Buletinul lunar BCE - iulie 2010


Editorial - 15 iulie 2010

În şedinţa din 8 iulie 2010, Consiliul guvernatorilor a hotărât, pe baza analizelor economice şi monetare periodice, ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Ratele actuale ale dobânzilor se menţin la niveluri corespunzătoare. Luând în considerare toate informaţiile noi care au devenit disponibile ulterior şedinţei din data de 10 iunie 2010, Consiliul guvernatorilor anticipează în continuare că evoluţia preţurilor se va menţine moderată în cadrul orizontului pe termen mediu relevant pentru politica monetară, fiind favorizată de presiuni interne scăzute asupra preţurilor. Cele mai recente informaţii au confirmat, de asemenea, că procesul de redresare economică în zona euro a continuat în semestrul I 2010. Privind în perspectivă, Consiliul guvernatorilor anticipează o creştere economică moderată, dar încă neuniformă, în zona euro, într-un context grevat de incertitudini ridicate. Analiza monetară confirmă faptul că presiunile inflaţioniste pe termen mediu sunt în continuare scăzute, după cum indică ritmul lent al expansiunii monetare şi a creditului. Pe ansamblu, Consiliul guvernatorilor preconizează menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, susţinând astfel puterea de cumpărare a populaţiei din zona euro. Anticipaţiile inflaţioniste sunt în continuare ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Ancorarea fermă a anticipaţiilor inflaţioniste rămâne primordială.

Politica monetară va adopta toate măsurile necesare pentru menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu în zona euro. Aceasta reprezintă contribuţia indispensabilă şi fundamentală a politicii monetare la stimularea unei creşteri economice sustenabile şi a creării de locuri de muncă, precum şi la asigurarea stabilităţii financiare. Toate măsurile neconvenţionale adoptate în perioada caracterizată de tensiuni acute pe pieţele financiare, respectiv „conduita de sprijinire susţinută a creditării” şi programul destinat pieţelor titlurilor de valoare, sunt în deplină concordanţă cu mandatul Consiliului guvernatorilor, fiind concepute a avea un caracter temporar. Consiliul guvernatorilor îşi reafirmă angajamentul ferm de a menţine stabilitatea preţurilor pe termen mediu şi lung, atât orientarea politicii monetare, cât şi măsurile generale de furnizare de lichiditate urmând să fie ajustate în mod corespunzător. Prin urmare, Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze, cu deosebită atenţie, toate evoluţiile în perioada următoare.

Analiza economică relevă faptul că, după o perioadă de declin accentuat, activitatea economică a zonei euro a cunoscut o intensificare începând cu jumătatea anului 2009. Potrivit celei de-a doua estimări a Eurostat, în trimestrul I 2010, PIB real al zonei euro a consemnat o creştere trimestrială de 0,2%. Cele mai recente date economice, precum şi valorile indicatorilor economici din sondaje sugerează o consolidare a activităţii economice în lunile de primăvară. Consiliul guvernatorilor anticipează un ritm de creştere a PIB real moderat, dar încă neuniform atât la nivelul tuturor economiilor, cât şi al sectoarelor zonei euro. Redresarea economică în curs la nivel mondial şi impactul acesteia asupra cererii de exporturi din zona euro, coroborate cu orientarea acomodativă a politicii monetare şi cu măsurile adoptate pentru restabilirea funcţionării sistemului financiar, ar trebui să susţină economia zonei euro. Cu toate acestea, se anticipează că relansarea activităţii economice va fi temperată de procesul de ajustare a bilanţurilor în diferite sectoare şi de perspectivele privind condiţiile pe piaţa forţei de muncă.

În conformitate cu evaluarea Consiliului guvernatorilor, riscurile la adresa perspectivelor economice sunt, în general, echilibrate, într-un context grevat de incertitudini ridicate. În privinţa factorilor cu impact pozitiv, este posibil ca redresarea economiei mondiale şi a schimburilor comerciale internaţionale să fie mai puternică decât s-a prognozat, susţinând astfel în continuare exporturile zonei euro. Referitor la factorii cu impact negativ, se menţin preocupările cu privire la reapariţia tensiunilor pe pieţele financiare, existând în continuare posibilitatea ca acestea să exercite efecte nefavorabile asupra condiţiilor de finanţare şi a nivelului încrederii. În plus, efecte negative ar putea fi exercitate şi de manifestarea unei interacţiuni negative mai puternice sau mai prelungite decât s-a anticipat anterior între economia reală şi sectorul financiar, noi scumpiri ale petrolului şi ale altor materii prime, presiuni protecţioniste, precum şi de posibilitatea unei corecţii abrupte a dezechilibrelor pe plan internaţional.

În ceea ce priveşte evoluţia preţurilor, potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro s-a situat la nivelul de 1,4% în luna iunie 2010, faţă de 1,6% în luna mai 2010. În următoarele luni, se anticipează că ratele anuale ale inflaţiei IAPC vor fi în continuare volatile, cu o tendinţă de creştere uşoară către finele anului. Privind în perspectivă, în anul 2011, ratele inflaţiei ar trebui să se menţină la niveluri, în general, modeste, fiind favorizate de presiuni interne scăzute asupra preţurilor. Anticipaţiile inflaţioniste pe termen mediu şi lung sunt în continuare ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Riscurile la adresa perspectivelor privind evoluţiile preţurilor sunt, în general, echilibrate. Pe termen mediu, riscurile în sensul creşterii se referă, în special, la evoluţia preţurilor materiilor prime. De asemenea, ţinând seama de necesitatea consolidării fiscale în anii următori, majorările impozitelor indirecte şi ale preţurilor administrate ar putea depăşi aşteptările. În acelaşi timp, riscurile la adresa evoluţiilor costurilor şi preţurilor interne sunt scăzute. Pe ansamblu, Consiliul guvernatorilor va monitoriza cu atenţie evoluţiile viitoare ale tuturor indicatorilor de preţ disponibili.

În ceea ce priveşte analiza monetară, ritmul anual de creştere a agregatului monetar M3 s‑a menţinut la valoarea de ‑0,2% în luna mai 2010. Dinamica anuală a creditelor acordate sectorului privat a continuat să înregistreze o uşoară intensificare, dar s-a menţinut la un nivel scăzut (0,2%). Coroborate, aceste date susţin în continuare evaluarea privind expansiunea temperată a masei monetare şi presiunile inflaţioniste scăzute pe termen mediu. Evoluţiile pe termen scurt ale M3 şi ale unora dintre componentele şi contrapartidele sale s-au menţinut volatile, existând posibilitatea ca acest fenomen să se prelungească, în contextul tensiunilor persistente pe unele segmente ale pieţelor financiare.

Impactul puternic exercitat anterior de configuraţia ratelor dobânzilor asupra dinamicii monetare pare să se atenueze treptat. Aceasta presupune că ritmul real de creştere a M3 este mai puţin afectat decât în perioada precedentă de efectele în sensul scăderii exercitate de panta abruptă a curbei randamentelor şi, implicit, de direcţionarea unor fonduri către titluri şi depozite pe termen lung neincluse în M3. De asemenea, impactul spread-urilor înguste între ratele dobânzilor bonificate la diferite instrumente ale M3 asupra realocărilor de fonduri în cadrul M3 către M1 ar trebui să se diminueze. Cu toate acestea, ritmul anual de creştere a M1, situat la nivelul de 10,3%, rămâne deosebit de robust.

În pofida persistenţei dinamicii anuale scăzute a creditelor bancare acordate sectorului privat, se înregistrează în continuare evoluţii de sens opus, respectiv valori pozitive în cazul împrumuturilor acordate populaţiei şi negative în cazul creditelor destinate societăţilor nefinanciare. Cu toate că fluxul lunar al celor din urmă a fost pozitiv în luna mai 2010, este prematur să se afirme că aceste semnale marchează un punct de inflexiune, având în vedere volatilitatea caracteristică ultimelor luni. Răspunsul întârziat al dinamicii creditelor acordate societăţilor nefinanciare la evoluţiile activităţii economice reprezintă o caracteristică normală a ciclului economic.

Datele înregistrate în perioada anterioară lunii mai 2010 confirmă amplificarea procesului de redimensionare a bilanţurilor băncilor de la sfârşitul anului 2009 şi începutul anului 2010. Băncile se confruntă în continuare cu dificultatea de a extinde accesul sectorului nefinanciar la credite odată cu intensificarea cererii. Pentru a face faţă acestei situaţii, băncile ar trebui, dacă este cazul, să nu distribuie profitul, să se orienteze către piaţă în vederea consolidării în continuare a bazei de capital sau să valorifice la maximum măsurile de asistenţă financiară adoptate de autorităţile guvernamentale cu privire la recapitalizare. În acest sens, Consiliul guvernatorilor salută decizia anunţată de Consiliul European de a publica rezultatele individuale ale exerciţiului de stress test la nivelul băncilor din Uniunea Europeană, cu acordul acestora, efectuat de către Comitetul supraveghetorilor bancari europeni (Committee of European Banking Supervisors, CEBS) în colaborare cu BCE. Dacă este necesar, se vor lua măsuri corespunzătoare. Poziţii bilanţiere solide, un sistem eficient de gestionare a riscurilor şi modele de afaceri transparente şi viabile sunt esenţiale pentru consolidarea rezistenţei băncilor la şocuri, precum şi pentru asigurarea accesului corespunzător la finanţare, punând astfel bazele creşterii economice sustenabile, creării de locuri de muncă şi stabilităţii financiare.

În concluzie, ratele actuale ale dobânzilor reprezentative ale BCE se menţin la niveluri corespunzătoare. Luând în considerare toate informaţiile noi care au devenit disponibile ulterior şedinţei din data de 10 iunie 2010, Consiliul guvernatorilor anticipează în continuare că evoluţia preţurilor se va menţine moderată în cadrul orizontului pe termen mediu relevant pentru politica monetară, fiind favorizată de presiuni interne scăzute asupra preţurilor. Cele mai recente informaţii au confirmat, de asemenea, că procesul de redresare economică în zona euro a continuat în semestrul I 2010. Privind în perspectivă, Consiliul guvernatorilor anticipează o creştere economică moderată, dar încă neuniformă, în zona euro, într-un context grevat de incertitudini ridicate. Coroborarea rezultatului analizei economice cu cel al analizei monetare confirmă faptul că presiunile inflaţioniste pe termen mediu se menţin scăzute, după cum indică ritmul lent al expansiunii monetare şi a creditului. Pe ansamblu, Consiliul guvernatorilor preconizează menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, susţinând astfel puterea de cumpărare a populaţiei din zona euro. Anticipaţiile inflaţioniste sunt în continuare ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Ancorarea fermă a anticipaţiilor inflaţioniste rămâne primordială.

Referitor la politicile fiscale, în centrul preocupărilor trebuie să se situeze, fără îndoială, asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice. În contextul actual, toate ţările zonei euro trebuie să îndeplinească condiţia minimă de respectare a planurilor de consolidare fiscală, conform procedurilor de deficit excesiv specifice. Obiective mai ambiţioase, adoptate deja de o serie de ţări, pot deveni necesare în cazul în care planurile actuale nu sprijină îndeplinirea obiectivului principal de a frâna şi inversa trendul crescător al ponderii datoriei publice în PIB. De asemenea, toate ţările trebuie să indice în mod clar măsuri de ajustare credibile şi suficiente pentru atingerea obiectivelor bugetare pentru anii 2010, 2011 şi ulterior, având şi obligaţia de a respecta angajamentele de adoptare a unor măsuri suplimentare, dacă este cazul, în anii următori.

Pentru buna funcţionare a zonei euro şi pentru consolidarea perspectivelor unei creşteri economice sustenabile mai robuste, promovarea unor reforme structurale cuprinzătoare este esenţială, acestea susţinând, de asemenea, şi procesul de consolidare fiscală. Reforme majore sunt necesare mai ales în ţările care au înregistrat pierderi de competitivitate sau se confruntă cu deficite fiscale şi externe ridicate. Măsurile adoptate ar trebui să asigure un proces de negociere salarială care să permită ajustarea flexibilă a salariilor în funcţie de nivelul şomajului şi de pierderile de competitivitate. Reformele vizând consolidarea creşterii productivităţii vor sprijini în continuare procesul de ajustare a acestor economii.

În ceea ce priveşte propunerile pe care Consiliul guvernatorilor le-a prezentat Grupului de lucru pentru guvernanţă economică (Task Force on Economic Governance), înfiinţat de Consiliul European şi condus de preşedintele Herman Van Rompuy, în opinia Consiliului guvernatorilor, se impun eforturi substanţiale pentru realizarea progreselor necesare în vederea consolidării bazelor instituţionale ale UEM. Consolidarea este esenţială şi în ceea ce priveşte structurile de guvernanţă şi aplicare specifice cadrului de politică economică al zonei euro. Întărirea supravegherii politicilor bugetare la nivel naţional şi asigurarea respectării stricte a normelor fiscale vor avea un rol determinant. În plus, în vederea eliminării dezechilibrelor în ţările zonei euro, urmărirea îndeaproape a evoluţiilor competitivităţii relative, precum şi crearea unui mecanism de supraveghere sunt extrem de importante. Totodată, este vitală stabilirea unui cadru corespunzător de gestionare a crizelor în zona euro, de natură să reducă la minimum hazardul moral.

Această ediţie a Buletinului lunar cuprinde trei articole. Primul analizează ajustările pe pieţele forţei de muncă din zona euro în contextul recentei recesiuni. Al doilea evaluează eficienţa politicilor fiscale în zona euro. Al treilea articol prezintă impactul crizei financiare asupra activităţii economice în ţările Europei Centrale şi de Est.