Buletinul lunar BCE - iulie 2013


Editorial - 11 iulie 2013

Pe baza analizelor economice şi monetare periodice, Consiliul guvernatorilor BCE a hotărât, în şedinţa din data de 4 iulie 2013, ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Informaţiile noi au confirmat evaluarea precedentă. Se anticipează că presiunile asupra preţurilor în zona euro se vor menţine scăzute pe termen mediu. În aceste condiţii, dinamica masei monetare şi, în special, cea a creditului rămân modeste. Anticipaţiile privind inflaţia în zona euro sunt în continuare ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Totodată, indicatorii de încredere recenţi bazaţi pe datele din sondaje au relevat o nouă ameliorare relativă comparativ cu nivelurile scăzute anterioare. Orientarea politicii monetare vizează menţinerea gradului de acomodare monetară justificat de perspectivele privind stabilitatea preţurilor, precum şi promovarea unor condiţii stabile pe piaţa monetară, sprijinind astfel redresarea activităţii economice ulterior în cursul anului 2013 şi în anul 2014. Privind în perspectivă, orientarea politicii monetare va rămâne acomodativă atât timp cât va fi necesar. Consiliul guvernatorilor anticipează că ratele dobânzilor reprezentative ale BCE se vor menţine la nivelurile actuale sau la niveluri mai scăzute pe o perioadă extinsă de timp. Această anticipaţie are la bază persistenţa pe termen mediu a perspectivelor înregistrării unei inflaţii scăzute, în ansamblu, având în vedere trenarea generalizată a activităţii în economia reală şi dinamica modestă a masei monetare. În perioada următoare, Consiliul guvernatorilor va monitoriza toate informaţiile noi privind evoluţiile economice şi monetare şi va evalua orice impact asupra perspectivelor privind stabilitatea preţurilor.

În ceea ce priveşte analiza economică, PIB real s-a contractat cu 0,3% în trimestrul I 2013, după o scădere de 0,6% consemnată în trimestrul IV 2012. Totodată, condiţiile de pe piaţa forţei de muncă sunt în continuare nefavorabile. Evoluţiile recente relevate de indicatorii ciclici, în special de cei bazaţi pe datele din sondaje, sugerează o nouă ameliorare relativă comparativ cu nivelurile scăzute anterioare. Privind în perspectivă, ulterior în anul 2013 şi în 2014, dinamica exporturilor zonei euro ar trebui să beneficieze de redresarea treptată a cererii la nivel mondial, iar cererea internă ar trebui să fie susţinută de orientarea acomodativă a politicii monetare, precum şi de creşterile recente înregistrate de venitul real ca urmare a unei inflaţii, în general, mai scăzute. De asemenea, în pofida evoluţiilor recente, îmbunătăţirea, pe ansamblu, a situaţiei pe pieţele financiare începând cu vara anului 2012, precum şi progresele înregistrate în procesul de consolidare fiscală ar trebui să se propage la nivelul economiei reale. Pe de altă parte, ajustările bilanţiere necesare încă în sectorul public şi în cel privat vor continua să afecteze activitatea economică. Pe ansamblu însă, activitatea economică din zona euro ar trebui să se stabilizeze şi să se redreseze pe parcursul anului, deşi într-un ritm moderat.

Perspectivele economice pentru zona euro sunt în continuare grevate de riscuri în sensul scăderii. Înăsprirea recentă a condiţiilor pe pieţele monetare şi financiare mondiale şi incertitudinile conexe pot avea potenţialul de a afecta negativ condiţiile economice. Alte riscuri în sensul scăderii se referă, între altele, la posibilitatea înregistrării unor niveluri sub aşteptări ale cererii interne şi ale celei externe şi la implementarea lentă sau insuficientă a reformelor structurale în ţările din zona euro.

După cum s-a menţionat în lunile anterioare, se anticipează că ratele anuale ale inflaţiei vor consemna un anumit grad de volatilitate pe parcursul anului, în special ca urmare a efectelor de bază. Conform estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro s-a situat la 1,6% în luna iunie 2013, în creştere de la 1,4% în luna mai. Acest avans a reflectat un efect de bază în sensul creşterii aferent evoluţiilor consemnate de preţurile produselor energetice cu 12 luni în urmă. Cu toate acestea, se anticipează în continuare presiuni scăzute asupra preţurilor pe termen mediu, reflectând trenarea generalizată a cererii agregate şi ritmul modest de redresare economică. Anticipaţiile privind inflaţia pe termen mediu se menţin ferm ancorate la niveluri compatibile cu stabilitatea preţurilor.

Se anticipează că balanţa riscurilor la adresa perspectivelor privind evoluţia preţurilor se va menţine, în general, echilibrată pe termen mediu. Riscurile în sensul creşterii derivă din majorările peste aşteptări ale preţurilor administrate şi ale impozitelor indirecte, precum şi din scumpirea materiilor prime, iar cele în sensul scăderii sunt asociate unei dinamici sub aşteptări a activităţii economice.

În ceea ce priveşte analiza monetară, datele recente confirmă dinamica modestă a masei monetare şi, în special, a creditului. Dinamica anuală a masei monetare în sens larg (M3) s-a decelerat până la 2,9% în luna mai, faţă de 3,2% în luna aprilie. Totodată, ritmul anual de creştere a M1 a scăzut la 8,4% în luna mai, comparativ cu 8,7% în luna precedentă, iar variaţia anuală a împrumuturilor acordate sectorului privat s-a menţinut negativă. Deşi dinamica anuală a creditelor acordate populaţiei (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare) s-a menţinut la 0,3% în luna mai, nivel nemodificat, în linii mari, de la începutul anului, variaţia anuală a împrumuturilor acordate societăţilor nefinanciare (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare) s-a redus în continuare până la -2,1% în luna mai, faţă de -1,9% în luna aprilie. Similar lunii precedente, în luna mai volumul lunar semnificativ al operaţiunilor de răscumpărare netă s-a datorat în principal împrumuturilor pe termen scurt, ceea ce ar putea reflecta cererea redusă de capital circulant, pe fondul numărului scăzut de comenzi consemnat la începutul primăverii. Dintr-o perspectivă mai amplă, evoluţia modestă a împrumuturilor continuă să reflecte, în principal, stadiul actual al ciclului economic, nivelul crescut al riscului de credit şi ajustarea în continuare a bilanţurilor în sectorul financiar şi cel nefinanciar.

Începând cu vara anului 2012, au fost înregistrate progrese semnificative în ceea ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei finanţării băncilor şi, în special, consolidarea volumului intern al depozitelor în mai multe ţări aflate în dificultate. Aceasta a contribuit la reducerea dependenţei de finanţare din partea Eurosistemului, reflectată de rambursările în curs aferente operaţiunilor de refinanţare pe termen mai lung (ORTL) cu scadenţa la trei ani. Pentru a asigura transmisia corespunzătoare a măsurilor de politică monetară la nivelul condiţiilor de finanţare în ţările din zona euro, este esenţial ca fragmentarea pieţelor creditului din zona euro să se diminueze în continuare şi ca rezistenţa băncilor la şocuri să se consolideze, în cazul în care este necesar. Adoptarea în continuare de măsuri ferme pentru crearea unei uniuni bancare va contribui la îndeplinirea acestui obiectiv. Mai precis, viitorul mecanism unic de supraveghere şi un mecanism unic de rezoluţie constituie elemente esenţiale în direcţia reintegrării sistemului bancar şi, prin urmare, necesită o implementare rapidă.

În concluzie, analiza economică sugerează că evoluţia preţurilor ar trebui să se menţină în concordanţă cu obiectivul privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu. Coroborarea cu semnalele furnizate de analiza monetară confirmă această evaluare.

Referitor la alte politici economice, Consiliul guvernatorilor ia notă de iniţiativele adoptate de Consiliul European din 27-28 iunie 2013 în domeniul şomajului în rândul tinerilor, al investiţiilor şi al finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi de aprobarea de către Consiliul European a recomandărilor specifice fiecărei ţări, formulate în cadrul semestrului european 2013. Consiliul guvernatorilor subliniază că implementarea acestor recomandări este esenţială pentru a contribui la o redresare sustenabilă în zona euro. De asemenea, noul cadru european de guvernanţă privind politicile fiscale şi economice ar trebui aplicat cu fermitate şi ar trebui întreprinse eforturi mult mai susţinute pentru a continua reformele structurale în vederea stimulării creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă. În acest sens, Consiliul guvernatorilor consideră deosebit de importantă ţintirea competitivităţii şi a capacităţilor de ajustare pe pieţele forţei de muncă şi pe cele ale bunurilor şi serviciilor. De asemenea, Consiliul guvernatorilor apreciază că stabilirea unor etape în vederea realizării uniunii bancare constituie un progres, solicitând totodată implementarea rapidă a acestora.

Această ediţie a Buletinului lunar cuprinde două articole. Primul articol analizează modificările aduse cadrului de garantare al Eurosistemului ca răspuns la diferitele etape ale crizei financiare şi descrie modul în care acestea au influenţat atât dimensiunea, cât şi structura garanţiilor eligibile şi a celor utilizate ale Eurosistemului. Al doilea articol prezintă rezultatele unor analize empirice privind tendinţele recente şi pe termen mai lung ale politicilor comerciale protecţioniste şi evaluează impactul crizei financiare asupra acestora.