Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Modificare din 20.feb.2013
Monitorul Oficial, Partea I 125 7.mar.2013
Intrare în vigoare la 7.mar.2013
Modificări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare

1. La punctul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"67. (1) Ajustările pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare se constituie periodic, pe seama cheltuielilor, şi se înregistrează în conturi distincte în funcţie de nivelul la care au fost identificate deprecierile, astfel:
a) ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual;
b) ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii;
c) ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi creanţelor (indiferent dacă sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustări specifice de depreciere potrivit lit. a) de mai sus."
2. La punctul 93, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Activele şi datoriile financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (incluzând activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere), activele financiare disponibile în vederea vânzării, investiţiile păstrate până la scadenţă, instrumentele de datorie clasificate în categoria «Împrumuturi şi creanţe» şi instrumentele de capitaluri proprii evaluate la cost se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 30 «Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare», cu excepţia instrumentelor derivate care se înregistrează în conturile deschise în cadrul grupei 31 «Instrumente derivate» şi a titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, care sunt înregistrate cu ajutorul conturilor din Clasa 4 «Active imobilizate».
(3) Activele financiare încadrate în categoria «Împrumuturi şi creanţe», altele decât cele prevăzute la alin. (2), se înregistrează cu ajutorul conturilor corespunzătoare de credite, depozite constituite şi alte creanţe prevăzute de Planul de conturi."
3. La punctul 145, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"145. (1) Conturile privind datoriile subordonate asigură evidenţa distinctă a datoriilor subordonate la termen, respectiv a celor pe durată nedeterminată, evaluate la cost amortizat."
4. La punctul 189, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Angajamentele aferente operaţiunilor efectuate în contul clientelei nu se înregistrează în conturile de angajamente în afara bilanţului, dar pot fi înregistrate cu ajutorul conturilor din grupa 99 «Alte conturi în afara bilanţului»."
5. Punctul 202, cuprinzând Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, se modifică după cum urmează:
a) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 47 "Leasing financiar", la următoarele conturi se modifică funcţiunea contabilă după cum urmează:
"B 471 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar
B 4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
B 472 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar
B 4727 - Datorii ataşate şi sume de amortizat";
b) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 59 "Rezultatul exerciţiului financiar", la următorul cont se modifică funcţiunea contabilă după cum urmează:
"A 592 - Repartizarea profitului".
6. Punctul 204, cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, se modifică după cum urmează:
a) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", grupa 19 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare", conţinutul contului sintetic de gradul I - 191 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"191 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare;";
b) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela", conţinutul contului sintetic de gradul I - 291 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"291 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela;";
c) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare", conţinutul contului sintetic de gradul II - 3041 "Instrumente de datorie" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3041 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadrează în definiţia de la pct. 2 al anexei II partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, păstrate până la scadenţă sau clasificate în categoria «Împrumuturi şi creanţe»;";
d) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", conţinutul contului sintetic de gradul II - 3921 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3921 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse;";
e) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate", conţinutul contului sintetic de gradul II - 4931 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4931 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;";
f) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate", conţinutul contului sintetic de gradul II - 4941 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4941 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate;";
g) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 60 "Cheltuieli de exploatare", conţinutul contului sintetic de gradul II - 6037 "Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6037 - alte cheltuieli cu dobânzile şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare, pierderi realizate aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat şi cheltuieli diverse aferente operaţiunilor cu titluri şi alte instrumente financiare;";
h) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 63 "Cheltuieli cu stocurile, lucrările şi serviciile executate de terţi", conţinutul contului sintetic de gradul II - 6312 "Pierderi din reevaluarea şi cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6312 - pierderi din reevaluarea şi cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă;";
i) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe", conţinutul contului sintetic de gradul II - 6611 "Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6611 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, înregistrate pe cheltuieli;";
j) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe", conţinutul contului sintetic de gradul II - 6621 "Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6621 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela, înregistrate pe cheltuieli;";
k) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe", conţinutul contului sintetic de gradul III - 66321 "Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"66321 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse, înregistrate pe cheltuieli;";
l) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe", conţinutul contului sintetic de gradul III - 66431 "Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"66431 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, înregistrate pe cheltuieli;";
m) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe", conţinutul contului sintetic de gradul III - 66441 "Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"66441 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, înregistrate pe cheltuieli;";
n) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", conţinutul contului sintetic de gradul II - 7036 "Venituri din datorii constituite prin titluri" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"7036 - venituri provenind, în special, din rambursarea anticipată sau din răscumpărarea de titluri emise de către instituţia de credit şi evaluate la cost amortizat;";
o) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", conţinutul contului sintetic de gradul II - 7037 "Venituri diverse din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"7037 - alte venituri din dobânzi şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare, câştiguri realizate aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, altele decât datoriile constituite prin titluri, şi venituri diverse aferente operaţiunilor cu titluri şi alte instrumente financiare;";
p) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", conţinutul contului sintetic de gradul I - 709 "Alte venituri din activitatea de exploatare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"709 - venituri din vânzarea valorilor din aur, metale şi pietre preţioase, altele decât cele evaluate la valoarea justă, precum şi alte venituri din activitatea de exploatare.";
q) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 74 "Venituri diverse din exploatare", conţinutul contului sintetic de gradul I - 742 "Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"742 - câştiguri din reevaluarea şi cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă;";
r) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", conţinutul contului sintetic de gradul II - 7611 "Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"7611 - anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare;";
s) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", conţinutul contului sintetic de gradul II - 7621 "Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"7621 - anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela;";
ş) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", conţinutul contului sintetic de gradul III - 76311 "Venituri din reluarea deprecierii activelor financiare disponibile în vederea vânzării" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"76311 - venituri din reluarea deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării, altele decât instrumentele de capitaluri proprii;";
t) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", conţinutul contului sintetic de gradul III - 76321 "Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"76321 - anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse;";
ţ) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", conţinutul contului sintetic de gradul III - 76431 "Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"76431 - anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;";
u) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", conţinutul contului sintetic de gradul III - 76441 "Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"76441 - anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate;".
7. La punctul 96 şi la punctul 124 alineatul (2), referirile la expresia "investiţiile/lor păstrate până la scadenţă" se vor citi ca referiri la expresia "investiţiile/lor păstrate până la scadenţă şi instrumentele/lor de datorie clasificate în categoria «Împrumuturi şi creanţe»".
8. La punctul 202 şi la punctul 204, în cadrul denumirii şi conţinutului următoarelor conturi: 192 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 292 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 3922 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 4932 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 4942 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 6612 "Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 6622 "Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 66322 "Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 66432 "Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 66442 "Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 7612 "Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 7622 "Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 76322 "Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 76432 "Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 76442 "Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", referirile la sintagma "ajustări specifice" se vor citi ca referiri la termenul "ajustări", iar referirile la expresia "care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual" se vor citi ca referiri la expresia "care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii".
9. La punctul 204, în cadrul conţinutului următoarelor conturi: 3047 "Creanţe ataşate", 391 "Ajustări pentru deprecierea titlurilor şi altor active financiare", 6034 "Pierderi din cesiunea investiţiilor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe", 66312 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe", 70341 "Dobânzi", 70342 "Câştiguri din cesiune", 76312 "Venituri din ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe", referirile la expresia "investiţiilor păstrate până la scadenţă" se vor citi ca referiri la expresia "investiţiilor păstrate până la scadenţă sau instrumentelor de datorie clasificate în categoria «Împrumuturi şi creanţe»".
10. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul denumirii următoarelor conturi: 304 "Investiţii păstrate până la scadenţă", 3911 "Ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă", 6034 "Pierderi din cesiunea investiţiilor păstrate până la scadenţă", 66312 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă", 7034 "Venituri aferente investiţiilor păstrate până la scadenţă", 76312 "Venituri din ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă", referirile la expresia "investiţii/lor păstrate până la scadenţă" se vor citi ca referiri la expresia "investiţii/lor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe".
11. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul denumirii următoarelor conturi: 6312 "Pierderi din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justă" şi 742 "Câştiguri din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justă", referirile la termenul "reevaluarea" se vor citi ca referiri la sintagma "reevaluarea şi cesiunea".