Buletinul lunar BCE - noiembrie 2012


Editorial - 15 noiembrie 2012

Pe baza analizelor economice şi monetare periodice, Consiliul guvernatorilor BCE a hotărât, în şedinţa din data de 8 noiembrie 2012, ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Având în vedere preţurile ridicate ale produselor energetice şi majorările impozitelor indirecte în unele ţări din zona euro, este posibil ca ratele inflaţiei să se menţină peste 2% până la finele anului 2012. Se anticipează că acestea vor reveni sub nivelul de 2% în cursul anului viitor şi că vor rămâne în concordanţă cu obiectivul privind stabilitatea preţurilor în cadrul orizontului relevant pentru politica monetară. În acest context, ritmul expansiunii masei monetare continuă să fie modest. Anticipaţiile privind inflaţia în zona euro rămân ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Se anticipează menţinerea unui ritm lent al activităţii economice în zona euro, deşi aceasta continuă să fie susţinută de orientarea politicii monetare stabilită de Consiliul guvernatorilor, iar încrederea pe pieţele financiare s-a îmbunătăţit vizibil pe fondul deciziilor acestuia cu privire la tranzacţiile monetare definitive (TMD). Totodată, procesul necesar de ajustare bilanţieră pe segmente importante ale sectorului financiar şi ale celui nefinanciar, precum şi incertitudinile ridicate continuă să afecteze perspectivele economice. Este esenţial ca guvernele să contribuie la creşterea gradului de încredere, prin punerea în aplicare cu fermitate a măsurilor necesare pentru reducerea dezechilibrelor fiscale şi structurale, şi să continue procesul de restructurare a sectorului financiar.

Consiliul guvernatorilor îşi reafirmă angajamentul ferm de a menţine o politică monetară unică şi de a asigura transmisia corespunzătoare a orientării politicii monetare către economia reală în întreaga zonă euro. Consiliul guvernatorilor este pregătit să efectueze TMD, care vor contribui la evitarea scenariilor extreme, atenuând astfel, în mod clar, preocupările privind materializarea scenariilor distructive.

În ceea ce priveşte analiza economică, trimestrul II 2012 a consemnat o contracţie cu 0,2% a PIB real în zona euro, în termeni trimestriali, după stagnarea înregistrată în intervalul anterior. Referitor la semestrul II 2012, indicatorii disponibili continuă să semnaleze o activitate redusă. Deşi datele privind producţia industrială au indicat o relativă redresare în lunile iulie-august, majoritatea rezultatelor recente ale sondajelor privind activitatea economică în ansamblu până în trimestrul IV nu indică îmbunătăţiri spre sfârşitul anului.

În perspectiva anului viitor, se anticipează menţinerea creşterii economice la un nivel modest. Aceasta va fi susţinută în continuare de măsurile de politică monetară convenţionale şi neconvenţionale ale BCE, dar procesul necesar de ajustare bilanţieră din sectorul financiar şi din cel nefinanciar şi redresarea neuniformă la nivel mondial vor continua să afecteze ritmul redresării. Perspectivele economice pentru zona euro rămân grevate de riscuri în sensul scăderii.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro s-a cifrat la 2,5% în luna octombrie 2012, faţă de nivelul de 2,6% înregistrat în lunile septembrie şi august. Pe baza actualelor cotaţii futures ale petrolului, ratele inflaţiei s-ar putea menţine la niveluri ridicate, urmând să scadă din nou sub 2% pe parcursul anului viitor. În cadrul orizontului relevant pentru politica monetară, în contextul unui ritm modest de creştere economică în zona euro şi al ancorării solide a anticipaţiilor privind inflaţia pe termen lung, presiunile asupra preţurilor ar trebui să fie în continuare moderate. Prin urmare, nivelurile actuale ale inflaţiei ar trebui să rămână tranzitorii. Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze cu atenţie evoluţiile viitoare la nivelul costurilor, salariilor şi preţurilor.

Balanţa riscurilor la adresa perspectivelor privind evoluţia preţurilor se menţine, în general, echilibrată pe termen mediu. Riscurile în sensul creşterii sunt generate de noi majorări ale impozitelor indirecte, având în vedere necesitatea consolidării fiscale. Principalele riscuri în sensul scăderii sunt asociate impactului unei creşteri economice sub aşteptări în zona euro, în cazul reintensificării tensiunilor pe pieţele financiare, precum şi efectelor acesteia asupra componentelor interne ale inflaţiei.

În ceea ce priveşte analiza monetară, ritmul expansiunii masei monetare continuă să fie modest. În luna septembrie 2012, ritmul anual de creştere a agregatului monetar M3 s-a temperat la 2,7%, de la 2,8% în luna august. Volumul ieşirilor lunare din M3 a ilustrat, într-o anumită măsură, inversarea realocărilor de portofoliu către componentele cele mai lichide ale M3. În consecinţă, ritmul anual de creştere a M1 s-a diminuat la 5,0% în luna septembrie, de la 5,2% în luna august. În acelaşi timp, a fost observată o consolidare a volumului depozitelor bancare în unele ţări aflate în dificultate, în contextul îmbunătăţirii încrederii investitorilor în zona euro.

Ritmul anual de creştere a împrumuturilor acordate sectorului privat, ajustate cu volumul vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare, s-a redus în continuare până la -0,4% în luna septembrie, de la -0,2% în luna august. Această evoluţie s-a datorat, în principal, unor noi operațiuni de răscumpărare netă a creditelor acordate societăţilor nefinanciare, ceea ce a determinat o dinamică anuală a volumului acestor credite de -1,2%, faţă de -0,5% în luna august. Ritmul anual de creştere a creditelor acordate populaţiei de către IFM s-a menţinut nemodificat în luna septembrie, la nivelul de 0,9%. Dinamica modestă a împrumuturilor reflectă, în mare măsură, perspectivele nefavorabile asociate PIB, sporirea aversiunii faţă de risc şi ajustarea în continuare a bilanţurilor gospodăriilor populaţiei şi întreprinderilor, toţi aceşti factori afectând cererea de credite. Totodată, în unele ţări din zona euro, segmentarea pieţelor financiare şi constrângerile legate de capital cu care se confruntă băncile limitează oferta de credite. Rezultatele recente ale sondajului asupra creditării bancare pentru trimestrul III 2012 susţin această evaluare.

Soliditatea bilanţurilor băncilor va constitui un factor-cheie atât pentru facilitarea unei creditări adecvate a economiei, cât şi pentru normalizarea tuturor canalelor de finanţare, contribuind astfel la o transmisie corespunzătoare a politicii monetare la nivelul condiţiilor de finanţare a sectoarelor nefinanciare din diferite ţări ale zonei euro. Prin urmare, este esenţial ca băncile să îşi consolideze în continuare rezistenţa la şocuri, în cazul în care este necesar.

În concluzie, analiza economică sugerează că evoluţia preţurilor ar trebui să se menţină în concordanţă cu obiectivul privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu. Coroborarea cu semnalele furnizate de analiza monetară confirmă această evaluare.

Alte domenii de politică economică trebuie să contribuie în mod substanţial la stabilizarea în continuare a pieţelor financiare şi la îmbunătăţirea perspectivelor de creştere. Reformele structurale sunt esenţiale pentru stimularea potenţialului de creştere al ţărilor din zona euro, precum şi pentru sporirea gradului de ocupare a forţei de muncă. De asemenea, sunt necesare măsuri de politică pentru a creşte capacitatea de ajustare a economiilor din zona euro în vederea finalizării procesului actual de corectare a dezechilibrelor existente. Sunt înregistrate progrese vizibile la nivelul ajustării costurilor unitare cu forţa de muncă şi a dezechilibrelor conturilor curente. Totuşi, se impun măsuri suplimentare de creştere a flexibilităţii pieţei forţei de muncă şi a mobilităţii forţei de muncă în zona euro. Aceste reforme structurale vor completa şi vor sprijini, de asemenea, consolidarea fiscală şi sustenabilitatea datoriei publice. În ceea ce priveşte politicile fiscale, există dovezi clare potrivit cărora eforturile de consolidare din ţările zonei euro dau rezultate. Este esenţială menţinerea eforturilor de restabilire a unor poziţii fiscale solide, în conformitate cu angajamentele incluse în Pactul de stabilitate şi creştere şi cu recomandările formulate în cadrul semestrului european din 2012. Respectarea pe deplin a cadrului consolidat de guvernanţă economică şi fiscală în UE, inclusiv punerea rapidă în aplicare a pactului fiscal, va transmite un semnal puternic pieţelor şi va consolida încrederea în caracterul solid al finanţelor publice.

Consiliul guvernatorilor ia notă de concluziile Consiliului European privind finalizarea Uniunii Economice şi Monetare, adoptate la data de 18 octombrie 2012. În contextul măsurilor necesare pentru realizarea unui cadru financiar integrat, Consiliul guvernatorilor salută, în special, obiectivul ce vizează convenirea cadrului legislativ pentru un mecanism de supraveghere unic (MSU) până la 1 ianuarie 2013, astfel încât acesta să devină operaţional pe parcursul anului 2013.

Această ediţie a Buletinului lunar cuprinde două articole. Primul articol analizează evoluţiile înregistrate la nivelul diferenţialelor de inflaţie în cadrul zonei euro în ultimul deceniu şi identifică factorii care stau la baza acestor evoluţii. Al doilea articol examinează evoluţiile economice şi financiare recente din ţările candidate la UE şi pune în evidenţă provocările cu care acestea se vor confrunta în continuare în procesul de aderare la UE.