Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 16 din 14.oct.2011
Monitorul Oficial, Partea I 779 3.noi.2011
Intrare în vigoare la 3.noi.2011
privind procedura de administrare a riscului de decontare şi facilităţile acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS

    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 404 alin. (1) şi art. 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte:
   a) procedura de administrare a riscului de decontare aplicabilă sistemelor cu decontare pe bază netă care decontează în sistemul ReGIS şi schemelor de plăţi cu carduri, dacă acestea nu dispun de propriile proceduri de administrare a riscului de decontare în sistemul ReGIS, impuse de administratorul de sistem, respectiv administratorul schemei de plăţi cu carduri şi aprobate de Banca Naţională a României;
   b) facilităţile acordate de Banca Naţională a României instituţiilor de credit participante la sistemul ReGIS în scopul fluidizării decontării în acest sistem.
   Art. 2. - În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) administrator de sistem/schemă de plăţi cu carduri - persoana juridică ce stabileşte regulile sistemului/schemei de plăţi cu carduri şi răspunde de operarea acestuia/acesteia;
   b) facilităţi acordate de Banca Naţională a României instituţiilor de credit participante la sistemul ReGIS în scopul fluidizării decontării în acest sistem - facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei şi facilitatea de creditare pentru asigurarea decontării poziţiilor nete;
   c) facilitate de lichiditate pe parcursul zilei - facilitatea oferită de Banca Naţională a României instituţiilor de credit eligibile conform art. 11, prin care acestea pot obţine lichiditate prin intermediul unor operaţiuni repo cu decontare în aceeaşi zi realizate cu Banca Naţională a României, având ca suport active eligibile pentru garantare;
   d) facilitate de creditare pentru asigurarea decontării poziţiilor nete - facilitatea oferită de Banca Naţională a României instituţiilor de credit participante la sistemul ReGIS, prin care acestea pot obţine credite de la Banca Naţională a României în scopul decontării poziţiilor nete calculate în cadrul schemelor de plăţi cu carduri;
   e) facilitate de creditare - credit lombard - facilitatea definită în reglementările Băncii Naţionale a României privind operaţiunile de piaţă monetară;
   f) participant compensator - o instituţie de credit a cărei poziţie netă rezultată în urma compensării realizate în cadrul unui sistem cu decontare pe bază netă şi/sau unei scheme de plăţi cu carduri se decontează prin contul de decontare al respectivei instituţii din sistemul ReGIS;
   g) ReGIS - sistem cu decontare pe bază brută în timp real, administrat de Banca Naţională a României;
   h) SaFIR - sistem de depozitare şi decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, administrat de Banca Naţională a României;
   i) schemă de plăţi cu carduri - un ansamblu de activităţi, proceduri, aranjamente, reguli şi infrastructura aferentă, care permit utilizatorului/deţinătorului unui card să depună, să retragă sau să transfere fonduri prin intermediul altor entităţi decât emitentul cardului;
   j) sistem - un sistem de plăţi sau un sistem de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare;
   k) sistem cu decontare pe bază netă - un sistem în cadrul căruia se calculează poziţiile nete ale participanţilor compensatori, poziţii care se transmit Băncii Naţionale a României, în calitate de agent de decontare, în vederea înregistrării acestora în conturile de decontare din sistemul ReGIS ale participanţilor compensatori.

   CAPITOLUL II
  Procedura de administrare a riscului de decontare aplicabilă sistemelor cu decontare pe bază netă şi schemelor de plăţi cu carduri care decontează în sistemul ReGIS

   SECŢIUNEA 1
  Garantarea unilaterală

   Art. 3. - (1) Participantul compensator la un sistem cu decontare pe bază netă sau la o schemă de plăţi cu carduri care nu are prevăzută o procedură de administrare a riscului de decontare în sistemul ReGIS este obligat să constituie garanţii în lei la dispoziţia Băncii Naţionale a României, în scopul garantării unilaterale a decontării în sistemul ReGIS a poziţiei sale nete debitoare, calculată şi comunicată de către administratorul sistemului cu decontare pe bază netă, respectiv de către administratorul schemei de plăţi cu carduri.
   (2) Garanţiile trebuie constituite cel mai târziu în ziua decontării, iar valoarea acestora trebuie să fie cel puţin egală cu poziţia netă debitoare a participantului compensator.
   Art. 4. - (1) Garanţiile în lei prevăzute la art. 3 se constituie sub formă de:
   a) gaj asupra fondurilor evidenţiate în secţiunea "Rezerve" din contul de decontare al participantului compensator deschis în sistemul ReGIS; şi/sau
   b) gaj înregistrat în sistemul SaFIR asupra activelor eligibile pentru garantare, aşa cum sunt acestea definite în reglementările Băncii Naţionale a României privind operaţiunile de piaţă monetară.
   (2) Lista activelor eligibile pentru garantare, prevăzute la alin. (1) lit. b), valoarea la care acestea sunt evaluate de către Banca Naţională a României şi haircut-ul pe care Banca Naţională a României îl aplică în calculul valorii garanţiilor în cadrul acestor operaţiuni sunt puse la dispoziţia participanţilor compensatori de către Banca Naţională a României zilnic, prin mijloacele specifice sistemului SaFIR.
   Art. 5. - Constituirea, suplimentarea, executarea şi eliberarea garanţiilor se realizează în conformitate cu regulile sistemelor ReGIS şi SaFIR şi cu clauzele contractului de constituire şi executare a garanţiilor încheiat de participantul compensator cu Banca Naţională a României.
   Art. 6. - În cadrul procedurii de administrare a riscului de decontare aplicabile sistemelor cu decontare pe bază netă şi schemelor de plăţi cu carduri care decontează în sistemul ReGIS, Banca Naţională a României poate executa garanţiile constituite la dispoziţia acesteia de un participant compensator, în scopul decontării poziţiei nete debitoare a acestuia.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Aplicarea procedurii de administrare a riscului de decontare în cazul unui sistem de decontare pe bază netă a operaţiunilor cu instrumente financiare

   Art. 7. - În cazul unui sistem de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare care decontează pe bază netă în sistemul ReGIS, procedura de administrare a riscului de decontare se aplică în următoarele etape, cu respectarea regulilor de sistem ale ReGIS şi SaFIR şi a clauzelor din contractul de participare la sistemul ReGIS, încheiat între Banca Naţională a României şi administratorul de sistem, respectiv:
   1. administratorul de sistem realizează un calcul prealabil al poziţiilor nete ale participanţilor compensatori;
   2. administratorul de sistem interoghează sistemele ReGIS şi SaFIR, la orele prevăzute în contractul de participare încheiat cu Banca Naţională a României, cu privire la valoarea garanţiilor constituite de fiecare participant compensator pentru sistemul respectiv;
   3. în cazul în care valoarea totală a garanţiilor constituite de către un participant compensator este mai mică decât poziţia sa netă debitoare, administratorul de sistem comunică acestuia valoarea cu care trebuie suplimentate garanţiile. Participantul compensator are la dispoziţie un interval de timp pentru această operaţiune, stabilit prin contractul de participare la sistemul ReGIS, încheiat de către administratorul de sistem cu Banca Naţională a României;
   4. la expirarea intervalului de timp menţionat la pct. 3, administratorul de sistem interoghează din nou sistemele ReGIS şi SaFIR cu privire la noile valori ale garanţiilor constituite de participanţii compensatori pentru respectivul sistem;
   5. în cazul în care, la nivelul fiecărui participant compensator, valoarea totală a garanţiilor constituite acoperă poziţia netă debitoare, administratorul de sistem iniţiază în sistemul ReGIS o instrucţiune de plată pentru decontarea poziţiilor nete;
   6. în cazul în care valoarea totală a garanţiilor constituite de către un participant compensator continuă să fie mai mică decât poziţia sa netă debitoare, administratorul de sistem recalculează poziţiile nete prin excluderea unor tranzacţii, astfel încât fiecare nouă poziţie netă debitoare să fie acoperită cu garanţiile constituite pentru respectiva poziţie netă debitoare, şi iniţiază instrucţiunea de plată pentru decontarea poziţiilor nete în sistemul ReGIS. Pentru tranzacţiile excluse din calculul poziţiilor nete, administratorul de sistem poate iniţia instrucţiuni de plată în sistemul ReGIS, în vederea decontării pe bază brută a acestora.
   Art. 8. - (1) Instrucţiunea de plată pentru decontarea poziţiilor nete se iniţiază în sistemul ReGIS în conformitate cu prevederile contractului de participare la sistemul ReGIS, încheiat între Banca Naţională a României şi administratorul sistemului respectiv.
   (2) Banca Naţională a României nu are obligaţia de a asigura decontarea poziţiilor nete în ziua de decontare respectivă dacă administratorul de sistem nu iniţiază în sistemul ReGIS instrucţiunea de plată pentru decontarea poziţiilor nete în intervalul de timp stabilit prin regulile de sistem ale ReGIS şi prin contractul de participare la sistemul ReGIS, încheiat de Banca Naţională a României cu administratorul sistemului respectiv.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Aplicarea procedurii de administrare a riscului de decontare în cazul schemelor de plăţi cu carduri

   Art. 9. - În cazul schemelor de plăţi cu carduri, procedura de administrare a riscului de decontare se aplică în următoarele etape, cu respectarea regulilor de sistem ale ReGIS şi SaFIR, a clauzelor din contractul de participare la sistemul ReGIS, încheiat între Banca Naţională a României şi administratorul schemei de plăţi cu carduri, precum şi a prevederilor cap. III secţiunea a 2-a:
   1. în cazul în care poziţia netă debitoare a unui participant compensator nu poate fi decontată din lipsă de fonduri disponibile în contul său de decontare din sistemul ReGIS, Banca Naţională a României va proceda la executarea garanţiilor constituite de respectivul participant compensator conform prevederilor cap. II secţiunea 1;
   2. în cazul în care poziţia netă debitoare a participantului compensator nu poate fi decontată nici după executarea garanţiilor constituite pentru respectiva schemă de plăţi cu carduri, participantul va procura fondurile necesare decontării fie prin apelarea la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei oferită de către Banca Naţională a României, fie prin obţinerea unor credite din partea altor participanţi la sistemul ReGIS, fie prin alte operaţiuni pe piaţa interbancară;
   3. în cazul în care nici în urma parcurgerii etapei menţionate la pct. 2 poziţia netă debitoare a participantului compensator nu poate fi decontată, acesta va apela la facilitatea de creditare pentru asigurarea decontării poziţiilor nete, acordată de Banca Naţională a României participanţilor compensatori la schemele de plăţi cu carduri.

   CAPITOLUL III
  Facilităţi acordate de către Banca Naţională a României instituţiilor de credit participante la sistemul ReGIS în scopul fluidizării decontării în acest sistem

   SECŢIUNEA 1
  Facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei

   Art. 10. - Pentru a obţine lichiditate pe parcursul zilei în scopul facilitării decontării în sistemul ReGIS, instituţiile de credit eligibile pot apela la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei acordată de către Banca Naţională a României, în baza contractului-cadru pentru tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi, încheiat între instituţia de credit solicitantă şi Banca Naţională a României, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulilor sistemelor ReGIS şi SaFIR.
   Art. 11. - O instituţie de credit este eligibilă pentru a avea acces la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
   a) participă la sistemele ReGIS şi SaFIR şi nu este suspendată din aceste sisteme;
   b) a încheiat cu Banca Naţională a României contractulcadru pentru tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi, prevăzut în anexa nr. 1.
   Art. 12. - Activele utilizate în cadrul facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei trebuie să fie active eligibile pentru garantare, aşa cum sunt acestea definite în reglementările Băncii Naţionale a României privind operaţiunile de piaţă monetară.
   Art. 13. - (1) Lista activelor eligibile pentru garantare utilizate în operaţiuni specifice facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei, valoarea la care acestea sunt evaluate de către Banca Naţională a României şi haircut-ul pe care Banca Naţională a României îl aplică în calculul valorii garanţiilor în cadrul acestor operaţiuni sunt puse la dispoziţia participanţilor la sistemul ReGIS de către Banca Naţională a României zilnic, prin mijloacele specifice sistemului SaFIR.
   (2) Preţul de răscumpărare a activelor utilizate în operaţiunile specifice facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei este acelaşi cu preţul iniţial de vânzare.
   (3) În cazul nerealizării răscumpărării activelor utilizate în cadrul facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei, instituţia de credit are posibilitatea de a solicita Băncii Naţionale a României transformarea facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard. În cazul în care instituţia de credit nu solicită transformarea facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard, activele eligibile pentru garantare rămân în proprietatea Băncii Naţionale a României.
   (4) Transformarea facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard se realizează prin novaţie, cu respectarea condiţiilor prevăzute de reglementările Băncii Naţionale a României privind operaţiunile de piaţă monetară, inclusiv a celor privind eligibilitatea instituţiilor de credit, precum şi a regulilor de sistem ale SaFIR.
   Art. 14. - Banca Naţională a României poate decide suspendarea sau încetarea accesului unei instituţii de credit eligibile la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei:
   a) dacă, în mod repetat, respectiva instituţie de credit nu finalizează operaţiunea repo prin răscumpărarea activelor utilizate în cadrul facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei sau prin transformarea facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard;
   b) dacă împotriva instituţiei de credit în cauză s-a deschis o procedură de insolvenţă;
   c) din motive de prudenţialitate, în baza hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Facilitatea de creditare pentru asigurarea decontării poziţiilor nete calculate în cadrul unei scheme de plăţi cu carduri

   Art. 15. - În vederea acordării de credite de către Banca Naţională a României unui participant compensator la o schemă de plăţi cu carduri, în scopul administrării riscului de decontare, participantul compensator trebuie să încheie contractul-cadru de credit pentru decontarea poziţiei nete debitoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
   Art. 16. - (1) Dacă un participant compensator la o schemă de plăţi cu carduri nu dispune de fondurile necesare decontării poziţiei sale nete debitoare nici după parcurgerea etapelor menţionate la art. 9 pct. 1 şi 2, Banca Naţională a României acordă participantului compensator în cauză un credit, garantat de administratorul respectivei scheme de plăţi cu carduri. Creditul acordat de Banca Naţională a României se garantează de către administratorul schemei cu, dar fără a se limita la titluri de stat provenite din emisiuni publice şi/sau depozite constituite la Banca Naţională a României ori la alte persoane juridice agreate de Banca Naţională a României.
   (2) Creditul acordat conform alin. (1) nu va depăşi valoarea aferentă poziţiei nete debitoare neacoperite a participantului compensator la schema de plăţi cu carduri.
   (3) Perioada de acordare a creditului prevăzut la alin. (1) este de 3 zile calendaristice.
   (4) Nivelul ratei dobânzii pentru creditul prevăzut la alin. (1) este nivelul ratei dobânzii pentru creditul lombard stabilit de Banca Naţională a României plus 3 puncte procentuale.
   (5) Dobânda aferentă creditului prevăzut la alin. (1) se plăteşte odată cu rambursarea creditului.
   (6) În cazul în care scadenţa creditului este o zi în care sistemul ReGIS nu operează, rambursarea va avea loc în următoarea zi de operare a acestui sistem.

   CAPITOLUL IV
  Dispoziţii finale

   Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 10/2005 privind facilităţile acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 septembrie 2005, precum şi prevederile titlului III din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plăţi care asigură compensarea fondurilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 29 august 2007.
   Art. 18. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 14 octombrie 2011.
    Nr. 16.

   ANEXA Nr. 1
 

    CONTRACT-CADRU
pentru tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi

    Nr. ............ din .........................

    În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului privind procedura de administrare a riscului de decontare şi facilităţile acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS, al Regulilor sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR,
    între Banca Naţională a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, reprezentată de ............................................. şi de .............................................,
    şi ............................................., (denumirea instituţiei de credit) denumită în continuare instituţie de credit, cu sediul în ........................................, str. ................................. nr. ......, înregistrată la registrul comerţului cu nr. ............................, cod fiscal nr. ........................................., reprezentată de ....................................... şi de .........................................., a intervenit prezentul contract.

   I. Obiectul contractului
    Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea de către instituţia de credit către Banca Naţională a României a unor active eligibile pentru garantare, în scopul obţinerii de lichidităţi de către instituţia de credit, şi răscumpărarea acelor active, în cadrul aceleiaşi tranzacţii, la acelaşi preţ, în aceeaşi zi.
   II. Definiţii
    În sensul prezentului contract, următorii termeni au înţelesurile de mai jos:
   1. primul pas reprezintă vânzarea activelor eligibile pentru garantare, într-o tranzacţie repo cu decontare în aceeaşi zi;
   2. al doilea pas reprezintă răscumpărarea activelor eligibile pentru garantare, vândute la primul pas;
   3. activele eligibile pentru garantare reprezintă instrumentele financiare definite în reglementările Băncii Naţionale a României privind operaţiunile de piaţă monetară;
   4. preţul unitar de vânzare/răscumpărare reprezintă acel preţ, exprimat pentru un instrument financiar, la care s-au realizat vânzarea, respectiv răscumpărarea activelor eligibile pentru garantare într-o tranzacţie repo cu decontare în aceeaşi zi;
   5. haircut-ul reprezintă diferenţa, exprimată procentual, dintre valoarea de piaţă a unui activ eligibil pentru garantare şi valoarea la care acesta este acceptat de către Banca Naţională a României pentru garantare; nivelul haircut-ului este stabilit şi comunicat de către Banca Naţională a României, prin intermediul sistemului SaFIR;
   6. valoarea de piaţă reprezintă acea valoare stabilită şi comunicată de către Banca Naţională a României, prin intermediul sistemului SaFIR, la o anumită dată şi pentru fiecare activ eligibil pentru garantare;
   7. suma de decontat reprezintă suma de bani cu care se va credita contul instituţiei de credit în cadrul primului pas al unei tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi, respectiv contul Băncii Naţionale a României în cazul celui de-al doilea pas al tranzacţiei.
   III. Momentul încheierii tranzacţiilor repo cu decontare în aceeaşi zi
   1. O tranzacţie repo cu decontare în aceeaşi zi este acceptată de către Banca Naţională a României la momentul transmiterii instrucţiunii de către participant în sistemul SaFIR, fără a fi necesară îndeplinirea oricăror alte formalităţi privind afişarea de cotaţii sau aprobarea încheierii tranzacţiei.
   2. În cazul în care nu este în mod expres specificat, pentru tranzacţiile care fac obiectul prezentului contract, lipsa oricăror formalităţi, altele decât cele specificate în prezentul contract, nu afectează validitatea tranzacţiei.
   IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor
   1. Drepturile şi obligaţiile instituţiei de credit
   1.1. Instituţia de credit are dreptul să beneficieze de lichiditate pe parcursul zilei în urma vânzării către Banca Naţională a României, în cadrul tranzacţiilor repo, a activelor eligibile pentru garantare.
   1.2. Instituţia de credit se obligă:
   1.2.1. să iniţieze tranzacţii repo numai din contul de evidenţă a instrumentelor financiare deţinute în nume propriu, deschis în sistemul SaFIR;
   1.2.2. să iniţieze tranzacţii repo numai cu active eligibile pentru garantare, stabilite şi comunicate prin sistemul SaFIR, la preţul şi în intervalul orar prevăzute în regulile de sistem;
   1.2.3. să dispună, în contul de evidenţă a instrumentelor financiare deţinute în nume propriu, de cantitatea de active eligibile necesară pentru decontarea primului pas;
   1.2.4. să dispună, în contul de decontare din sistemul ReGIS, la momentul decontării, de suma necesară decontării celui de-al doilea pas;
   1.2.5. să remită în proprietatea Băncii Naţionale a României activele eligibile pentru garantare;
   1.2.6. să răscumpere de la Banca Naţională a României integral activele eligibile pentru garantare vândute la primul pas, prin plata preţului de răscumpărare, în aceeaşi zi, potrivit regulilor de sistem ale SaFIR, sau să iniţieze procedura de transformare a facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard, în conformitate cu regulile de sistem ale SaFIR.
   1.3. Instituţia de credit garantează că activele eligibile vândute sunt în proprietatea sa, nu sunt gajate sau sechestrate şi au o scadenţă ulterioară scadenţei operaţiunii efectuate.
   2. Drepturile şi obligaţiile Băncii Naţionale a României
   2.1. Banca Naţională a României are dreptul:
   2.1.1. să primească preţul de răscumpărare a activelor, precum şi comisioanele prevăzute în regulile de sistem ale SaFIR;
   2.1.2. să decidă suspendarea sau încetarea accesului instituţiei de credit la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei în oricare dintre următoarele situaţii:
   a) participantul a fost suspendat sau eliminat din sistemul ReGIS sau SaFIR;
   b) dacă, în mod repetat, instituţia de credit nu finalizează operaţiunea repo prin răscumpărarea activelor utilizate în cadrul facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei sau prin transformarea facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard;
   c) dacă împotriva instituţiei de credit în cauză s-a deschis o procedură de insolvenţă;
   d) din motive de prudenţialitate, în baza hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.
   2.2. Banca Naţională a României se obligă:
   2.2.1. să comunice zilnic, prin mijloacele specifice sistemului SaFIR, lista activelor eligibile pentru garantare, valoarea de piaţă şi haircut-ul pe care Banca Naţională a României îl aplică în calculul valorii garanţiilor în cadrul operaţiunilor repo;
   2.2.2. să accepte tranzacţiile repo cu decontare în aceeaşi zi iniţiate de către instituţia de credit prin instrucţiuni transmise către sistemul SaFIR, în condiţiile îndeplinirii prezentelor prevederi contractuale, respectării prevederilor Regulamentului privind procedura de administrare a riscului de decontare şi facilităţile acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS şi ale regulilor de sistem ale SaFIR.
   V. Orarul pentru iniţierea tranzacţiilor repo cu decontare în aceeaşi zi
    Tranzacţiile repo pe parcursul zilei pot fi iniţiate de către instituţia de credit în intervalul orar aferent serviciului "livrare contra plată", aşa cum este specificat în regulile de sistem ale SaFIR.
   VI. Preţul şi suma de decontat
   1. Preţul unitar de vânzare aferent primului pas şi preţul unitar de răscumpărare aferent celui de-al doilea pas sunt egale şi reprezintă valoarea de piaţă diminuată cu valoarea haircut-ului, aşa cum sunt definite acestea în prezentul contract şi în regulile de sistem ale SaFIR.
   2. Suma de decontat aferentă primului pas şi, respectiv, suma de decontat aferentă celui de-al doilea pas sunt egale. Suma de decontat va fi mai mică sau egală cu produsul dintre numărul de instrumente financiare şi valoarea de piaţă, diminuată cu valoarea haircut-ului.
   VII. Decontarea tranzacţiilor
   1. Tranzacţiile repo cu decontare în aceeaşi zi se decontează în timp real, cu respectarea principiului "livrare contra plată", în conformitate cu regulile de sistem ale SaFIR.
   2. Livrarea titlurilor de către instituţia de credit către Banca Naţională a României, respectiv de către Banca Naţională a României către instituţia de credit, conform prezentului contract, se realizează prin transferul dreptului de proprietate.
   3. În conformitate cu regulile de sistem ale SaFIR, participanţii pot stabili un termen-limită pentru decontarea celui de-al doilea pas al unei tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi, anterior momentului-limită al serviciului "livrare contra plată".
   4. Pentru o tranzacţie repo cu decontare în aceeaşi zi, pentru care s-a decontat primul pas, modificarea pe parcursul zilei a criteriilor de eligibilitate a instrumentelor financiare tranzacţionate nu afectează decontarea celui de-al doilea pas al respectivei tranzacţii repo.
   5. În cazul tranzacţiilor repo cu decontare în aceeaşi zi, nu sunt permise alte operaţiuni conexe cum sunt substituţiile, apelul în marjă, modificarea scadenţei, aşa cum sunt acestea definite de regulile de sistem ale SaFIR.
   6. În cazul în care instituţia de credit care a efectuat o tranzacţie repo cu Banca Naţională a României se află în imposibilitatea realizării pasului al doilea al operaţiunii repo din cadrul facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei, respectiva instituţie de credit are posibilitatea de a solicita Băncii Naţionale a României transformarea facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard. În cazul în care instituţia de credit nu solicită transformarea facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard, activele eligibile pentru garantare care au făcut obiectul tranzacţiei repo rămân în proprietatea Băncii Naţionale a României. Transformarea facilităţii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard se efectuează în condiţiile prevăzute în regulile de sistem ale SaFIR şi se realizează prin novaţie.
   VIII. Comisioane
    Comisioanele percepute instituţiei de credit pentru tranzacţiile repo cu decontare în aceeaşi zi sunt cele specificate în anexa nr. 9 la regulile de sistem ale SaFIR.
   IX. Forţa majoră
    Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de neexecutarea în mod corespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a fost cauzată de forţa majoră.
   X. Litigii
    Soluţionarea divergenţelor dintre părţi se va realiza pe cale amiabilă. În situaţia în care acestea nu se soluţionează pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţei judecătoreşti competente.
   XI. Dispoziţii finale
   1. Prezentul contract este guvernat de legea română. Orice modificare a cadrului de reglementare, inclusiv a modelului de contract-cadru prevăzut în acesta, şi/sau a regulilor de sistem ale SaFIR atrage modificarea prezentului contract-cadru în mod corespunzător.
   2. Prezentul contract intră în vigoare la data de ............................... .
   3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ....................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
   
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Semnături autorizate
...............................................
(denumirea instituţiei de credit)
Semnături autorizate
   ANEXA Nr. 2

    CONTRACT-CADRU
de credit pentru decontarea poziţiei nete debitoare

    Nr. ................... din ...............................

    În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului privind procedura de administrare a riscului de decontare şi facilităţile acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS, al Regulilor de sistem ale ReGIS,
    între Banca Naţională a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, reprezentată de ........................................ şi de ........................................,
    şi ............................................., (denumirea instituţiei de credit) denumită în continuare instituţie de credit, cu sediul în ....................................., str. ................................ nr. ......, înregistrată la registrul comerţului cu nr. ............................, cod fiscal nr. ............................., reprezentată de .................................. şi de ................................................, a intervenit prezentul contract.

   I. Obiectul contractului
    Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea de către Banca Naţională a României a unui credit garantat, în vederea decontării finale în sistemul ReGIS a poziţiei nete debitoare a instituţiei de credit, în situaţia în care, la momentul stabilit prin regulile sistemului ReGIS, aceasta nu dispune de fondurile necesare pentru decontarea în sistemul ReGIS a poziţiei sale nete debitoare calculate de administratorul schemei de plăţi cu carduri.
   II. Condiţii de creditare
   1. Creditul acordat nu va depăşi valoarea aferentă poziţiei nete debitoare neacoperite a instituţiei de credit în cadrul schemei de plăţi cu carduri.
   2. Creditul acordat de către Banca Naţională a României este garantat de către administratorul schemei de plăţi cu carduri conform contractului încheiat între acesta şi Banca Naţională a României.
   3. Perioada de acordare a creditului este de 3 zile calendaristice.
   4. Nivelul ratei dobânzii pentru creditul acordat este acelaşi cu cel al ratei dobânzii pentru creditul lombard, afişată în ziua de acordare a creditului în paginile de contributor ale Băncii Naţionale a României în sistemele Reuters, Telerate, plus 3 puncte procentuale.
   5. Dobânda aferentă creditului se plăteşte odată cu rambursarea creditului.
   6. În cazul în care scadenţa creditului este o zi în care sistemul ReGIS nu operează, rambursarea va avea loc în următoarea zi de operare a acestui sistem.
   III. Drepturile şi obligaţiile părţilor
   1. Instituţia de credit are dreptul de a primi fonduri de la Banca Naţională a României în cadrul facilităţii de creditare pentru asigurarea decontării poziţiilor nete debitoare şi are obligaţia de a le rambursa în condiţiile agreate de părţi în prezentul contract.
   2. Banca Naţională a României are obligaţia de a acorda creditul până la sfârşitul zilei de operare a sistemului ReGIS, precum şi dreptul de a-i fi rambursat creditul la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract.
   3. În situaţia în care instituţia de credit nu rambursează la termen şi în totalitate creditul şi dobânda aferentă, Banca Naţională a României are dreptul de a informa administratorul schemei de plăţi cu carduri cu privire la acest aspect.
   IV. Forţa majoră
    Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de neexecutarea în mod corespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a fost cauzată de forţa majoră.
   V. Litigii
    Soluţionarea divergenţelor dintre părţi se va realiza pe cale amiabilă. În situaţia în care acestea nu se soluţionează pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţei judecătoreşti competente.
   VI. Dispoziţii finale
   1. Prezentul contract este guvernat de legea română. Orice modificare a cadrului de reglementare, inclusiv a modelului de contract-cadru prevăzut în acesta, şi/sau a regulilor de sistem atrage modificarea prezentului contract în mod corespunzător.
   2. Prezentul contract intră în vigoare la data de ............... .
   3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
   
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Semnături autorizate
.................................................
(denumirea instituţiei de credit)
Semnături autorizate