Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 4 din 23.mar.2009
Monitorul Oficial, Partea I 23.mar.2009
Intrare în vigoare la 23.mar.2009
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

    Având în vedere prevederile art. 16, ale art. 25 alin. (2) şi ale art. 26 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 referitoare la instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,


    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.


   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) acţionar semnificativ - o persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează concertat, care deţine direct sau indirect participaţii calificate într-o instituţie de credit;".
   2. La articolul 2 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) trust - instituţie specifică dreptului anglo-saxon, reprezentând o operaţiune juridică prin care o persoană, denumită constitutor, încredinţează unei alte persoane, denumită administrator, bunuri ale sale, pentru a le deţine, administra şi preda unor beneficiari arătaţi de constitutor, fie în timpul vieţii, fie după moartea sa."
   3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Se consideră că persoanele acţionează concertat când fiecare dintre ele decide să îşi exercite drepturile aferente acţiunilor deţinute, în concordanţă cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele."
   4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) La determinarea unei participaţii calificate, pentru calculul drepturilor de vot ale unei persoane se aplică în mod corespunzător prevederile art. 116 alin. (1) ultimele două teze, alin. (2) şi alin. (7)-(10) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 5, 6 şi 10 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2008 privind implementarea Directivei 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 28/2008.
    (2) La determinarea unei participaţii calificate nu se ţine seama de drepturile de vot sau de acţiunile pe care firmele de investiţii ori instituţiile de credit le pot deţine ca urmare a subscrierii de instrumente financiare şi/sau a plasării instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm asumat în desfăşurarea activităţii prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6 lit A.f) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca, pe de o parte, drepturile de vot sau acţiunile respective să nu fie exercitate ori utilizate pentru a interveni în administrarea activităţii emitentului şi, pe de altă parte, drepturile de vot sau acţiunile respective să fie cedate în termen de un an de la data achiziţionării participaţiei."
   5. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Banca Naţională a României poate solicita, în scris, cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente sau relevante pentru realizarea evaluării ori dacă documentaţia prezintă alte deficienţe. Informaţii pot fi obţinute şi prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere."
   6. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
    "(21) Titularii cererii de autorizare pot să prezinte, din proprie iniţiativă, orice informaţii şi documente considerate de aceştia necesare în susţinerea cererii."
   7. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.
   8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - Denumirea unei bănci trebuie să fie în limba română, cu excepţia cazului în care banca face parte dintr-un grup a cărui societate-mamă este situată în afara României şi preia în denumirea sa, parţial sau în totalitate, denumirea utilizată în cadrul grupului."
   9. Articolele 9 şi 10 se abrogă.
   10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Calitatea acţionarilor direcţi şi indirecţi ai unei bănci trebuie să corespundă cerinţelor asigurării unui management prudent şi sănătos al instituţiei de credit, prevăzute de lege şi de prezentul regulament.
    (2) Evaluarea calităţii acţionarilor semnificativi direcţi şi indirecţi, precum şi a solidităţii financiare a acestora în raport cu participaţia ce urmează a fi deţinută în bancă se realizează pe baza criteriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care se referă la:
    a) reputaţia acţionarului semnificativ;
    b) soliditatea financiară a acţionarului semnificativ;
    c) capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale;
    d) suspiciuni privind spălarea banilor sau finanţarea terorismului.
    (3) Evaluarea grupului de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează concertat, în sensul prevederilor art. 2 alin. (3), va avea în vedere criteriile enumerate la alin. (2), la nivel individual şi/sau la nivelul grupului, după caz.
    (4) Evaluarea calităţii acţionarilor direcţi care nu urmează să deţină participaţii calificate la bancă va avea în vedere criteriul prevăzut la alin. (2) lit. d). Banca Naţională a României va putea, de la caz la caz, să ia în considerare în procesul de evaluare a acestor acţionari şi alte criterii dintre cele prevăzute la alin. (2).
    (5) Dacă o participaţie calificată într-o bancă urmează să fie deţinută indirect prin una sau mai multe persoane, fiecare dintre aceste persoane, având calitatea de acţionar semnificativ indirect, este supusă evaluării de către Banca Naţională a României. Banca Naţională a României poate decide evaluarea doar a persoanei care are calitatea de ultim deţinător indirect al participaţiei şi a persoanelor care urmează să deţină în mod direct participaţii la instituţia de credit vizată, cu excepţia cazului în care Banca Naţională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deţinători intermediari din lanţul de participaţii."
   11. Articolele 13, 14 şi 15 se abrogă.
   12. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
    "(21) Prevederile art. 183 alin. (1) şi (3) şi ale art. 1822 se aplică în mod corespunzător."
   13. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Prevederile art. 183 alin. (1) şi (3) şi ale art. 1822 se aplică în mod corespunzător."
   14. După articolul 18 se introduce un nou paragraf, paragraful 1.7 - Planul de activitate, cuprinzând articolul 181, cu următorul cuprins:
    "1.7. Planul de activitate
    Art. 181. - Planul de activitate trebuie să conţină obiective realizabile în orizontul de timp vizat, cu respectarea cerinţelor aplicabile instituţiilor de credit, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2006 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia."
   15. La capitolul II, după secţiunea 1 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 11 - Criterii de evaluare a acţionarilor semnificativi, cuprinzând articolele 182-1824, cu următorul cuprins:


    "SECŢIUNEA 11
Criterii de evaluare a acţionarilor semnificativi


    11.1. Reputaţia acţionarului semnificativ
    Art. 182. - Evaluarea reputaţiei acţionarului semnificativ are în vedere următoarele elemente:
    a) integritatea;
    b) competenţa profesională.
    Art. 183. - (1) La evaluarea integrităţii acţionarului semnificativ vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanţă, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puţin următoarele aspecte şi situaţii:
    a) existenţa unei condamnări pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;
    b) acţionarul semnificativ a fost sau este cercetat penal ori judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la lit. a);
    c) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri aplicate acţionarului ori impunerea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al valorilor mobiliare, al activităţii de asigurare sau al pieţelor de valori mobiliare ori al instrumentelor financiare şi al mijloacelor de plată sau oricărei altei legislaţii privind serviciile financiare;
    d) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri şi sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricăror prevederi relevante.
    (2) În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1), la evaluarea integrităţii acţionarului semnificativ se va avea în vedere măsura în care lipsa corectitudinii în afacerile derulate în trecut poate submina integritatea şi credibilitatea acestuia. În acest sens, Banca Naţională a României trebuie să aibă în vedere situaţii cum ar fi:
    a) orice indiciu că acţionarul nu a fost transparent, deschis şi cooperant în relaţia sa cu autoritatea de supraveghere sau cu autoritatea de reglementare, inclusiv orice indiciu că acesta a încercat să evite evaluarea în cadrul unei proceduri de autorizare a unei entităţi reglementate, a ignorat cu bună ştiinţă obligaţia de notificare a intenţiei de dobândire a unei participaţii calificate într-o entitate reglementată sau a încercat să evite evaluarea prudenţială căreia trebuia să i se supună în calitate de achizitor potenţial al unei participaţii calificate;
    b) acţionarului i s-a refuzat înregistrarea, autorizarea, acordarea calităţii de membru sau i s-a refuzat licenţierea pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie, i-a fost revocată, retrasă sau radiată o asemenea înregistrare, autorizare, calitate de membru sau licenţă ori a fost exclus de către un organism de reglementare sau profesional;
    c) acţionarul a fost demis sau eliberat dintr-o poziţie de trust, dintr-o relaţie fiduciară sau o situaţie similară ori i s-a cerut demisia sau retragerea dintr-o asemenea poziţie;
    d) acţionarul are interdicţie de a ocupa o funcţie de conducere într-o entitate comercială.
    (3) Acţionarul este prezumat a avea o bună reputaţie până la proba contrarie.
    (4) La evaluarea acţionarilor semnificativi situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi avute în vedere şi în privinţa persoanelor controlate sau conduse în trecut ori în prezent de acţionarul semnificativ, persoană fizică, şi, respectiv, în privinţa persoanelor controlate de acţionarul semnificativ, persoană juridică.
    (5) Banca Naţională a României evaluează relevanţa situaţiilor cum sunt cele prevăzute la alin. (1) şi (2), de la caz la caz, având în vedere gravitatea circumstanţelor caracteristice fiecărei situaţii, precum şi faptul că asemenea situaţii pot fi semnificative considerate împreună, chiar dacă luate separat pot să nu prezinte relevanţă.
    Art. 184. - Dacă acţionarul semnificativ este o entitate comercială sau o instituţie, cerinţa de integritate trebuie să fie satisfăcută atât de persoana juridică, cât şi de persoanele care asigură conducerea activităţii acesteia.
    Art. 185. - În realizarea evaluării integrităţii acţionarului semnificativ, Banca Naţională a României poate lua în considerare informaţiile relevante din punctul de vedere al integrităţii oricărei persoane aflate în legătură cu acesta, cum ar fi orice persoană care are sau pare să aibă o relaţie de familie ori de afaceri relevantă cu acţionarul.
    Art. 186. - Cerinţele de integritate sunt evaluate potrivit prevederilor art. 183-185, indiferent de nivelul participaţiei calificate pe care acţionarul urmează să o deţină şi de implicarea sa în administrarea băncii sau de influenţa pe care îşi propune să o exercite asupra acesteia.
    Art. 187. - În sensul art. 182 lit. b), competenţa profesională a acţionarului semnificativ cuprinde competenţa în administrare, denumită competenţă managerială, şi competenţa în sfera activităţilor financiare desfăşurate de bancă, denumită competenţă tehnică.
    Art. 188. - Competenţa managerială se evaluează având în vedere experienţa anterioară a acţionarului în achiziţionarea şi administrarea de participaţii în entităţi comerciale, care trebuie să demonstreze abilitate, diligenţă şi conformarea la standardele relevante.
    Art. 189. - Competenţa tehnică se evaluează având în vedere experienţa anterioară a acţionarului, dobândită ca acţionar care a exercitat controlul asupra unor instituţii financiare şi/sau ca persoană care a administrat şi/sau a condus activitatea unor asemenea instituţii. În acest caz, de asemenea, experienţa trebuie să demonstreze abilitate, diligenţă şi conformarea la standardele relevante.
    Art. 1810. - (1) Dacă acţionarul semnificativ este o persoană juridică, evaluarea competenţei profesionale trebuie să vizeze atât persoana juridică însăşi, cât şi persoanele care asigură conducerea activităţii acesteia.
    (2) Evaluarea competenţei tehnice trebuie să aibă în vedere în special activităţile financiare desfăşurate în prezent de către acţionar şi/sau de entităţile din grupul din care acesta face parte.
    Art. 1811. - (1) La evaluarea cerinţelor privind competenţa se va ţine cont de particularităţile fiecărui caz, în special de nivelul participaţiei ce urmează a fi deţinută în bancă şi de gradul de implicare preconizat al acţionarului în administrarea băncii respective.
    (2) În sensul alin. (1), se vor avea în vedere situaţii cum ar fi:
    a) acţionarul semnificativ nu este în poziţia de a exercita sau nu intenţionează să exercite o influenţă asupra băncii. În acest caz, va putea fi dovedită doar îndeplinirea cerinţei privind competenţa managerială;
    b) acţionarul semnificativ urmează să participe la capitalul băncii cu scopul de a-şi diversifica portofoliul şi/sau de a obţine dividende ori venituri din capital, şi nu cu scopul de a se implica în administrarea băncii în cauză. În acest caz, se va dovedi îndeplinirea cerinţei privind competenţa managerială, iar cerinţele de competenţă profesională pot să fie reduse semnificativ;
    c) acţionarul semnificativ urmează să deţină controlul asupra băncii sau să exercite o influenţă puternică asupra acesteia, spre exemplu prin intermediul unei participaţii care conferă un drept de veto. În acest caz, se va dovedi îndeplinirea cerinţei privind competenţa managerială, iar nivelul competenţei profesionale trebuie să fie mai ridicat, cu luarea în considerare şi a naturii şi complexităţii activităţilor propuse.
    Art. 1812. - Cerinţele de reputaţie se pot considera îndeplinite dacă:
    a) acţionarul semnificativ este o persoană fizică sau juridică deja considerată a fi de bună reputaţie în calitatea sa de acţionar semnificativ la o entitate reglementată şi supravegheată de o autoritate competentă din România sau dintr-un alt stat membru;
    b) acţionarul semnificativ este o persoană fizică ce asigură conducerea şi/sau administrarea activităţii unei entităţi reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere similară dintr-un alt stat membru;
    c) acţionarul semnificativ este entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere similară dintr-un alt stat membru.
    Art. 1813. - Evaluarea cerinţelor de reputaţie poate fi facilitată de cooperarea cu autoritatea de supraveghere competentă din statul terţ ale cărui reglementări privind cerinţele de reputaţie sunt considerate echivalente, dacă:
    a) acţionarul semnificativ este o persoană fizică sau juridică deja considerată a avea o bună reputaţie în calitate de acţionar semnificativ al unei entităţi reglementate şi supravegheate de o autoritate de supraveghere dintr-un stat terţ;
    b) acţionarul semnificativ este o persoană fizică ce asigură conducerea şi/sau administrarea activităţii unei entităţi reglementate şi supravegheate de o autoritate de supraveghere dintr-un stat terţ;
    c) acţionarul semnificativ este o entitate reglementată şi supravegheată de o autoritate de supraveghere dintr-un stat terţ.
    11.2. Soliditatea financiară a acţionarului semnificativ
    Art. 1814. - (1) Soliditatea financiară a acţionarului semnificativ se evaluează din perspectiva capacităţii acestuia de a finanţa participaţia sa şi de a menţine o structură financiară solidă, precum şi de a asigura administrarea prudentă şi sănătoasă a băncii în viitorul anticipat. Această capacitate trebuie să fie reflectată în obiectivul general al participării sale la capitalul băncii şi în politica sa privind această participare şi, de asemenea, în cazul acţionarului ce urmează să deţină controlul asupra băncii, în obiectivele financiare prognozate, compatibile cu strategia cuprinsă în planul de activitate.
    (2) În cazul acţionarului ce urmează să deţină controlul asupra băncii, soliditatea financiară a acestuia se analizează în corelaţie cu criteriul menţionat la art. 12 alin. (2) lit. c), referitor la capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale.
    Art. 1815. - Banca Naţională a României analizează dacă mecanismele de finanţare utilizate de acţionarul semnificativ pentru a finanţa participaţia la capitalul băncii sau dacă relaţiile financiare existente între acţionarul semnificativ şi bancă pot genera conflicte de interese care pot destabiliza structura financiară a băncii.
    Art. 1816. - Analiza solidităţii financiare a acţionarului semnificativ trebuie să fie raportată la natura acţionarului şi să fie proporţională cu participaţia sa la capitalul băncii, distingându-se, din perspectiva profunzimii şi metodelor de realizare a analizei, între situaţia în care acţionarul urmează să exercite controlul asupra băncii şi cea în care acesta urmează să exercite doar o influenţă semnificativă; chiar şi în situaţia din urmă trebuie să se ia în considerare implicarea pe care acţionarul o va avea în administrarea băncii.
    Art. 1817. - Informaţiile cerute pentru evaluarea solidităţii financiare a acţionarului semnificativ depind de statutul juridic al acţionarului (de exemplu: instituţie financiară supusă supravegherii prudenţiale; persoană juridică, alta decât o instituţie financiară; persoană fizică).
    Art. 1818. - Dacă acţionarul semnificativ este o entitate reglementată şi supravegheată prudenţial de către o altă autoritate de supraveghere din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terţ ale cărui reglementări în domeniul prudenţial sunt considerate echivalente, Banca Naţională a României va lua în considerare evaluarea situaţiei financiare a acţionarului realizată de autoritatea sa de supraveghere, coroborat cu documentele transmise direct de către autoritatea de supraveghere a acţionarului semnificativ Băncii Naţionale a României.
    11.3. Conformarea băncii la cerinţele prudenţiale
    Art. 1819. - (1) Evaluarea adecvării calităţii acţionarului semnificativ are în vedere şi dacă banca va fi în măsură să se conformeze cerinţelor prudenţiale prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de reglementările date în aplicarea acesteia şi, în special, dacă grupul din care va face parte are o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea unui schimb eficient de informaţii cu autorităţile competente şi determinarea distribuirii responsabilităţilor între autorităţile competente.
    (2) Structura grupului se referă la membrii grupului, inclusiv la societăţile-mamă şi filiale, precum şi la regulile de administrare şi conducere intragrup (mecanismele de luare a deciziilor, nivelul de independenţă, administrarea capitalului).
    (3) Evaluarea aspectelor referitoare la exercitarea unei supravegheri eficiente are în vedere ca Banca Naţională a României să nu fie împiedicată să îşi îndeplinească obligaţiile de supraveghere de legăturile strânse ale băncii cu alte persoane fizice sau juridice ori de legile, reglementările sau măsurile administrative din alt stat, care guvernează persoana fizică sau juridică aflată în legături strânse cu banca, ori de dificultăţi în punerea în aplicare a acestor legi, reglementări sau măsuri administrative.
    Art. 1820. - Evaluarea prudenţială a acţionarului semnificativ trebuie să vizeze capacitatea sa de a susţine o organizare adecvată a băncii în cadrul grupului. Atât banca, cât şi grupul trebuie să aibă un cadru de administrare şi conducere clar şi transparent şi o organizare adecvată, inclusiv un sistem de control intern eficient şi funcţii de control independente (administrarea riscurilor, conformitate şi audit intern).
    Art. 1821. - Banca Naţională a României va lua în considerare şi dacă acţionarul semnificativ va fi în măsură:
    a) să furnizeze băncii susţinerea financiară de care aceasta ar putea avea nevoie pentru activitatea preconizată;
    b) să furnizeze capitalul de care banca ar putea avea nevoie pentru dezvoltarea viitoare a activităţii;
    c) să implementeze orice soluţie adecvată pentru a ajusta viitoarele necesităţi de fonduri proprii ale băncii.
    11.4. Suspiciuni privind spălarea banilor sau finanţarea terorismului
    Art. 1822. - Calitatea unui acţionar semnificativ nu va fi considerată adecvată dacă:
    a) acţionarul este suspectat sau cunoscut, pe plan intern ori internaţional, ca fiind implicat în operaţiuni de spălare a banilor sau în tentative de acest fel, indiferent dacă acestea sunt legate ori nu de achiziţia propusă;
    b) acţionarul este suspectat sau cunoscut, pe plan intern ori internaţional, ca fiind terorist sau că finanţează acte de terorism;
    c) acţionarul este stabilit într-un stat sau teritoriu considerat de către FATF - GAFI - Grupul de Acţiune Financiară Internaţională ca fiind ?necooperant? ori într-un stat sau teritoriu care nu a întreprins suficiente măsuri pentru a se conforma cu recomandările FATF - GAFI.
    Art. 1823. - Evaluarea criteriului privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului se realizează în corelaţie cu evaluarea integrităţii şi indiferent de valoarea sau de alte caracteristici ale participaţiei ce se intenţionează a fi deţinută în bancă.
    Art. 1824. - Fondurile utilizate pentru participarea la capital trebuie să provină din surse licite, iar mecanismul de finanţare trebuie să fie transparent. În acest sens, se va demonstra cel puţin că fondurile respective sunt virate prin intermediul unor instituţii financiare care fac obiectul supravegherii de către autorităţi competente din state membre sau din state terţe, considerate echivalente."
   16. La articolul 20, partea introductivă şi litera e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 20. - În vederea obţinerii aprobării de constituire, solicitanţii trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele informaţii şi documente:
    .....................................................................................................................
    e) planul de activitate, semnat de acţionarii semnificativi direcţi şi indirecţi ai băncii şi însuşit de persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv de membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului, întocmit în conformitate cu prevederile art. 23;".
   17. La articolul 21 alineatul (1), litera b) se abrogă.
   18. La articolul 21 alineatul (1), literele d), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) copii de pe ultimele 3 situaţii financiare anuale individuale auditate şi, după caz, şi cele la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte acţionarul, întocmite conform Standardelor internaţionale de raportare financiară sau unor reglementări conforme cu directivele contabile europene şi depuse la organele competente. Cu acordul Băncii Naţionale a României pot fi acceptate şi situaţii financiare anuale individuale şi/sau consolidate care sunt întocmite în conformitate cu alte standarde contabile recunoscute la nivel internaţional;
    e) estimări ale bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere pentru următorii 3 ani, semnate de acţionar;
    f) curriculum vitae, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (6) lit. b), pentru persoanele care exercită responsabilităţi de conducere a acţionarului; informaţiile furnizate trebuie să susţină îndeplinirea cerinţelor de competenţă profesională, potrivit art. 1810 alin. (1);".
   19. La articolul 21 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (21), pentru persoanele care exercită responsabilităţi de conducere a acţionarului."
   20. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru fiecare dintre acţionarii direcţi, alţii decât cei menţionaţi la alin. (1) şi decât instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare înscrise în registrul special, persoane juridice române, vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi g) şi cea mai recentă situaţie financiară anuală auditată."
   21. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
    "(51) Acţionarii semnificativi menţionaţi la alin. (4) şi (5) vor remite şi documentele prevăzute la alin. (1) lit. e)."
   22. La articolul 21, partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Pentru fiecare dintre acţionarii, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente:".
   23. La articolul 21 alineatul (6), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) curriculum vitae, din care să rezulte activitatea anterioară şi cea desfăşurată în prezent, inclusiv denumirea angajatorului, natura activităţii desfăşurate, funcţia deţinută şi alte informaţii relevante legate de activitatea acestuia, şi în care să se indice entităţile în care persoana fizică a deţinut sau deţine responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, precum şi, în cazul acţionarului semnificativ, orice alte informaţii relevante care să susţină îndeplinirea cerinţelor privind competenţa profesională;
    .....................................................................................................................
    d) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (21)."
   24. La articolul 21 alineatul (6), literele e) şi f) se abrogă.
   25. La articolul 21, alineatul (7) se abrogă.
   26. La articolul 22 alineatul (1), partea introductivă şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Pentru fiecare dintre persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv de membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului, vor fi transmise următoarele informaţii şi documente:
    .....................................................................................................................
    d) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză respectă dispoziţiile art. 107 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 110 din O.U.G nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare ori că înţelege să renunţe la orice situaţie de incompatibilitate înaintea începerii exercitării funcţiei pentru care a fost aprobată de Banca Naţională a României;".
   27. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
    "(21) Dacă certificatul de cazier judiciar sau documentul echivalent nu poate fi obţinut, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în care se va motiva corespunzător imposibilitatea obţinerii documentului oficial, însoţită, după caz, de dovezi care să ateste diligenţele depuse pentru obţinerea acestui document."
   28. La articolul 23 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) descrierea obiectivelor, politicilor şi strategiilor băncii;
    .....................................................................................................................
    c) prezentarea proceselor de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor;".
   29. La articolul 23 alineatul (2), literele c) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) descrierea categoriilor de activităţi ce urmează a fi efectuate în primii 3 ani de activitate şi, în mod corespunzător, a produselor şi serviciilor oferite şi a politicii de preţ/tarifare aferente acestora. Pentru fiecare dintre aceste categorii de activităţi se va indica şi data probabilă la care vor fi introduse în oferta băncii. În cazul emisiunilor de monedă electronică, se vor prezenta cel puţin informaţiile prevăzute la art. 46 alin. (1);
    .....................................................................................................................
    i) valoarea investiţiilor aferente creării suportului tehnic necesar desfăşurării activităţilor propuse şi realizării structurii organizatorice şi graficul de realizare a acestora;".
   30. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cadrul formal de administrare a activităţii băncii, prevăzut la alin. (1) lit. b), va cuprinde: proiectul structurii organizatorice a băncii, definirea liniilor de responsabilitate, atribuţiile fiecărui compartiment/centru de responsabilitate al băncii şi relaţiile dintre acestea (fluxurile informaţionale), atribuţiile sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale băncii, atribuţiile comitetelor specializate ale băncii, competenţele organelor de administrare şi/sau de conducere ale băncii (consiliu de administraţie, directori, respectiv consiliu de supraveghere şi directorat), ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul băncii sau a sucursalelor şi a altor sedii secundare şi ale altor salariaţi care efectuează operaţiuni în numele şi pe contul băncii. După caz, va fi prezentată şi poziţia instituţiei de credit în cadrul grupului din care va face parte, din perspectiva structurilor şi liniilor de administrare în cadrul acestuia."
   31. La articolul 23 alineatul (4), partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Prezentarea proceselor de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, prevăzută la alin. (1) lit. c), va include cel puţin:
    a) descrierea profilului de risc, cu menţionarea nivelurilor de la care riscurile sunt considerate semnificative;
    b) politicile pentru fiecare dintre următoarele riscuri: riscul de credit, riscul de diminuare a valorii creanţei, riscul de credit al contrapartidei, riscul de poziţie, riscul de decontare, riscul valutar, riscul de marfă şi riscul operaţional, precum şi pentru orice alte riscuri aferente activităţii desfăşurate considerate semnificative;".
   32. La articolul 23 alineatul (4), litera e) se abrogă.
   33. La articolul 23 alineatul (4), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) estimări privind nivelul expunerilor mari pe primii 3 ani de funcţionare, cu luarea în considerare a Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/110/2006, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 2/2008 privind raportarea expunerilor mari de către instituţiile de credit."
   34. La articolul 23, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Descrierea mecanismelor de control intern prevăzute la alin. (1) lit. d) se va referi la modul de organizare a funcţiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit intern, în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României.
    (6) Estimările situaţiilor financiare, prevăzute la alin. (1) lit. e), vor fi însoţite de calcule de fundamentare a principalelor posturi şi elemente ale situaţiilor financiare, precum şi de raportul unui auditor financiar asupra examinării informaţiilor financiare prognozate, întocmit în conformitate cu Standardele internaţionale privind angajamentele de asigurare relevante şi cu contractul încheiat între părţi."
   35. La articolul 23, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Dacă instituţia de credit ar urma să facă obiectul supravegherii pe bază consolidată sau pe bază subconsolidată de către Banca Naţională a României, potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, informaţiile solicitate la alin. (4) lit. d) şi f) vor fi prezentate şi la nivel consolidat sau subconsolidat, după caz, cu luarea în considerare a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit, cu modificările ulterioare, şi, respectiv, a Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/21/2006 şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 2/2008."
   36. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi prezentate Băncii Naţionale a României documentele care atestă constituirea băncii, conform dispoziţiilor aplicabile."
   37. La articolul 49, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 49. - (1) Prevederile art. 16, 17 şi 18 sunt aplicabile în mod corespunzător şi organizaţiilor cooperatiste de credit.
    .....................................................................................................................
    (4) Prevederile art. 11, 12 şi ale art. 182-1824 sunt aplicabile în mod corespunzător şi membrilor cooperatori cu participaţii reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al cooperativei de credit."
   38. La articolul 53 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) comunicare privind identitatea persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a cooperativei de credit, însoţită pentru fiecare dintre acestea de chestionarul prevăzut în anexa nr. 4, certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (21), curriculum vitae şi declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză respectă dispoziţiile art. 107 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 110 şi la art. 373 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare ori că înţelege să renunţe la orice situaţie de incompatibilitate înaintea începerii exercitării funcţiei pentru care a fost aprobată de Banca Naţională a României;".
   39. La articolul 53 alineatul (1), litera f) se abrogă.
   40. La articolul 53 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (21);".
   41. La articolul 55, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 55. - În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a cooperativei de credit, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, casa centrală va prezenta Băncii Naţionale a României următoarele documente:".
   42. La articolul 58, alineatul (2) se abrogă.
   43. La articolul 59 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) comunicare privind persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a casei centrale. Pentru fiecare dintre acestea se va remite copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate, curriculum vitae completat în conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. b), certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (21), chestionarul prevăzut în anexa nr. 4, semnat şi datat de persoana chestionată, şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. e)."
   44. La articolul 61 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 61. - (1) În vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate care s-au constituit pe baza aprobării colective de constituire a reţelei, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi prezentate Băncii Naţionale a României, pentru fiecare organizaţie cooperatistă de credit din reţea, următoarele documente:".
   45. Articolul 65 se abrogă.
   46. La articolul 68, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 68. - (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi prezentate Băncii Naţionale a României documentele care atestă îndeplinirea tuturor formalităţilor pentru înfiinţarea sucursalei."
   47. La articolul 70, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) De asemenea, aprobarea constituirii va fi revocată în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 33 alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare."
   48. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 71. - Pentru evitarea unor întârzieri în furnizarea informaţiilor necesare în cadrul procesului de autorizare, inclusiv a unor solicitări suplimentare de informaţii, în anticiparea unei cereri de autorizare formale, se poate solicita Băncii Naţionale a României organizarea unor întâlniri preliminare în vederea prezentării şi clarificării elementelor legate de proiectul propus, în special dacă acesta prezintă o complexitate deosebită."
   49. Articolele 72 şi 73 se abrogă.
   50. La articolul 74 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) Solicitanţii trebuie să susţină cu documente adecvate informaţiile furnizate şi să ateste Băncii Naţionale a României că toate informaţiile comunicate sunt complete şi conforme cu realitatea.
    (3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului Băncii Naţionale a României de a verifica afirmaţiile făcute de solicitanţi în cadrul procesului de autorizare, prin solicitarea de documente care să probeze că cele declarate corespund adevărului şi/sau prin obţinerea unei confirmări din partea altor autorităţi naţionale sau străine, după caz."
   51. La articolul 77, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 77. - (1) Documentele transmise în susţinerea cererii de autorizare vor fi menţionate într-un opis. Documentaţia va fi prezentată Băncii Naţionale a României în limba română. Actele cu caracter oficial şi cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naţionale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea legalizată a acestora. Pentru documentele redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, Banca Naţională a României poate excepta, de la caz la caz, aplicarea cerinţei privind traducerea legalizată."
   52. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul regulament.
   53. Anexele nr. 3 şi 6 se abrogă.
   54. La anexa nr. 5, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. Persoanele fizice menţionate la pct. 1-3 sau asociaţii/acţionarii ori persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea societăţii menţionate la pct. 1 au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute la art. 183 alin. (1) lit. a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe? În caz afirmativ, daţi detalii."
   Art. II. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul regulament, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
    *
    Prezentul regulament transpune dispoziţiile art. 5 paragraful 1 din Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei Consiliului 92/49/CE şi a directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE şi 2006/48/CE în ceea ce priveşte normele de procedură şi criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi a majorărilor de participaţii în sectorul financiar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 247 din 21 septembrie 2007.


    Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu


    Bucureşti, 23 martie 2009.
    Nr. 4.


   ANEXĂ
  (Anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 11/2007)
Confidenţial


    CHESTIONAR*)
pentru participanţii la capitalul social al instituţiei de credit
    ___________
   *) Acest chestionar va fi completat de fiecare participant la capitalul social al instituţiei de credit şi de fiecare participant care urmează să deţină indirect o participaţie calificată.
    În cazul în care se solicită autorizarea unei sucursale în România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ, chestionarul va fi completat de către aceasta din urmă, toate întrebările care vizează participantul la capitalul instituţiei de credit fiind considerate a se referi la instituţia de credit din statul terţ.
    Chestionarul se întocmeşte în formă redactată, potrivit prezentului model; este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii şi solidităţii financiare a participantului la capitalul social al instituţiei de credit, în raport cu nivelul participaţiei ce urmează să fie deţinută de acesta, şi a respectării cerinţelor legale aplicabile. În cadrul chestionarului, sintagma instituţie de credit va fi înlocuită în mod corespunzător cu categoria instituţiei de credit pentru care se comunică informaţiile.
    În cazul instituţiilor de credit, persoane juridice române, nu este necesară furnizarea informaţiilor solicitate la pct. 2.4 şi 18.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.


   I. Identitatea participantului la capital
   1. Persoană fizică
    Precizaţi numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, domiciliul şi reşedinţa. Pentru persoanele cu altă cetăţenie decât cea română, precizaţi, dacă este cazul, şi data de la care participantul şi-a stabilit reşedinţa în România:
    .....................................................................................................................
   2. Persoană juridică
   2.1. Precizaţi denumirea înregistrată şi cea de afaceri, forma juridică şi adresa sediului social:
    .....................................................................................................................
   2.2. Prezentaţi o descriere a activităţilor desfăşurate până în prezent, cu detalierea aspectelor de natură să susţină îndeplinirea criteriului de competenţă profesională.
    .....................................................................................................................
   2.3. Precizaţi identitatea persoanelor care asigură conducerea activităţii persoanei juridice (se vor indica numele şi prenumele, funcţia acestora şi dacă deţin dreptul de a reprezenta entitatea).
    .....................................................................................................................
   2. 4 Comunicaţi identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali1 ai persoanei juridice:
    .....................................................................................................................
   3. Entitate organizată ca trust:
   3.1. Precizaţi identitatea tuturor persoanelor care vor administra activele (administratori) în conformitate cu termenii documentelor de instituire a trustului şi participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate:
    .....................................................................................................................
   3.2. Precizaţi identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietăţii trustului:
    .....................................................................................................................
   II. Alte informaţii cu privire la participant
   a) Persoană fizică
   4. Pentru participant şi pentru orice entitate condusă sau controlată vreodată de către acesta, precizaţi dacă se află în vreuna dintre următoarele situaţii:
   a) a făcut sau face în prezent obiectul unor anchete ori proceduri penale, al unor acţiuni administrative sau civile relevante ori acţiuni de natură disciplinară (inclusiv interzicerea de a ocupa funcţia de director al unei entităţi, proceduri de faliment, insolvenţă sau proceduri similare)? Aceste anchete, proceduri ori acţiuni s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.
    .....................................................................................................................
   b) a făcut sau face în prezent obiectul unor investigaţii, măsuri, proceduri speciale de supraveghere ori sancţiuni din partea unei autorităţi de supraveghere? Dacă da, daţi detalii.
    .....................................................................................................................
   c) i s-a respins solicitarea unei înregistrări, autorizări, dobândirii calităţii de membru ori a unei licenţe pentru a desfăşura o activitate comercială, afacere sau profesie; a făcut obiectul unei retrageri, revocări ori radieri a unei înregistrări, autorizaţii, a calităţii de membru sau a unei licenţe; a făcut obiectul unei excluderi dintr-o activitate ori profesie, dispusă de o autoritate de reglementare sau guvernamentală? Dacă da, daţi detalii.
    .....................................................................................................................
   d) a fost demis dintr-o funcţie sau dintr-o poziţie de trust, relaţie fiduciară ori o situaţie similară sau i s-a solicitat demisia din funcţie ori renunţarea la o astfel de poziţie? Dacă da, daţi detalii.
    .....................................................................................................................
   5. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluări anterioare a reputaţiei participantului în calitate de acţionar sau de persoană care asigură conducerea activităţii unei instituţii financiare, realizată deja de către o altă autoritate de supraveghere. Specificaţi identitatea autorităţii respective şi prezentaţi o dovadă a rezultatului acelei evaluări.
    .....................................................................................................................
   6. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluări anterioare a participantului realizate de către o autoritate din afara sectorului financiar. Specificaţi identitatea autorităţii respective şi prezentaţi o dovadă a rezultatului acelei evaluări.
    .....................................................................................................................
   7. Furnizaţi informaţii cu privire la situaţia şi puterea dumneavoastră financiară: detalii referitoare la sursele de venit, la bunurile aflate în proprietate şi obligaţiile asumate, inclusiv gajuri şi alte garanţii acordate etc.:
    .....................................................................................................................
    Enumeraţi documentele anexate în susţinerea informaţiilor furnizate:
    .....................................................................................................................
   8. Furnizaţi informaţii financiare ale entităţilor controlate sau conduse de participant, inclusiv rapoarte de rating şi rapoarte publice ale entităţilor respective şi, dacă sunt disponibile, ale participantului însuşi.
    .....................................................................................................................
   9. Descrieţi interesele şi relaţiile financiare2 şi nefinanciare3 ale participantului cu:
   a) orice alt acţionar al instituţiei de credit
    ....................................................................................................................;
   b) orice persoană împuternicită să exercite drepturile de vot în instituţia de credit
    ....................................................................................................................;
   c) orice persoană având responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit vizate
    ....................................................................................................................;
   d) instituţia de credit însăşi şi cu grupul acesteia
    ....................................................................................................................;
   e) orice alte interese sau activităţi ale participantului care ar fi în conflict cu instituţia de credit şi soluţiile posibile pentru aceste conflicte de interese
    ................................................................................................................... .
   b) Persoană juridică
   10. Pentru participant şi pentru orice entitate aflată sub controlul său, precizaţi dacă se află în vreuna dintre următoarele situaţii:
   a) a făcut sau face în prezent obiectul unor anchete ori proceduri penale, al unor acţiuni administrative sau civile relevante ori acţiuni de natură disciplinară (inclusiv interzicerea de a ocupa funcţia de director al unei entităţi, proceduri de faliment, insolvenţă sau proceduri similare)? Aceste anchete, proceduri ori acţiuni s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.
    .....................................................................................................................
   b) a făcut sau face în prezent obiectul unor investigaţii, măsuri, proceduri speciale de supraveghere ori sancţiuni din partea unei autorităţi de supraveghere? Dacă da, daţi detalii.
    .....................................................................................................................
   c) i s-a respins solicitarea unei înregistrări, autorizări, dobândirii calităţii de membru ori a unei licenţe pentru a desfăşura o activitate comercială, afacere sau profesie; a făcut obiectul unei retrageri, revocări ori radieri a unei înregistrări, autorizaţii, a calităţii de membru sau a unei licenţe; a făcut obiectul unei excluderi dintr-o activitate ori profesie, dispusă de o autoritate de reglementare sau guvernamentală? Dacă da, daţi detalii.
    .....................................................................................................................
   11. Pentru persoanele care asigură conducerea participantului, persoană juridică, furnizaţi informaţiile prevăzute la întrebarea 10 prin anexarea lor la prezentul chestionar, sub semnătura persoanelor în cauză.
   12. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluări anterioare a reputaţiei participantului în calitate de acţionar sau de persoană care asigură conducerea activităţii unei instituţii financiare, realizată deja de către o altă autoritate de supraveghere. Specificaţi identitatea autorităţii respective şi prezentaţi o dovadă a rezultatului acelei evaluări.
    .....................................................................................................................
   13. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluări anterioare a participantului realizate de către o autoritate din afara sectorului financiar. Specificaţi identitatea autorităţii respective şi prezentaţi o dovadă a rezultatului acelei evaluări.
    .....................................................................................................................
   14. Descrieţi interesele şi relaţiile financiare şi nefinanciare ale acţionarului cu:
   a) orice alt acţionar al instituţiei de credit
    ....................................................................................................................;
   b) orice persoană împuternicită să exercite drepturile de vot în instituţia de credit
    ....................................................................................................................;
   c) orice persoană având responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit vizate
    ....................................................................................................................;
   d) instituţia de credit însăşi şi cu grupul acesteia
    ....................................................................................................................;
   e) orice alte interese sau activităţi ale participantului care ar fi în conflict cu instituţia de credit şi soluţiile posibile pentru aceste conflicte de interese
    ................................................................................................................... .
   15. Prezentaţi structura acţionariatului participantului, cu precizarea identităţii tuturor acţionarilor semnificativi şi a procentului deţinut de aceştia din capitalul social şi din drepturile de vot, şi informaţii privind acordurile dintre acţionari.
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   16. Dacă participantul face parte dintr-un grup (ca filială sau ca societate-mamă), prezentaţi o schemă organizatorică detaliată a întregii structuri corporatiste, inclusiv regulile de administrare şi conducere intragrup şi informaţii privind proporţia din capital şi din drepturile de vot a acţionarilor relevanţi şi activităţile desfăşurate în prezent de către grup.
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   17. Dacă participantul face parte dintr-un grup, indicaţi instituţiile supravegheate din cadrul grupului şi denumirea autorităţii de supraveghere în cauză.
    .....................................................................................................................
   18. Dacă participantul sau grupul din care face parte beneficiază de ratinguri, furnizaţi informaţii şi documente relevante privind ratingul de credit al participantului şi ratingul global al grupului:
    .....................................................................................................................
   19. Precizaţi dacă aveţi cunoştinţă despre existenţa unor dispoziţii legale sau măsuri de natură administrativă în statul de origine (de exemplu, permisiunea păstrării anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor, persoanelor cu responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a participantului, lipsa obligativităţii organizării şi ţinerii contabilităţii ori întocmirii sau publicării situaţiilor financiare), de natură să împiedice exercitarea supravegherii eficiente a instituţiei de credit la care intenţionaţi să dobândiţi participaţii.
   III. Informaţii referitoare la participaţia la capitalul instituţiei de credit
   20. Denumirea şi adresa sediului social al instituţiei de credit/sucursalei din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ pentru care se comunică informaţiile:
    .....................................................................................................................
   21. Precizaţi care este obiectivul general urmărit prin participarea la capitalul social al instituţiei de credit (de exemplu, investiţie strategică, investiţie de portofoliu).
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   22. Precizaţi care sunt orientările pe care le are în vedere participantul în legătură cu natura, volumul şi profitabilitatea activităţii instituţiei de credit în următorii ani şi, dacă este cazul, în ceea ce priveşte componenţa organelor de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit.
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   23. Precizaţi numărul şi tipul acţiunilor, valoarea acestora şi procentul participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit şi drepturile de vot (la calculul drepturilor de vot vor fi avute în vedere prevederile art. 21 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007):
    a) ce urmează a fi deţinute de către participant:        b) deţinute în prezent:......... nr. şi tipul acţiunilor                        ............. nr. şi tipul acţiunilor............ lei                                         ............ lei............ valută                                      .......... valută............ % din total capital social                  ............ % din total capital social......... % din total drepturi de vot                    ......... % din total drepturi de vot

 

   24. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care acţionează concertat pentru dobândirea unei participaţii calificate la capitalul instituţiei de credit? În caz afirmativ, precizaţi componenţa grupului, natura relaţiilor existente între membrii acestuia, precum şi informaţii legate de contribuţia altor persoane la finanţare, mijloace de participare în aranjamente financiare, viitoare aranjamente organizaţionale etc.
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   25. Specificaţi prevederile acordurilor existente sau preconizate ale participantului cu alţi acţionari referitoare la instituţia de credit.
    .....................................................................................................................
   26. Precizaţi perioada pentru care intenţionaţi să deţineţi acţiunile după dobândirea lor, precum şi orice intenţie de majorare, diminuare sau menţinere a nivelului participaţiei în următorii 3 ani.
    .....................................................................................................................
   IV. Informaţii privind finanţarea participaţiei la capitalul instituţiei de credit
   27. Precizaţi care este provenienţa fondurilor utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit, respectiv:
   a) detalii privind utilizarea resurselor financiare proprii şi originea acestora, susţinute de acte doveditoare sau declaraţie pe propria răspundere, în cazul în care nu este posibilă furnizarea unor acte doveditoare:
    .....................................................................................................................
   b) informaţii cu privire la mijloacele şi reţeaua utilizată pentru transferul fondurilor (disponibilitatea resurselor care vor fi folosite pentru achiziţie, aranjamente financiare etc.):
    .....................................................................................................................
   c) detalii referitoare la accesul la resurse de capital şi la pieţele financiare şi asupra finanţării pentru cumpărarea acţiunilor:
    .....................................................................................................................
   d) informaţii referitoare la utilizarea de fonduri împrumutate contractate din sistemul bancar (instrumente financiare ce vor fi emise) sau la orice alt tip de relaţie financiară cu alţi acţionari ai instituţiei de credit (scadenţe, termeni, gajuri şi alte garanţii):
    .....................................................................................................................
   e) informaţii asupra bunurilor participantului sau ale instituţiei de credit care urmează să fie vândute într-un termen scurt în scopul finanţării participaţiei (condiţii de vânzare, evaluarea preţului şi detalii privind caracteristicile acesteia):
    .....................................................................................................................
   28. Precizaţi care sunt efectele/consecinţele aşteptate ale participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit? Furnizaţi informaţii privind impactul acestei operaţiunii asupra indicatorilor financiari şi, după caz, prudenţiali ai participantului (de exemplu, nivelul fondurilor proprii, indicatorul de lichiditate etc.).
    .....................................................................................................................
   29. Furnizaţi informaţii cu privire la capacitatea financiară şi disponibilitatea participantului de a susţine instituţia de credit cu fonduri proprii suplimentare, dacă este necesar pentru dezvoltarea activităţilor acesteia sau în cazul unor dificultăţi financiare.
    .....................................................................................................................


    Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate informaţiile cuprinse în acest chestionar sunt complete şi conforme cu realitatea.
    Data ........................                                       Numele şi prenumele                                       .........................................                                       Funcţia (dacă este cazul)                                       .........................................Semnătura şi ştampila (dacă este cazul)..........................................................................(pentru persoanele juridice vor semna reprezentanţii lor legali/statutari)

 

    ___________
   1 Beneficiari reali sunt persoanele fizice care deţin sau controlează în cele din urmă participantul, precum şi persoanele în contul cărora se dobândeşte participaţia. Noţiunea include, de asemenea, persoanele care exercită în cele din urmă controlul efectiv asupra participantului, care este o persoană juridică sau un aranjament legal (cum ar fi un trust).
   2 Interesele financiare includ, de exemplu, operaţiuni de creditare, garanţii, gajuri.
   3 Interesele nefinanciare includ, de exemplu, relaţii de familie.


    NOTĂ:
    Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.