Sistemul SaFIR


Actualizarea informatiilor (Ro/En):

 • Evidenţa emisiunilor - Nu mai este cazul, se face automat.
 • Lista operaţiunilor cu instrumente financiare - se suprascriu fişierele xls:
  • Tranzactii_SaFIR_ro.xls 
  • Tranzactii_SaFIR_en.xls 
 • Lista participanţilor la sistemul SaFIR - se suprascriu fişierele pdf din folderul "Participanti SaFIR":
  • SaFIR Lista participantilor.pdf
  • SaFIR Participants List.pdf


Obs: Suprascrierea documentelor se face utilizand butonul .

SaFIR este sistemul de decontare a instrumentelor financiare (în engl. Securities Settlement System – SSS) deținut și operat de Banca Naţională a României în calitate de depozitar central de instrumente financiare (în engl. Central Securities Depository). În acest sistem sunt depozitate titlurile de stat emise pe piața interbancară, certificatele de depozit emise de banca centrală şi alte instrumente financiare cu venit fix stabilite de conducerea Băncii Naţionale a României. Totodată, prin sistem se decontează operațiuni cu instrumente financiare de tip livrare contra plată (Delivery versus Payment - DvP), livrare fără plată (Free of Payment - FoP), livrare cu plată (Delivery with Payment - DwP), primire cu plată (Receive with Payment) și plată fără livrare (Payment Free of Delivery - PFoD).

Sistemul este operat de banca centrală în temeiul art. 21 și art. 29 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și al convențiilor încheiate cu Ministerul Finanțelor, în îndeplinirea atribuţiei statutare de promovare a bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare, precum și pentru a sprijini implementarea politicii monetare a BNR și funcționarea pieței monetare. Totodată, buna funcționare a sistemului contribuie la creșterea încrederii investitorilor în titlurile de stat românești.

Sistemul este desemnat, prin Ordin al Guvernatorului Băncii Naţionale a României, ca intrând sub incidenţa Legii nr. 253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările ulterioare (care transpune în legislaţia română Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare, cu modificările ulterioare).

Prin intermediul SaFIR, BNR urmărește minimizarea riscului sistemic la nivelul infrastructurilor pieței financiare din România (posibilitatea ca un singur actor să cauzeze colapsul întregii piețe), asigurarea unei procesări eficiente a transferurilor de instrumente financiare la nivel național, precum și gestionarea adecvată a garanțiilor constituite sub formă de instrumente financiare, în acest sistem fiind gestionate inclusiv garanțiile constituite în favoarea BNR.

Date statistice

În anul 2023 numărul mediu zilnic al transferurilor DVP cu instrumente financiare denominate în lei procesate în sistem a fost de 131 transferuri, cu o valoare medie zilnică de 1.985 milioane lei, în timp ce numărul mediu zilnic al transferurilor DVP cu instrumente financiare denominate în euro procesate în sistem a fost de 3 transferuri, cu o valoare medie zilnică de 125 milioane euro.

La sfârşitul anului 2023, valoarea nominală totală a emisiunilor de titluri de stat denominate în lei depozitate în sistem a fost de 312.961,83 milioane lei, înregistrându-se o creştere de aproximativ 23,35% faţă de sfârşitul anului precedent, în timp ce valoarea nominală totală a emisiunilor de titluri de stat denominate în euro depozitate în sistem a fost de 2.858,49 milioane euro, în scădere cu 34,45% față de sfârşitul anului precedent.

Managementul sistemului

Sistemul SaFIR este administrat de BNR. În această calitate, BNR gestionează și controlează funcționarea sistemului, autorizează participarea la sistem, stabilește și modifică Regulile de sistem, urmărește respectarea acestora de către participanți și adoptă măsuri în cazul încălcării lor.

În vederea asigurării unei guvernanțe eficiente a sistemelor de plăți și de decontare operate de către Banca Națională a României, cu o separare cât mai clară a rolurilor și responsabilităților între organul de conducere și conducerea superioară, este implementată o schemă unică de guvernanță, cu rolurile și responsabilitățile de management alocate pe mai multe niveluri.

Totodată, BNR a adoptat o Politică de gestionare a conflictului de interese în sistemul SaFIR, care poate fi consultată în secțiunea "Documente utile".

Participarea la sistem

Sunt eligibile pentru a participa la sistemul SaFIR următoarele categorii de instituţii:

  • instituţii de credit din Spațiul Economic European, aşa cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
  • instituţii de credit din afara Spaţiului Economic European, cu condiţia ca acestea să acţioneze printr-o sucursală înfiinţată în Spaţiul Economic European;
  • Banca Naţională a României;
  • Ministerul Finanţelor;
  • firme de investiţii din Spațiul Economic European, aşa cum sunt definite la art. 4 alin (1) pct. 1 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, dacă sunt admise pe piaţa primară şi/sau secundară administrată de Banca Naţională a României;
  • depozitari centrali de instrumente financiare autorizați să presteze servicii pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012;
  • contrapărţi centrale autorizate să presteze servicii pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.

Pentru a participa la SaFIR, o instituţie solicitantă trebuie:

 • să îndeplinească cerinţele de eligibilitate de mai sus;
 • să dovedească că au capacitate operaţională corespunzătoare;
 • în cazul instituţiilor de credit guvernate de o legislaţie străină (inclusiv cele din Spaţiul Economic European), să pună la dispoziţie o opinie juridică privind capacitatea și o opinie juridică privind ţara (cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce trebuie furnizate prin astfel de opinii juridice au fost deja obţinute de către BNR în alt context).
La sfârșitul  anului 2023 în sistemul SaFIR erau înregistraţi un număr de 34 participanţi, din care 29 instituţii de credit, un emitent (Trezoreria Statului), BNR şi 3 infrastructuri ale pieței financiare.


Tipuri de servicii oferite:

1. Servicii de bază:

 • Serviciul notarial (înregistrarea inițială a instrumentelor financiare într-un sistem de înscriere în cont);
 • Serviciul de administrare centralizată (deschiderea și administrarea conturilor de evidenţă a instrumentelor financiare);
 • Serviciul de decontare a instrumentelor financiare.

2. Servicii auxiliare:

 • legate de serviciul de decontare:
  • serviciul de gestionare a contractelor de garanţie;
  • serviciul de gestionare a operaţiunilor reversibile;
 • legate de serviciul notarial şi de administrare centralizată:
  • servicii de informare;
  • procesarea evenimentelor de plată;
  • procesarea operațiunilor de executare silită prin poprire;

Programul de operare

Sistemul SaFIR funcţionează zilnic, de luni până vineri, între orele 8:30 a.m. şi 5:40 p.m. (ora locală), cu excepţia zilelor declarate sărbători legale sau religioase (când acestea sunt sărbătorite în alte zile decât sâmbătă sau duminică), conform programului de operare SaFIR.

Disponibilitate

În anul 2023, disponibilitatea generală a sistemului a fost de 100,00%

Diponibilitatea SaFIR este un indicator obţinut prin raportarea duratei reale de funcţionare la durata programată de funcţionare.

Asigurarea continuităţii activităţii

Administratorul sistemului SaFIR aplică și menține o politică adecvată de asigurare a continuității activității și un plan de recuperare în caz de dezastru cu scopul de a asigura continuitatea serviciilor, reluarea rapidă a operațiunilor și îndeplinirea obligațiilor în cazul unor evenimente care prezintă un risc semnificativ de perturbare a operațiunilor. Planul include existenţa unui al doilea amplasament de prelucrare, dotat cu resurse, capacități și funcționalități adecvate, care poate prelua procesarea în cazul apariției unor situații de urgență.

Totodată, în cazul apariţiei unor evenimente neprevăzute la nivelul participanţilor, BNR poate introduce instrucțiuni de decontare în numele participanților. Administratorul sistemului SaFIR va depune eforturile necesare pentru a da curs solicitărilor primite, în limita resurselor disponibile și ținând cont de prioritatea acestora, astfel încât solicitările să poată fi executate în timp util.

De asemenea, în conformitate cu Cerinţele pentru certificarea tehnică a participanţilor la sistemul electronic de plăţi, fiecare participant la sistem are obligaţia de a-şi asigura propria continuitate operaţională, prin implementarea unor proceduri specifice şi a unui centru secundar pentru recuperare în caz de dezastru sau, după caz, a unor aranjamente (convenţii, contracte, diverse tipuri de înţelegeri cu terţe părţi etc.) care să permită continuarea activităţii în cazul unui incident la sediul principal. Procedurile trebuie să asigure continuitatea operaţională a participantului astfel încât să nu fie provocate incidente de natură să conducă la blocarea, întreruperea funcţionării sistemului sau la inducerea unui risc sistemic.


Managementul riscului de decontare

Sistemul are implementate măsuri specifice de prevenire și soluționare a cazurilor de neexecutare a decontării.

Comisioane

Sistemul SaFIR are o politică de  comisionare transparentă, schema de comisionare  fiind prevăzută în Anexa nr. 9 la regulile de sistem.

Prin politicile de comisionare aplicate sistemelor administrate de BNR se urmărește acoperirea costurilor din veniturile obținute din operarea acestora.

Serviciul de asistență a utilizatorilor (helpdesk)

În timpul programului de operare al sistemului SaFIR, BNR pune la dispoziţia participanților un serviciu permanent de asistență a utilizatorilor (helpdesk), care poate fi contactat astfel:

Protecția datelor cu caracter personal

Banca Națională a României, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră în mod indirect, în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare, ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.

 Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aferente activității sistemului SaFIR este prevăzută în Anexa nr. 11 la Regulile de sistem ale SaFIR.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Băncii Naționale a României poate fi contactat la adresa de e-mail datepersonale [at] bnro.ro și/sau în scris la adresa de corespondență: Banca Națională a României, str. Lipscani nr.25, sector 3, București, cod poștal 030031. 

Documente și informații utile

Informații privind operațiunile derulate cu instrumente financiare:

Chestionare și obligații de diligență

Comitetul utilizatorilor SaFIR