Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Anexă din 3.mar.2016
Monitorul Oficial, Partea I 184 bis 1 11.mar.2016
Intrare în vigoare la 11.mar.2016
Anexele A-E la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare din 03.03.2016

    Dosarul de aprobare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare

   A.1 Cererea de aprobare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare
   A.2 Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor privind emisiunea de obligaţiuni ipotecare
   A.3 Proiectul prospectului de emisiune sau, după caz, a documentului de ofertă
   A.4 Declaraţie a persoanelor împuternicite să reprezinte instituţia de credit din care să rezulte că toate informaţiile comunicate în vederea susţinerii acestei cereri reflectă corect situaţia de la momentul depunerii cererii, precum şi o autoevaluare a conducerii cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 304/2015 şi ale prezentului regulament
   A.5 Evaluarea agentului privind măsura în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi de reglementările secundare, referitoare la structurarea portofoliului şi la condiţiile de eligibilitate ale elementelor componente ale acestuia, precum şi măsura în care prevederile incluse în prospect ori, după caz, în documentul de ofertă asigură respectarea cerinţelor legii şi a reglementărilor secundare
   A.6 Obiectivele şi strategia emitentului privind emisiunea de obligaţiuni ipotecare şi integrarea acesteia în modelul său de business
   A.7 Evaluarea mediului de afaceri cu prezentarea tendinţelor generale ale pieţei
   A.8 Prezentarea componentelor structurii organizatorice implicate în activitatea de emitere de obligaţiuni ipotecare
   1. Evidenţierea în organigrama emitentului, a acelor componente ale structurii organizatorice care sunt implicate în activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare;
   2. Descrierea sarcinilor, responsabilităţilor şi a procesului decizional la nivelul fiecăreia dintre componentele structurii organizatorice anterior menţionate;
   3. Descrierea sarcinilor, responsabilităţilor şi a procesului decizional, inclusiv a liniilor de raportare la nivelul întregii structuri organizatorice a emitentului, din care să rezulte modalitatea efectivă de implicare a organului de conducere, a comitetelor şi a conducerii superioare în monitorizarea, la intervale regulate, a emisiunii de obligaţiuni si a impactului acestei activităţi asupra activităţii de ansamblu a emitentului
   A.9 Descrierea elementelor cadrului aferent controlului intern
   A.9.1 Descrierea elementelor cadrului de administrare a riscului cu relevanţă pentru activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare
    Administrarea riscurilor
    Emitentul trebuie să demonstreze că dispune de sisteme de control, proceduri şi politici adecvate în legătură cu administrarea ricurilor aferente emisiunilor de obligaţiuni ipotecare. In acest sens emitentul trebuie să prezinte urmatoarele:
   1. Descrierea politicii de creditare care să asigure atât funcţionarea mecanismului de portofoliu dinamic, cât şi o calitate adecvată a elementelor componente ale portofoliului de creanţe;
   2. Politica privind includerea creanţelor imobiliare în portofoliul afectat garantării emisiunilor de obligaţiuni ipotecare, care se va referi cel puţin la:
   1.1. Creanţele imobiliare incluse în portofoliu:
   a) perioada scursă de la momentul generării creanţei până la includerea în portofoliul de creanţe,
   b) valoarea maximă a unui credit ce poate fi inclus în portofoliu;
   c) principalii termeni contractuali: rata dobânzii, moneda de denominare, clauzele de rambursare;
   d) limite privind raportul dintre valoarea nominală a creditului şi valoarea de referinţă a imobilului;
   e) politica faţă de creanţele restructurate;
   f) politica privind creanţele imobiliare provenite din programe guvernamentale;
   g) politica privind includerea în portofoliul de creanţe a creanţelor imobiliare privind investiţii imobiliare de natură comercială sau industrială, garantate cu ipoteci asupra unor imobile care nu produc un venit constant
   h) politica privind includerea în portofoliul de creanţe a creditelor acordate în scopul efectuării de investiţii imobiliare pe teritoriul unui stat terţ, cu respectarea prevederilor art. 208 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
   1.2. Debitorii creanţelor imobiliare:
   a) verificarea veniturilor declarate de debitori;
   b) ocupaţia debitorilor;
   c) limite privind gradul total de îndatorare a debitorilor;
   d) politica privind creanţele imobiliare garantate cu proprietăţi achiziţionate în scop investiţional (e.x. buy-to-let, second home, loans to real estate developers);
   1.3. Proprietăţile care garantează creanţele imobiliare incluse în portofoliu:
   a) localizarea proprietăţilor;
   b) destinaţia investiţiei imobiliare: rezidenţială sau comercială;
   c) scopul pentru care a fost realizată investiţia imobiliară (de ex. pentru investiţiile imobiliare rezidenţiale - reşedinţă permanentă sau temporară, proprietate achiziţionată în vederea închirierii; pentru investiţii imobiliare comerciale - spaţiu pentru birouri, spaţiu comercial sau industrial);
   d) politica în ceea ce priveşte monitorizarea evaluărilor proprietăţilor imobiliare, cu prezentarea cel puţin a instrumentelor utilizate, a frecvenţei reevaluărilor şi a calităţii persoanelor implicate;
   3. Politica privind includerea altor active financiare în portofoliul de creanţe, inclusiv politica privind menţinerea în portofoliul de creanţe a activelor prevăzute la art. 13 alin. (5) din Legea nr. 304/2015;
   4. Politica privind utilizarea sau nu a instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscurilor aferente emisiunii de obligaţiuni ipotecare;
   5. Procedura de verificare a conformităţii elementelor portofoliului de creanţe cu criteriile de eligibilitate din lege şi din prospect precum şi cu politica instituţiei în ceea ce priveşte includerea creanţelor imobiliare în portofoliul afectat garantării. Se vor prezenta cel putin:
   a. procedurile care asigură verificarea îndeplinirii cerinţelor privind securitatea juridică a garanţiilor imobiliare şi a celor sub forma creanţelor conform art. 208 - 209 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
   b. procesul decizional şi operational în legătură cu transferarea activelor în şi din portofoliul de creanţe;
   c. procedurile interne pentru scoaterea activelor din portofoliul suport;
   d. procedurile de rectificare a oricăror deficienţe identificate în vederea asigurării conformităţii elementelor portofoliului de creanţe cu criteriile de eligibilitate din lege si din prospect;
   6. Procedura pentru asigurarea ţinerii la zi a registrului de evidenţă internă; procedurile care asigură evidenţierea distinctă în contabilitate a elementelor ce compun portofoliul de creanţe, inclusiv a creanţelor ataşate şi a drepturilor accesorii aferente elementelor înscrise în registrul de evidenţă internă;
   7. Proceduri interne utilizate pentru asigurarea pe baze continue a:
   a. Cerinţei de supra-garantare a obligaţiilor de plată aferente emisiunii de obligaţiuni ipotecare potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 304/2015;
   b. Acoperirii valorii actualizate a obligaţiilor de plată inclusiv în situaţii de criză, potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) şi art. 13 alin. (3) din Legea nr. 304/2015;
   c. Lichidităţilor necesare plăţii la termen a datoriilor aferente obligaţiunilor ipotecare (art. 13 alin. (4) din Legea nr. 304/2015);
   d. Îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 304/2015;
   8. Proceduri interne asociate utilizarii instrumentelor financiare derivate:
   a) Criteriile utilizate de emitent pentru considerarea instrumentelor financiare derivate ca instrumente de acoperire a riscurilor de rata a dobanzii si a riscului de schimb valutar;
   b) Metodologia utilizata pentru determinarea valorii de piaţă a instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de creanţe;
   c) Politica contabilă utilizată pentru reflectarea instrumentelor financiare derivate incluse in portofoliul de creanţe în situaţiile financiare ale emitentului;
   d) Procedurile privind implementarea tehnicilor de diminuare a riscului de contrapartida provenit din contractele financiare derivate, conform cerintelor Regulamentului UE nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii;
   e) Procedurile prin care se asigură faptul că garanţiile reale primite sunt segregate faţă de masa patrimonială a emitentului având acelaşi regim juridic ca elementele incluse în portofoliul de creanţe;
   f) Situatii care impun inlocuirea contrapartidelor in contractele cu instrumentele financiare derivate si procedurile relevante pentru aceste situaţii;
   9. Procedurile interne privind evaluarea şi managementul riscului de piaţă şi a riscului de lichiditate aferente portofoliului de creanţe. Se va prezenta inclusiv setul de indicatori de avertizare timpurie prevăzuţi la art. 141 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 modificaţi ca urmare a emiterii de obligaţiuni ipotecare;
   10. Proceduri şi politici utilizate în procesul de estimare a intrărilor de numerar asociate creanţelor imobiliare. Procedurile trebuie să reflecte modul în care sunt luate în considerare în metodologia de determinare a fluxurilor de numerar informaţiile disponibile emitentului de natură să aducă atingere caracterului cert al valorii estimate a fluxurilor de numerar;
   11. Procedurile prin care se asigură modul de calcul al indicatorului de supra-garantare inclusiv metodologia ce stă la baza determinării curbelor de randament utilizate atunci când curbele de randament pentru ofertele swap pentru o anumită monedă nu sunt relevante/nu există/nu există lichiditate în piaţă precum şi la identificarea situaţiilor în care această metodologie poate fi utilizată;
   12. Descrierea metodologiilor interne prin care se determină impactul schimbărilor ratei dobânzii şi a cursului de schimb asupra valorilor actualizate în cadrul simulărilor de criză, inclusiv pentru instrumentele financiare derivate;
   13. Procedurile care asigură respectarea art. 13 alin. (5) din Legea nr. 304/2015 în ceea ce priveşte menţinerea activelor suplimentare în portofoliul de creanţe, doar cu caracter temporar, atât timp cât este necesar pentru acoperirea deficitului de lichiditate;
   14. Procedurile interne privind derularea simulărilor de criză pentru obligaţiunile ipotecare. Se vor descrie inclusiv structura organizatorică responsabilă cu derularea acestora, structura organizatorică care verifică rezultatele testelor, măsurile ce pot fi luate de instituţia de credit în cazul neîndeplinirii cerinţelor de acoperire. Procedura de identificare a principalilor factori de risc asociaţi activităţii de emitere de obligaţiuni ipotecare şi a ipotezelor de lucru utilizate în derularea simulărilor de criză;
   15. Procedura privind asigurarea colaborarii şi schimbul de informaţii cu agentul şi cu administratorul de portofoliu;
   16. Descrierea impactului eventualelor evenimente declanşatoare prevăzute în prospect şi procedurile de urmat în cazul producerii unor astfel de evenimente;
   17. Proceduri pentru asigurarea ordinii de preferinţă prevăzută la art. 46 din Legea nr. 304/2015;
   A.9.2 Funcţia de conformitate
    Identificarea şi indicarea dispoziţiilor pertinente ale politicii de conformitate în ceea ce priveşte activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare şi prezentarea modalităţilor efective în care funcţia de conformitate participă la administrarea riscului de conformitate aferent acestei activităţi
   A.9.3 Funcţia de audit intern
    Identificarea şi indicarea prevederilor relevante ale planului de audit şi ale programelor detaliate de audit cu privire la activitatea de emitere de obligaţiuni ipotecare, precum şi prezentarea modalităţilor efective în care funcţia de audit intern evaluează conformarea activităţilor şi unităţilor operaţionale implicate în emisiunea de obligaţiuni ipotecare cu politicile şi procedurile emitentului
   A.10 Descrierea sistemului informatic
   A.11 Proceduri asigurarea segregării portofoliului în caz de faliment al emitentului
   A.12 Raportul auditorului financiar privind aspectele prevăzute la A.8 si A.9.1-A.9.3
   A.13 Raportul auditorului financiar sau, după caz, a auditorului extern aferent sistemului informatic
   A.14 Descrierea emisiunii de obligaţiuni ipotecare1
   1 În cazul în care se intenţionează oferirea spre subscriere de obligaţiuni ipotecare în cadrul mai multor oferte, informaţiile prezentate în susţinerea cererii de aprobare sunt informaţii previzionate care trebuie fundamentate pornind de la evaluările mediului de afaceri şi a tendinţelor generale ale pieţei cu luarea în considerare a specificităţilor naţionale.

   A.14.1 Informaţii generale privind emisiunea
   1. Valoarea obligaţiunilor ce urmează a fi emise, moneda, scadenţa finală (maturitatea), nivelul de supra-garantare asumat de emitent faţă de investitorii în obligaţiuni ipotecare;
   2. Prezentarea în limbaj accesibil a principalelor prevederi ale documentului de emisiune, referitoare cel puţin la:
   a. Obligaţiile care revin emitentului;
   b. Obligaţiile care revin contrapartidelor în contractele ce stau la baza instrumentelor financiare derivate;
   c. Criteriile de eligibilitate asumate de emitent prin prospect, inclusiv eventuale criterii suplimentare mai stricte decât cele stabilite prin Legea nr. 304/2015;
   d. Clauzele contractuale aplicabile în caz de faliment al emitentului, inclusiv cu referire la regimul tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate,
   e. Clauze contractuale ce fac referire la evenimente declanşatoare de obligaţii în sarcina emitentului decurgînd din prospectul de emisiune şi din contractele ce stau la baza instrumentelor financiare derivate;
   f. Clauzele contractuale referitoare la încheierea/terminarea contractelor financiare derivate incluse in portofoliul de creanţe;
   g. Situaţiile în care poate fi extinsă scadenţa iniţială a obligaţiunilor ipotecare, perioada pentru care se poate extinde scadenţa iniţială şi condiţiile ataşate extinderii;
   3. Informaţii privind agentul şi principalele obligaţii care îi revin acestuia, potrivit contractului privind prestarea de servicii de agent
   4. Informaţii privind instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de creanţe:
   a) Ratingul contrapartidelor;
   b) Natura tranzacţiilor;
   c) Riscurile acoperite;
   d) Descrierea circumstanţelor în care s-ar impune înlocuirea contrapartidelor în contractele ce stau la baza instrumentelor financiare derivate şi descrierea impactului asupra programului de emisiune. Pentru situaţia în care nu s-ar putea identifica un înlocuitor, descrieţi efectul asupra emisiunii de obligaţiuni ipotecare în cauză dar şi asupra altor emisiuni de obligaţiuni ipotecare ale emitentului;
   e) Moneda de denominare a valorilor noţionale;
   f) Valorile notionale;
   g) Scadenta contractelor;
   h) Randamentele de primit (%);
   i) Randamentele datorate (%);
   A.14.2 Informaţii financiare privind emisiunea - Formularele B1, B2, B3, B4
    Valoarea nominală a obligaţiunilor
    Valoarea actualizată a obligaţiilor de plată aferente emisiunilor de obligaţiuni, din care:
   - Obligaţii către deţinătorii de obligaţiuni;
   - Contrapărţile în instrumentele de acoperire;
   - Alte obligaţii de plată (de exemplu: către agent sau administrator).
    Valoarea nominala a portofoliului de creanţe, din care:
   - Valoarea creanţelor ipotecare;
   - Valoarea altor active financiare;
   - Valoarea instrumentelor de acoperire
    Nivelul de acoperire a valorii nominale a obligaţiunilor
    Valoarea actualizată a portofoliului de creanţe
    Procentul de supra-garantare prevăzut în prospect sau după caz în documentul de ofertă
    Nivelul de supra-garantare propus a fi atins (nivelul de acoperire a valorii actualizate a obligaţiilor de plată)
    Media ponderată a scadenţelor creanţelor imobiliare şi media ponderată a scadenţelor obligaţiunilor ipotecare (art. 16 alin. (2) din Legea nr. 304/2015)
    Ponderea portofoliului de creanţe în valoarea totală a activelor instituţiei de credit emitente (art. 13 alin. (6) din Legea nr. 304/2015)
   A.14.3 Descrierea portofoliului de creanţe2 - Formularul B.5
   2 Informaţiile prezentate sunt informaţii referitoare la creanţele existente în bilanţul emitentului eligibile la data depunerii cererii de aprobare

    Se vor prezenta următoarele informaţii privind portofoliul de creanţe:
   a) Soldul creanţelor imobiliare incluse în portofoliul de creanţe;
   b) Numărul creanţelor incluse în portofoliul de creanţe, cu prezentarea distinctă pe categorii de active incluse în portofoliu;
   c) Valoarea medie a creanţelor incluse în portofoliul de creanţe;
   d) Distribuţia geografică a proprietăţilor imobiliare aduse în garanţie pentru creanţele din portofoliul de creanţe;
   e) Moneda de denominare a creanţelor imobiliare;
   f) Destinaţia investiţiei imobiliare: rezidenţială sau comercială;
   h) Ţara de origine a debitorilor creanţelor imobiliare;
   i) Tipul ratelor de dobândă aferente creanţelor imobiliare (rată fixă, rată variabilă, rată fixă la început şi variabilă ulterior);
   j) Rata medie a dobânzii aferentă creanţelor incluse în portofoliul de creanţe (cu detaliere pe tipuri de dobânzi - fixă, variabilă, fixă la început şi variabilă ulterior);
   k) Raportul intre valoarea creditului şi valoarea de referinţă a proprietăţii potrivit ultimei reevaluări (LTV);
   l) Valoarea medie a LTV - ului la data raportării aferent creanţelor incluse în portofoliul de creanţe;
   m) Perioada scursă de la data iniţierii creanţei până la momentul includerii în portofoliul de creanţe;
   n) Perioada medie scursă de la data iniţierii creanţei până la includerea sa în portofoliul de creanţe;
   o) Perioada rămasă de la data raportării până la scadenţa finală a creanţeiditului;
   p) Perioada medie rămasă de la data raportării până la scadenţa finală a creanţei;
   q) Modalitatea de iniţiere a creditelor creanţelor incluse în portofoliul de creanţe - credite acordate iniţiate de banca instituţia de credit sau credite achiziţionate, cu evidenţierea distinctă a celor iniţiate sau achiziţionate prin programul guvernamental "Prima Casă", precum şi cu evidenţierea distinctă a creditelor restructurate;
   r) Obiectul ipotecii imobiliare aduse în garanţie (proprietate imobiliară, terenuri fără construcţii, imobile aflate în construcţie);
   s) Scopul pentru care a fost realizată investiţia imobiliară (de ex.: pentru investiţiile imobiliare rezidenţiale - reşedinţă permanentă sau temporară, proprietate achiziţionată în vederea închirierii; pentru investiţii imobiliare comerciale - spaţiu pentru birouri, spaţiu comercial sau spaţiu industrial);
   v) Tipul clauzelor contractuale referitoare la rambursare anticipată;
   x) Ocupaţia debitorilor (angajat, liber profesionist, etc. ).
   A.15 Evaluarea emitentului asupra riscurilor aferente emisiunii de obligaţiuni ipotecare
    Evaluarea emitentului cu privire la riscurile aferente portofoliului de creanţe va include referinţe cel puţin la riscurile enumerate în prezenta anexă, cât şi prezentarea modului de administrare a acestora de către emitent:
   1) Riscul de credit (Potenţiali factori generatori de risc - debitorii creanţelor incluse în portofoliu se află în imposibilitate de plată a ratelor, includerea în portofoliu a unor creanţe imobiliare ce înregistrează niveluri ridicate ale LTV-ului sau ai căror debitori au un grad mare de îndatorare, scopul pentru care a fost efectuată investiţia imobiliară);
   2) Riscul de piaţă;
   3) Riscul de concentrare (Potenţiali factori generatori de risc - nivelul de granularitate al portofoliului de creanţe de creanţe, concentrarea debitorilor creanţelor cu precădere într-un anumit sector al activităţii);
   4) Riscul de contrapartidă (Potenţiali factori generatori de risc - ratingul contrapartidelor, prevederi contractuale specifice contrapartidelor);
   5) Riscul de lichiditate, inclusiv în caz de faliment al emitentului.
   6) Risc de nepartajare în caz de faliment al emitentului, a încasărilor reprezentând creanţe şi drepturi accesorii ale acesora înscrise în portofoliul de creanţe
   7) Risc de grevare excesivă cu sarcini a bilanţului emitentului
   8) Evaluarea riscului legal asociat creanţelor imobiliare incluse în porofoliul de creanţe fără ca dreptul real pentru garantarea rambursării creanţelor respective să fie constituit exclusiv în favoarea emitentului.
   9) Riscul operaţional asociat activităţii de emitere de obligaţiuni ipotecare. Evaluarea riscului operaţional trebuie să conţină informaţii detaliate cu privire cel puţin la următoarele aspecte: sistemele de gestionare a activelor incluse în portofoliu, a datoriilor şi instrumentelor financiare derivate aferente emisiunii de obligatiuni ipotecare; prezentarea sistemelor utilizate trebuie să evidenţieze modul în care acestea asigură o evidenţă completă, corectă şi distinctă în contabilitate a activelor şi a operaţiunilor care au loc în legătură cu acestea; modalitatea de realizare a transferului de numerar şi a poziţiilor pe instrumente financiare derivate în conturile bancare corespunzătoare aferente emisiunii de obligaţiuni ipotecare; asigurarea gestionării pe baze continue, inclusiv în caz de faliment al emitentului; limite utilizate în activitatea de gestionare a emisiunii; protocoale utililizate în caz de apariţie a anumitor evenimente neprevăzute; aranjamentelor de recuperare în caz de dezastru.
   A.16 Descrierea impactului emisiunii de obligaţiuni ipotecare asupra situaţiei financiare curente şi de perspectivă a emitentului
   A.16.1 Descrierea situaţiei financiare curente a emitentului
    Informaţiile privind situaţia financiară curentă a emitentului se transmit prin intermediul următoarelor documente:
   1. Bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia rezultatului global, întocmite pentru sfârşitul lunii anterioare aceleia în care se depune cererea de aprobare a emisiunii;
   2. Formularele CA, CA5, GS din Anexa I - "Raportarea privind fondurile proprii şi cerinţele de fonduri proprii" din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, întocmite pentru sfârşitul lunii anterioare aceleia în care se depune cererea de aprobare a emisiunii;
   3. Anexa XII - "Raportarea privind lichiditatea" din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, întocmite pentru sfârşitul lunii anterioare aceleia în care se depune cererea de aprobare a emisiunii.
   4. Formularele B1 - B6 aferente emisiunii de obligatiuni ipotecare.
   A.16.2 Descrierea situaţiei financiare de perspectivă a emitentului Informaţiile privind situaţia financiară de perspectivă a emitentului se transmit prin intermediul unor previziuni financiare, pe care emitentul le realizează în conformitate cu următoarele:
   A. Previziunile financiare trebuie realizate pe următorii 3 ani (cu variantă de reglementare - având în vedere minim 3 scenarii de lucru)
   B. Estimările pe cei 3 ani trebuie fundamentate în mod corespunzător, inclusiv prin referinţă la planul de afaceri al emitentului, şi trebuie însoţite de prezentarea ipotezelor economice avute în vedere la realizarea acestora. Fundamentarea trebuie sa evidentieze inclusiv impactul modificării nivelului de supra-garantare asupra planurilor de finanţare ale instituţiei de credit (impactul asupra costurilor de finanţare din alte surse decât cele din emisiunea de obligaţiuni ipotecare).
   C. Se vor prezenta şi descrie previziuni financiare pentru:
   1. Formularele B1 - B5;
   2. Evoluţia indicatorilor din formularul B.6. Informaţiile cantitative trebuie insotite de o descrire care, prin referire la planul de afaceri al emitentului, sa reflecte modul în care urmează a se asigura un nivel suficient de active, în oricare dintre cele 3 scenarii, pentru menţinerea portofoliului de creanţe la nivelul necesar respectării tuturor prevederilor legale şi contractuale.
   3. Bilanţul şi contul de profit şi pierdere pentru fiecare sfârşit de exerciţiu financiar, formularul COREP de sinteză cu defalcarea următoarelor poziţii:
    obligaţii de plată aferente obligaţiunilor ipotecare emise,
    active incluse în portofoliu, defalcate pe categorii,
    active din afara portofoliului eligibile pentru a fi incluse în portofoliu, defalcate pe categorii precum şi
    venituri şi cheltuieli aferente activităţii de emitere de obligaţiuni ipotecare
   4. Formularele CA, CA5, GS din Anexa I - "Raportarea privind fondurile proprii şi cerinţele de fonduri proprii" din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
   5. Anexa XII - "Raportarea privind lichiditatea" din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

   ANEXA B

    Formular B.1 - Informaţii financiare generale despre emitent cu relevanţă pentru activitatea de emitere de obligaţiuni ipotecare
   
Se completează numai în cadrul raportărilor periodice
Se completează numai la momentul solicitării aprobării

    Tabel 1.1 Informaţii de bază referitoare la bilanţul emitentului
   
- RON -
Data raportării curente
Indicator
1 Total active bilanţiere
1.1 Soldul creditelor ipotecare, din care:
1.1.1 Eligibile pentru includerea în portofoliul de creanţe afectat garantării obligaţiunilor ipotecare şi negrevate de sarcini, din care:
1.1.1.1 Credite acordate în cadrul unor programe guvernamentale
1.1.1.2 Credite acordate în afara unor programe guvernamentale
1.1.2 Creanţe incluse / înregistrate în portofoliul de creanţe afectat garantării obligaţiunilor ipotecare
1.2 Credite/active înlocuite din portofoliul de creanţe de la ultima raportare
1.3 Credite/active introduse în portofoliul de creanţe de la ultima raportare
1.4 Raport total active grevate cu sarcini / total active - pre-emisiune
1.5 Raport total active grevate cu sarcini / total active - post emisiune
1.6 Indicatorul de grevare cu sarcini a activului calculat conform Regulamentului UE nr. 680/2014
1.7 Total valoare contabilă a portofoliului de creanţe / Total valoare contabilă active din bilan ţ (art. 26 alin. (1))
1.8 Valoare contabilă a creanţelor imobiliare rezidenţiale incluse în portofoliul de creanţe
1.9 Valoare contabilă a creanţelor imobiliare rezidenţiale din bilanţ
1.10 Ponderea valorii contabile a creanţelor imobiliare rezidenţiale incluse în portofoliul de creanţe în valoare contabilă a creanţelor imobiliare rezidenţiale din bilanţ (art. 26 alin. (2))
1.11 Valoare contabilă a creanţelor imobiliare comerciale incluse în portofoliul de creanţe
1.12 Valoare contabilă a creanţelor imobiliare comerciale din bilanţ
1.13 Ponderea valorii contabile a creanţelor imobiliare comerciale incluse în portofoliul de creanţe în valoare contabilă a creanţelor imobiliare comerciale din bilanţ (art. 26 alin. (3))
1.14 Capitalizarea bursieră (dacă este cazul)
1.15 Soldul active afectate garantării altor obligaţii
1.16 Soldul altor obligaţii garantate
2 Datoriile instituţiei de credit (excluzând depozitele)
2.1 Soldul surselor atrase şi împrumutate de către instituţia de credit (excluzând depozitele) în funcţie de monedă şi de scadenţa rămasă: < 1 an 1-5 ani 5-10 ani >10 ani
2.1.1 RON
2.1.2 EUR
2.1.3 USD
2.1.4 Alte monede
2.2 Soldul surselor atrase şi împrumutate de către instituţia de credit (excluzând depozitele) în funcţie de tipul dobânzii datorate şi de scadenţa rămasă: < 1 an 1-5 ani 5-10 ani >10 ani
2.2.1 Fixă
2.2.2 Variabilă
2.3 Soldul surselor atrase şi împrumutate de către instituţia de credit (excluzând depozitele) în funcţie de provenienţa surselor şi de scadenţa rămasă: < 1 an 1-5 ani 5-10 ani >10 ani
2.3.1 Interbancare
2.3.2 Alte surse
3 Obligaţiuni garantate emise
3.1 Soldul obligaţiunilor garantate emise în funcţie de monedă şi de scadenţa rămasă: < 1 an 1-5 ani 5-10 ani >10 ani
3.1.1 RON
3.1.2 EUR
3.1.3 USD
3.1.4 Alte monede
4 Depozite atrase
4.1 Soldul depozitelor atrase în funcţie de monedă şi de scadenţa rămasă: < 30 zile 1-6 luni 6-12 luni >12 luni
4.1.1 RON
4.1.2 EUR
4.1.3 USD
4.1.4 Alte monede
5 Credite acordate
5.1 Soldul creditelor acordate în funcţie de monedă şi de scadenţa rămasă: < 1 an 1-5 ani 5-10 ani >10 ani
5.1.1 RON
5.1.2 EUR
5.1.3 USD
5.1.4 Alte monede

    Tabel 1.2 Defalcarea activelor eligibile negrevate pe ponderi de risc
   
- RON -
Indicator\ponderi de risc W% X% Y% Z%
1 Valoarea activelor eligibile negrevate, din care:
1.1 Active eligibile pentru a fi incluse în categoria crean ţelor imobiliare rezidenţiale
1.2 Active eligibile pentru a fi incluse în categoria crean ţelor imobiliare comerciale
1.3 Active eligibile pentru a fi incluse în categoria altor active financiare

    Formular B.2 - Informaţii financiare privind obligaţiunile ipotecare emise

    Tabel 2.1 Informaţii privind identificarea obligaţiunilor ipotecare emise

   
Nr. crt Prospectul emisiunii/ documentul de ofertă Seria Data emiterii Ratingul iniţial Ratingul curent Moneda Valoarea iniţială a emisiunii Valoarea rămasă de rambursat Data scadenţei ISIN Tipul ratei dobânzii Rata dobânzii (% / marjă+%) Frecvenţa de plată a cuponului Nivel de supragarantare asumat prin prospect / document de ofertă
1
2
3
. . . .
N

    Tabel 2.2 Informaţii privind portofoliul de creanţe
   
- RON -
Indicator Valoarea contabilă Valoarea actualizată* Valoarea actualizată în condiţii de stres Valoarea garanţiilor aferente, conform ultimei reevaluări
Valoare totală portofoliu de creanţe, din care:
1 Total valoare creanţe imobiliare, din care:
1.1 Valoare creanţe rezidenţiale
1.2 Valoare creanţe comerciale
1.3 Valoare creanţe garantate cu ipoteci asupra imobilelor aflate în construcţie
2 Valoare instrumente financiare derivate
3 Valoare alte active financiare

   * În cazul instrumentelor financiare derivate se va completa cu valoarea obţinută prin marcarea la piaţă, în conformitate cu art. 14 alin. (4) din Lege

    Tabel 2.3 Informaţii privind obligaţiunile ipotecare emise

   
- RON -
Indicator Valoarea contabilă Valoarea actualizată* Valoarea actualizată în condiţii de stres
1 Valoarea obligaţiilor aferente emisiunii de obligaţiuni, din care:
1.1 Valoarea obligaţiunilor emise
1.2 Valoarea obligaţiilor către deţinătorii de instrumente finanaciare derivate
1.3 Valoarea obligaţiilor către agent
1.4 Valoarea oricăror altor obligaţii care trebuie acoperite din portofoliul de creanţe (se au în vedere obligaţii care trebuie acoperite după momentul declanşării procedurii falimentului)

   * În cazul instrumentelor financiare derivate se va completa cu valoarea obţinută prin marcarea la piaţă, în conformitate cu art. 14 alin. (4) din Lege

    Formular B.3 - Informaţii privind garantarea

    Tabel 3.1 Indicatorul de acoperire (art. 38)

   
- RON -
Indicator Valoare indicator
1 Valoare portofoliu de creanţe (art. 39), din care:
1.1 Valoare creanţe imobiliare (art. 40), din care:
1.1.1 Creanţe rezidenţiale
1.1.2 Creanţe comerciale
1.2 Valoare alte active financiare
2 Valoarea obligaţiilor aferente emisiunii de obligaţiuni (art. 42), din care:
2.1 Obligaţii către deţinătorii de obligaţiuni ipotecare
2.2 Oricare alte obligaţii care, potrivit legii, trebuie acoperite din portofoliul de creanţe (de ex.: obligaţii către agent, obligaţii către administratorul de portofoliu, obligaţii generate de rambursarea unor eventuale finanţări necesare pentru acoperirea deficitelor temporare de lichiditate)
3 Indicator de acoperire - Raport între valoarea portofoliului de creanţe şi valoarea obligaţiilor aferente emisiunii de obligaţiuni [(1) / (2)]

    Tabel 3.2 Indicatorul de supra-garantare (art. 43)
   
- RON -
Indicator Valoare indicator
1 Valoarea actualizată a elementelor componente ale portofoliului de creanţe (art. 44), din care:
1.1 Valoarea actualizată a fluxurilor de numerar aferente creanţelor imobiliare, din care:
1.1.1 Valoarea actualizată a fluxurilor de numerar aferente creanţelor rezidenţiale
1.1.2 Valoarea actualizată a fluxurilor de numerar aferente creanţelor comerciale
1.2 Valoarea actualizată a fluxurilor de numerar aferente altor active financiare
1.3 Valoarea instrumentelor financiare derivate (art. 46 alin. (1))
2 Valoarea actualizată a tuturor obligaţiilor de plată asumate prin realizarea tuturor emisiunilor de obligaţiuni ipotecare (art. 47), din care:
2.1 Valoarea actualizată a obligaţiilor de plată către deţinătorii de obligaţiuni ipotecare
2.2 Valoarea actualizată a oricăror alte obligaţii de plată asumate prin realizarea emisiunilor de obligaţiuni şi care, potrivit legii, trebuie acoperite din portofoliul de creanţe (de ex.: valoarea actualizată a obligaţiilor de plată către agent, valoarea actualizată a obligaţiilor de plată către administratorul de portofoliu, valoarea actualizată a obligaţiilor generate de rambursarea unor eventuale finanţări necesare pentru acoperirea deficitelor temporare de lichiditate)
2.3 Valoarea instrumentelor finanaciare derivate (art. 46 alin. (2))
3 Indicatorul de supra-garantare - Raport între valoarea actualizată a elementelor componente ale portofoliului de creanţe şi valoarea actualizată a tuturor obligaţiilor de plată asumate prin realizarea tuturor emisiunilor de obligaţiuni ipotecare [(1) / (2)]

    Tabel 3.3 Detalii privind calculul valorii actualizate în urma simulărilor de criză (art. 49 - art. 52)*
   * Se va completa cu datele rezultate în urma celui mai nefavorabil scenariu de criză
   
- RON -
Indicator Valoare indicator
1 Valoarea actualizată a portofoliului de creanţe în urma simulărilor de criză:
2 Valoarea actualizată a obligaţiilor de plată în urma simulărilor de criză:
3 Diferenţă [(1) / (2)]

    Formular B.4 - Informaţii privind lichiditatea

    Tabel 4.1 Calcularea excedentului/deficitului de lichiditate (art. 34)

   
- RON -
Indicator Valoare ziua 1 Valoare ziua 2 Valoare ziua 3 . . . . . . Valoare ziua 180
1 Valoarea intrărilor de numerar generate de elementele incluse în portofoliul de creanţe
2 Valoarea ieşirilor de numerar asociate emisiunii de obligaţiuni ipotecare
3 Deficit / Excedent de lichiditate - [(1) - (2)]

    Tabel 4.2 Calcularea mediilor ponderate ale scadenţelor (art. 37)
   
- RON -
Indicator Valoare indicator
1 Media ponderată a scadenţelor elementelor din portofoliul de creanţe
2 Media ponderată a scadenţelor obligaţiunilor ipotecare
3 Diferenţă [(1) - (2)]

    Formular B.5 - Informaţii privind structurarea portofoliului
    Data raportării:

    Tabel 5.1 Structura generală a portofoliului

   
Nr. Crt. Indicator Valoare creanţă % din total valoare portofoliu de creanţe % din cuantumul nominal al obligaţiunilor garantate rămase de rambursat
1 Creanţe imobiliare, din care:
1.1 Creanţe imobiliare rezidenţiale
1.2 Creanţe imobiliare comerciale
2 Active financiare

    Tabel 5.2 Compoziţia creanţelor imobiliare
   
Indicator Valoare calculată conform art. 40 Valoare contabilă Număr Vor fi avute în vedere tranşe valorice cu pasul de 50.000 RON ale valorii contabile
0 - 50,000 50,000 - 100,000 . . . 500,000 - 1,000,000 > 1.000.000
1 Total portofoliu de creanţe imobiliare (creanţe imobiliare rezidenţiale + creanţe imobiliare comerciale)
2 Creante imobiliare rezidenţiale
3 Creante imobiliare comerciale
1 Total portofoliu de creanţe imobiliare (creanţe imobiliare rezidenţiale + creanţe imobiliare comerciale)
1.1 Distribuţia geografică a proprietăţilor imobiliare aduse în garanţie pentru creanţele imobiliare din portofoliu
1.1.1 Romania
1.1.2 Stat membru UE 1
1.1.3 Stat membru UE 2
1.1.4 Stat membru UE 3
1.1.5 Alte state membre UE
1.1.6 Stat terţ 1
1.1.7 Stat terţ 2
1.1.8 Alte state terţe
1.2 Structura portofoliului de creanţe în funcţie de moneda de denominare a creanţelor imobiliare
1.2.1 RON
1.2.2 EUR
1.2.3 USD
1.2.4 CHF
1.2.5 Alte monede de denominare
1.3 Impactul asupra indicatorului de acoperire manifestat de o reducere cu 15% a preţurilor proprietăţilor imobiliare
1.4 Structura portofoliului de creanţe în funcţie de mărimea debitorilor creanţelor imobiliare incluse
1.4.1 Creanţe faţă de primii 5 cei mai mari debitori ai emitentului
1.4.2 Creanţe faţă de primii 10 cei mai mari debitori ai emitentului
1.5 Structura portofoliului de creanţe în funcţie de modalitatea de generare a creanţelor imobiliare
1.5.1 Creanţe iniţiate de emitent
1.5.2 Creanţe achiziţionate prin cesiune
1.6 Structura portofoliului de creanţe în funcţie de performanţa creanţelor imobiliare
1.6.1 Creanţe imobiliare performante
1.6.2 Creanţe imobiliare neperformante
2 Creanţe imobiliare rezidenţiale
2.1 Structura creanţelor imobiliare rezidenţiale în funcţie de ţara de origine a debitorului
2.1.1 România
2.1.2 Stat membru UE 1
2.1.3 Stat membru UE 2
2.1.4 Stat membru UE 3
2.1.5 Alte state membre UE
2.1.6 Stat terţ 1
2.1.7 Stat terţ 2
2.1.8 Alte state terţe
2.2 Structura creanţelor imobiliare rezidenţiale în funcţie de tipul ratei de dobândă
2.2.1 Rată fixă Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare rezidenţiale cu rată fixă Se va completa numărul creanţelor imobiliare rezidenţiale cu rată fixă
2.2.1.1 Rată medie a dobânzii curente pentru creanţele cu rată fixă Rata medie de acest tip aferentă creanţelor imobiliare rezidenţiale
2.2.2 Rată fixă la început şi variabilă ulterior Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare rezidenţiale cu acest tip de rată Se va completa numărul creanţelor imobiliare rezidenţiale cu acest tip de rată
2.2.2.1 Rată medie a dobânzii curente pentru creanţele cu rată fixă la început şi variabilă ulterior Rata medie de acest tip aferentă creanţelor imobiliare rezidenţiale
2.2.3 Rată variabilă plafonată Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare rezidenţiale cu acest tip de rată Se va completa numărul creanţelor imobiliare rezidenţiale cu acest tip de rată
2.2.3.1 Rată medie a dobânzii curente pentru creanţele cu rată variabilă plafonată Rata medie de acest tip aferentă creanţelor imobiliare rezidenţiale
2.2.4 Rată variabilă neplafonată Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare rezidenţiale cu acest tip de rată Se va completa numărul creanţelor imobiliare rezidenţiale cu acest tip de rată
2.2.4.1 Rată medie a dobânzii curente pentru creanţele cu rată variabilă neplafonată Rata medie de acest tip aferentă creanţelor imobiliare rezidenţiale
2.2.5 Alte tipuri de rată a dobânzii
2.3 Structura creanţelor imobiliare rezidenţiale pe tranşe de LTV, calculat la momentul includerii creanţei în portofoliul de creanţe
2.3.1 0 - 80%
2.3.2 80 - 85%
2.3.3 85 - 90 %
2.3.4 90 - 100%
2.3.5 > 100%
2.4 LTV mediu şi pe tranşe valorice în ceea ce priveşte creanţele imobiliare rezidenţiale, la momentul includerii creanţei în portofoliul de creanţe
2.5 Structura creanţelor imobiliare rezidenţiale pe tranşe de LTV, înregistrat la momentul raportării, luând în calcul valoarea reevaluată a proprietăţii imobiliare (current indexed LTV)
2.5.1 0 - 80%
2.5.2 80 - 85%
2.5.3 85 - 90 %
2.5.4 90 - 100%
2.5.5 > 100%
2.6 LTV mediu şi pe tranşe valorice în ceea ce priveşte creanţele imobiliare rezidenţiale, înregistrat la momentul raportarii, luând în calcul valoarea reevaluată a proprietăţii imobiliare (current indexed LTV)
2.7 Structura creanţelor imobiliare rezidenţiale în funcţie de perioada scursă de la data iniţierii creanţei până la momentul includerii în portofoliul suport Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare rezidenţiale din fiecare interval Se va completa numărul creanţelor imobiliare rezidenţiale din fiecare interval Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare rezidenţiale din fiecare interval pentru fiecare tranşă valorică
2.7.1 0 - 12 luni
2.7.2 12 - 24 luni
2.7.3 24 - 36 luni
2.7.4 36 - 60 luni
2.7.5 > 60 luni
2.8 Perioada medie scursă de la data iniţierii creanţei până la momentul includerii în portofoliul suport (se poate calcula pe baza informatiilor anterioare)
2.9 Structura creanţelor imobiliare rezidenţiale în funcţie de perioada rămasă de la data raportării până la data scadenţei finale a creanţei Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare rezidenţiale din fiecare interval Se va completa numărul creanţelor imobiliare rezidenţiale din fiecare interval Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare rezidenţiale din fiecare interval pentru fiecare tranşă valorică
2.9.1 0 - 30 luni
2.9.2 30 - 60 luni
2.9.3 60 - 120 luni
2.9.4 120 - 180 luni
2.9.5 180 - 240 luni
2.9.6 240 - 300 luni
2.9.7 peste 300 luni
2.10 Perioada medie rămasă de la data raportării până la data scadenţei finale a creanţei (se poate calcula pe baza informaţiilor anterioare)
2.11 Benzi de scandeţă a creanţelor imobiliare rezidenţiale incluse în portofoliul de creanţe
2.11.1 0 - 1 ani
2.11.2 1 -2 ani
2.11.3 2 - 3 ani
2.11.4 . . . . .
2.11.5 5 - 10 ani
2.11.6 peste 10 ani
2.12 Structura creanţelor imobiliare rezidenţiale în funcţie de modalitatea de generare
2.12.1 Creanţe iniţiate de bancă, din care:
2.12.1.1 Creanţe performante
2.12.1.2 Creanţe neperformante
2.12.2 Creanţe achiziţionate de bancă, din care:
2.12.2.1 Creanţe performante
2.12.2.2 Creanţe neperformante
2.13 Structura creanţelor imobiliare rezidenţiale acordate în cadrul unor programe guvernamentale
2.13.1 Creanţe iniţiate de bancă
2.13.2 Creanţe achiziţionate de bancă
2.14 Structura creanţelor imobiliare rezidenţiale în funcţie de obiectul ipotecii imobiliare aduse în garanţie
2.14.1 Total creanţe rezidenţiale, din care:
2.14.1.1 Creanţe garantate cu ipoteci asupra proprietăţilor imobiliare
2.14.1.2 Creanţe garantate cu ipoteci asupra imobilelor aflate în construcţie
2.15 Structura creanţelor imobiliare rezidenţiale în funcţie de scopul pentru care a fost realizată investiţia rezidenţială
2.15.1 Total creanţe rezidentiale, din care:
2.15.1.1 Investiţie imobiliară pentru reşedinţă permanentă
2.15.1.2 Investiţie imobiliară pentru reşedinţă temporară
2.15.1.3 Investiţie imobiliară pentru proprietate achiziţionată în vederea închirierii
3 Creante imobiliare comerciale
3.1 Structura creanţelor imobiliare comerciale în funcţie de ţara de origine a debitorului
3.1.1 România
3.1.2 Stat membru UE 1
3.1.3 Stat membru UE 2
3.1.4 Stat membru UE 3
3.1.5 Alte state membre UE
3.1.6 Stat terţ 1
3.1.7 Stat terţ 2
3.1.8 Alte state terţe
3.2 Structura creanţelor imobiliare comerciale în funcţie de tipul ratei de dobândă
3.2.1 Rată fixă Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare comerciale cu rată fixă Se va completa numărul creanţelor imobiliare comerciale cu rată fixă
3.2.1.1 Rată medie a dobânzii curente pentru creanţele cu rată fixă Rata medie de acest tip aferentă creanţelor imobiliare comerciale
3.2.2 Rată fixă la început şi variabilă ulterior Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare comerciale cu acest tip de rată Se va completa numărul creanţelor imobiliare comerciale cu acest tip de rată
3.2.2.1 Rată medie a dobânzii curente pentru creanţele cu rată fixă la început şi variabilă ulterior Rata medie de acest tip aferentă creanţelor imobiliare comerciale
3.2.3 Rată variabilă plafonată Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare comerciale cu acest tip de rată Se va completa numărul creanţelor imobiliare comerciale cu acest tip de rată
3.2.3.1 Rată medie a dobânzii curente pentru creanţele cu rată variabilă plafonată Rata medie de acest tip aferentă creanţelor imobiliare comerciale
3.2.4 Rată variabilă neplafonată Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare comerciale cu acest tip de rată Se va completa numărul creanţelor imobiliare comerciale cu acest tip de rată
3.2.4.1 Rată medie a dobânzii curente pentru creanţele cu rată variabilă neplafonată Rata medie de acest tip aferentă creanţelor imobiliare comerciale
3.2.5 Alte tipuri de rată a dobânzii
3.3 Structura creanţelor imobiliare comerciale pe tranşe de LTV, calculat la momentul includerii creanţei în portofoliul de creanţe
3.3.1 0 - 80%
3.3.2 80 - 85%
3.3.3 85 - 90 %
3.3.4 90 - 100%
3.3.5 > 100%
3.4 LTV mediu şi pe tranşe valorice în ceea ce priveşte creanţele imobiliare comerciale, la momentul includerii creanţei în portofoliul de creanţe
3.5 Structura creanţelor imobiliare comerciale pe tranşe de LTV, înregistrat la momentul raportării, luând în calcul valoarea reevaluată a proprietăţii imobiliare (current indexed LTV)
3.5.1 0 - 80%
3.5.2 80 - 85%
3.5.3 85 - 90 %
3.5.4 90 - 100%
3.5.5 > 100%
3.6 LTV mediu şi pe tranşe valorice în ceea ce priveşte creanţele imobiliare comerciale, înregistrat la momentul raportarii, luând în calcul valoarea reevaluată a proprietăţii imobiliare (current indexed LTV)
3.7 Structura creanţelor imobiliare comerciale în funcţie de perioada scursă de la data iniţierii creanţei până la momentul includerii în portofoliul suport Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare comerciale din fiecare interval Se va completa numărul creanţelor imobiliare comerciale din fiecare interval Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare comerciale din fiecare interval pentru fiecare tranşă valorică
3.7.1 0 - 12 luni
3.7.2 12 - 24 luni
3.7.3 24 - 36 luni
3.7.4 36 - 60 luni
3.7.5 > 60 luni
3.8 Perioada medie scursă de la data iniţierii creanţei până la momentul includerii în portofoliul suport (se poate calcula pe baza informatiilor anterioare)
3.9 Structura creanţelor imobiliare comerciale în funcţie de perioada rămasă de la data raportării până la data scadenţei finale a creanţei Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare comerciale din fiecare interval Se va completa numărul creanţelor imobiliare comerciale din fiecare interval Se va completa valoarea totală a creanţelor imobiliare comerciale din fiecare interval pentru fiecare tranşă valorică
3.9.1 0 - 30 luni
3.9.2 30 - 60 luni
3.9.3 60 - 120 luni
3.9.4 120 - 180 luni
3.9.5 180 - 240 luni
3.9.6 240 - 300 luni
3.9.7 peste 300 luni
3.10 Perioada medie rămasă de la data raportării până la data scadenţei finale a creanţei (se poate calcula pe baza informaţiilor anterioare)
3.11 Benzi de scandeţă a creanţelor imobiliare comerciale incluse în portofoliul de creanţe
3.11.1 0 - 1 ani
3.11.2 1 -2 ani
3.11.3 2 - 3 ani
3.11.4 . . . . .
3.11.5 5 - 10 ani
3.11.6 peste 10 ani
3.12 Structura creanţelor imobiliare comerciale în funcţie de modalitatea de generare
3.12.1 Creanţe iniţiate de bancă, din care:
3.12.1.1 Creanţe performante
3.12.1.2 Creanţe neperformante
3.12.2 Creanţe achiziţionate de bancă, din care:
3.12.2.1 Creanţe performante
3.12.2.2 Creanţe neperformante
3.13 Structura creanţelor imobiliare comerciale acordate în cadrul unor programe guvernamentale
3.13.1 Creanţe iniţiate de bancă
3.13.2 Creanţe achiziţionate de bancă
3.14 Structura creanţelor imobiliare comerciale în funcţie de obiectul ipotecii imobiliare aduse în garanţie
3.14.1 Total creanţe comerciale, din care:
3.14.1.1 Creanţe garantate cu ipoteci asupra proprietăţilor imobiliare
3.14.1.2 Creanţe garantate cu ipoteci asupra imobilelor aflate în construcţie
3.15 Structura creanţelor imobiliare comerciale în funcţie de scopul pentru care a fost realizată investiţia imobiliară
3.15.1 Total creanţe comerciale, din care:
3.15.1.1 Investiţie imobiliară pentru spaţiu pentru birouri
3.15.1.2 Investiţie imobiliară pentru spaţiu comercial
3.15.1.3 Investiţie imobiliară pentru spaţiu industrial
3.16 Distribuţia pe sectoare de activitate a creanţelor imobiliare comerciale (clasificarea se va face în funcţie de sectoarele identificate de emitent)
4 Creanţe garantate cu ipoteci asupra terenurilor fără construcţii

   
- RON -
Structura creanţelor în funcţie de rangul ipotecii Creanţe rezidenţiale Creanţe comerciale
Valoare Număr Valoare Număr
1 Ipotecă de prim rang
2 Ipotecă de rang inferior

    Tabel 5.3 Compoziţia activelor financiare
   
- RON -
Active financiare Valoare creanţă % din total valoare portofoliu de creanţe % din cuantumul nominal al obligaţiunilor garantate rămase de rambursat
1 Total active financiare
1.1 Total active financiare, altele decât cele deţinute în scop de lichiditate, din care:
1.1.1 Guvernul României, Banca Naţională a României, sau unităţi administrativ teritoriale din România
1.1.2 Administraţii centrale, bănci centrale, entităţi din sectorul public, administraţii regionale sau autorităţi locale din Uniunea Europeană, care se încadrează cel puţin la nivelul 2 de calitate a creditului
1.1.3 Bănci de dezvoltare multilaterală şi organizaţii internaţionale, care se califică pentru o pondere de risc de 0%
1.1.4 Administraţii centrale ale unor state terţe, bănci centrale ale unor ţări terţe, bănci de dezvoltare multilaterală, organizaţii internaţionale care se încadrează la nivelul 1 de calitate a creditulu
1.1.5 Administraţii centrale ale unor state terţe, bănci centrale ale unor ţări terţe, bănci de dezvoltare multilaterală, organizaţii internaţionale care se încadrează la nivelul 2 de calitate a creditulu
1.1.6 Expuneri faţă de instituţii de credit
1.2 Total active lichide menţiunute în portofoliul suport pentru acoperirea deficitului de lichiditate, din care: (se completează următoarele rânduri cu categoria activului financiar în conformitate cu art. 34 alin. (7))
1.2.1 . . . . . . . . . .
1.2.2 . . . . . . . . . .

    Tabel 5.4 Defalcarea portofoliului suport pe ponderi de risc
   
- RON -
Indicator\ponderi de risc W% x% Y% Z%
1 Valoarea portofoliului suport, din care:
1.1 Creanţe imobiliare rezidenţiale
1.2 Creanţe imobiliare comerciale
1.3 Alte active financiare

   5.5. Performanţa contractuală a instrumentelor financiare derivate

    Tabel 5.5.1 Informaţii generale

   
Indicator Valoarea noţională Valoarea obţinută prin marcarea la piaţă Valoarea garanţiilor reale primite Valoarea obţinută în urma simulărilor de criză
1 Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
2 Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb

    Tabel 5.5.2 Informaţii particulare
   
Nr. crt. Seria obligaţiunii ipotecare Contrapartida Ratingul contrapartidei Moneda de denominare a valorii noţionale Valoarea noţională Scadenţa Contractelor Randamentele de primit (% / marjă+%) Randamentele datorate (% / marjă+%)
1
2
3
. . . . . .
N

    Formular B.6 - Informaţii privind situatia de perspectiva a emitentului
   B.6.1 - Scenarii de evoluţie macroeconomică
    se completează numai la aprobare
    Scenariul 1
   
Nr. crt. Indicator Valoare
ziua 1
Valoare
ziua 2
Valoare
ziua 3
. . . . . . Valoare
ziua 180
1 Valoarea intrărilor de numerar generate de elementele incluse în portofoliul de creanţe
2 Valoarea ieşirilor de numerar asociate emisiunii de obligaţiuni ipotecare
3 Deficit / Excedent de lichiditate - [(1) - (2)]

    Scenariul 2
   
Nr. crt. Indicator Valoare ziua 1 Valoare ziua 2 Valoare ziua 3 . . . . . . Valoare ziua 180
1 Valoarea intrărilor de numerar generate de elementele incluse în portofoliul de creanţe
2 Valoarea ieşirilor de numerar asociate emisiunii de obligaţiuni ipotecare
3 Deficit / Excedent de lichiditate - [(1) - (2)]

    Scenariul 3
   
Nr. crt. Indicator Valoare ziua 1 Valoare ziua 2 Valoare ziua 3 . . . . . . Valoare ziua 180
1 Valoarea intrărilor de numerar generate de elementele incluse în portofoliul de creanţe
2 Valoarea ieşirilor de numerar asociate emisiunii de obligaţiuni ipotecare
3 Deficit / Excedent de lichiditate - [(1) - (2)]

   B.6.2 Previziuni financiare - Sinteza
   
Nr. crt Indicator An 1 An 2 An 3
Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3
1 Gradul de acoperire a obligaţiilor de plată aferente emisiunii cu fluxurile de numerar generate de portofoliul de creanţe, la termenele stabilite prin contract
2 Frecvenţa transferurilor de creanţe imobiliare în/din Registrul de evidenţă internă
3 Volumul transferurilor de creanţe imobiliare în/din Registrul de evidenţă internă
4 Frecvenţa transferurilor de alte active financiare în/din Registrul de evidenţă internă
5 Volumul transferurilor de alte active financiare în/din Registrul de evidenţă internă
6 Indicatorul de grevare cu sarcini a activului
7 Limita altor active financiare în raport cu portofoliul de creanţe
8 Rata de înlocuire a creanţelor imobiliare
9 Performanţa instrumentelor financiare derivate
10 Obligaţii de plată aferente obligaţiunilor ipotecare emise
11 Creanţe imobiliare rezidenţiale incluse în portofoliul de creanţe
12 Creanţe imobiliare comerciale incluse în portofoliul de creanţe
13 Alte active financiare incluse în portofoliul de creanţe
14 Active negrevate eligibile pentru includerea în portofoliul de creanţe
15 Venituri aferente activităţii de emitere de obligaţiuni ipotecare
16 Cheltuieli aferente activităţii de emitere de obligaţiuni ipotecare

   ANEXA C
 

    Raportari de transparenţă

    Formularul C.1 Aspecte generale
   
1. Aspecte generale
1,1 Emitent
1,2 Link către website-ul emitentului
1,3 Data
1,4 Informaţii opţionale (ex: Agent, Persoana de contact)
1,5 Informaţii opţionale

   
2. Conformitate cu legislaţia europeană
2,1 Conformitate UCITS (Da/Nu)
2,2 Conformitate CRR (Da/Nu)

   
3. Informaţii generale despre portofoliul de creanţe si despre obligaţiunile ipotecare
3,1 Informaţii generale Valoarea contabilă Valoare actualizată
3.1.1 Valoare portofoliului de creanţe
3.1.2 Valoarea obligaţiunilor ipotecare
3,2 Acoperirea si supra-garantarea Legală Actuală Minim asumată
3.2.1 Indicatorul de acoperire (art. 38) (%) 100%
3.2.2 Indicatorul de supra-garantare (art. 43) (%) 102%
3,3 Structura portofoliului de creanţe Valoare contabilă % din valoarea portofoliului de creanţe % din valoarea obligaţiunilor ipotecare în sold
3.3.1 Creanţe imobiliare
3.3.2 Active financiare din care:
3.3.2.1 . . .
3.3.2.1 . . .
3.3.2.1 . . .
Total

   
4. Profilul de amortizare al portofoliului de creanţe Valoarea conform contractelor Valoarea conform anticipaţiilor % din total valoare contractuală % din total valoare anticipată
4,1 Media ponderată a scadenţelor (în ani)
În funcţie de intervale
4,2 0 - 1 ani
4,3 1 - 2 ani
4,4 2 - 3 ani
4,5 3 - 4 ani
4,6 4 - 5 ani
4,7 5 - 10 ani
4,8 >10 ani
Total

   
5. Scadenţa obligaţiunilor ipotecare Valoarea conform contractelor Valoarea conform anticipaţiilor % din total valoare contractuală % din total valoare anticipată
5,1 Media ponderată a scadenţelor (în ani)
În funcţie de intervale
5,2 0 - 1 ani
5,3 1 - 2 ani
5,4 2 - 3ani
5,5 3 - 4 ani
5,6 4 - 5 ani
5,7 5 - 10 ani
5,8 >10 ani
Total

   
6. Structura portofoliului de creanţe în funcţie de moneda de denominare Valoare contabilă % din total valoare portofoliu
6,1 RON
6,2 EUR
6,3 USD
6,4 CHF
6,5 Alte monede de denominare

   
7. Structura obligaţiunilor ipotecare în funcţie de structura plăţii cuponului Valoare contabilă % din valoarea obligaţiunilor ipotecare în sold
7,1 Cupon fix #REF!
7,2 Cupon variabil #REF!
7,3 Altă structură #REF!

   
8. Link către lista obligaţiunilor ipotecare emise

   
9. Instrumente financiare derivate Valoare indicator
9,1 Valoarea noţională
9,2 Valoarea obţinută prin marcarea la piaţă

    Formularul C.2 Creanţe imobiliare
   
1. Compoziţia creanţelor imobiliare Valoare Număr % din totalul creanţelor imobiliare
1,1 Creante imobiliare rezidenţiale
1,2 Creante imobiliare comerciale

   
2. Riscul de concentrare % din totalul creanţelor imobiliare rezidenţiale % din totalul creanţelor imobiliare comerciale % din totalul creanţelor imobiliare
2,1 Cele mai mari 10 expuneri

   
3. Defalcarea creanţelor imobiliare în funcţie de structura ratei dobânzii % din totalul creanţelor imobiliare rezidenţiale % din totalul creanţelor imobiliare comerciale % din totalul creanţelor imobiliare
3,1 Rata fixă
3,2 Rată variabilă
3,3 Altă structură

   
4. Perioada scursă de la data acordării creditului % din totalul creanţelor imobiliare rezidenţiale % din totalul creanţelor imobiliare comerciale % din totalul creanţelor imobiliare
4,1 < 12 luni
4,2 12 - ≤ 24 luni
4,3 24 - ≤ 36 luni
4,4 36 - ≤ 60 luni
4,5 > 60 luni

    Creanţe imobiliare rezidenţiale
   
1. LTV original (calculat la data acordării creditului ipotecar) Valoare creanţă Număr de creanţe % din total valoare creanţe imobiliare rezidenţiale % din total valoare creanţe imobiliare
În funcţie de intervale
1,1 0 - ≤ 40 %
1,2 40 - ≤ 50 %
1,3 50 - ≤ 60 %
1,4 60 - ≤ 70 %
1,5 70 - ≤ 80 %
1,6 80 - ≤ 90 %
1,7 90 - ≤ 100 %
Total

   
2. LTV indexat (creanţă/valoarea de referinţă a proprietăţii) Valoare creanţă Număr de creanţe % din total valoare creanţe imobiliare rezidenţiale % din total valoare creanţe imobiliare
În funcţie de intervale
2,1 0 - ≤ 40 %
2,2 40 - ≤ 50 %
2,3 50 - ≤ 60 %
2,4 60 - ≤ 70 %
2,5 70 - ≤ 80 %
2,6 80 - ≤ 90 %
2,7 90 - <=100>
2,8 >100%
Total

   
3. Defalcare în funcţie de tipul creanţei imobiliare rezidenţiale % din totalul creanţelor imobiliare rezidenţiale
3,1 Ocupată de proprietar
3,2 A doua casă / casă de vacanţă
3,3 Închiriată
3,4 Alt tip

    Creanţe imobiliare comerciale
   
1. LTV original (calculat la data acordării creditului ipotecar) Valoare creanţă Număr de creanţe % din total valoare creanţe imobiliare comerciale % din total valoare creanţe imobiliare
În funcţie de intervale
1,1 0 - ≤ 40 %
1,2 40 - ≤ 50 %
1,3 50 - ≤ 60 %
1,4 60 - ≤ 70 %
1,5 70 - ≤ 80 %
1,6 80 - ≤ 90 %
1,7 90 - ≤ 100 %
Total

   
2. LTV indexat (valoare creanţă/valoarea proprietăţii) Valoare creanţă Număr de creanţe % din total valoare creanţe imobiliare comerciale % din total valoare creanţe imobiliare
În funcţie de intervale
2,1 0 - ≤ 40 %
2,2 40 - ≤ 50 %
2,3 50 - ≤ 60 %
2,4 60 - ≤ 70 %
2,5 70 - ≤ 80 %
2,6 80 - ≤ 90 %
2,7 90 - ≤ 100 %
2,8 >100%
Total

   
3. Defalcare în funcţie de tipul creanţei imobiliare comerciale % din totalul creanţelor imobiliare comerciale
3,1 . . . . . . . . . .
3,2 . . . . . . . . . .
3,3 . . . . . . . . . .
3,4 . . . . . . . . . .

   ANEXA D
 
    Plafonul maxim de emisiune de obligaţiuni ipotecare în funcţie de situaţia financiară a instituţiei de credit emitente

    Pragul maxim pentru valoarea emisiunilor de obligaţiuni ipotecare se determină în baza următorilor indicatori:
   - Indicatorul rata fondurilor proprii totale: exprimă capacitatea băncii de a acoperi pierderi potenţiale viitoare
   - Indicatorul active lichide/active totale: surprinde gradul de lichiditate al băncii
   - Indicatorul rata de neperformanţă: oferă o imagine a calităţii portofoliului de active
   - Ponderea liniilor de finanţare externă în total pasiv: reflectă structura de finanţare
   - Ponderea creditelor în valută în total portofoliu: surprinde structura activelor în funcţie de monedă
    Metodologia constă în definirea unor intervale bazate pe distribuţia empirică a indicatorilor definiţi cu scopul de a permite un plafon de emisiune mai ridicat în cazul instituţiilor de credit care prezintă o situaţie financiară solidă, de natură să nu afecteze negativ stabilitatea sistemului bancar.
   
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3
Rata fondurilor proprii totale > 14% [14%, 12%] < 12%
Raportul dintre activele lichide şi activele totale > 25% [25%, 20%] < 20%
Rata creditelor neperformante (def. ABE) < 15% [15%, 20%] >20%
Ponderea liniilor de finanţare externă în total pasiv < 20% [20%, 30%] >30%
Ponderea creditelor în valută în total portofoliu < 65% [65%, 70%] >70%
Plafon maxim (Active totale) 8% 6% 4%

    În cazul în care, pentru un emitent, cei cinci indicatori se regăsesc în categorii diferite, se aplică principiul contaminării şi se ia în considerare categoria cea mai defavorabilă.

   ANEXA E
 
    CHESTIONAR
pentru auditorul financiar propus de emitent în vederea dobândirii calităţii de agent într-o emisiune de obligaţiuni ipotecare

   1. Identitatea auditorului financiar (se vor indica: numele şi prenumele, domiciliul/reşedinţa şi numărul de telefon, respectiv denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare) şi numărul autorizaţiei de funcţionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România:
   2. Identitatea reprezentantului legal/statutar al societăţii de audit financiar (se vor indica: numele, prenumele şi funcţia acestuia, domiciliul/reşedinţa şi numărul de telefon):
   3. Identitatea persoanei fizice desemnată în calitate de reprezentant permanent (se vor indica: numele, prenumele şi funcţia acestuia, domiciliul/reşedinţa şi numărul de telefon):
   4. În ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care auditorul financiar menţionat la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar s- a aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizaţie în acest domeniu? Dacă da, daţi detalii.
   5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care auditorul financiar menţionat la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară/faliment/lichidare? În caz afirmativ, faceţi orice precizări utile.
   6. În ultimii 10 ani auditorul financiar menţionat la pct. 1 sau, dacă este cazul, acţionarii/asociaţii săi a/au făcut obiectul, în România ori în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancţiune, ori face/fac în prezent obiectul unor astfel de anchete sau proceduri? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare. Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării sancţiunii.
   7. Persoanele fizice menţionate la pct. 1-3 sau asociaţii/acţionarii ori persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea societăţii menţionate la pct. 1 au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare? În caz afirmativ, daţi detalii.
   8. Indicaţi instituţiile de credit la care auditorul financiar menţionat la pct. 1 a îndeplinit în ultimii 5 ani sau îndeplineşte în prezent calitatea de auditor financiar.
   9. Indicaţi instituţiile de credit la care reprezentantul permanent, menţionat la pct. 3, a îndeplinit în ultimii 5 ani misiuni de audit, cu precizarea situaţiilor în care a coordonat echipe care au realizat misiunile respective.
   10. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societăţii menţionate la pct. 1.
    Subsemnatul, declar pe propria răspundere că nu mă aflu/societatea menţionată la pct. 1 nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, ori în altă situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare.
    De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată. Totodată, în nume personal/în numele societăţii pe care o reprezint, mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.
   
Data
Numele şi prenumele
Semnătura