Buletinul lunar BCE - ianuarie 2014


Editorial - 16 ianuarie 2014

Pe baza analizelor economice şi monetare periodice, Consiliul guvernatorilor a hotărât, în şedinţa din data de 9 ianuarie 2014, ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Informaţiile şi analizele noi au continuat să confirme evaluarea precedentă a Consiliului guvernatorilor. Se anticipează că presiunile asupra preţurilor în zona euro se vor menţine scăzute pe termen mediu. În aceste condiţii, dinamica masei monetare şi cea a creditului rămân modeste. Totodată, anticipaţiile privind inflaţia pe termen mediu şi lung în zona euro sunt ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2%. Această configuraţie continuă să sugereze că economia zonei euro poate înregistra o perioadă prelungită cu rate scăzute ale inflaţiei, urmată de o creştere treptată până la rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2%. În acest context, Consiliul guvernatorilor subliniază cu hotărâre că va menţine orientarea acomodativă a politicii monetare atât timp cât va fi necesar, ceea ce va sprijini redresarea economică graduală în zona euro. În consecinţă, Consiliul guvernatorilor reiterează cu fermitate semnalele privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor reprezentative, potrivit cărora anticipează în continuare menţinerea acestor rate la nivelurile actuale sau mai reduse pe o perioadă extinsă de timp. Conform afirmaţiilor anterioare, această anticipaţie are la bază persistenţa perspectivelor înregistrării unei inflaţii scăzute, în ansamblu, pe termen mediu, având în vedere trenarea generalizată a activităţii economice şi dinamica modestă a masei monetare. În ceea ce priveşte condiţiile de pe piaţa monetară şi impactul potenţial al acestora asupra orientării politicii monetare, Consiliul guvernatorilor monitorizează cu atenţie evoluţiile şi este pregătit să ia în considerare toate instrumentele disponibile. În ansamblu, Consiliul guvernatorilor îşi reafirmă hotărârea de a menţine gradul ridicat de acomodare monetară şi, dacă este necesar, de a adopta în continuare măsuri ferme.

Referitor la analiza economică, după creşterea de 0,3% din trimestrul II 2013 față de trimestrul anterior, în intervalul următor PIB real în zona euro a înregistrat un avans de 0,1%. Deşi evoluţiile datelor privind producţia industrială în luna octombrie relevă un început modest pentru trimestrul IV 2013, indicatorii de încredere bazaţi pe datele din sondaje până în luna decembrie au continuat să se îmbunătăţească de la niveluri scăzute, semnalând, în general, continuarea redresării treptate a activităţii economice. Privind în perspectivă, în anii 2014 şi 2015 se preconizează redresarea producţiei într-un ritm lent, în special ca urmare a relativei îmbunătăţiri a cererii interne, susţinute de orientarea acomodativă a politicii monetare. În plus, activitatea economică din zona euro ar trebui să beneficieze de consolidarea graduală a cererii de exporturi. De asemenea, îmbunătăţirea, în ansamblu, a situaţiei pe pieţele financiare începând cu vara anului 2012 pare să se propage la nivelul economiei reale, astfel cum ar trebui să se întâmple și cu progresele înregistrate în procesul de consolidare fiscală. Totodată, veniturile reale au fost recent influențate favorabil de un nivel mai scăzut al dinamicii preţurilor produselor energetice. Pe de altă parte, rata şomajului în zona euro rămâne ridicată, iar ajustările bilanţiere necesare în sectorul public şi în cel privat vor continua să afecteze activitatea economică.

Perspectivele economice pentru zona euro sunt în continuare grevate de riscuri în sensul scăderii. Evoluţiile pieţelor monetare şi financiare la nivel mondial şi incertitudinile conexe ar putea afecta condiţiile economice. Alte riscuri în sensul scăderii se referă la majorarea preţurilor materiilor prime, la posibilitatea înregistrării unor niveluri sub aşteptări ale cererii interne şi ale dinamicii exporturilor şi la implementarea lentă sau insuficientă a reformelor structurale în ţările din zona euro.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro a fost de 0,8% în luna decembrie 2013, faţă de 0,9% în luna noiembrie. Acest rezultat a fost, în linii mari, în concordanță cu anticipațiile şi a reflectat dinamica mai scăzută a preţurilor serviciilor. Pe baza actualelor cotaţii futures ale produselor energetice, se preconizează că ratele anuale ale inflaţiei vor continua să se situeze şi în lunile următoare în jurul nivelurilor curente. Pe termen mediu, se anticipează menţinerea unor presiuni scăzute asupra preţurilor în zona euro. Totodată, anticipaţiile privind inflaţia pe termen mediu şi lung în zona euro rămân ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2%.

Se consideră în continuare că balanţa riscurilor la adresa perspectivelor privind evoluţia preţurilor este, în general, echilibrată pe termen mediu. Riscurile în sensul creşterii derivă din scumpirea materiilor prime şi din majorările peste aşteptări ale preţurilor administrate şi ale impozitelor indirecte, iar cele în sensul scăderii sunt asociate unei dinamici sub aşteptări a activităţii economice.

În ceea ce priveşte analiza monetară, datele pentru luna noiembrie susţin evaluarea privind dinamica în continuare scăzută a masei monetare (M3) şi a creditului. Ritmul anual de creştere a M3 s-a menţinut, în linii mari, nemodificat la nivelul de 1,5% în luna noiembrie, comparativ cu 1,4% în octombrie, după două scăderi consecutive în septembrie şi august. Dinamica anuală a M1 a rămas robustă la 6,5%, reflectând preferinţa pentru lichiditate, deşi s-a situat sub nivelul maxim de 8,7% consemnat în luna aprilie 2013. Similar lunilor anterioare, principalul factor de susţinere a ritmului anual de creştere a M3 a fost majorarea înregistrată de activele externe nete ale sectorului IFM, care a continuat să reflecte interesul sporit al investitorilor internaţionali pentru activele zonei euro. Variaţia anuală a împrumuturilor acordate sectorului privat s-a menţinut scăzută. Dinamica anuală a creditelor acordate populaţiei (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare) s-a situat la 0,3% în luna noiembrie, nivel nemodificat, în linii mari, de la începutul anului 2013. Variaţia anuală a creditelor acordate societăţilor nefinanciare (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare) a fost de -3,1% în luna noiembrie, comparativ cu ‑3,0% în octombrie. În ansamblu, dinamica modestă a creditelor acordate societăţilor nefinanciare continuă să reflecte decalajul lor în raport cu ciclul economic, riscul de credit, precum şi ajustarea în continuare a bilanţurilor în sectorul financiar şi cel nefinanciar.

Începând cu vara anului 2012, au fost înregistrate progrese semnificative în ceea ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei finanţării băncilor. Pentru a asigura transmisia corespunzătoare a măsurilor de politică monetară la nivelul condiţiilor de finanţare în ţările din zona euro, este esenţial ca fragmentarea pieţelor creditului din zona euro să se diminueze în continuare şi ca rezistenţa băncilor la şocuri să se consolideze, acolo unde este necesar. Evaluarea cuprinzătoare realizată de BCE va continua să sprijine acest proces de consolidare a încrederii. Aceasta va spori calitatea informaţiilor disponibile privind situaţia băncilor şi va avea drept rezultat identificarea şi aplicarea măsurilor corective necesare. Implementarea promptă de noi măsuri pentru crearea unei uniuni bancare va contribui la restabilirea încrederii în sistemul financiar.

În concluzie, analiza economică sugerează că economia zonei euro poate înregistra o perioadă prelungită cu rate scăzute ale inflaţiei, urmată de o creştere treptată până la rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2%. Coroborarea cu semnalele furnizate de analiza monetară confirmă această evaluare.

Referitor la politicile fiscale, este important să nu se renunţe la eforturile anterioare, ci să se susţină consolidarea fiscală pe termen mediu. Strategiile fiscale ar trebui să fie în concordanţă cu pactul fiscal şi să asigure o structură a consolidării favorabilă creşterii, care să combine ameliorarea calităţii şi eficienţei serviciilor publice cu reducerea la minimum a efectelor de distorsiune ale impozitării. Dacă va fi însoţită de implementarea fermă a reformelor structurale, aceasta va sprijini în continuare redresarea economică treptată în zona euro şi va avea un impact pozitiv asupra finanţelor publice. Reformele de pe pieţele bunurilor şi serviciilor şi de pe piaţa forţei de muncă şi aplicarea riguroasă a politicilor referitoare la piaţa unică necesită o atenţie deosebită în vederea îmbunătăţirii perspectivelor de creştere economică şi a stimulării creării de locuri de muncă într‑un context grevat de niveluri ridicate ale şomajului.

Această ediţie a Buletinului lunar cuprinde trei articole. Primul articol, intitulat „15 ani de existenţă a sondajului BCE în rândul specialiştilor în prognoză”, analizează câteva aspecte principale privind utilitatea sondajului ca sursă de informare pentru BCE în procesul de evaluare a politicii monetare. Cel de-al doilea articol examinează factorii care stau la baza evoluţiilor recente ale excedentului de lichiditate şi impactul acestuia asupra ratelor dobânzilor pe piaţa monetară. Cel de‑al treilea articol prezintă perspectivele pe termen mediu pentru economia Chinei şi abordează aspecte legate de internaţionalizarea renminbi.