Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Modificare din 28.mar.2014
Monitorul Oficial, Partea I 256 9.apr.2014
Intrare în vigoare la 9.apr.2014
Modificările şi completările Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013, din 28.03.2014

   1. La capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.1. Instituţiile de credit au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, distinct de situaţiile financiare anuale, cu excepţia sucursalelor instituţiilor de credit din alte state membre, care au obligaţia să întocmească şi să depună doar raportări contabile anuale."
   2. La capitolul I punctul 2, subpunctul 2.1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale (cod 40);".
   3. La capitolul II, formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 30 - "Date informative la data de 31 decembrie ." se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Date informative la data de 31 decembrie . . . . . .

   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103
II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col. 2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221 + 222 + 227), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care: 222
- restante până la 30 de zile 223
- restante după 30 de zile 224
- restante după 90 de zile 225
- restante după 1 an 226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite 227
III. Număr de salariaţi Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 302
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar. Subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 401
- impozitul datorat la bugetul de stat 402
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
- impozitul datorat la bugetul de stat 404
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 405
- impozitul datorat la bugetul de stat 406
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 407
- impozitul datorat la bugetul de stat 408
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care: 409
- impozitul datorat la bugetul de stat 410
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 411
- impozitul datorat la bugetul de stat 412
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 413
- impozitul datorat la bugetul de stat 414
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 415
- impozitul datorat la bugetul de stat 416
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 417
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 418
Chirii plătite în cursul exerciţiului financiar pentru terenuri 419
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 420
- impozitul datorat la bugetul de stat 421
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 422
- impozitul datorat la bugetul de stat 423
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: 424
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor 425
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 426
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 427
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 428
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 429
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 430
V. Tichete de masă Cod poziţie Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- din fonduri publice 602
- din fonduri private 603
VII. Cheltuieli de inovare****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care: 701
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 702
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 703
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 704
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Capital social vărsat*****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B Sume Col. 1 %1 Col. 2 Sume Col. 1 %1 Col. 2
Capital social vărsat1, din care: 1000 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1011 + poz. 1012), din care: 1010
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1011
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1012
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1013
- cu capital integral de stat 1014
- cu capital majoritar de stat 1015
- cu capital minoritar de stat 1016
- deţinut de regii autonome 1017
- deţinut de societăţile cu capital privat 1018
- deţinut de persoane fizice 1019
- deţinut de alte entităţi 1020
XI. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul anului de raportare de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome*****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Total sume, din care: 1021
- către instituţii publice centrale 1022
- către instituţii publice locale 1023
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora 1024
XII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi regiilor autonome*****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Total sume, din care: 1030
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 1031
- către instituţii publice centrale 1032
- către instituţii publice locale 1033
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora 1034
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 1035
- către instituţii publice centrale 1036
- către instituţii publice locale 1037
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora 1038
XIII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1040
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1041
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1042
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1043

    *) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială ori de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 267 din 14 august 2004.
    *****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct ori indirect o participaţie.
    ******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    1 La secţiunea X "Capital social vărsat", la poz. 1010-1020 în col. 2, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului subscris vărsat înscris la poz. 1000.

   
Administrator,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ştampila unităţii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."
   4. La capitolul II, formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 40 - "Imobilizări corporale şi necorporale: valoarea contabilă la data de 31 decembrie" se modifică şi se înlocuieşte cu "Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale la data de 31 decembrie" cu următorul cuprins:
    "40 Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale la data de 31 decembrie . . . .

    Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale

   
40A - lei -
Elemente de imobilizări* Cod poziţie Valori brute
Sold iniţial Creşteri Reduceri Sold final
Total Din care: dezmembrări şi casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale, din care: 100 X
Imobilizări necorporale în curs 101 X
Fondul comercial 102 X
Alte imobilizări necorporale 103 X
II. Imobilizări corporale, din care: 104
Imobilizări corporale în curs 105
Terenuri şi amenajări de terenuri 106 X
Construcţii 107
Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 108
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 109
Investiţii imobiliare 110

    * Informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată/valoarea justă a imobilizărilor, după caz.

    Situaţia amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale

   
40B - lei -
Elemente de imobilizări Cod poziţie Sold iniţial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidenţă Amortizare la sfârşitul anului
A B 1 2 3 4
I. Imobilizări necorporale, din care: 200
Alte imobilizări necorporale 201
II. Imobilizări corporale, din care: 202
Terenuri şi amenajări de terenuri 203
Construcţii 204
Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 205
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 206
Investiţii imobiliare 207

    Situaţia ajustărilor pentru depreciere

   
40C - lei -
Elemente de imobilizări* Cod poziţie Sold iniţial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final
A B 1 2 3 4
I. Imobilizări necorporale, din care: 300
Imobilizări necorporale în curs 301
Fondul comercial 302 X
Alte imobilizări necorporale 303
II. Imobilizări corporale, din care: 304
Imobilizări corporale în curs 305
Terenuri şi amenajări de terenuri 306
Construcţii 307
Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 308
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 309
Investiţii imobiliare 310

    * Se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere aferente imobilizărilor.

   
Administrator,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ştampila unităţii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."
   5. La capitolul II, la formularul cod 60 - "Alte informaţii", după formularul cod 60E - "Număr de clienţi" se introduce un nou formular, formularul cod 60F - "Elemente de capitaluri proprii", cu următorul cuprins:
    "Elemente de capitaluri proprii

   
60F - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social/capitalului de dotare*) 100
Rezultatul reportat total, din care: 110
- rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29*) 120
- rezultat reportat provenit din ajustări cerute de aplicarea IAS 29 ca urmare a aplicării IFRS ca bază a contabilităţii*) 130
- rezultat reportat provenit din provizioane specifice*) 140
Rezultatul exerciţiului financiar*) 150
Repartizarea profitului 160

    *) Sumele negative vor fi precedate de semnul (-).

   
Administrator,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ştampila unităţii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."
   6. La capitolul III litera A subpunctul A.3, pentru formularul de raportare contabilă anuală cod 30 - "Date
informative", corelaţia I - "Date privind rezultatul înregistrat" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "I. Date privind rezultatul înregistrat
    Coloana 1
    101 + 102 + 103 = 1"
   7. La capitolul III litera A subpunctul A.3, pentru formularul de raportare contabilă anuală cod 30 - "Date informative" se introduce o corelaţie nouă, corelaţia X - "Capital social vărsat", cu următorul cuprins:
    "X - Capital social vărsat
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    1000 = 1010 + 1013 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020
    1010 = 1011 + 1012"
   8. La capitolul III litera A, subpunctul A.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A.4. Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale (cod 40)
    I. Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale (cod 40A)
    a) Controlul orizontal
    Pentru fiecare linie din formularul cod 40A trebuie respectată următoarea corelaţie:
    col. 5 = col. 1 + col. 2 - col. 3
    b) Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3, 4 şi 5 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    100 = 101 +102 + 103
    104 = 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110
    II. Situaţia amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale (cod 40B)
    a) Controlul orizontal
    Pentru fiecare linie din formularul cod 40B trebuie respectată următoarea corelaţie:
    col. 4 = col. 1 + col. 2 - col. 3
    b) Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 şi 4 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    200 = 201
    202 = 203 + 204 + 205 + 206 + 207
    III. Situaţia ajustărilor pentru depreciere (cod 40C)
    a) Controlul orizontal
    Pentru fiecare linie din formularul cod 40C trebuie respectată următoarea corelaţie:
    col. 4 = col. 1 + col. 2 - col. 3
    b) Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 şi 4 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    300 = 301 +302 + 303
    304 = 305 + 306 + 307 + 308 + 309 + 310"
   9. La capitolul III litera B, subpunctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Corelaţii între formularul cod 40 şi formularul cod 10

   
Formular cod 40 Relaţia Formular cod 10
40A.100(col.5) - 40B.200(col.4) - 40C.300(col.4) = 100(col.2)
40A.104(col.5) - 40B.202(col.4) - 40C.304(col.4) = 090(col.2)"