Buletinul lunar BCE - octombrie 2010


Editorial - 14 octombrie 2010

În şedinţa din 7 octombrie 2010, pe baza analizelor economice şi monetare periodice, Consiliul guvernatorilor a continuat să considere corespunzător nivelul actual al ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE şi, prin urmare, a hotărât ca acestea să rămână nemodificate. Luând în considerare toate informaţiile şi analizele noi care au devenit disponibile ulterior şedinţei din data de 2 septembrie 2010, Consiliul guvernatorilor anticipează în continuare că evoluţia preţurilor se va menţine moderată în cadrul orizontului pe termen mediu relevant pentru politica monetară. Datele economice recente sunt în concordanţă cu aşteptările Consiliului guvernatorilor, potrivit cărora redresarea ar trebui să continue într-un ritm moderat în semestrul II 2010, premisele menţinându-se favorabile. Totodată, contextul este încă marcat de incertitudini. Analiza monetară confirmă faptul că presiunile inflaţioniste pe termen mediu rămân scăzute, după cum indică ritmul lent al expansiunii monetare şi a creditului. Consiliul guvernatorilor preconizează menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, susţinând astfel puterea de cumpărare a populaţiei din zona euro. Anticipaţiile inflaţioniste sunt în continuare ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Ancorarea fermă a anticipaţiilor inflaţioniste rămâne primordială.

Pe ansamblu, orientarea actuală a politicii monetare îşi păstrează caracterul acomodativ. Această orientare, furnizarea de lichiditate şi modalităţile de alocare vor fi ajustate în mod corespunzător, luând în considerare faptul că toate măsurile neconvenţionale adoptate în perioada caracterizată de tensiuni acute pe pieţele financiare sunt în deplină concordanţă cu mandatul BCE şi sunt concepute a avea un caracter temporar. Prin urmare, Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze, cu deosebită atenţie, toate evoluţiile din perioada următoare.

Analiza economică relevă faptul că PIB real al zonei euro a consemnat o creştere trimestrială puternică de 1,0% în trimestrul II 2010, favorizată în principal de cererea internă şi reflectând, parţial, influenţa unor factori cu caracter temporar. Datele statistice recente şi rezultatele din sondaje confirmă, în general, anticipaţiile privind temperarea ritmului de creştere în a doua jumătate a anului 2010, atât în zona euro, cât şi la nivel internaţional. Cu toate acestea, se menţin premisele favorabile ale redresării economice în zona euro. Se anticipează că relansarea activităţii economice la nivel mondial va continua, aceasta urmând să aibă în continuare un impact pozitiv asupra cererii pentru exporturile zonei euro. Totodată, cererea internă a sectorului privat ar trebui să se consolideze treptat în continuare, fiind susţinută de orientarea acomodativă a politicii monetare şi de măsurile adoptate în vederea restabilirii funcţionării sistemului financiar. Totuşi, se anticipează că relansarea activităţii economice va fi temperată de procesul de ajustare bilanţieră în diferite sectoare.

În conformitate cu evaluarea Consiliului guvernatorilor, balanţa riscurilor la adresa acestor perspective economice pare a fi uşor înclinată în sensul scăderii, într-un context marcat încă de incertitudini. Pe de o parte, este posibilă intensificarea în continuare a schimburilor comerciale internaţionale într-un ritm mai alert decât cel prognozat, susţinând astfel exporturile zonei euro. Pe de altă parte, se menţin preocupările privind reapariţia tensiunilor pe pieţele financiare. În plus, riscurile în sensul scăderii se referă la noi scumpiri ale petrolului şi ale altor materii prime, la presiuni protecţioniste şi la posibilitatea unei corecţii abrupte a dezechilibrelor pe plan internaţional.

În ceea ce priveşte evoluţia preţurilor, potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro s-a situat la nivelul de 1,8% în luna septembrie 2010, faţă de 1,6% în luna august. Creşterea inflaţiei a fost anticipată şi reflectă efectele de bază asociate în principal componentei „energie”. În următoarele luni, ratele inflaţiei IAPC vor fluctua în jurul nivelurilor actuale, urmând să se modereze din nou pe parcursul anului viitor. Pe ansamblu, în anul 2011, ratele inflaţiei ar trebui să se menţină la niveluri modeste, fiind favorizate de presiunile interne scăzute asupra preţurilor. Anticipaţiile inflaţioniste pe termen mediu şi lung sunt în continuare ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Balanţa riscurilor la adresa perspectivelor privind evoluţia preţurilor pare a fi uşor înclinată în sensul creşterii. Riscurile se referă îndeosebi la evoluţia preţurilor energiei şi ale materiilor prime nepetroliere. De asemenea, ţinându-se seama de necesitatea consolidării fiscale în anii următori, majorările impozitelor indirecte şi ale preţurilor administrate ar putea depăşi aşteptările. Totodată, riscurile la adresa evoluţiei costurilor şi preţurilor interne sunt limitate.

În ceea ce priveşte analiza monetară, ritmul anual de creştere a agregatului monetar M3 s‑a accelerat până la 1,1% în luna august 2010, de la 0,2% în luna iulie. Dinamica anuală a creditelor acordate sectorului privat a crescut, de asemenea, până la 1,2%, de la 0,8% în luna anterioară. În ambele cazuri, creşterea reflectă fluxuri lunare relativ ample. Ritmurile de creştere încă modeste susţin în continuare evaluarea privind expansiunea temperată a masei monetare şi presiunile inflaţioniste scăzute pe termen mediu.

Curba randamentelor se menţine relativ abruptă, dar impactul în sens descendent al acesteia asupra dinamicii monetare se estompează treptat. De asemenea, deşi spread-urile între diferitele rate ale dobânzii pe termen scurt continuă să fie în general înguste, cele aferente depozitelor la termen cu scadenţă scurtă şi depozitelor overnight au consemnat o oarecare creştere. În consecinţă, ritmul anual de creştere a M1 a continuat să se restrângă comparativ cu valorile ridicate înregistrate anterior şi s-a situat la 7,7% în luna august 2010, în timp ce dinamica anuală a altor depozite pe termen scurt a înregistrat valori mai puţin negative.

Creşterea consemnată de dinamica anuală a creditelor bancare acordate sectorului privat nefinanciar reflectă atât o nouă creştere uşoară a ritmului pozitiv înregistrat de împrumuturile acordate populaţiei, cât şi atenuarea treptată a ritmului anual negativ de creştere a creditelor destinate societăţilor nefinanciare. Cele mai recente evoluţii sunt în concordanţă cu răspunsul întârziat al creditelor la dinamica activităţii economice în cadrul ciclului economic, fenomen observat şi în ciclurile anterioare.

Băncile s-au aflat recent într-un proces de extindere treptată a bilanţurilor, dar se confruntă în continuare cu dificultatea de a asigura o mai mare disponibilitate a creditelor acordate sectorului nefinanciar odată cu intensificarea cererii. Pentru a face faţă acestei situaţii, băncile ar trebui, în cazul în care este necesar, să nu distribuie profitul, să se orienteze către piaţă în vederea consolidării în continuare a bazelor de capital sau să valorifice la maximum măsurile de asistenţă financiară adoptate de autorităţile guvernamentale în vederea recapitalizării.

În concluzie, nivelul actual al ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE se menţine corespunzător. Prin urmare, Consiliul guvernatorilor a hotărât ca acestea să rămână nemodificate. Luând în considerare toate informaţiile şi analizele noi care au devenit disponibile ulterior şedinţei din data de 2 septembrie 2010, Consiliul guvernatorilor anticipează în continuare că evoluţia preţurilor se va menţine moderată în cadrul orizontului pe termen mediu relevant pentru politica monetară. Datele economice recente sunt în concordanţă cu aşteptările Consiliului guvernatorilor, potrivit cărora redresarea ar trebui să continue într-un ritm moderat în semestrul II 2010, premisele menţinându-se favorabile. Totodată, contextul este încă marcat de incertitudini. Coroborarea rezultatului analizei economice cu cel al analizei monetare confirmă faptul că presiunile inflaţioniste pe termen mediu se menţin scăzute, după cum indică ritmul lent al expansiunii monetare şi a creditului. Consiliul guvernatorilor preconizează menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, susţinând astfel puterea de cumpărare a populaţiei din zona euro. Anticipaţiile inflaţioniste sunt în continuare ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Ancorarea fermă a anticipaţiilor inflaţioniste rămâne primordială.

În ceea ce priveşte politicile fiscale, Consiliul guvernatorilor ia notă de anunţurile recente din unele ţări ale zonei euro cu privire la măsurile menite să corecteze dezechilibrele fiscale existente. Într-adevăr, o serie de ţări trebuie să facă faţă unor provocări majore şi se impun măsuri corective imediate, ambiţioase şi convingătoare. Sunt necesare planuri de consolidare credibile, multianuale, care să întărească încrederea publicului în capacitatea guvernelor de a reveni la finanţe publice sustenabile, să reducă primele de risc încorporate în ratele dobânzilor şi, prin aceasta, să susţină dezvoltarea durabilă pe termen mediu. În toate ţările din zona euro, bugetele pentru anul 2011 trebuie să reflecte angajamentul faţă de o consolidare fiscală ambiţioasă în concordanţă cu obligaţiile asumate de ţările respective în cadrul procedurilor de deficit excesiv. Orice evoluţii fiscale pozitive ce ar putea apărea, reflectând, de exemplu, condiţii macroeconomice mai favorabile decât cele anticipate, trebuie valorificate în sensul unei consolidări fiscale mai rapide.

Implementarea urgentă a unor reforme structurale cuprinzătoare este esenţială pentru a ameliora perspectivele unei creşteri economice durabile mai puternice. Reforme majore sunt necesare mai ales în ţările care au înregistrat în trecut pierderi de competitivitate sau care se confruntă cu deficite fiscale şi externe ridicate. Eliminarea rigidităţilor de pe piaţa forţei de muncă şi consolidarea creşterii productivităţii ar sprijini în continuare procesul de ajustare a acestor economii. Intensificarea concurenţei pe piaţa bunurilor şi serviciilor, în special în sectorul serviciilor, ar facilita, de asemenea, restructurarea industrială şi ar încuraja inovarea şi adoptarea de noi tehnologii.

Această ediţie a Buletinului lunar cuprinde un articol, care descrie modul în care BCE a reacţionat la diferitele etape ale crizei de pe pieţele financiare în cadrul strategiei sale de politică monetară pe termen mediu.