează a se participa la capital, precum şi transparenţa sursei acestor fonduri;
   b) soliditatea situaţiei financiare a acţionarului;
   c) capacitatea acţionarului de a susţine financiar instituţia de credit, dacă este nevoie;
   d) asocierea anterioară în activităţi bancare şi alte activităţi comerciale;
   e) integritatea şi reputaţia acţionarului în comunitatea de afaceri;
   f) participaţiile calificate deţinute de acţionar în alte entităţi;
   g) declaraţia autorităţii competente cu supravegherea acţionarului că nu se opune participării acestuia la capitalul social al băncii sau, după caz, că aprobă această participaţie;
   h) adecvarea cadrului de supraveghere din ţara de origine, dacă este cazul.
   (3) Evaluarea grupului de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un acţionar semnificativ, în sensul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), va avea în vedere aspectele prevăzute la alin. (2) la nivel individual şi/sau la nivelul grupului, după caz.
   (4) Evaluarea calităţii acţionarilor direcţi care nu urmează să deţină participaţii calificate la bancă va avea în vedere prevederile alin. (2) lit. a). Banca Naţională a României va putea, de la caz la caz, să ia în considerare în procesul de evaluare a acestor acţionari şi alte aspecte dintre cele prevăzute la alin. (2).
   Art. 13. -(1) În sensul prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a), sumele destinate participaţiei la capitalul social al băncii trebuie să provină din surse proprii şi să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziţie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia sumelor puse la dispoziţie unei filiale de către societatea-mamă, din sursele proprii ale acesteia.
   (2) În sensul prevederilor art. 12 alin. (2) lit. b) şi c), la evaluarea acţionarilor semnificativi se va urmări ca aceştia să dispună de o situaţie financiară care să le permită onorarea obligaţiilor lor patrimoniale şi achiziţionarea participaţiei la capitalul social al băncii şi care să asigure premisele pentru susţinerea financiară a băncii în cazul în care situaţia financiară a acesteia se deteriorează.
   (3) Persoanele fizice care au calitatea de acţionar semnificativ trebuie să dispună de venituri personale care să aibă caracter de continuitate, neafectate îndeplinirii obligaţiilor lor patrimoniale şi care, prin nivelul lor anual, să justifice în mod corespunzător provenienţa fondurilor destinate participaţiei la capitalul social al băncii.
   Art. 14. -(1) În aplicarea prevederilor art. 12, la evaluarea acţionarilor vor putea fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanţă, situaţii cum ar fi:
   a) nu se poate stabili provenienţa fondurilor ce vor fi utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al băncii sau justificarea prezentată nu este suficientă pentru a determina dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi de prezentul regulament;
   b) din informaţiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natura activităţii desfăşurate de acestea şi - în cazul persoanelor juridice identitatea persoanelor care deţin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermiţând astfel realizarea unei supravegheri eficiente;
   c) informaţiile disponibile referitoare la activitatea persoanelor, la tranzacţiile desfăşurate de acestea ori la influenţa de orice natură - politică, economică, familială, personală - la care sunt supuse persoanele respective conduc la concluzia că există posibilitatea ca banca să nu îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile legii şi cu cerinţele unei practici bancare prudente şi sănătoase;
   d) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au făcut în ultimii 10 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancţiuni sau interdicţii ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri;
   e) persoana respectivă se află sau s-a aflat, în ultimii 10 ani, în conflict cu vreo autoritate de reglementare sau supraveghere ori cu o altă autoritate publică din România sau din străinătate, a fost sancţionată sau i s-a refuzat o autorizaţie de către o asemenea autoritate;
   f) o entitate care a fost sau este controlată ori administrată de către persoana respectivă se află sau s-a aflat în conflict, în ultimii 10 ani, cu vreo autoritate de reglementare sau supraveghere ori cu o altă autoritate publică din România sau din străinătate, a fost sancţionată sau i s-a refuzat o autorizaţie de către o asemenea autoritate;
   g) acţionarii semnificativi nu sunt supravegheaţi în mod adecvat de autoritatea competentă din ţara de origine.
   (2) În sensul prevederilor art.12 alin. (2) lit. e), la evaluarea acţionarului semnificativ se au în vedere cel puţin situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-f).
   Art. 15. - Deosebit de interdicţiile prevăzute la art. 9 şi 10, nu pot avea calitatea de acţionar al unei bănci:
   a) persoanele juridice sau alte entităţi înregistrate în state cu care România nu întreţine relaţii diplomatice sau în jurisdicţii care nu instituie obligativitatea organizării şi ţinerii contabilităţii şi/sau publicării situaţiilor financiare, ţinerii registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor şi persoanelor nominalizate să asigure administrarea şi/sau conducerea;
   b) persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obţinute din activităţi desfăşurate în statele sau jurisdicţiile prevăzute la lit. a);
   c) persoanele sau grupurile de persoane care acţionează împreună, care controlează una sau mai multe instituţii de credit şi care vor exercita control asupra băncii, persoană juridică română, ce urmează a se constitui, în condiţiile în care banca şi respectivele instituţii de credit nu vor face obiectul unei supravegheri pe bază consolidată adecvate din partea unei autorităţi.
   1.5. Persoanele nominalizate să asigure administrarea şi/sau conducerea băncii
   Art. 16. -(1) Persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a băncii trebuie să dispună de reputaţie şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii instituţiei de credit şi responsabilităţilor încredinţate, pentru asigurarea unui management prudent şi sănătos al băncii.
   (2) Îndeplinirea cerinţei de experienţă profesională necesită cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate de bancă, precum şi experienţă într-o funcţie de conducere, dobândită într-o entitate comparabilă ca dimensiune şi activitate cu banca.
   (3) Cel puţin unul dintre directori, respectiv dintre membrii directoratului, trebuie să ateste cunoaşterea limbii române.
   Art. 17. -(1) Banca Naţională a României evaluează, de la caz la caz, pentru fiecare persoană nominalizată să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 16 alin. (1), luând în considerare informaţiile legate de activitatea, experienţa şi reputaţia persoanei în cauză, precum şi orice alte circumstanţe relevante.
   (2) În sensul prevederilor alin. (1) vor putea fi avute în vedere, pentru ultimii 10 ani, în măsura în care prezintă relevanţă, situaţii cum ar fi:
   a) persoana respectivă se află sau s-a aflat în conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România ori din străinătate, a fost sancţionată sau i s-a refuzat o autorizaţie de către o asemenea autoritate ori s-a aflat în altă situaţie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii băncii la care persoana în cauză este nominalizată să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere;
   b) persoana a exercitat, fără aprobarea autorităţii menţionate la lit. a), o funcţie pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei astfel de aprobări;
   c) în exercitarea unei funcţii de administrare şi/sau de conducere a unei instituţii de credit, persoană juridică română, sau a unei sucursale a unei instituţii de credit străine, persoana nu şi-a asumat responsabilităţile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
   d) o instituţie de credit a înregistrat o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenţă sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă, ca urmare a activităţii desfăşurate în perioada în care persoana a exercitat funcţia de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit în cauză;
   e) entităţile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care este sau a fost acţionar semnificativ ori asociat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, au fost supuse vreunei sancţiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizaţie;
   f) persoana a făcut sau face obiectul unor proceduri penale ori administrative.
   (3) La evaluarea persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a unei bănci se va avea în vedere şi dacă planul de activitate prezentat şi însuşit de acestea are la bază o abordare realistă şi denotă profesionalism.
   1.6. Auditorul financiar
   Art. 18. -(1) Persoanele propuse în calitate de auditor financiar trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de lege şi să nu se afle în vreo situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare.
   (2) Persoanele propuse în calitate de auditor financiar trebuie să aibă experienţă relevantă în domeniul auditării situaţiilor financiare ale instituţiilor de credit.
   (3) În cazul auditorilor financiari, persoane juridice, cel puţin auditorul financiar, persoană fizică, care coordonează echipa ce va realiza auditul financiar al băncii trebuie să îndeplinească cerinţa prevăzută la alin. (2).

   SECŢIUNEA a 2-a
Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de constituire a băncii

   Art. 19. - Formalităţile pentru constituirea băncii în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi îndeplinite numai după obţinerea de la Banca Naţională a României a aprobării de constituire a băncii.
   Art. 20. - În vederea obţinerii aprobării de constituire, solicitanţii trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:
   a) procura autentică sau, după caz, delegaţia avocaţială, semnată de toţi acţionarii direcţi ai băncii, prin care aceştia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu Banca Naţională a României pe parcursul instrumentării cererii de autorizare;
   b) proiectul actului constitutiv. În situaţia deschiderii de sedii secundare odată cu înfiinţarea băncii, în cadrul proiectului actului constitutiv se vor menţiona şi obiectul de activitate al respectivelor sedii secundare, datele de identificare ale persoanelor care asigură conducerea acestora, precum şi limita mandatului ce le este acordat;
   c) o informare cu privire la cota-parte din capitalul social şi din drepturile de vot deţinute de acţionarii direcţi şi de acţionarii semnificativi indirecţi şi documentaţia prevăzută la art. 21, pentru fiecare dintre aceştia;
   d) documentaţia prevăzută la art. 22, pentru persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv de membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului;
   e) planul de activitate, din care să rezulte inclusiv fezabilitatea proiectului, însuşit de persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv de membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului, întocmit în conformitate cu prevederile art. 23;
   f) lista persoanelor care au legături strânse cu banca. Pentru persoanele care au legături strânse cu banca, altele decât acţionarii direcţi, acţionarii semnificativi indirecţi şi persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, se va remite documentaţia prevăzută la art. 24;
   g) orice alte informaţii pe care acţionarii le consideră de natură să susţină viabilitatea proiectului prezentat.
   Art. 21. -(1) Pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi direcţi şi indirecţi, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor de credit şi a instituţiilor financiare nebancare înscrise în registrul special, persoane juridice române, se vor prezenta următoarele documente:
   a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;
   b) declaraţia autorităţii competente cu supravegherea acţionarului că nu se opune participării acestuia la capitalul social sau, după caz, că aprobă această participaţie;
   c) chestionarul pentru participanţii la capitalul social al băncii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de fiecare dintre acţionari;
   d) ultimele 3 situaţii financiare anuale individuale auditate şi, după caz, şi cele la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte acţionarul, întocmite conform Standardelor internaţionale de raportare financiară sau unor reglementări conforme cu directivele contabile europene. Cu acordul Băncii Naţionale a României pot fi acceptate şi situaţii financiare anuale individuale şi/sau consolidate care sunt întocmite în conformitate cu alte standarde contabile recunoscute la nivel internaţional;
   e) estimări ale principalelor elemente ale bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere pentru următorii 3 ani, semnate de acţionar;
   f) la solicitarea Băncii Naţionale a României, curriculum vitae şi certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (1) lit. b), respectiv alin. (2), pentru persoanele care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a acţionarului.
   (2) Pentru fiecare dintre acţionarii direcţi, alţii decât cei menţionaţi la alin. (1) şi decât instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare înscrise în registrul special, persoane juridice române, vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) şi cea mai recentă situaţie financiară anuală auditată.
   (3) În cazul acţionarilor, persoane juridice străine, situaţiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi auditate de un auditor financiar, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi care a asimilat Codul de etică pentru contabilii profesionişti emis de aceasta. Banca Naţională a României poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor menţionate.
   (4) În cazul acţionarilor direcţi şi al acţionarilor semnificativi indirecţi, instituţii de credit, persoane juridice române, va fi transmis documentul prevăzut la alin. (1) lit. c).
   (5) În cazul acţionarilor direcţi şi al acţionarilor semnificativi indirecţi, instituţii financiare nebancare înscrise în registrul special, persoane juridice române, vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).
   (6) Pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi direcţi, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente:
   a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
   b) curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată în prezent şi în ultimii 10 ani, inclusiv denumirea angajatorului, natura activităţii desfăşurate, funcţia deţinută şi alte informaţii relevante legate de activitatea acestuia, şi în care să se indice entităţile în care persoana fizică deţine în prezent sau a deţinut în ultimii 10 ani responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere;
   c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de fiecare acţionar;
   d) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2);
   e) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;
   f) ultima situaţie financiară auditată a societăţilor comerciale la care persoana fizică este asociat/acţionar sau orice alte documente considerate relevante pentru a justifica în mod corespunzător provenienţa declarată a fondurilor, în cazul unei participaţii cel puţin egale cu echivalentul în lei a 10.000 euro.
   (7) Pentru fiecare dintre acţionarii direcţi, persoane fizice, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (6), şi pentru acţionarii semnificativi indirecţi, persoane fizice, se va prezenta documentaţia prevăzută la alin. (6) lit. a), b), c) şi d). La solicitarea Băncii Naţionale a României, va fi transmisă şi documentaţia prevăzută la alin. (6) lit. e) şi f).
   (8) În cazul entităţilor fără personalitate juridică, acţionari ai băncii, se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (1)-(3), după caz.
   Art. 22. -(1) Pentru fiecare dintre persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv de membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului, va fi transmisă următoarea documentaţie:
   a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
   b) curriculum vitae, care va cuprinde cel puţin informaţii legate de studiile absolvite, cu menţionarea instituţiei de învăţământ, a naturii cursurilor şi a anului absolvirii, şi o prezentare detaliată a activităţii desfăşurate, cu indicarea denumirii, adresei şi a profilului activităţii entităţii în cadrul căreia a activat, a naturii şi duratei activităţilor desfăşurate, precum şi a responsabilităţilor exercitate. Dacă este cazul, se va indica şi autoritatea însărcinată cu supravegherea fiecăreia dintre entităţile în cadrul cărora persoana respectivă a desfăşurat activitate;
   c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat şi semnat de aceste persoane;
   d) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză respectă dispoziţiile art. 107 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006 şi nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 110 din O.U.G nr. 99/2006 sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare ori că înţelege să renunţe la orice situaţie de incompatibilitate, în termen de o lună de la data comunicării aprobării sale de către Banca Naţională a României;
   e) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa, cu respectarea prevederilor alin. (2).
   (2) Pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 3 ani se va prezenta şi certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa.
   (3) În situaţia în care niciunul dintre directori, respectiv dintre membrii directoratului nominalizaţi nu este cetăţean român, se va face şi dovada potrivit căreia cel puţin unul dintre aceştia cunoaşte limba română. În lipsa unor documente în acest sens, este suficientă probarea cunoştinţelor de limba română în cadrul discuţiilor purtate cu personalul Băncii Naţionale a României pe parcursul procesului de autorizare.
   Art. 23. -(1) Planul de activitate va cuprinde:
   a) descrierea obiectivelor, politicilor şi strategiilor băncii, însuşite, în afara persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, şi de acţionarii direcţi ai băncii;
   b) cadrul formal de administrare a activităţii băncii;
   c) prezentarea proceselor de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, precum şi a procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc;
   d) prezentarea mecanismelor de control intern;
   e) estimările situaţiilor financiare pe primii 3 ani de activitate, întocmite cu luarea în considerare a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2007 privind situaţiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.
   (2) Descrierea obiectivelor, politicilor şi strategiilor băncii, prevăzute la alin. (1) lit. a), va include cel puţin următoarele:
   a) prezentarea obiectivelor propuse a fi realizate în primii 3 ani de activitate;
   b) descrierea clientelei şi a segmentului de piaţă pe care banca intenţionează să desfăşoare activitate;
   c) descrierea categoriilor de activităţi ce urmează a fi efectuate, respectiv a produselor şi serviciilor oferite şi a politicii de preţ/tarifare aferente acestora. Pentru fiecare dintre aceste categorii de activităţi se va indica şi data probabilă la care vor fi introduse în oferta băncii. În cazul emisiunilor de monedă electronică, se vor prezenta cel puţin informaţiile prevăzute la art. 46 alin. (1);
   d) volumul activităţii şi cota de piaţă, pe total şi pe categorii de activităţi, pentru primii 3 ani de funcţionare;
   e) descrierea politicilor privind cunoaşterea clientelei;
   f) descrierea politicilor de capitalizare şi a surselor de finanţare;
   g) structura activelor;
   h) descrierea reţelei teritoriale propuse a fi dezvoltată de bancă în primii 3 ani de activitate;
   i) strategia de investiţii în legătură cu crearea suportului tehnic necesar desfăşurării activităţilor propuse şi realizării structurii organizatorice;
   j) politicile în domeniul externalizării unor activităţi, activităţile propuse a fi externalizate şi tipurile de entităţi (din cadrul sau din afara grupului) către care se va realiza externalizarea în primii 3 ani de activitate;
   k) indicarea sistemelor de plăţi la care banca optează să se conecteze şi a modalităţii de conectare;
   l) politica de personal, referitoare cel puţin la recrutarea şi instruirea personalului. Pentru fiecare poziţie din structura organizatorică a băncii, relevantă pentru activitatea acesteia, se vor indica cerinţele de onorabilitate, pregătire şi experienţă profesională. În cazul persoanelor care ocupă funcţii de conducere în cadrul compartimentelor relevante ale băncii şi al persoanelor care asigură conducerea nemijlocită a sediilor secundare ale acesteia, cerinţele menţionate vor fi detaliate.
   (3) Cadrul formal de administrare a activităţii băncii, prevăzut la alin. (1) lit. b), va cuprinde: proiectul structurii organizatorice a băncii, definirea liniilor de responsabilitate, atribuţiile fiecărui compartiment/centru de responsabilitate al băncii şi relaţiile dintre acestea (fluxurile informaţionale), atribuţiile sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale băncii, atribuţiile comitetului de audit, ale comitetului de administrare a riscurilor şi, dacă este cazul, ale altor comitete specializate ale băncii, competenţele organelor de administrare şi/sau de conducere ale băncii (consiliu de administraţie, directori, respectiv consiliu de supraveghere şi directorat), ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul băncii sau a sucursalelor şi a altor sedii secundare şi ale altor salariaţi care efectuează operaţiuni în numele şi pe contul băncii.
   (4) Prezentarea proceselor de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, precum şi a procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc, prevăzută la alin. (1) lit. c), va include cel puţin:
   a) descrierea profilului de risc;
   b) politicile, strategiile şi procedurile pentru fiecare dintre următoarele riscuri: riscul de credit, riscul de diminuare a valorii creanţei, riscul de credit al contrapartidei, riscul de poziţie, riscul de decontare, riscul valutar, riscul de marfă şi riscul operaţional, precum şi pentru orice alte riscuri aferente activităţii desfăşurate considerate semnificative;
   c) metodele de determinare a cerinţelor de capital pentru acoperirea riscurilor (riscul de credit, riscul de diminuare a valorii creanţei, riscul de credit al contrapartidei, riscul de poziţie, riscul de decontare, riscul valutar, riscul de marfă şi riscul operaţional), avute în vedere a fi utilizate în primii 3 ani de activitate. Alegerea metodelor va avea în vedere condiţiile stabilite prin reglementări în care acestea pot fi utilizate;
   d) estimările anuale ale nivelului fondurilor proprii şi estimările cerinţelor de capital pentru acoperirea riscurilor pe primii 3 ani de activitate, întocmite cu luarea în considerare a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit;
   e) strategiile de evaluare şi menţinere în permanenţă a nivelului, structurii şi distribuţiei capitalului pentru acoperirea tuturor riscurilor la care banca ar putea fi expusă;
   f) estimări privind nivelul expunerilor mari pe primii 3 ani de funcţionare.
   (5) Descrierea mecanismelor de control intern prevăzute la alin. (1) lit. d) se va referi la modul de organizare a funcţiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit intern, în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României. Această descriere va fi însoţită de raportul unui auditor financiar, întocmit în conformitate cu standardele internaţionale relevante şi cu contractul încheiat între părţi.
   (6) Estimările situaţiilor financiare, prevăzute la alin. (1) lit. e), vor fi însoţite de fundamentarea principalelor posturi şi elemente ale situaţiilor financiare, precum şi de raportul unui auditor financiar asupra examinării informaţiilor financiare prognozate, întocmit în conformitate cu Standardele internaţionale privind angajamentele de asigurare relevante şi cu contractul încheiat între părţi.
   (7) Auditorul financiar menţionat la alin. (5) şi (6) trebuie să fie membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi care a asimilat Codul de etică pentru contabilii profesionişti emis de aceasta şi trebuie să dispună de personal cu experienţă în domeniul financiar-bancar, pentru care va fi transmis Băncii Naţionale a României un curriculum vitae din care să rezulte experienţa cerută.
   Art. 24. -(1) Pentru fiecare dintre persoanele care au legături strânse cu banca, altele decât acţionarii direcţi, acţionarii semnificativi indirecţi şi persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, se vor preciza elementele de identificare ale acestora şi vor fi descrise relaţiile existente între aceste persoane şi bancă, corespunzător prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 15 din O.U.G. nr. 99/2006.
   (2) În vederea evaluării persoanelor menţionate la alin. (1), Banca Naţională a României poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare.

   SECŢIUNEA a 3-a
Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei
de funcţionare a băncii

   Art. 25. -(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006, vor fi prezentate Băncii Naţionale a României documentele care atestă constituirea băncii conform dispoziţiilor aplicabile.
   (2) Documentaţia ce trebuie prezentată în această etapă cuprinde:
   a) copia legalizată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia. Data certă a actului constitutiv reprezintă momentul subscrierii capitalului social;
   b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul social, care să confirme suma vărsată de fiecare acţionar într-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, blocat până în momentul înmatriculării băncii;
   c) informare cu privire la cota-parte din capitalul social şi drepturile de vot deţinute în mod indirect de acţionarii semnificativi, sub semnătura reprezentantului/reprezentanţilor acţionarilor direcţi;
   d) comunicare privind identitatea auditorului financiar, însoţită de documentaţia prevăzută la alin. (4);
   e) copia certificată a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului şi a încheierii de înmatriculare;
   f) comunicare privind existenţa reglementărilor proprii referitoare la desfăşurarea activităţii, sub semnătura persoanelor desemnate să exercite responsabilităţi de conducere în calitate de director sau membru al directoratului;
   g) raportul unui auditor financiar, întocmit în conformitate cu standardele internaţionale în materie, care să confirme existenţa sistemului informatic şi din care să rezulte adecvarea acestuia la specificul şi volumul activităţii ce urmează a fi desfăşurată în primii 3 ani de activitate, avându-se în vedere cel puţin următoarele aspecte: capacitatea de a desfăşura activităţile propuse, gradul de securitate a informaţiei, capacitatea respectării regulilor sistemelor de plăţi la care banca optează să se conecteze, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Banca Naţională a României, capacitatea de conectare la reţeaua de comunicaţii interbancare, capacitatea de a permite utilizarea unor sisteme de colectare a datelor, determinarea indicatorilor de prudenţă bancară, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare.
   (3) Auditorul financiar menţionat la alin. (2) lit. g) trebuie să fie membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi care a asimilat Codul de etică pentru contabilii profesionişti emis de aceasta şi trebuie să dispună de personal cu experienţă în ceea ce priveşte sistemele informatice, pentru care va fi transmis Băncii Naţionale a României un curriculum vitae din care să rezulte experienţa cerută.
   (4) Verificarea gradului de adecvare a sistemului informatic la specificul activităţii ce urmează a fi desfăşurată, potrivit prevederilor alin. (2) lit. g), poate face obiectul unui raport întocmit în conformitate cu standardele în domeniu de către un auditor al sistemelor informatice, membru al unui organism profesional recunoscut la nivel internaţional şi care are experienţă în domeniul financiar-bancar.
   (5) Pentru auditorul sistemelor informatice prevăzut la alin. (4) se va prezenta o scurtă descriere a activităţii sau, după caz, curriculum vitae din care să rezulte experienţa cerută. În situaţia în care auditorul sistemelor informatice este membru al unui organism profesional din străinătate, Banca Naţională a României poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (4).
   (6) În situaţia apariţiei unor modificări faţă de condiţiile în care a fost acordată aprobarea de constituire a băncii, se vor transmite şi următoarele:
   a) documentele prevăzute la art. 20, necesare Băncii Naţionale a României în vederea evaluării modificărilor apărute;
   b) declaraţia persoanelor desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv membru al consiliului de supraveghere şi al directoratului, care nu au fost evaluate de Banca Naţională a României în prima etapă a procesului de autorizare, cu privire la însuşirea planului de activitate.
   (7) Pentru auditorul financiar va fi transmisă următoarea documentaţie:
   a) dovada calităţii de auditor financiar autorizat să desfăşoare această activitate pe teritoriul României; în acest sens va fi transmisă o copie a actului eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România, care atestă calitatea de membru al acestuia;
   b) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, completat şi semnat.
   (8) În cazul în care persoana propusă în calitate de auditor financiar al băncii a fost aprobată şi îndeplineşte această calitate la o altă instituţie de credit sau la o sucursală a unei instituţii de credit străine, documentaţia prevăzută la alin. (7) va fi înlocuită cu o declaraţie prin care să se confirme că informaţiile cuprinse în documentaţia existentă în evidenţele Băncii Naţionale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite. În situaţia în care documentaţia existentă în evidenţele Băncii Naţionale a României este incompletă în raport cu cerinţele prevăzute la alin. (7), aceasta va fi completată în mod corespunzător.
   Art. 26. - În situaţia deschiderii uneia sau mai multor sucursale sau altor sedii secundare odată cu înfiinţarea băncii, în fiecare caz se vor transmite Băncii Naţionale a României următoarele documente/informaţii:
   a) copia certificată a certificatului de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi a încheierii de înmatriculare, în cazul deschiderii de sucursale, respectiv certificatul constatator care să ateste înregistrările efectuate în registrul comerţului cu privire la deschiderea altor sedii secundare decât sucursalele, inclusiv cu privire la înregistrarea conducătorilor acestor sedii secundare;
   b) adresa completă şi numărul de telefon şi/sau de fax ale sucursalei sau ale sediului secundar;
   c) pentru persoana/persoanele desemnată/desemnate să asigure conducerea sediului secundar, copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titular, curriculum vitae, redactat în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. b), şi certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2).

   CAPITOLUL III
 Autorizarea băncilor de economisire şi creditare în domeniul
locativ, persoane juridice române

   Art. 27. - Prevederile cap. II sunt aplicabile în mod corespunzător şi băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol.
   Art. 28. - În vederea obţinerii aprobării de constituire, documentaţia prezentată Băncii Naţionale a României de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va include şi Condiţiile generale de afaceri, Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare şi tipurile de contracte oferite clienţilor.
   Art. 29. -(1) Planul de activitate va fi întocmit prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 23 şi cu respectarea dispoziţiilor de mai jos.
   (2) Banca de economisire şi creditare în domeniul locativ trebuie să justifice realizarea pe termen lung a unui raport colectiv clienţi - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ de cel puţin 1. În acest sens, estimările situaţiilor financiare vor fi întocmite pentru primii 10 ani de activitate.
   (3) Planul de activitate va cuprinde şi următoarele informaţii:
   a) estimările privind finanţările anticipate şi intermediare, contractele de valoare mare, finanţările legate de construirea de spaţii comerciale, industriale şi social-culturale, expunerea faţă de societăţile comerciale la care banca de economisire şi creditare în domeniul locativ are participaţii, constituirea şi utilizarea fondului special, cu încadrarea în limitele şi cerinţele prevăzute pentru acestea în Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/2003 privind condiţiile specifice de funcţionare a caselor de economii pentru domeniul locativ;
   b) date referitoare la organizarea specifică a activităţii ce va fi desfăşurată, descrierea modalităţilor de distribuire a produselor şi de instruire a agenţilor de vânzare, după caz.
   (4) Planul de activitate va fi însoţit şi de un raport al unui auditor financiar asupra sistemului de gestionare a activităţii de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, întocmit în conformitate cu standardele internaţionale relevante şi cu contractul încheiat între părţi.
   Art. 30. -(1) Calculele privind derularea contractelor de economisire-creditare cuprinse în Condiţiile generale de afaceri vor fi însoţite de explicaţii legate de elementele avute în vedere pentru perioada de economisire şi pentru perioada de creditare şi vor indica cel puţin parametrii utilizaţi, modalitatea de calcul al cifrei de evaluare şi corelaţia sa cu raportul individual client - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, evoluţia lunară a cifrei de evaluare şi a raportului individual client - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ de la momentul îndeplinirii premiselor de repartizare, timpul de aşteptare minim, mediu şi maxim.
   (2) Parametrii utilizaţi menţionaţi la alin. (1) se vor referi cel puţin la: suma economisită lunar, rambursări lunare, comisionul de credit, rata dobânzii bonificate la economii şi a dobânzii percepute la credit.
   (3) Timpul de aşteptare minim se va calcula avându-se în vedere îndeplinirea cumulativă a cerinţelor referitoare la cifra minimă de evaluare şi la perioada minimă de economisire.
   (4) Timpul de aşteptare mediu se va calcula pentru cazul în care se asigură un nivel al raportului individual client - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ de valoare 1.
   (5) Timpul de aşteptare maxim se va calcula ca perioada în care, prin plata ratelor de economisire şi prin bonificarea dobânzilor, se asigură economisirea întregii sume contractate.
   Art. 31. -(1) Procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare va cuprinde cel puţin referiri la: componenţa masei de repartizare şi calculul disponibilităţilor de repartizat, datele de evaluare a îndeplinirii condiţiilor de repartizare şi termenele de repartizare, premisele pentru participarea la procedura de repartizare, cifra de evaluare ţintă.
   (2) Cifra de evaluare ţintă corespunde celei mai mici cifre de evaluare la care se pot repartiza, din mijloacele disponibile la un anumit termen de repartizare, toate contractele cu aceeaşi cifră de evaluare care îndeplinesc premisele pentru repartizare. Cifra de evaluare ţintă nu poate fi mai mică decât cifra de evaluare minimă şi trebuie să corespundă cel puţin nivelului minim al raportului individual client - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, stabilit prin Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/2003.
   Art. 32. - Sumele acumulate în vederea repartizării şi cele deja repartizate, dar care nu au fost solicitate de clienţi, pot fi utilizate de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ pentru realizarea altor plasamente, în măsura în care se asigură o repartizare uniformă pe termen lung a contractelor de economisire-creditare. Plasamentele pot fi efectuate numai în active cu grad de risc de credit scăzut, conform prevederilor cuprinse în Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/2003.
   Art. 33. - Procedura de reziliere a contractelor de economisire-creditare trebuie să prevadă cel puţin următoarele:
   a) cota din masa de repartizare care poate fi utilizată pentru restituirea economiilor din contractele reziliate;
   b) termenul în care banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va efectua restituirea economiilor atrase, calculat de la data depunerii cererii de reziliere;
   c) posibilitatea amânării restituirii economiilor în condiţiile în care cota din masa de repartizare nu poate asigura plata acestora;
   d) stabilirea unei perioade maxime în care restituirea poate fi amânată, perioadă care nu va putea depăşi 6 luni de la data depunerii cererii de reziliere;
   e) până la restituirea economiilor atrase, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va continua să bonifice la acestea dobânda stabilită conform contractului.
   Art. 34. -(1) Procedura de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare trebuie să fie clar stabilită în Condiţiile generale de afaceri. La reglementarea acestei proceduri se va ţine seama cel puţin de următoarele cerinţe:
   a) de la data deschiderii procedurii, atragerea de noi economii şi acordarea de noi credite încetează, activitatea băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ fiind limitată doar la colectarea ratelor şi dobânzilor aferente creditelor aflate în portofoliul acesteia, în vederea restituirii economiilor atrase până la data deschiderii procedurii;
   b) de la data deschiderii procedurii, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va utiliza toate mijloacele de care dispune, inclusiv disponibilităţile băneşti, plasamentele şi participaţiile aferente capitalurilor proprii, pentru restituirea la cererea clienţilor a economiilor atrase;
   c) pe perioada derulării procedurii simplificate, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va continua să bonifice la economiile atrase dobânda stabilită conform contractului;
   d) procedura va stabili în mod clar care este ordinea de prioritate la restituirea economiilor atrase şi criteriile în funcţie de care se determină această ordine de prioritate, astfel încât să se asigure egalitate de tratament pentru toţi clienţii băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ;
   e) în cazul pronunţării unei hotărâri judecătoreşti de începere a procedurii falimentului băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ, procedura de derulare simplificată se încheie.
   (2) Consecinţele asupra drepturilor şi obligaţiilor clientului, care decurg din deschiderea procedurii prevăzute la alin. (1), trebuie să fie clar prevăzute în Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare.
   Art. 35. -(1) În scopul viabilizării terenurilor trecute în intravilan, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ pot finanţa proiecte care să stimuleze construcţia de locuinţe sau care să aducă un beneficiu zonelor de locuit, proiecte cum ar fi: lucrări de ameliorare a terenurilor în vederea construcţiei de locuinţe, construcţia, întreţinerea sau modernizarea de spaţii cu destinaţie locativă, social-culturală, sanitară, recreativă şi altele asemenea, construcţia de sisteme de aprovizionare cu apă, gaze sau energie, de sisteme de evacuare a apei şi a reziduurilor menajere.
   (2) Finanţarea imobilelor se poate realiza în următoarele cazuri şi cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
   a) să aibă o destinaţie preponderent locativă;
   b) dacă acestea nu au o destinaţie preponderent locativă şi nu contribuie la aprovizionarea zonelor de locuit sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural, finanţarea să se realizeze numai în limita cotei deţinute de spaţiile locative în totalul construcţiei;
   c) dacă imobilele au destinaţie preponderent comercială, industrială sau social-culturală ori sunt utilizate în totalitate în scopuri comerciale, industriale sau social-culturale, finanţarea să se realizeze numai dacă acestea contribuie la aprovizionarea zonelor de locuit sau la satisfacerea nevoilor de ordin socialcultural.
   (3) Un imobil are o destinaţie preponderent locativă dacă suprafaţa utilă folosită în scopuri locative este mai mare decât suprafaţa utilă folosită în alte scopuri.
   Art. 36. -(1) Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă toate condiţiile şi termenii contractuali, conform O.U.G. nr. 99/2006, şi vor face parte din contract. În acest sens, Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare vor fi redactate într-o manieră clară şi uşor de înţeles şi trebuie să fie pe deplin cunoscute şi acceptate de clienţi prin semnarea contractului, care va cuprinde o clauză expresă în acest sens.
   (2) Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă valorile minime admise ale cifrelor de evaluare şi alte condiţii de repartizare adecvate, astfel încât, pe termen lung, acestea să conducă la un raport colectiv clienţi - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ de cel puţin 1.
   Art. 37. -(1) Tipurile de contracte ce vor fi oferite de către băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ trebuie să fie proiectate astfel încât să se asigure respectarea următoarelor cerinţe:
   a) un timp de aşteptare uniform şi cât mai scurt posibil;
   b) o perioadă minimă de economisire de cel puţin 18 luni;
   c) diferenţa dintre rata dobânzii percepute la credite şi rata dobânzii bonificate la economii pe un tip de contract să nu fie mai mare de 4%;
   d) cea mai mare rată a dobânzii la economiile atrase, bonificată de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ, să nu depăşească cea mai mică rată a dobânzii percepute la creditele acordate.
   (2) La evaluarea unui tip de contract Banca Naţională a României va avea în vedere şi nivelul comisioanelor şi al altor speze bancare care cad în sarcina clientului, astfel încât să se asigure un echilibru între interesele băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ şi cele ale clienţilor acesteia.
   Art. 38. -(1) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ vor aloca anual, înainte de impozitarea profitului, sumele necesare constituirii fondului special prevăzut de O.U.G. nr. 99/2006, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net.
   (2) În primii ani de activitate băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ vor putea constitui fondul special, în condiţiile prevăzute la alin. (1), după cum urmează:
   a) la sfârşitul anilor 1 şi 2, cel puţin până la atingerea nivelului de 1% din depozitele atrase;
   b) la sfârşitul anilor 3 şi 4, cel puţin până la atingerea nivelului de 1,5% din depozitele atrase;
   c) la sfârşitul anilor 5 şi 6, cel puţin până la atingerea nivelului de 2% din depozitele atrase;
   d) la sfârşitul anului 7, cel puţin până la atingerea nivelului de 2,5% din depozitele atrase.
   (3) De la finele celui de-al 8-lea an de funcţionare alocarea resurselor prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006 pentru constituirea fondului special se va face până la atingerea nivelului maxim de 3% din depozitele atrase, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
   Art. 39. - Condiţiile generale de afaceri, Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare şi tipurile de contracte propuse a fi puse la dispoziţie clienţilor vor fi însoţite de raportul unui auditor financiar, în sensul evaluării respectării nivelurilor minime stabilite pentru raportul individual client - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ şi pentru raportul colectiv clienţi - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, potrivit Normelor Băncii Naţionale a României nr. 5/2003, şi al evaluării calculelor care stau la baza tipului de contract oferit, întocmit în conformitate cu standardele internaţionale relevante şi cu contractul încheiat între părţi.
   Art. 40. - Auditorul financiar care întocmeşte rapoarte în legătură cu planul de activitate, Condiţiile generale de afaceri, Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare şi tipurile de contracte propuse a fi puse la dispoziţie clienţilor trebuie să dispună de personal cu experienţă în domeniul instituţiilor de credit specializate în activitatea de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi, după caz, în legătură cu sistemele informatice, pentru care va fi transmis Băncii Naţionale a României, la cerere, un curriculum vitae din care să rezulte experienţa cerută.
   Art. 41. -(1) Persoanele propuse în calitate de auditor financiar al unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ trebuie să aibă experienţă în domeniul auditării băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ.
   (2) În cazul auditorilor financiari, persoane juridice, cel puţin auditorul financiar, persoană fizică, care coordonează echipa ce va realiza auditul financiar al băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ trebuie să îndeplinească cerinţa prevăzută la alin. (1).
   Art. 42. -(1) Autorizaţia de funcţionare a unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ va fi însoţită şi de aprobările pentru Condiţiile generale de afaceri, Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare şi tipurile de contracte.
   (2) Aprobarea de către Banca Naţională a României a Condiţiilor generale de afaceri, a Condiţiilor generale ale contractelor de economisire-creditare şi a tipurilor de contracte ale unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ nu reprezintă o garanţie sau o apreciere a Băncii Naţionale a României cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta încheierea unui contract de economisire-creditare. Aprobarea certifică numai faptul că acestea au fost întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale.

   CAPITOLUL IV
 Autorizarea băncilor de credit ipotecar, persoane juridice române

   Art. 43. - Prevederile cap. II sunt aplicabile în mod corespunzător şi băncilor de credit ipotecar supuse procesului de autorizare, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol.
   Art. 44. - Planul de activitate va cuprinde, în completarea prevederilor art. 23, prezentarea emisiunilor de obligaţiuni ipotecare prevăzute a fi efectuate în primii 3 ani de activitate, care va include informaţii privind data estimată a fiecărei emisiuni şi principalele caracteristici ale împrumuturilor obligatare şi ale portofoliilor de credite ipotecare afectate acestora, corespunzător prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 32/2006.

   CAPITOLUL V
 Autorizarea instituţiilor emitente de monedă electronică,
persoane juridice române

   Art. 45. - Prevederile cap. II sunt aplicabile în mod corespunzător şi instituţiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, ca instituţii specializate în emiterea de monedă electronică, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol.
   Art. 46. -(1) În cadrul planului de activitate, pentru fiecare dintre emisiunile de monedă electronică cu care instituţia emitentă de monedă electronică intenţionează să îşi înceapă activitatea, se vor prezenta cel puţin următoarele informaţii:
   a) moneda în care este denominată emisiunea;
   b) aria teritorială de utilizare;
   c) numărul instrumentelor de plată electronică ce vor fi emise şi capacitatea de stocare a dispozitivului electronic;
   d) perioada de valabilitate a respectivului instrument;
   e) canalele de distribuţie (la ghişeu, sucursale, prin poştă etc.);
   f) descrierea schemei de emitere şi utilizare a monedei electronice şi a modului de decontare a tranzacţiilor cu monedă electronică;
   g) estimarea pe durata a 3 ani a veniturilor şi cheltuielilor legate de moneda electronică şi utilizarea acesteia;
   h) estimările cu privire la valoarea totală a obligaţiilor financiare aferente emisiunii.
   (2) Planul de activitate va cuprinde, în completarea informaţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. e), estimări cu privire la valoarea totală a obligaţiilor financiare aferente monedei electronice ce va fi emisă în primele 6 luni de activitate.
   Art. 47. -(1) Persoanele propuse în calitate de auditor financiar trebuie să aibă experienţă în domeniul auditării situaţiilor financiare ale instituţiilor emitente de monedă electronică.
   (2) Cel puţin auditorul financiar, persoană fizică, care coordonează echipa ce va realiza auditul financiar al instituţiei emitente de monedă electronică trebuie să îndeplinească cerinţa prevăzută la alin. (1).
   Art. 48. -(1) Contractele încheiate de instituţiile emitente de monedă electronică cu deţinătorii de monedă electronică trebuie să prevadă o limită maximă a capacităţii de stocare a dispozitivului electronic, ce nu poate depăşi, la data emiterii monedei electronice, echivalentul în moneda de denominare a acesteia a 2.000 de euro.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi băncilor care desfăşoară activitate de emitere de monedă electronică.

   CAPITOLUL VI
 Autorizarea organizaţiilor cooperatiste de credit

   SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune

   Art. 49. -(1) Prevederile art. 9, 10, 15, 16, 17 şi 18 sunt aplicabile în mod corespunzător şi organizaţiilor cooperatiste de credit.
   (2) Prevederile art. 8 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător casei centrale şi cooperativelor de credit afiliate care se constituie simultan cu aceasta.
   (3) Prevederile art. 8 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător casei centrale.
   (4) Prevederile art. 11-14 sunt aplicabile în mod corespunzător şi membrilor cooperatori cu participaţii reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al cooperativei de credit.
   Art. 50. - Persoanele desemnate să asigure conducerea unui sediu secundar al unei case centrale trebuie să aibă reputaţie şi experienţă adecvate pentru îndeplinirea responsabilităţilor încredinţate în exercitarea de către casa centrală a atribuţiilor legale în relaţia cu cooperativele de credit afiliate.
   Art. 51. - Participaţia fiecărui membru cooperator la capitalul unei cooperative de credit nu trebuie să se situeze la un asemenea nivel încât retragerea membrului cooperator respectiv să aibă un impact semnificativ asupra situaţiei financiare a întregii reţele, care în acest fel nu ar mai putea funcţiona în condiţii de respectare a cerinţelor de prudenţă bancară, cum ar fi cerinţele privind capitalul agregat minim şi numărul minim de cooperative de credit dintr-o reţea.
   Art. 52. - Casa centrală va păstra confidenţialitatea informaţiilor dobândite în procesul de autorizare a cooperativelor de credit afiliate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

   SECŢIUNEA a 2-a
Autorizarea cooperativelor de credit care se afiliază
la o casă centrală deja autorizată

   Art. 53. -(1) În vederea obţinerii aprobării de constituire, casa centrală va prezenta Băncii Naţionale a României o cerere de autorizare a cooperativei de credit, însoţită de următoarea documentaţie:
   a) proiectul actului constitutiv;
   b) lista cuprinzând membrii cooperatori;
   c) documentele prevăzute la alin. (2) pentru membrii cooperatori care au subscris părţi sociale reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al cooperativei de credit;
   d) indicarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, cu specificarea vecinătăţilor;
   e) comunicare privind identitatea persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de conducere a cooperativei de credit, însoţită pentru fiecare dintre acestea de chestionarul prezentat în anexa nr. 4, certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2), curriculum vitae şi declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză respectă dispoziţiile art. 107 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006 şi nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 110 şi la art. 373 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare ori că înţelege să renunţe la orice situaţie de incompatibilitate, în termen de o lună de la data comunicării aprobării sale de către Banca Naţională a României;
   f) aprobarea casei centrale pentru persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare a cooperativei de credit, precum şi curriculum vitae pentru fiecare dintre aceste persoane;
   g) aprobarea casei centrale pentru auditorul financiar al cooperativei de credit;
   h) acordul de afiliere al casei centrale;
   i) un raport asumat de consiliul de administraţie sau, după caz, de consiliul de supraveghere al casei centrale, care va cuprinde fundamentarea deciziei de aprobare a afilierii cooperativei de credit.
   (2) Pentru membrii cooperatori care au subscris părţi sociale reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al cooperativei de credit, se vor prezenta următoarele documente:
   a) curriculum vitae;
   b) certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2);
   c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6;
   d) documente care să ateste provenienţa fondurilor utilizate;
   e) un angajament în formă autentică, prin care persoana în cauză se angajează că nu va formula o cerere de retragere din cooperativa de credit timp de 2 ani de la data subscrierii părţilor sociale;
   f) declaraţia al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
   (3) În cuprinsul raportului menţionat la alin. (1) lit. i) casa centrală va evidenţia, în principal:
   a) evaluarea făcută asupra activităţii pe care o va desfăşura cooperativa de credit;
   b) evaluarea persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de conducere a cooperativei de credit;
   c) alte considerente care au stat la baza deciziei de aprobare a afilierii cooperativei de credit.
   (4) Casa centrală reprezintă membrii cooperatori, respectiv cooperativa de credit, în relaţia cu Banca Naţională a României pe parcursul instrumentării cererii de autorizare.
   Art. 54. - Hotărârea Băncii Naţionale a României privind aprobarea sau respingerea constituirii cooperativei de credit va fi comunicată casei centrale, care o va remite solicitantului.
   Art. 55. - În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a cooperativei de credit, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006, casa centrală va prezenta Băncii Naţionale a României următoarele documente:
   a) copia certificată a certificatului de înmatriculare al cooperativei de credit, eliberat de oficiul registrului comerţului;
   b) scrisoarea din partea instituţiei de credit la care a fost deschis contul destinat colectării vărsămintelor la capitalul social, scrisoare prin care să se confirme suma vărsată de fiecare membru cooperator şi faptul că acest cont a fost blocat până la înmatricularea cooperativei de credit;
   c) documentul care atestă efectuarea vărsămintelor corespunzătoare părţilor sociale subscrise la capitalul casei centrale, în vederea afilierii;
   d) copia legalizată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia;
   e) comunicare privind existenţa reglementărilor referitoare la desfăşurarea activităţii, sub semnătura persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de conducere a cooperativei de credit.
   Art. 56. - Decizia Băncii Naţionale a României de aprobare a cererii de autorizare, însoţită de autorizaţia de funcţionare şi de aprobarea pentru directori, respectiv membrii directoratului cooperativei de credit, sau, după caz, decizia Băncii Naţionale a României de respingere a cererii de autorizare, cuprinzând motivele care au stat la baza deciziei, va fi comunicată casei centrale, care o va remite de îndată solicitantului.

   SECŢIUNEA a 3-a
Autorizarea casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate

   Art. 57. -(1) În vederea obţinerii aprobării de constituire a casei centrale împreună cu toate cooperativele de credit din reţea, se va prezenta Băncii Naţionale a României o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 58 şi 59.
   (2) Cererea colectivă de aprobare a constituirii va fi semnată de persoanele împuternicite prin procură sau delegaţie avocaţială, la nivelul fiecărei cooperative de credit, de membrii cooperatori să îi reprezinte în relaţia cu Banca Naţională a României pe parcursul procesului de autorizare a casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate. Membrii cooperatori fondatori a două, a mai multor sau a tuturor cooperativelor de credit pot împuternici aceleaşi persoane să îi reprezinte în relaţia cu Banca Naţională a României.
   Art. 58. -(1) Pentru fiecare cooperativă de credit care se constituie simultan cu casa centrală se vor transmite documentele prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a)-e), un angajament de afiliere, sub semnătura persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a cooperativei de credit, precum şi procura prevăzută la art. 57 alin. (2).
   (2) Pentru persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare a cooperativelor de credit se va transmite documentaţia prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. e).
   Art. 59. -(1) Pentru casa centrală va fi prezentată următoarea documentaţie:
   a) proiectul actului constitutiv, în care se vor menţiona şi obiectul de activitate al sediilor secundare, datele de identificare ale persoanelor desemnate să asigure conducerea acestora, precum şi limita mandatului ce le este acordat;
   b) lista cuprinzând cooperativele de credit ce se vor afilia;
   c) comunicare privind persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a casei centrale. Pentru fiecare dintre acestea se va remite copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate, curriculum vitae, completat în conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. b), certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2), chestionarul prevăzut în anexa nr. 4, semnat şi datat de persoana chestionată, şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. e).
   (2) În afara documentelor specifice casei centrale, prevăzute la alin. (1), se vor prezenta:
   a) proiectul actului constitutiv-cadru;
   b) planul de activitate însuşit de persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului casei centrale.
   Art. 60. -(1) Planul de activitate va fi întocmit prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 23 şi cu respectarea prevederilor alin. (2)-(5).
   (2) Prezentarea obiectivelor, politicilor şi strategiilor va viza atât casa centrală, cât şi reţeaua cooperatistă de credit în ansamblul său şi va include şi o descriere a modului de organizare a transferului de fonduri intrareţea.
   (3) Prezentarea cadrului formal de administrare a activităţii organizaţiilor cooperatiste de credit la nivelul reţelei va menţiona şi modul de exercitare de către casa centrală şi sucursalele acesteia a atribuţiilor de reprezentare, îndrumare, reglementare, supraveghere, control şi informare a cooperativelor de credit afiliate.
   (4) Prezentarea proceselor de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, a procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc va viza atât casa centrală, cât şi reţeaua cooperatistă de credit în ansamblul său.
   (5) Estimările situaţiilor financiare vor fi întocmite pentru casa centrală, precum şi la nivelul reţelei cooperatiste de credit.
   Art. 61. -(1) În vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate care s-au constituit pe baza aprobării colective de constituire a reţelei, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006 vor fi prezentate Băncii Naţionale a României, pentru fiecare organizaţie cooperatistă de credit din reţea, următoarele documente:
   a) copia certificată a certificatului de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului şi a încheierii de înmatriculare;
   b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul social, care să confirme suma vărsată de fiecare membru cooperator/cooperativă de credit într-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, blocat până în momentul înmatriculării organizaţiei cooperatiste de credit;
   c) copia legalizată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia;
   d) comunicare privind existenţa reglementărilor proprii, precum şi a reglementărilor-cadru, în cazul casei centrale;
   e) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea cerinţelor legale referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate;
   f) comunicare privind identitatea auditorului financiar, însoţită de copia actului eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România, care atestă calitatea de membru al acestuia, şi de chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, completat şi semnat;
   g) raportul prevăzut la art. 25 alin. (2) lit. g), cu luarea în considerare a prevederilor art. 25 alin. (3)-(5).
   (2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. g) va confirma şi capacitatea sistemului informatic de a susţine desfăşurarea operaţiunilor de plăţi între cooperativele de credit afiliate.
   (3) Pentru sucursalele casei centrale deschise odată cu înfiinţarea acesteia, se vor transmite Băncii Naţionale a României documentele prevăzute la art. 26.
   (4) În situaţia apariţiei unor modificări faţă de condiţiile în care a fost acordată aprobarea de constituire a casei centrale/cooperativelor de credit, se vor transmite şi următoarele:
   a) documentele prevăzute la art. 58 sau 59, necesare Băncii Naţionale a României în vederea evaluării modificărilor apărute;
   b) declaraţia persoanelor desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv membru al consiliului de supraveghere şi al directoratului, care nu au fost evaluaţi de Banca Naţională a României în prima etapă a procesului de autorizare, cu privire la însuşirea planului de activitate.

   CAPITOLUL VII
 Autorizarea sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe

   Art. 62. - Prevederile art. 8, 16, 17 şi, după caz, ale art. 48 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe.
   Art. 63. - Denumirea sucursalei înfiinţate în România de către o instituţie de credit dintr-un stat terţ va cuprinde denumirea instituţiei de credit, urmată de cuvântul "sucursală" şi localitatea/ţara unde sucursala îşi are sediul.
   Art. 64. - Obiectul de activitate al sucursalelor instituţiilor emitente de monedă electronică din state terţe va fi limitat la desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 323 din O.U.G. nr. 99/2006.
   Art. 65. - Interdicţiile prevăzute la art. 9 şi 10 se aplică în mod corespunzător.
   Art. 66. - În cazul persoanelor propuse în calitate de auditor financiar se aplică, după caz, prevederile art. 18, 41 sau ale art. 47.
   Art. 67. -(1) În vederea obţinerii aprobării de înfiinţare a sucursalei, instituţia de credit dintr-un stat terţ solicitantă trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, însoţită de următoarea documentaţie:
   a) copia legalizată a actului constitutiv;
   b) extras din registrul comerţului din ţara de origine, care să ateste cel puţin înmatricularea instituţiei de credit străine şi identitatea reprezentanţilor acesteia;
   c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de reprezentanţii legali ai instituţiei de credit dintr-un stat terţ;
   d) ultimele 3 situaţii financiare auditate şi cele mai recente situaţii financiare interimare ale instituţiei de credit din statul terţ şi, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte instituţia de credit, întocmite conform Standardelor internaţionale de raportare financiară sau unor reglementări conforme cu directivele contabile europene. Cu acordul Băncii Naţionale a României pot fi acceptate şi situaţii financiare anuale individuale şi/sau consolidate care sunt întocmite în conformitate cu alte standarde contabile recunoscute la nivel internaţional. Prevederile art. 21 alin. (3) se aplică în mod corespunzător;
   e) declaraţia autorităţii competente cu supravegherea instituţiei de credit din statul terţ că nu se opune sau că aprobă, după caz, înfiinţarea sucursalei în România;
   f) hotărârea organului statutar al instituţiei de credit străine referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care să rezulte cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (2);
   g) planul de activitate însuşit de conducătorii propuşi ai sucursalei instituţiei de credit din statul terţ şi de reprezentanţii legali/statutari ai instituţiei de credit din statul terţ, întocmit prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 23, 29 şi, după caz, ale art. 46;
   h) lista persoanelor care au legături strânse cu instituţia de credit străină. Pentru persoanele respective se va remite documentaţia prevăzută la art. 24;
   i) în cazul sucursalelor instituţiilor de credit specializate, documentaţia specifică prevăzută în prezentul regulament;
   j) orice alte informaţii pe care instituţia de credit le consideră de natură să susţină viabilitatea proiectului prezentat.
   (2) Din hotărârea organului statutar al instituţiei de credit din statul terţ privind înfiinţarea unei sucursale pe teritoriul României vor rezulta cel puţin următoarele informaţii:
   a) adresa sediului sucursalei;
   b) operaţiunile pe care sucursala urmează să le desfăşoare pe teritoriul României, fără a exceda obiectului de activitate al instituţiei de credit respective;
   c) suma ce va fi pusă la dispoziţie sucursalei drept capital de dotare, în conformitate cu art. 70 din O.U.G. nr. 99/2006;
   d) identitatea persoanelor (cel puţin două) împuternicite să conducă activitatea sucursalei şi să angajeze legal în România instituţia de credit din statul terţ şi competenţele acestora. Pentru aceste persoane se va prezenta documentaţia prevăzută la art. 22.
   Art. 68. -(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006 vor fi prezentate Băncii Naţionale a României documentele care atestă îndeplinirea tuturor formalităţilor pentru înfiinţarea sucursalei.
   (2) Documentaţia ce trebuie prezentată va cuprinde:
   a) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul de dotare al sucursalei, care să confirme depunerea acestuia de către instituţia de credit din statul terţ într-un cont rămas blocat până la înmatricularea sucursalei în registrul comerţului;
   b) copia certificată a certificatului eliberat de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte înregistrarea sucursalei;
   c) comunicare privind identitatea auditorului financiar, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 25 alin. (4), cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (5) al aceluiaşi articol;
   d) raportul prevăzut la art. 25 alin. (2) lit. g), cu luarea în considerare a prevederilor art. 25 alin. (3)-(5).

   CAPITOLUL VIII
 Respingerea cererii de autorizare

   Art. 69. -(1) În scopul bunei funcţionări a sistemului bancar şi al asigurării viabilităţii şi stabilităţii acestuia, prin crearea premiselor necesare desfăşurării activităţii fiecărei instituţii de credit, persoană juridică română, şi sucursale a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ, în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente, Banca Naţională a României va putea respinge o cerere de autorizare potrivit art. 38 din O.U.G. nr. 99/2006, în oricare etapă a procesului de autorizare.
   (2) În afara situaţiei prevăzute la alin. (1), cererea de autorizare a unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română, va putea fi respinsă de Banca Naţională a României potrivit art. 295 din O.U.G. nr. 99/2006, în oricare etapă a procesului de autorizare.
   Art. 70. -(1) Neacordarea autorizaţiei de funcţionare atrage în mod automat revocarea aprobării constituirii.
   (2) De asemenea, aprobarea constituirii va fi revocată în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006, pentru depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare.

   CAPITOLUL IX
 Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 71. - Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României va confirma în termen de 5 zile primirea cererii de autorizare şi a tuturor documentelor prevăzute la art. 20-22, la art. 27, 28, 43-46, 53, 58 şi 59, respectiv art. 67, după caz.
   Art. 72. -(1) În cazul persoanelor din state terţe care urmează să fie acţionari semnificativi la o instituţie de credit, persoană juridică română, ce se intenţionează a fi înfiinţată, evaluarea de către Banca Naţională a României a îndeplinirii cerinţei privind adecvarea cadrului de supraveghere este iniţiată din momentul primirii de către Banca Naţională a României a unei scrisori de intenţie privind înfiinţarea unei instituţii de credit, persoană juridică română, şi a unui acord de principiu al autorităţii de supraveghere din statul terţ referitor la furnizarea de informaţii pentru evaluarea îndeplinirii cerinţei privind adecvarea cadrului de supraveghere din statul respectiv.
   (2) Scrisoarea de intenţie va fi însoţită de informaţii privind structura grupului potenţialului acţionar semnificativ, cu precizarea datelor de identificare ale membrilor grupului şi a cotei-părţi din capital sau din drepturile de vot ale potenţialului acţionar semnificativ deţinute de aceştia, precum şi de informaţii privind grupul de persoane care acţionează în mod concertat în sensul prevederilor art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006.
   (3) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul unei instituţii de credit dintr-un stat terţ, care intenţionează să înfiinţeze o sucursală în România.
   (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea de autorizare se depune la Banca Naţională a României după comunicarea de către aceasta a faptului că cerinţa privind adecvarea cadrului de supraveghere din ţara de origine se poate considera îndeplinită.
   Art. 73. -(1) În contextul evaluării calităţii acţionarilor unei instituţii de credit, persoană juridică română, a adecvării cadrului de supraveghere din ţara de origine şi a reputaţiei şi experienţei persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a unei instituţii de credit, persoană juridică română, Banca Naţională a României se consultă cu autoritatea competentă dintr-un stat membru sau dintr-un stat terţ dacă:
   a) instituţia de credit, persoană juridică română, ce se intenţionează a fi înfiinţată este o filială a unei instituţii de credit autorizate în statul membru sau în statul terţ respectiv;
   b) instituţia de credit, persoană juridică română, ce se intenţionează a fi înfiinţată este o filială a societăţii-mamă a unei instituţii de credit autorizate în statul membru sau în statul terţ respectiv;
   c) instituţia de credit, persoană juridică română, ce se intenţionează a fi înfiinţată este controlată de aceleaşi persoane care controlează o instituţie de credit autorizată în statul membru sau în statul terţ respectiv.
   (2) În contextul prevăzut la alin. (1) Banca Naţională a României se consultă, de asemenea, cu autoritatea responsabilă cu supravegherea societăţilor de asigurare sau a firmelor de investiţii dintr-un stat membru ori dintr-un stat terţ dacă:
   a) instituţia de credit, persoană juridică română, ce se intenţionează a fi înfiinţată este o filială a unei societăţi de asigurare sau a unei firme de investiţii autorizate în statul membru ori în statul terţ respectiv;
   b) instituţia de credit, persoană juridică română, ce se intenţionează a fi înfiinţată este o filială a societăţii-mamă a unei societăţi de asigurare sau a unei firme de investiţii autorizate în statul membru ori în statul terţ respectiv;
   c) instituţia de credit, persoană juridică română, ce se intenţionează a fi înfiinţată este controlată de aceleaşi persoane care controlează o societate de asigurare sau o firmă de investiţii autorizată în statul membru ori în statul terţ respectiv.
   (3) În vederea verificării informaţiilor puse la dispoziţia sa în cadrul procesului de autorizare sau a obţinerii de informaţii suplimentare, Banca Naţională a României poate colabora şi cu alte autorităţi din ţară şi din străinătate.
   Art. 74. - Banca Naţională a României va lua în considerare informaţiile puse la dispoziţie în cadrul procesului de autorizare numai în măsura în care acestea prezintă relevanţă, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz.
   Art. 75. - Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naţionale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat şi datat de către persoana în cauză.
   Art. 76. - Datele personale ale persoanelor care, potrivit cerinţelor prezentului regulament, remit la Banca Naţională a României curriculum vitae vor fi prelucrate de Banca Naţională a României, în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin acesteia potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în calitate de operator de date cu caracter personal.
   Art. 77. -(1) Documentaţia va fi prezentată Băncii Naţionale a României în limba română. Actele cu caracter oficial şi cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naţionale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea legalizată a acestora. Pentru documentele redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, Banca Naţională a României poate excepta, de la caz la caz, aplicarea cerinţei privind traducerea legalizată.
   (2) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. În cazul în care se invocă o situaţie de înlăturare a acestor cerinţe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităţilor române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invocă o asemenea situaţie.
   Art. 78. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.
   Art. 79. -(1) Cererile de autorizare şi documentaţia aferentă depuse la Banca Naţională a României şi nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care nu sunt conforme cu prevederile acestuia, vor putea fi retrase şi prezentate din nou de titularii cererilor după înlăturarea deficienţelor.
   (2) Dacă cererile şi documentaţia nu sunt retrase, deficienţele existente, atât în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de fond, cât şi în cazul în care documentele sunt incomplete sau incorect întocmite, trebuie să fie înlăturate până la expirarea termenelor prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 4 alin. (4). În caz contrar, devin incidente prevederile referitoare la respingerea cererii de autorizare din O.U.G. nr. 99/2006.
   Art. 80. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, băncilor de credit ipotecar, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 15 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele Băncii Naţionale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizaţiilor cooperatiste de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 bis din 13 septembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 13 noiembrie 2007.
   Nr. 11.

   ANEXA  Nr. 1

   CERERE DE AUTORIZARE

   Domnule Guvernator,
   Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................................................., (numele şi prenumele) în calitate de împuternicit/împuterniciţi conform ....................................................., (numărul şi data procurii autentice/delegaţiei avocaţiale) solicit/solicităm autorizarea instituţiei de creditnr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din ţări terţe:..................................................................... ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
   Adresa noastră de contact este: ............................................. ................................................................................
   
Telefon .......................         Fax ...........................
Data .......................... Semnătura .....................

   Domnului Guvernator al Băncii Naţionale a României
   ___________
   *)Sintagma instituţie de credit va fi înlocuită în mod corespunzător cu categoria instituţiei de credit pentru care se solicită autorizarea.
   **)Se va completa după cum urmează:
   -art. 20 în cazul băncilor, băncilor de credit ipotecar, instituţiilor emitente de monedă electronică;
   -art. 20 şi 28 în cazul băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ.

   ANEXA  Nr. 2
(Confidenţial)

   CHESTIONARnr. 99/2006):
   
a) ce urmează a fi deţinute de către participant:   b) deţinute în prezent:
............ lei ............ lei
............ valută ............ valută
............ % ............ %
............ (nr. drepturi vot) ............ (nr. drepturi vot)
............ (% drepturi de vot) ............ (% drepturi de vot)

   8. Acţiunile participantului menţionat la pct. 2.1 sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată? Furnizaţi orice informaţii relevante (locul listării, piaţa, autoritatea de reglementare şi/sau de supraveghere etc.). ................................................................................ ................................................................................
   9. Instrumentele financiare emise de participantul menţionat la pct. 2.1 sau de către oricare dintre entităţile grupului din care participantul face parte beneficiază de ratinguri furnizate de o instituţie specializată? Daca da, furnizaţi documente şi informaţii relevante. ................................................................................ ................................................................................
   10. Care este activitatea desfăşurată de participantul la capitalul social al instituţiei de credit? Furnizaţi toate informaţiile relevante. ................................................................................ ................................................................................
   11. Prezentaţi cadrul de administrare al participantului la capitalul social al instituţiei de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare şi de raportare a riscurilor, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc, mecanismele de control intern şi procedurile de audit intern ale acestuia, inclusiv la nivelul grupului din care participantul face parte. ................................................................................ ................................................................................
   12. În situaţia în care participantul este un acţionar semnificativ din categoria instituţiilor de credit, instituţiilor financiare, firmelor de investiţii sau a societăţilor de asigurare, se vor indica autoritatea/autorităţile însărcinată/însărcinate cu supravegherea participantului pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată, precum şi atribuţiile şi competenţele legale ce îi/le revin. În cazul în care participaţia este supusă aprobării/autorizării unei autorităţi de supraveghere din ţara de origine, va fi anexată o copie a aprobării/autorizaţiei respective.
   Furnizarea acestor informaţii nu este necesară în situaţia în care autoritatea de supraveghere este Banca Naţională a României.
   Informaţiile vor fi furnizate şi de instituţia de credit dintr-un stat terţ care solicită autorizarea unei sucursale în România. ................................................................................ ................................................................................
   13. Furnizaţi informaţii relevante privind cadrul de reglementare şi supraveghere în vigoare în ţara de origine.
   Pentru participanţii menţionaţi la pct. 12 se vor indica standardele internaţionale aplicabile în supravegherea respectivelor entităţi pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată. Furnizarea acestor informaţii nu este necesară în situaţia în care supravegherea la nivel individual sau consolidat este realizată de Banca Naţională a României. În cazul participanţilor menţionaţi la pct. 12 care provin din state terţe, se vor preciza toate informaţiile relevante privind condiţiile în care pot fi deschise sucursale, constituite filiale sau achiziţionate participaţii în instituţii cu statut similar, precum şi condiţiile reglementate de desfăşurare şi supraveghere a activităţilor bancare şi financiare în ţara de origine.
   De asemenea, participantul va preciza dacă are cunoştinţă despre existenţa unor dispoziţii legale sau măsuri de natură administrativă în statul de origine (de exemplu, permisiunea păstrării anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor, persoanelor cu responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a participantului, lipsa obligativităţii organizării şi ţinerii contabilităţii ori întocmirii sau publicării situaţiilor financiare), care sunt de natură să împiedice exercitarea supravegherii eficiente a instituţiei de credit menţionate la pct. 1.
   Instituţia de credit dintr-un stat terţ care solicită autorizarea unei sucursale în România va preciza dacă are cunoştinţă despre existenţa unor dispoziţii legale sau măsuri de natură administrativă în statul de origine ori a unor dificultăţi în aplicarea dispoziţiilor sau măsurilor respective, din perspectiva eventualelor impedimente în exercitarea de către Banca Naţională a României a supravegherii sucursalei menţionate la pct. 1. ................................................................................ ................................................................................
   14. Pentru participanţii menţionaţi la pct. 12 se va descrie sistemul de garantare a depozitelor existent în ţara de origine. ................................................................................ ................................................................................
   15. Pentru participanţii menţionaţi la pct. 12 se vor indica, după caz, valoarea fondurilor proprii şi a cerinţelor de capital, potrivit ultimelor raportări transmise autorităţii însărcinate cu supravegherea entităţilor respective pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată, întocmite în conformitate cu reglementările aplicabile. Se va preciza data pentru care au fost efectuate calculele respective. Furnizarea acestor informaţii nu este necesară în situaţia în care supravegherea pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată este realizată de Banca Naţională a României. ................................................................................ ................................................................................
   16. Participantul menţionat la pct. 2.2 va indica entităţile în care deţine participaţii calificate. Pentru fiecare din entităţile respective se vor preciza următoarele:
   a) denumirea şi naţionalitatea: ............................................;
   b) domeniul de activitate:..................................................;
   c) capitalul social subscris şi vărsat: ....................................;
   d) cota-parte din capitalul entităţii şi din drepturile de vot ale acesteia, deţinută direct sau indirect, precum şi descrierea oricărei alte modalităţi de exercitare a controlului sau a influenţei semnificative: .......................
   De asemenea, se va prezenta istoricul afacerilor derulate, asocierile de natură comercială cu acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit indicate la pct. 1, poziţia în comunitatea de afaceri şi orice alte informaţii considerate relevante referitoare la situaţia financiară actuală care nu se regăsesc în declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007.
   17. Participantul menţionat la pct. 2.1 este inclus în situaţiile financiare consolidate ale unei societăţi-mamă? În caz afirmativ, se vor transmite o diagramă/listă a entităţilor incluse în situaţiile financiare consolidate, însoţită de o diagramă a structurii de conducere a grupului, cu menţionarea modului de repartizare a responsabilităţilor în cadrul acestuia. Pentru fiecare dintre entităţile menţionate se vor furniza următoarele informaţii:
   a) denumirea şi naţionalitatea: ............................................;
   b) domeniul de activitate: .................................................;
   c) capitalul social subscris şi vărsat: ....................................;
   d) cota-parte din capitalul entităţii şi din drepturile de vot ale acesteia, deţinută direct sau indirect de către societatea-mamă şi alte entităţi din cadrul grupului, precum şi descrierea oricărei alte modalităţi de exercitare a controlului sau a influenţei semnificative: ...................................;
   e) tratamentul respectivei entităţi, potrivit prevederilor contabile în vigoare aplicabile la întocmirea situaţiilor financiare consolidate, şi metoda utilizată la includerea în situaţiile financiare consolidate: .................. .............................................................................. .
   Informaţiile solicitate se vor transmite în mod corespunzător şi în cazul în care participantul este societatea-mamă a grupului.
   18. Precizaţi valoarea participaţiilor calificate deţinute de participant sau de persoanele din grupul menţionat la pct. 17 în capitalul social al altor entităţi care desfăşoară activităţi financiare sau bancare reglementate neincluse în situaţiile financiare consolidate menţionate la pct. 17 şi cota-parte din capitalul social şi din drepturile de vot ce revin acestuia/acestora, cu indicarea denumirii, sediului social şi a obiectului principal de activitate ale respectivelor entităţi. ................................................................................ ................................................................................
   19. Participantul menţionat la pct. 2.1 face parte dintr-un perimetru de consolidare prudenţială? În caz afirmativ, se va indica autoritatea de supraveghere competentă şi se va transmite diagrama ariei de cuprindere a consolidării prudenţiale, cu precizarea entităţilor indicate la pct. 17 care nu au fost incluse în consolidarea prudenţială. După caz, pentru fiecare dintre entităţile incluse în această arie se va indica autoritatea de supraveghere competentă. ................................................................................ ................................................................................
   20. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care acţionează concertat, în sensul prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 99/2006, pentru dobândirea unei participaţii calificate la capitalul instituţiei de credit şi/sau pentru înfăptuirea unei politici comune faţă de aceasta? În caz afirmativ, se vor preciza componenţa grupului, natura relaţiilor existente între membrii acestuia şi modul în care acestea sunt statuate în vederea acţionării în mod concertat. ................................................................................ ................................................................................
   21. Între instituţia de credit menţionată la pct. 1 şi participant există legături de afaceri? În caz afirmativ, daţi detalii. Descrieţi cum vor evolua aceste legături după obţinerea participaţiei la capitalul social.
   .............................................................................
   22. Precizaţi care sunt principalele instituţii de credit cu care participantul întreţine relaţii de afaceri (se vor indica denumirea instituţiilor de credit, sediul acestora şi vechimea relaţiilor). ................................................................................ ................................................................................
   23. Precizaţi care este provenienţa fondurilor utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit menţionate la pct. 1. ................................................................................ ................................................................................
   24. Precizaţi care sunt obiectivele urmărite prin participarea la capitalul social al instituţiei de credit. Care sunt orientările pe care le are în vedere participantul în legătură cu natura, volumul şi profitabilitatea activităţii instituţiei de credit în următorii ani? Care sunt efectele/consecinţele aşteptate ale acestei achiziţii? Furnizaţi informaţii privind impactul operaţiunii (achiziţionării participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit) asupra indicatorilor financiari şi, după caz, prudenţiali ai participantului (precum nivelul fondurilor proprii, indicatorul de lichiditate etc.). ................................................................................ ................................................................................
   25. Participantul, entităţile care au fost sau sunt controlate ori administrate de către participantul menţionat la pct. 2.2 sau persoanele din grupurile menţionate la pct. 17 şi 19 a/au făcut în ultimii 10 ani sau face/fac în prezent obiectul unor anchete ori proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare. ................................................................................ ................................................................................
   26. Asociaţii/Acţionarii, persoanele care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a participantului persoană juridică, menţionat la pct. 2.1, au fost condamnaţi pentru infracţiunile prevăzute la art. 9 şi 10 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007? În caz afirmativ, daţi detalii. ................................................................................ ................................................................................
   27. În ultimii 10 ani aţi fost sancţionat sau vi s-a refuzat o autorizaţie de către o autoritate de reglementare sau supraveghere ori de către altă autoritate publică, din România sau din străinătate? Dacă da, daţi detalii. Informaţiile vor fi furnizate atât pentru participant, cât şi pentru entităţile care au fost sau sunt controlate ori administrate de către acesta. ................................................................................ ................................................................................
   28. Vă aflaţi sau v-aţi aflat în ultimii 10 ani în conflict cu vreo autoritate de reglementare sau supraveghere ori cu o altă autoritate publică din România sau din străinătate? În caz afirmativ, faceţi orice precizări utile. Informaţiile vor fi furnizate atât pentru participant, cât şi pentru entităţile care au fost sau sunt controlate ori administrate de către acesta. ................................................................................ ................................................................................
   29. Comunicaţi orice alte informaţii utile care pot permite o apreciere cât mai completă şi corectă a situaţiei patrimoniale, a activităţii şi reputaţiei participantului la capitalul social al instituţiei de credit. ................................................................................ ................................................................................
   Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că, în ceea ce priveşte fondurile utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit, sunt respectate prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) şi ale art. 13 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 şi că toate informaţiile cuprinse în acest chestionar sunt complete şi conforme cu realitatea.
   De asemenea, mă angajez să susţin financiar instituţia de credit menţionată la pct. 1, dacă va fi nevoie, şi să furnizez Băncii Naţionale a României, la cerere, orice informaţii relevante pentru a permite sau a facilita supravegherea de către aceasta, inclusiv pe bază consolidată, a instituţiei de credit menţionate la pct. 1.
   
Data ...................               Numele şi prenumele
..........................
Funcţia (dacă este cazul)
..........................

Semnătura şi ştampila (dacă este cazul) ........................................
(pentru persoanele juridice vor semna
reprezentanţii lor legali/statutari)

   NOTĂ:
   Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
   ___________
   *)Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre acţionarii direcţi şi acţionarii semnificativi indirecţi ai instituţiei de credit şi de către instituţia de credit dintr-un stat terţ care solicită autorizarea unei sucursale în România. În cazul în care se solicită autorizarea unei sucursale a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ, toate întrebările referitoare la participantul la capitalul social al instituţiei de credit vor fi considerate a se referi la instituţia de credit din statul terţ. În cazul instituţiilor de credit, persoane juridice române, nu este necesară furnizarea informaţiilor solicitate la pct. 3, 4 şi 14. În cazul acţionarilor indirecţi, nu este necesară furnizarea informaţiilor solicitate la pct. 23. Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii participantului la capitalul social al instituţiei de credit şi respectării cerinţelor legale aplicabile. Acţionarii semnificativi/instituţiile de credit în cazul cărora evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origine a fost realizată în condiţiile art. 72 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, nu este necesară furnizarea informaţiilor privind autorităţile de supraveghere, cadrul de reglementare şi supraveghere şi sistemul de garantare a depozitelor din ţara de origine, solicitate la pct. 12-14. În cadrul chestionarului, sintagma instituţie de credit va fi înlocuită în mod corespunzător cu categoria instituţiei de credit pentru care se comunică informaţiile. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

   ANEXA  Nr. 3
(Confidenţial)

   DECLARAŢIEnr. 11/2007.
   ****)Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) şi veniturile salariale/nete anuale obţinute din fiecare dintre activităţile desfăşurate.
   *****)Se vor preciza obligaţiile, inclusiv de natură fiscală, respectiv suma, scadenţa, datele de identificare ale creditorului.

   ANEXA  Nr. 4
(Confidenţial)

   CHESTIONARnr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, ori în altă situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare.
   De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată. Totodată, în nume personal/în numele societăţii pe care o reprezint, mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.
   
  Data ....................             Numele şi prenumele
...........................
Semnătura şi ştampila
...........................

   NOTĂ:
   Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
   ___________
   *)Acest chestionar va fi completat şi semnat de către auditorul financiar, persoană fizică, sau de reprezentantul legal/statutar al societăţii de audit financiar. Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

   ANEXA  Nr. 6
(Confidenţial)

   CHESTIONARnr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. ................................................................................ ................................................................................
   6. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care acţionează concertat, în sensul prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 99/2006, pentru înfăptuirea unei politici comune faţă de cooperativa de credit? În caz afirmativ, se vor preciza componenţa grupului şi natura relaţiilor existente între membrii acestuia. ................................................................................
   7. Între cooperativa de credit menţionată la pct. 1 şi participant există legături de afaceri? În caz afirmativ, daţi detalii. Descrieţi cum vor evolua aceste legături. ................................................................................

   NOTĂ:
   Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
   ___________
   *)Se completează de membrii cooperatori cu participaţii reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al cooperativei de credit.

   ANEXA  Nr. 7

   CERERE DE AUTORIZARE

   Domnule Guvernator,
   Subsemnatul/Subsemnaţii, ............................., (numele şi prenumele) în calitate de împuternicit/împuterniciţi conform ............................., (numărul şi data procurii autentice/delegaţiei avocaţiale) solicit/solicităm autorizarea ......................................... (denumirea casei centrale) şi a cooperativelor de credit menţionate în anexa nr. 7 a).
   Menţionez/Menţionăm următoarele:
   -persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului casei centrale .............................. (denumirea casei centrale) sunt: ..............................................;
   -denumirea şi adresa sediului social ale instituţiei de credit la care se va deschide contul în care va fi vărsat capitalul social al casei centrale sunt: ...............................................................................;
   -adresa sediului social şi, după caz, a sediului real al/ale casei centrale este/sunt: ................................................................... .
   În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie, în conformitate cu prevederile art. 58 şi 59 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe: ................................................................... ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
   Adresa noastră de contact este: ........................................... .
   
Telefon ......................         Fax ............................
Data ......................... Semnătura ......................

   Domnului Guvernator al Băncii Naţionale a României

   ANEXA  Nr. 7 a)
   
     Cooperativele de credit afiliate la ..............................., pentru care se solicită autorizarea
(denumirea casei centrale)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Persoanele nominalizate
Denumirea şi adresa sediului social să exercite responsabilităţi
Nr. Denumirea cooperativei Adresa sediului al instituţiei de credit de administrare şi/sau de conducere
crt. de credit social la care se va deschide contul în calitate de administrator, director,
în care va fi vărsat capitalul social membru al consiliului de supraveghere
sau al directoratului
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   ANEXA  Nr. 8

   CERERE DE AUTORIZARE

   Domnule Guvernator,
   Subsemnatul/Subsemnaţii, ............................., (numele şi prenumele) în calitate de reprezentant/reprezentanţi statutar/statutari/legal/legali al/ai ................................................................................ ..............................................................................., (denumirea instituţiei de credit din statul terţ solicitante şi localitatea în care aceasta îşi are sediul) solicit/solicităm autorizarea sucursalei din ................................................................................ (localitatea din România unde urmează să îşi aibă sediul sucursala a cărei autorizare se solicită) a acestei instituţii de credit.
   Menţionez/Menţionăm următoarele:
   -persoanele care asigură conducerea sucursalei instituţiei de credit sunt: ...............................................................................;
   -denumirea şi adresa sediului social ale instituţiei de credit la care se va deschide contul în care va fi transferată suma reprezentând capitalul de dotare al sucursalei sunt: ...........................................................;
   -adresa sediului sucursalei instituţiei de credit este: .................. .
   În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe: ....................................................................... . ................................................................................
   Adresa noastră de contact este: ........................................... .
   
Telefon .....................        Fax ...............................
Data ........................ Semnătura şi ştampila .............

   Domnului Guvernator al Băncii Naţionale a României