Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 1 din 13.mar.2018
Monitorul Oficial, Partea I 258 23.mar.2018
Intrare în vigoare la 23.mar.2018
Ordinul nr. 1/2018 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate

 Având în vedere prevederile art. 77 alin. (1), art. 150, 289, 320 şi art. 333 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 33 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit, cu modificările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

   Art. I. - Anexele nr. 1c) şi 1d) la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 21 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 13 martie 2018.
    Nr. 1.

   ANEXA Nr. 1
[Anexa nr. 1c) la Ordinul nr. 22/20111

    lei echivalent/Euro/Iei

    REPARTIZAREA PE SCADENŢE
a angajamentelor primite, evidenţiate în afara bilanţului, şi a sumelor de primit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum şi a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare şi a garanţiilor financiare date în elemente bilanţiere

    Denumirea instituţiei de credit:
    Data raportării:
   
Angajamente în afara bilanţului primite Cod poz. VALORI CONTABILE Coeficient de ajustare* VALORI AJUSTATE
D ≤ 1 lună 1 lună < D ≤ 3 luni 3 luni < D ≤ 6 luni 6 luni < D ≤ 12 luni 12 luni < D D < = 1 lună 1 lună < D ≤ 3 luni 3 luni < D ≤ 6 luni 6 luni < D ≤ 12 luni 12 luni < D
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANGAJAMENTE DE CREDITARE CI
Angajamente primite de la instituţii de credit C2 100%
Angajamente primite de la clientelă C3 100%
GARANŢII FINANCIARE C4 -
Garanţii financiare primite de la instituţii de credit C5
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE C6 100%
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE& TREZORERIE SI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE C7 100%
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE DATE ÎN ELEMENTE& BILANŢIERE C8
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA GARANŢIILOR FINANCIARE DATE ÎN ELEMENTE BILANŢIERE C9
TOTAL CIO

   * Coeficienţii de ajustare aferenţi rd. C 5, C 9 şi C 8 vor fi completaţi conform prevederilor art. 19 şi art. 20.1, respectiv art. 29.3
   
Persoană de contact
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, telefon)
Persoană autorizată
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătură)

    Conţinutul poziţiilor din situaţia "Repartizarea pe scadenţe a angajamentelor primite, evidenţiate în afara bilanţului, şi a sumelor de primit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum şi a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare şi a garanţiilor financiare date în elemente bilanţiere"
   
ANGAJAMENTE DE CREDITARE C1 rd. C2 + rd. C3
Angajamente primite de la instituţii de credit C2 902
Angajamente primite de la clientelă C3 904
GARANŢII FINANCIARE C4 rd. C5
Garanţii financiare primite de la instituţii de credit C5 912
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE C6 9311 +9312
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE& TREZORERIE SI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE C7 95131 + 95133 + 95135 + 95141 + 95143 + 95145 + 95231 + 95233 + 95235 + 95241 + 95243 + 95245 + 95331 + 95333 + 95335 + 95341 + 95343 + 95345
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE DATE ÎN ELEMENTE& BILANŢIERE C8 Sume înregistrate potrivit art. 29 alin. 3 din Regulamentul privind lichiditatea instituţiilor de credit
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA GARANŢIILOR& FINANCIARE DATE ÎN ELEMENTE& BILANŢIERE C9 Sume înregistrate potrivit art. 29 alin. 3 din Regulamentul privind lichiditatea instituţiilor de credit
TOTAL C10 rd. C1 + rd. C4 + rd. C6 + rd. C7 + rd. C8 + rd. C9

   ANEXA Nr. 2
[Anexa nr. 1d) la Ordinul nr. 22/2011]

    lei echivalent/Euro/lei

    REPARTIZAREA PE SCADENŢE
a angajamentelor date, evidenţiate în afara bilanţului, şi a sumelor de plătit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum şi a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în elemente bilanţiere

    Denumirea instituţiei de credit:
    Data raportării:
   
Angajamente în afara bilanţului date Cod poz. VALOARE CONTABILA Coeficient de ajustare* VALOARE AJUSTATA
D < = 1 lună 1 lună < D ≤ 3 luni 3 luni < D ≤ 6 luni 6 luni < D ≤ 12 luni 12 luni < D D < = 1 lună 1 lună < D ≤ 3 luni 3 luni < D ≤ 6 luni 6 luni < D ≤ 12 luni 12 luni < D
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANGAJAMENTE DE CREDITARE D1
Angajamente acordate clienţilor financiari D2 100%
Angajamente acordate clienţilor retail D3 100%/5%
Angajamente acordate clienţilor, alţii decât clienţii financiari şi c Henţii retail D4 100%/10%
GARANŢII FINANCIARE D5 -
Garanţii financiare date instituţiilor de credit D6
Garanţii financiare date pentru clientelă D7
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE D8 100%
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE& TREZORERIE SI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE& VALUTE D9 100%
DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE PRIMITE ÎN ELEMENTE& BILANŢIERE D10 100%
TOTAL: DII -

   * Coeficienţii de ajustare aferenţi rd. D 6 şi D 7 vor fi completaţi conform prevederilor art. 28 şi art. 29.1
    Coeficienţii de ajutare aferenţi rd. D3 şi D4 vor fi completaţi, după caz, conform prevederilor 29.1 lit. a) sau conform prevederilor art. 29.2 lit. b), respectiv c)
   
Persoană de contact
(nume, prenume, telefon)
Persoană autorizată
(nume, prenume, semnătură)

    Conţinutul poziţiilor din situaţia "Repartizarea pe scadenţe a angajamentelor date, evidenţiate în afara bilanţului, şi a sumelor de plătit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum şi a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în elemente bilanţiere
   
ANGAJAMENTE DE CREDITARE D1 rd. D2 + rd. D3 + D4
Angajamente acordate clienţilor financiari D2 901 + ex. 903
Angajamente acordate clienţilor retail D3 ex. 903
Angajamente acordate clienţilor, alţii decât clienţii financiari şi clienţii retail D4 ex. 903
GARANŢII FINANCIARE D5 rd. D6 + rd. D7
Garanţii financiare date instituţiilor de credit D6 911
Garanţii financiare date pentru clientelă D7 913
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE D8 9313 +9314
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE SI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE D9 95132 + 95134 + 95136 + 95142 + 95144 + 95146 + 95232 + 95234 + 95236 + 95242 + 95244 + 95246 + 95332 + 95334 + 95336 + 95342 + 95344 + 95346
DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANŢIERE D10 Sume înregistrate potrivit art. 20 alin. 3 din Regulamentul privind lichiditatea instituţiilor de credit
TOTAL: D11 rd. Dl + rd. D5+ rd. D8 + rd. D9 + rd. D10