Efectul de avuţie şi de bilanţ al cursului de schimb


Cursul de schimb influenţează, pe lângă competitivitatea externă a unei economii, şi avuţia gospodăriilor şi valoarea firmelor. Averea gospodăriilor şi valoarea firmelor se reflectă în resursele de care acestea dispun sub formă de bunuri, sume de bani şi alte active financiare. Dar nu toate bunurile/activele deţinute reprezintă avere sau valoare proprie a firmei, o parte din acestea fiind contrapartida unor împrumuturi care încă nu au fost rambursate. Astfel, averea unei gospodării sau valoarea netă a unei firme este dată de valoarea bunurilor (activelor) deţinute din care se scade valoarea datoriilor. Modificarea cursului de schimb influenţează valoarea în monedă naţională a împrumuturilor contractate în valută, afectând astfel averea gospodăriilor şi valoarea netă a firmelor.

Efectul de avuţie şi de bilanţ al cursului de schimb se manifestă prin modificarea resurselor ce pot fi alocate, pe de o parte, consumului şi investiţiilor, iar pe de altă parte acordării, respectiv rambursării creditelor.

Efectul de avuţie al cursului de schimb exprimă influenţa modificării cursului de schimb asupra consumului şi investiţiilor prin impactul său asupra avuţiei şi valorii nete. Efectul de avuţie sau de bilanţ este important în special în cazul în care creditele în valută au o pondere importantă în datoriile gospodăriilor şi ale firmelor. În cazul împrumuturilor contractate în valută, aprecierea cursului de schimb determină o diminuare a valorii actualizate, evaluate în lei, a obligaţiei (principal şi dobânzi). În acest fel, are loc o creştere a avuţiei exprimate în lei şi, implicit, a posibilităţilor de a consuma şi investi.

Efectul de bilanţ reprezintă influenţa cursului de schimb asupra deviaţiei PIB generată de efectul modificării avuţiei şi valorii nete asupra disponibilităţii creditului bancar. În general, este dificil şi costisitor pentru o bancă să evalueze în mod direct, analitic, capacitatea viitoare de rambursare a creditului. Ca urmare, un factor important în decizia de acordare a creditului îl reprezintă indicatorul sintetic reprezentat de averea gospodăriilor şi valoarea netă actuală a firmelor, care reflectă capacitatea de garantare a creditului. Aprecierea leului creşte averea gospodăriei sau valoarea netă a firmei. În plus, diminuarea valorii actualizate în lei a împrumuturilor contractate în valută duce la creşterea capacităţii de rambursare a creditelor contractate. Aceste efecte reduc riscul de nerambursare şi creează posibilitatea contractării mai facile a creditelor. Ca urmare, creşte şi disponibilitatea băncilor de a acorda credite, ceea ce conduce la majorarea cheltuielilor destinate consumului sau investiţiilor.

Efectul de avuţie şi de bilanţ al cursului de schimb acţionează în sens contrar celui care afectează competitivitatea externă. Efectul cumulat al cursului prin intermediul acestor canale depinde de importanţa lor relativă.

Tabel 1. Situaţia iniţială - curs 4,00 lei/euro
  RON
Active 10 800
Bunuri imobiliare 9 000
Alte bunuri şi sume de bani 1 800
Datorii (1 500 x 4 =) 6 000
Avere/Capital propriu (10 800 - 6 000 =) 4 800

Tabel 2. Situaţia finală - curs 3,60 lei/euro
  RON
Active 10 800
Bunuri imobiliare 9 000
Alte bunuri şi sume de bani 1 800
Datorii (1 500 x 3,6 =) 5 400
Avere/Capital propriu (10 800 - 5 400 =) 5 400

Vom ilustra modul în care aprecierea cursului de schimb creşte averea/valoarea netă printr-un exemplu simplificat. Se consideră o gospodărie sau o firmă care deţine active în lei (în valoare de 10 800 lei în exemplu) şi are contractat un credit în valută (1 500 euro în exemplu) - probabil aceasta fiind situaţia cea mai relevantă pentru România în prezent.

Tabelul 1 prezintă situaţia iniţială, la un curs de 4,00 lei/euro66. O apreciere a leului până la nivelul de 3,60 lei/euro scade valoarea în lei a datoriei de la 6 000 (1 500 euro x 4,00) la 5 400 (1 500 euro x 3,60), crescând averea/valoarea netă în lei de la 4 800 la 5 400 lei (Tabelul 2). Similar, o depreciere a cursului scade averea gospodăriilor şi valoarea netă a firmelor, cu efecte concrete asupra accesului acestora la finanţare, precum şi a capacităţii lor de a-şi acoperi serviciul datoriilor deja contractate.


66 Nivelul de curs este ales arbitrar, în scop ilustrativ.