Buletinul lunar BCE - iulie 2012


Editorial - 12 iulie 2012

Pe baza analizelor economice şi monetare periodice, Consiliul guvernatorilor a hotărât, în şedinţa din data de 5 iulie 2012, să reducă ratele dobânzilor reprezentative ale BCE cu 25 puncte de bază. Presiunile inflaţioniste în cadrul orizontului relevant pentru politica monetară s-au temperat în continuare, pe fondul materializării unor riscuri în sensul scăderii, identificate anterior, la adresa perspectivelor de creştere economică ale zonei euro. În acest context, ritmul expansiunii masei monetare continuă să fie modest. Anticipaţiile privind inflaţia în zona euro sunt, în continuare, ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Totodată, creşterea economică în zona euro rămâne lentă, într-un context grevat de incertitudini sporite, care afectează încrederea şi percepţia agenţilor economici.

Eurosistemul a implementat atât măsuri convenţionale, cât şi măsuri neconvenţionale de politică monetară. Această combinaţie de măsuri a susţinut funcţionarea mecanismului de transmisie a politicii monetare. Toate măsurile neconvenţionale de politică monetară au un caracter temporar, iar Eurosistemul îşi menţine capacitatea deplină de a asigura, cu fermitate şi promptitudine, stabilitatea preţurilor pe termen mediu. În acest sens, la data de 22 iunie 2012, Consiliul guvernatorilor a hotărât adoptarea unor măsuri suplimentare vizând sporirea disponibilităţii garanţiilor pentru contrapartide.

Referitor la analiza economică, în termeni trimestriali, PIB real în zona euro a înregistrat o stagnare în trimestrul I 2012 faţă de scăderea de 0,3% din trimestrul anterior. Indicatorii disponibili pentru trimestrul II 2012 relevă o nouă încetinire a creşterii economice şi evidenţiază un context grevat de incertitudini sporite. Dincolo de orizontul pe termen scurt, Consiliul guvernatorilor anticipează o redresare treptată a activităţii economice în zona euro, deşi ritmul creşterii economice va fi temperat de o serie de factori, în special de tensiunile de pe unele pieţe ale datoriilor suverane din zona euro şi de impactul acestora asupra condiţiilor de creditare, de procesul de ajustare bilanţieră din sectorul financiar şi din cel nefinanciar şi de rata ridicată a şomajului.

Perspectivele economice pentru zona euro sunt grevate în continuare de riscuri în sensul scăderii, referitoare mai ales la reintensificarea tensiunilor pe mai multe pieţe financiare din zona euro şi la efectele potenţiale de contagiune asupra economiei reale a zonei euro. Riscurile în sensul scăderii se referă şi la posibilitatea unor noi creşteri ale preţurilor produselor energetice pe termen mediu.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro s-a cifrat la 2,4% în luna iunie 2012, nivel nemodificat faţă de cel consemnat în luna anterioară. Pe baza actualelor cotaţii futures ale petrolului, ratele inflaţiei ar trebui să scadă în continuare pe parcursul anului 2012, revenind sub nivelul de 2% în anul 2013. În cadrul orizontului relevant pentru politica monetară, în contextul unui ritm modest de creştere economică în zona euro şi al unei ancorări solide a anticipaţiilor privind inflaţia pe termen lung, presiunile asupra preţurilor ar trebui să rămână moderate.

Având în vedere deciziile Consiliului guvernatorilor din data de 5 iulie 2012, balanţa riscurilor la adresa perspectivelor privind evoluţia preţurilor se menţine, în general, echilibrată pe termen mediu. Principalele riscuri în sensul scăderii sunt asociate impactului unei creşteri economice sub aşteptări în zona euro. Riscurile în sensul creşterii sunt generate de noi majorări ale impozitelor indirecte, având în vedere necesitatea consolidării fiscale, şi de scumpiri peste aşteptări ale produselor energetice pe termen mediu.

În ceea ce priveşte analiza monetară, ritmul expansiunii masei monetare a continuat să fie modest, evoluţiile pe termen scurt fiind caracterizate de un anumit grad de volatilitate. Dinamica anuală a agregatului monetar M3 a atins 2,9% în luna mai 2012, valoare superioară celei de 2,5% consemnată în luna aprilie şi apropiată celei de 3,0% din luna martie, în principal ca urmare a inversării, în luna aprilie, a ieşirilor din depozitele overnight deţinute de intermediari financiari nemonetari (în special fonduri de investiţii). Pe lângă o preferinţă sporită pentru depozitele cu scadenţe mai scurte, aceşti factori au influenţat, de asemenea, evoluţiile agregatului monetar M1, a cărui dinamică anuală s-a accelerat de la 1,8% în luna aprilie la 3,3% în luna mai.

Ritmul anual de creştere a împrumuturilor acordate sectorului privat, ajustate cu volumul vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare, s-a redus la 0,4% în luna mai, faţă de 0,8% în luna aprilie. Dinamica anuală a creditelor acordate societăţilor nefinanciare şi cea a creditelor acordate populaţiei, ajustate cu volumul vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare, au înregistrat, de asemenea, o scădere în luna mai, până la 0,2% şi, respectiv, 1,3%, fluxurile lunare de împrumuturi acordate societăţilor nefinanciare fiind negative. Creşterea modestă a volumului împrumuturilor reflectă, în mare măsură, poziţia ciclică actuală a economiei, sporirea aversiunii faţă de risc şi ajustarea în continuare a bilanţurilor gospodăriilor populaţiei şi întreprinderilor, care afectează cererea de credite.

Privind în perspectivă, este esenţial ca băncile să îşi consolideze în continuare rezistenţa la şocuri, după cum se consideră necesar. Soliditatea bilanţurilor băncilor va constitui un factor primordial atât pentru facilitarea unei creditări adecvate a economiei, cât şi pentru normalizarea funcţionării tuturor canalelor de finanţare.

În concluzie, având în vedere deciziile Consiliului guvernatorilor din data de 5 iulie 2012, analiza economică sugerează că evoluţia preţurilor ar trebui să se menţină în concordanţă cu stabilitatea preţurilor pe termen mediu. Coroborarea cu semnalele furnizate de analiza monetară confirmă această evaluare.

Cu privire la alte politici, Consiliul guvernatorilor apreciază drept oportune concluziile Consiliului European din data de 29 iunie 2012 privind adoptarea unor măsuri pentru contracararea tensiunilor de pe pieţele financiare, restabilirea încrederii şi relansarea creşterii economice. Consiliul guvernatorilor este de acord că Uniunea Economică şi Monetară trebuie să dispună de o bază mai solidă în viitor şi că principalele priorităţi economice rămân creşterea sustenabilă, asigurarea unor finanţe publice solide şi aplicarea unor reforme structurale pentru stimularea competitivităţii. Consiliul guvernatorilor salută decizia de a se elabora o foaie de parcurs punctuală, cu un calendar riguros, pentru realizarea unei Uniuni Economice şi Monetare autentice. De asemenea, Consiliul guvernatorilor apreciază iniţiativa reuniunii la nivel înalt a zonei euro privind un mecanism unic de supraveghere, posibilitatea – sub rezerva unei condiţionalităţi adecvate – recapitalizării directe a băncilor, precum şi utilizarea instrumentelor existente ale EFSF/MES în mod flexibil şi eficient pentru stabilizarea pieţelor. Totodată, BCE îşi exprimă disponibilitatea de a acţiona în calitate de agent fiscal pentru EFSF/MES în derularea operaţiunilor de piaţă.

Această ediţie a Buletinului lunar cuprinde două articole. Primul articol analizează interacţiunile dintre politica fiscală şi cea monetară în cadrul UEM şi identifică elementele necesare pentru îmbunătăţirea cadrului de politici. Cel de-al doilea articol prezintă evoluţia anticipaţiilor privind inflaţia pe termen mai lung în zona euro.