Buletinul lunar BCE - octombrie 2014


Editorial - 9 octombrie 2014

Pe baza analizelor economice și monetare periodice şi în conformitate cu semnalele privind orientarea viitoare a politicii monetare, Consiliul guvernatorilor BCE a decis, în ședința din data de 2 octombrie 2014, ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. În urma deciziilor adoptate la data de 4 septembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a hotărât, de asemenea, principalele detalii operaţionale ale programului de achiziţionare de titluri garantate cu active, precum şi ale noului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Aceasta va permite Eurosistemului să iniţieze achiziţionarea de obligaţiuni garantate şi de titluri garantate cu active (TGA) în trimestrul IV 2014, cele dintâi urmând să înceapă a fi achiziţionate în a doua jumătate a lunii octombrie. Programele vor fi derulate pe o perioadă de cel puţin doi ani. Alături de seria de operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung care vor fi efectuate până în luna iunie 2016, aceste achiziţii vor avea un impact semnificativ asupra bilanţului Eurosistemului.

Noile măsuri vor sprijini anumite segmente ale pieţei care deţin un rol esenţial în finanţarea economiei. Astfel, se va consolida în continuare funcţionarea mecanismului de transmisie a politicii monetare, se va facilita activitatea de creditare a economiei în ansamblu şi se vor genera efecte propagate favorabile pe alte pieţe. Luând în considerare perspectivele persistenţei unei inflaţii scăzute în ansamblu, temperarea ritmului de creştere economică înregistrat de zona euro în ultima perioadă şi dinamica în continuare modestă a masei monetare şi a creditului, achiziţiile de active pe care le va efectua Eurosistemul ar trebui să conducă la o relaxare mai amplă a orientării politicii monetare. De asemenea, acestea ar trebui să întărească semnalele Consiliului guvernatorilor privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE şi faptul că, la nivelul principalelor economii dezvoltate, există diferenţe semnificative şi în creştere în ceea ce priveşte ciclul de politică monetară.

Alături de acomodarea monetară deja implementată, aplicarea cu hotărâre a noilor măsuri va sprijini ancorarea fermă a anticipaţiilor privind inflaţia pe termen mediu şi lung la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menține rate ale inflației inferioare, dar apropiate de 2%. Odată cu propagarea la nivelul economiei, toate măsurile adoptate vor contribui la revenirea ratelor inflației la valori mai apropiate de acest obiectiv. În cazul în care vor fi necesare noi măsuri pentru a contracara în continuare riscurile înregistrării unei inflații scăzute pentru o perioadă prea îndelungată, Consiliul guvernatorilor își asumă în unanimitate angajamentul de a utiliza instrumente neconvenționale suplimentare în limita mandatului său.

Referitor la analiza economică, după patru trimestre de creștere moderată, PIB real în zona euro s-a menţinut nemodificat în trimestrul II 2014 față de intervalul precedent. Datele din sondaje disponibile până în luna septembrie confirmă temperarea ritmului de creştere a zonei euro, deşi sunt în continuare compatibile cu o creștere economică modestă în semestrul II 2014. Pentru anul 2015 se menţin perspectivele unei redresări moderate în zona euro, dar este necesară monitorizarea atentă a principalilor factori de influenţă şi a ipotezelor pe care se bazează această evaluare. Cererea internă ar trebui să fie sprijinită de măsurile de politică monetară, de continuarea procesului de ameliorare a condiţiilor financiare, de progresele consemnate în domeniul consolidării fiscale și al reformelor structurale şi de reducerea preţurilor produselor energetice, cu efect favorabil asupra veniturilor disponibile reale. De asemenea, cererea pentru produse de export ar trebui să fie susținută de redresarea economică la nivel mondial. Pe de altă parte, este probabil ca redresarea economică să fie în continuare afectată de rata ridicată a şomajului, de gradul substanțial de neutilizare a capacităților de producție, de menținerea la valori negative a variației anuale a împrumuturilor bancare acordate sectorului privat și de ajustările bilanțiere necesare în sectorul public și în cel privat.

Perspectivele economice pentru zona euro rămân grevate de riscuri în sensul scăderii. Mai exact, pierderea recentă de ritm a activității economice în zona euro, coroborată cu riscurile geopolitice sporite, ar putea afecta încrederea şi îndeosebi investițiile private. De asemenea, progresele insuficiente înregistrate de reformele structurale în ţările din zona euro constituie un risc major în sensul scăderii la adresa perspectivelor economice.

Conform estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la nivelul de 0,3% în luna septembrie 2014, față de 0,4% în luna august. Comparativ cu luna anterioară, această scădere reflectă declinul mai pronunţat al preţurilor produselor energetice și majorări ușor inferioare ale preţurilor în cazul majorităţii celorlalte componente ale IAPC. Pe baza informațiilor actuale, se preconizează că în lunile următoare rata anuală a inflației IAPC va continua să se situeze la niveluri scăzute, urmând să crească progresiv în anii 2015 și 2016.

Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze cu atenție riscurile la adresa perspectivelor privind evoluția prețurilor pe termen mediu. În acest context, Consiliul guvernatorilor va urmări în special posibilele repercusiuni ale dinamicii modeste a creşterii economice, evoluțiile geopolitice, evoluția cursului de schimb și propagarea măsurilor de politică monetară.

Referitor la analiza monetară, datele pentru luna august 2014 indică în continuare o dinamică scăzută a masei monetare (M3), ritmul anual de creștere a acesteia înregistrând o accelerare moderată până la 2,0% în luna august, față de 1,8% în luna iulie. Dinamica anuală a M3 este susținută în continuare de componentele sale cele mai lichide, ritmul anual de creștere a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 5,8% în luna august.

Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) a rămas în teritoriu negativ, situându-se la -2,0% în luna august, față de -2,2% în luna anterioară. În medie, în ultimele luni fluxul net al rambursărilor a consemnat o moderare comparativ cu nivelurile record înregistrate în urmă cu un an. Activitatea de creditare a societăților nefinanciare continuă să reflecte decalajul acesteia în raport cu ciclul economic, riscul de credit, factorii care influențează oferta de credite, precum și ajustarea continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) s-a situat la 0,5% în luna august, nivel nemodificat, în linii mari, de la începutul anului 2013.

Pe fondul trenării dinamicii creditului, BCE este pe punctul de a finaliza evaluarea cuprinzătoare a bilanțurilor băncilor, care prezintă o importanță deosebită pentru depășirea constrângerilor privind oferta de credite.

Coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară confirmă deciziile recente ale Consiliului guvernatorilor menite să amplifice caracterul acomodativ al politicii monetare şi să sprijine activitatea de creditare a economiei reale.

Politica monetară vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, iar orientarea acomodativă a acesteia contribuie la sprijinirea activității economice. Cu toate acestea, pentru a consolida activitatea de investiții, crearea de locuri de muncă și potențialul de creștere economică, este nevoie de o contribuție decisivă din partea politicilor din alte domenii. Mai exact, este în mod evident necesară accelerarea procesului legislativ și a implementării reformelor structurale în unele țări. Acest lucru este valabil în ceea ce privește atât piața de bunuri și servicii și piața forței de muncă, cât și acțiunile de îmbunătățire a mediului de afaceri pentru firme. Referitor la politicile fiscale, țările din zona euro ar trebui să nu renunțe la progresele deja înregistrate și să acționeze în conformitate cu normele din Pactul de stabilitate și creștere. Această abordare ar trebui să se reflecte în proiectele de buget pentru anul 2015, pe care guvernele urmează să le prezinte și în care vor ține seama de recomandările specifice fiecărei țări. Pactul ar trebui să rămână o ancoră pentru gradul de încredere în sustenabilitatea finanțelor publice, iar flexibilitatea existentă la nivelul regulilor fiscale ar trebui să permită guvernelor să acopere cheltuielile bugetare aferente reformelor structurale majore, să sprijine cererea și să adopte o structură a politicii fiscale mai favorabilă creșterii economice. Implementarea integrală și consecventă a cadrului existent de supraveghere macroeconomică și fiscală al zonei euro este esențială pentru reducerea ponderilor ridicate ale datoriei publice, sporirea potențialului de creștere economică și îmbunătățirea rezistenței zonei euro la șocuri.

Această ediţie a Buletinului lunar cuprinde două articole. Primul articol analizează impactul crizei economice asupra piețelor forței de muncă din zona euro. Cel de-al doilea articol prezintă conceptul de efort fiscal, atrăgând atenția asupra problemelor de natură conceptuală și de măsurare legate de evaluarea acestuia.