Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară


Începând cu data de 20 martie 2017, a fost înființat Comitetul Național pentru Supraveghere Macroprudențială (CNSM), atribuțiile Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară (CNSF) în domeniul stabilității financiare și al politicilor macroprudențiale, precum și cele referitoare la gestionarea crizelor financiare fiind preluate de această entitate nou creată. Recomandările cu privire la implementarea politicii macroprudențiale au fost astfel transferate în sarcina CNSM, în urma operaționalizării acestei entități. Recomandările privind implementarea măsurilor macroprudențiale emise de CNSF, ca entitate de cooperare interinstituțională, își păstrează valabilitatea, dacă acestea nu contravin recomandărilor emise ulterior de CNSM.

Evoluţiile din ultimii ani ale sistemului financiar românesc au făcut necesar ca autorităţile responsabile cu autorizarea, reglementarea, supravegherea şi controlul pieţelor componente ale sistemului financiar să conlucreze pentru a asigura transparenţa şi integritatea acestuia, respectarea cadrului legal aplicabil, precum şi lărgirea cadrului naţional de stabilitate financiară.

Cerinţele Uniunii Europene referitoare la managementul crizelor financiare impun existenţa unui acord de cooperare între toate autorităţile naţionale de supraveghere a sistemului financiar, banca centrală şi ministerul de finanţe, având ca obiectiv central schimbul de informaţii, precum şi prevenirea, evaluarea şi gestionarea potenţialelor probleme cu impact sistemic. În vederea implementării acestor cerinţe, la data de 31 iulie 2007 a fost semnat Acordul pentru cooperare în domeniul stabilităţii financiare şi al gestionării crizelor financiare, în baza căruia a fost înfiinţat Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară.

Membrii Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară sunt: Ministrul Finanţelor Publice, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Preşedintele Autorității de Supraveghere Financiară (cf. OUG nr. 93/2012, A.S.F. este autoritatea administrativă care îşi exercită atribuţiile prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private) şi Directorul executiv al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.

Principalele atribuţii ale Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară vizează promovarea unui schimb de informaţii permanent şi eficient între autorităţile responsabile cu reglementarea şi supravegherea diferitelor sectoare ale sistemului financiar, Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, precum şi evaluarea, prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de criză financiară la nivelul instituţiilor financiare individuale, al grupurilor financiare sau al pieţei financiare în ansamblu. Este de menţionat că acţiunile de cooperare în cadrul Acordului se desfăşoară fără a se prejudicia competenţele şi responsabilităţile părţilor semnatare, care decurg din prevederile legislaţiei în vigoare în baza cărora acestea îşi desfăşoară activitatea.

Banca Naţională a României participă, alături de celelalte state membre, la consolidarea arhitecturii create de Uniunea Europeană în domeniul gestionării crizelor financiare. La data de 1 august 2007, Guvernatorul Băncii Naţionale a României a semnat declaraţia de aderare la Acordul privind principiile de bază pentru cooperarea în domeniul gestionării situaţiilor de criză (semnat de ţările UE în anul 2003) şi la Acordul de cooperare între autorităţile cu responsabilităţi de monitorizare a sistemelor de plăţi şi autorităţile de supraveghere bancară (semnat de ţările UE în anul 2001).

Totodată, la data de 1 iunie 2008 a intrat în vigoare Acordul de cooperare între autorităţile de supraveghere financiară, băncile centrale şi ministerele de finanţe din Uniunea Europeană privind stabilitatea financiară transfrontalieră. Din partea României, acordul respectiv a fost semnat de către Banca Naţională a României, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Acest acord a înlocuit Acordul de cooperare dintre autorităţile de supraveghere bancară, băncile centrale şi ministerele de finanţe din ţările Uniunii Europene în domeniul situaţiilor de criză financiară, care a fost semnat în anul 2005. Noul acord include: principiile comune pentru gestionarea unei crize financiare transfrontaliere; un cadru analitic comun de evaluare a implicaţiilor sistemice ale unor potenţiale crize, în vederea asigurării unei terminologii comune aplicabile crizelor financiare transfrontaliere de către toate autorităţile relevante şi crearea premiselor pentru efectuarea în timp util a evaluărilor necesare în vederea facilitării adoptării de decizii în situaţii de criză; un ghid practic pentru gestionarea crizelor, care să reflecte o înţelegere comună a etapelor şi procedurilor de parcurs într-o situaţie de criză transfrontalieră.


Măsurile macroprudențiale adoptate de BNR pe linia implementării amortizoarelor de capital