Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 6 din 24.iul.2002
Monitorul Oficial, Partea I 566 1.aug.2002
Intrare în vigoare la 1.aug.2002
privind regimul rezervelor minime obligatorii

   Având în vedere dispoziţiile art. 5 şi 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 38 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 164 şi 206 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998,

   Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

   SECŢIUNEA 1
Domeniul de aplicare

   Art. 1. - Băncile, persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, precum şi casele centrale ale cooperativelor de credit trebuie să menţină rezerve minime obligatorii în lei şi în valută, în condiţiile prezentului regulament, în conturi deschise la Banca Naţională a României.

   SECŢIUNEA a 2-a
Definiţii

   Art. 2. - Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament au următoarele accepţiuni:
   a) rezervele minime obligatorii sunt disponibilităţi băneşti ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, în lei şi în valută, păstrate în conturi deschise la Banca Naţională a României;
   b) baza de calcul o constituie nivelul mediu, pe perioada de observare, al elementelor de pasiv din bilanţul băncilor (cuprinzând ansamblul teritoriului naţional) şi, respectiv, din bilanţul agregat al reţelelor cooperatiste de credit, întocmit de casele centrale ale cooperativelor de credit, asupra cărora se aplică rata rezervelor minime obligatorii;
   c) perioada de observare este intervalul de timp pentru care se determină baza de calcul;
   d) perioada de aplicare este intervalul de timp în care trebuie menţinut în conturile deschise la Banca Naţională a României nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii;
   e) nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii reprezintă produsul dintre baza de calcul şi rata rezervelor minime obligatorii;
   f) nivelul efectiv al rezervelor îl constituie soldul mediu zilnic înregistrat de bancă/casă centrală a cooperativelor de credit în contul în care se menţin rezervele minime obligatorii în perioada de aplicare; determinarea soldului mediu zilnic se face luându-se în calcul numărul de zile calendaristice din perioada de aplicare;
   g) excedentul de rezerve îl reprezintă diferenţa pozitivă dintre nivelul efectiv şi nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii;
   h) deficitul de rezerve îl reprezintă diferenţa negativă dintre nivelul efectiv şi nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii.

   CAPITOLUL II
 Regimul rezervelor minime obligatorii

   SECŢIUNEA 1
Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii

   Art. 3. -(1) Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se constituie din mijloace băneşti în moneda naţională şi în valută, reprezentând obligaţii ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit (la nivelul reţelei cooperatiste de credit) rezultate din acceptarea depozitelor şi a altor fonduri.
   (2) Din baza de calcul se exceptează:
   a) mijloacele băneşti atrase de la Banca Naţională a României;
   b) mijloacele băneşti atrase de la bănci, case centrale ale cooperativelor de credit, cooperative de credit afiliate la o casă centrală a cooperativelor de credit, care, la rândul lor, sunt obligate să constituie rezerve minime obligatorii la Banca Naţională a României;
   c) capitalurile proprii ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, calculate în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României.
   Art. 4. -(1) Baza de calcul se determină ca medie a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv prevăzute la art. 3, în perioada de observare.
   (2) Perioada de observare o constituie intervalul cuprins între data de 24 a lunii precedente şi data de 23 a lunii curente.
   Art. 5. -(1) Pentru mijloacele băneşti în valută mediile soldurilor zilnice se determină pe fiecare tip de valută, după care se transformă în dolari S.U.A. sau în euro, după caz.
   (2) Cursurile de schimb folosite pentru transformarea celorlalte valute în dolari S.U.A. sau în euro sunt cursurile pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României în ultima zi anterioară perioadei de aplicare.

   SECŢIUNEA a 2-a
Constituirea rezervelor minime obligatorii

   Art. 6. -(1) Băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit sunt obligate să menţină în conturile deschise la Banca Naţională a României nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii ca medie zilnică pe durata perioadei de aplicare.
   (2) Perioada de aplicare o constituie intervalul cuprins între data de 24 a lunii curente şi data de 23 a lunii următoare.
   Art. 7. - Rezervele minime obligatorii se calculează şi se menţin astfel:
   a) în lei, în contul curent al băncii/casei centrale a cooperativelor de credit deschis la Banca Naţională a României, pentru mijloacele băneşti în lei;
   b) în dolari S.U.A. sau în euro, în contul "LORO" al băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, deschis la Banca Naţională a României, pentru mijloacele băneşti în valută. Opţiunea pentru una dintre cele două valute este a fiecărei bănci/case centrale a cooperativelor de credit. O dată formulată ea nu poate fi modificată timp de 12 luni calendaristice.
   Art. 8. - Costul eventualelor operaţiuni de schimb valutar necesare băncilor/caselor centrale ale cooperativelor de credit pentru constituirea rezervelor în valută, precum şi riscul valutar generat de aceste operaţiuni sunt suportate în întregime de banca/casa centrală a cooperativelor de credit în cauză.
   Art. 9. -(1) Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligaţia de a menţine în conturile deschise la Banca Naţională a României rezervele minime obligatorii în lei şi în valută, aferente reţelei cooperatiste de credit.
   (2) Cooperativele de credit au obligaţia de a menţine la casele centrale ale cooperativelor de credit disponibilităţi în scopul furnizării lichidităţii necesare pentru constituirea de către acestea a rezervelor minime obligatorii la Banca Naţională a României.
   (3) Fiecare casă centrală a cooperativelor de credit va stabili prin norme şi proceduri proprii modul de constituire de către cooperativele de credit a disponibilităţilor necesare pentru menţinerea rezervelor minime obligatorii aferente reţelei cooperatiste de credit la Banca Naţională a României. Normele şi procedurile respective vor prelua în mod corespunzător metodologia stabilită în prezentul regulament.

   SECŢIUNEA a 3-a
Îndeplinirea rezervelor minime obligatorii

   Art. 10. - Încadrarea în cerinţele privind rezervele minime obligatorii se realizează atunci când nivelul efectiv al rezervelor, definit la art. 2 lit. f), este egal cu nivelul prevăzut al acestora, definit la art. 2 lit. e).
   Art. 11. - Nu se fac compensări între depăşirea şi nerealizarea rezervelor minime obligatorii în lei sau în valută.
   Art. 12. -(1) Pentru deficitul de rezerve minime obligatorii, aşa cum este definit la art. 2 lit. h), se calculează şi se percepe o dobândă penalizatoare pe durata perioadei de aplicare aferente.
   (2) Rata dobânzii penalizatoare se stabileşte de Banca Naţională a României şi se comunică prin circulară.
   (3) Modificarea ratei dobânzii penalizatoare se comunică prin circulară, cu cel puţin o zi înainte de începerea perioadei de aplicare.

   SECŢIUNEA a 4-a
Ratele rezervelor minime obligatorii

   Art. 13. -(1) Ratele rezervelor minime obligatorii se stabilesc de Banca Naţională a României în funcţie de obiectivele sale de politică monetară şi se comunică prin circulară.
   (2) Modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii se comunică prin circulară, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea perioadei de aplicare.
   Art. 14. -(1) Pentru mijloacele băneşti în monedă naţională şi în valută, cuprinse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii care au o scadenţă reziduală mai mare de 2 ani de la sfârşitul perioadei de observare şi care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, precum şi pentru împrumuturi nerambursabile, rata rezervelor minime obligatorii este zero.
   (2) Sumelor a căror rambursare se efectuează eşalonat li se aplică o rată zero a rezervelor minime obligatorii atât timp cât scadenţa reziduală a acestora este mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare.

   SECŢIUNEA a 5-a
Remunerarea rezervelor minime obligatorii

   Art. 15. - Pentru nivelul efectiv al rezervelor, determinat conform art. 2 lit. f), Banca Naţională a României plăteşte dobândă până la nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii.
   Art. 16. - Stabilirea şi modificarea ratei dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii se fac de Banca Naţională a României prin circulară. Rata dobânzii se va situa cel puţin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de bănci.
   Art. 17. -(1) Rata dobânzii medii practicate de bănci la depunerile la vedere se calculează lunar de Banca Naţională a României, distinct pentru lei şi pentru valută, ca medie ponderată, pe baza datelor transmise de bănci.
   (2) Soldurile depunerilor la vedere, inclusiv cele neremunerate, precum şi ratele dobânzilor aferente sunt cele din ultima zi calendaristică a perioadei de observare. Ratele dobânzilor astfel calculate se iau în considerare pentru rezervele minime obligatorii din perioada de aplicare aferentă perioadei de observare pentru care s-a făcut raportarea.
   Art. 18. - Pentru excedentul de rezerve, astfel cum este definit la art. 2 lit. g), Banca Naţională a României nu plăteşte dobândă.
   Art. 19. - La calcularea dobânzilor se utilizează convenţia: număr de zile calendaristice al perioadei de aplicare/360.
   Art. 20. - Plata dobânzilor la rezervele minime obligatorii şi încasarea dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii se fac în prima zi lucrătoare după terminarea perioadei de aplicare pentru care s-a făcut calculul.

   SECŢIUNEA a 6-a
Raportarea şi verificarea raportării rezervelor minime obligatorii

   Art. 21. -(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta, în scris, Băncii Naţionale a României - Direcţia politici monetare baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii şi datele necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere (conform anexelor nr. 1-4).
   (2) O bancă/casă centrală a cooperativelor de credit nou-înfiinţată începe să raporteze şi să constituie rezerve minime obligatorii după expirarea primei perioade de observare complete de la data notificării efectuării primei operaţiuni bancare.
   (3) O bancă/casă centrală a cooperativelor de credit cu cont curent redeschis la Banca Naţională a României începe să raporteze şi să constituie rezerve minime obligatorii începând cu data redeschiderii contului în evidenţele Băncii Naţionale a României.
   Art. 22. -(1) Banca Naţională a României va verifica la sediul băncilor/caselor centrale ale cooperativelor de credit exactitatea datelor raportate pentru calculul rezervelor minime obligatorii şi al ratei medii a dobânzilor practicate la depunerile la vedere. Băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit au obligaţia de a păstra documentele primare care au stat la baza raportărilor conform legislaţiei în vigoare.
   (2) Verificarea se poate realiza la sediul principal, la sucursale şi la alte sedii secundare ale băncilor/caselor centrale ale cooperativelor de credit.
   Art. 23. - În cazul unor diferenţe între datele raportate de bănci/case centrale ale cooperativelor de credit şi situaţia constatată în urma controlului efectuat de Banca Naţională a României se procedează astfel:
   a) pentru deficitele de rezerve rezultate ca urmare a raportării unei baze de calcul mai mici se calculează şi se percepe o dobândă penalizatoare pe durata perioadei de aplicare aferente, calculată la rata stabilită de Banca Naţională a României, valabilă pentru perioada de aplicare respectivă, şi se aplică sancţiunile prevăzute la art. 27;
   b) în cazul raportării unei baze de calcul mai mari, dobânda plătită în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor va fi recuperată de Banca Naţională a României de la banca/casa centrală a cooperativelor de credit în cauză;
   c) încasarea dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve şi a dobânzii plătite în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor se face fără preaviz, în termen de maximum 5 zile lucrătoare ulterioare definitivării actului de control, respectiv înregistrării acestuia la bancă/casă centrală a cooperativelor de credit, sau, după caz, transmiterii răspunsului cu privire la clarificarea opiniilor divergente formulate de banca/casa centrală a cooperativelor de credit în cauză.
   Art. 24. -(1) În situaţia în care o bancă/casă centrală a cooperativelor de credit sesizează din proprie iniţiativă apariţia unor diferenţe între baza de calcul raportată şi cea rezultată din aplicarea prezentului regulament şi a circularelor emise în aplicarea acestuia, aceasta va înştiinţa Direcţia politici monetare şi Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României cu privire la aceste diferenţe.
   (2) Pentru regularizarea diferenţelor constatate se va proceda ca şi în cazul prevăzut la art. 23 lit. a) şi b).
   (3) Încasarea dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve şi a dobânzii plătite în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor se face fără preaviz, în termen de maximum 5 zile lucrătoare ulterioare datei de înregistrare la Banca Naţională a României a adresei de înştiinţare formulate de bancă/casa centrală a cooperativelor de credit.
   (4) Banca Naţională a României poate dispune şi efectuarea unui control la sediul băncii/casei centrale a cooperativelor de credit în cauză pentru verificarea corectitudinii raportării respective şi, în funcţie de rezultatele acestuia, poate proceda la aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 27.
   Art. 25. - Transmiterea cu întârziere a bazei de calcul atrage majorarea cu 10% a nivelului prevăzut al rezervelor minime obligatorii care rezultă din raportarea băncii/casei centrale a cooperativelor de credit în cauză. În situaţia în care o bancă/casă centrală a cooperativelor de credit nu raportează baza de calcul până în a zecea zi calendaristică a perioadei de aplicare, nivelul prevăzut al rezervelor se va stabili prin aplicarea unei majorări de 15% asupra nivelului prevăzut al rezervelor minime obligatorii, aferent perioadei de aplicare precedente.
   Art. 26. - Neraportarea în termenul stabilit a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere atrage luarea în calcul, în mod automat, de către Banca Naţională a României a ultimelor date transmise de banca/casa centrală a cooperativelor de credit.

   CAPITOLUL III
 Sancţiuni

   Art. 27. -(1) Neraportarea repetată sau raportarea eronată a bazei de calcul şi a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere constituie o încălcare a disciplinei bancare.
   (2) Modificarea unor operaţiuni contabile şi/sau a unor raportări statistice, în scopul vădit de a diminua nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie, potrivit legii penale, infracţiuni, constituie o încălcare a disciplinei bancare.
   (3) Faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 189 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 28. -(1) În situaţia în care o bancă/casă centrală a cooperativelor de credit înregistrează deficit de rezerve în două perioade de aplicare consecutive, aceasta poate fi supusă unei supravegheri prudenţiale, prin inspecţie la sediul băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, din partea Băncii Naţionale a României.
   (2) În situaţia în care o bancă/casă centrală a cooperativelor de credit înregistrează deficite de rezerve mai mult de două ori în decursul ultimelor 12 luni, Banca Naţională a României va aplica, în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 189 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una dintre următoarele sancţiuni:
   a) avertisment scris dat băncii, sucursalei din România a unei bănci străine, casei centrale a cooperativelor de credit;
   b) amendă aplicabilă băncii, sucursalei din România a unei bănci străine, casei centrale a cooperativelor de credit, cuprinsă între 0,1-1% din capitalul social al băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, respectiv din capitalul de dotare al sucursalei din România a unei bănci străine;
   c) amendă aplicabilă administratorilor, directorilor executivi sau cenzorilor băncii, cuprinsă între 1-6 salarii medii pe bancă din luna precedentă, respectiv administratorilor, conducătorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor casei centrale a cooperativelor de credit, între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă;
   d) limitarea operaţiunilor băncii, sucursalei din România a unei bănci străine, casei centrale a cooperativelor de credit.

   CAPITOLUL IV
 Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 29. - Pentru băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit aflate în proces de restructurare aprobat de Banca Naţională a României sau asupra cărora a fost instituită administrarea specială de către Banca Naţională a României, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României poate aproba, pentru o perioadă determinată, un regim distinct al rezervelor minime obligatorii.
   Art. 30. -(1) Prezentul regulament va intra în vigoare începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2002, perioada de observare aferentă fiind 24 iulie-23 august 2002. Pentru perioada de aplicare 16-23 august 2002, perioada de observare aferentă este 1-15 august 2002, iar calcularea, raportarea şi constituirea rezervelor minime obligatorii se vor face în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/1998, republicat.
   (2) În cazul reţelelor cooperatiste rezultate din reorganizarea organizaţiilor cooperaţiei de credit ca organizaţii cooperatiste de credit, cerinţele prezentului regulament vor intra în vigoare în termen de 6 luni de la data comunicării de către Banca Naţională a României a autorizaţiei de funcţionare.
   Art. 31. -(1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.
   (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, precum şi orice dispoziţii contrare prevederilor acestui regulament.

   p. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL
BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI,
prim-viceguvernator

   Bucureşti, 24 iulie 2002.
   Nr. 6.

   ANEXA  Nr. 1

   Antetul băncii (casei centrale a cooperativelor de credit)
   Data ......................

   BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele băneşti în lei1)
În relaţiile cu clienţii nebancari.
   2) Ultima zi calendaristică a perioadei de observare.
   3) Dacă banca/casa centrală a cooperativelor de credit practică la conturile sau instrumentele plătibile la vedere mai multe rate de dobânzi, soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobândă. Dacă banca/casa centrală a cooperativelor de credit practică la conturile sau instrumentele plătibile la vedere mai multe rate de dobânzi condiţionate de limite de sumă, soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobândă în funcţie de îndeplinirea/neîndeplinirea limitei de sumă în ultima zi calendaristică a perioadei de observare.
   4) Aşa cum sunt definite în anexele nr. 1 şi 2 la regulament.

   Numele şi prenumele persoanei care a întocmit lucrarea:
   Telefon .......................
   Fax ...........................

   Semnături autorizate şi ştampila
................................