Buletinul lunar BCE - februarie 2014


Editorial - 13 februarie 2014

Pe baza analizelor economice şi monetare periodice, Consiliul guvernatorilor a hotărât, în şedinţa din data de 6 februarie 2014, ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Informaţiile noi confirmă faptul că redresarea moderată a economiei zonei euro continuă conform evaluării precedente a Consiliului guvernatorilor. Totodată, presiunile asupra preţurilor în zona euro se menţin scăzute, iar dinamica masei monetare şi cea a creditului rămân modeste. Anticipaţiile privind inflaţia pe termen mediu şi lung în zona euro sunt în continuare ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2%. După cum s-a menţionat anterior, economia zonei euro înregistrează în prezent o perioadă prelungită cu rate scăzute ale inflaţiei, care va fi urmată de o creştere treptată până la rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2%. În ceea ce priveşte perspectivele pe termen mediu privind preţurile şi creşterea economică, noi informaţii şi analize vor fi disponibile la începutul lunii martie. Datele recente confirmă pe deplin decizia Consiliului guvernatorilor de a menţine orientarea acomodativă a politicii monetare atât timp cât va fi necesar, ceea ce va sprijini redresarea economică graduală în zona euro. Consiliul guvernatorilor reiterează cu fermitate semnalele privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE şi anticipează în continuare că acestea se vor menţine la nivelurile actuale sau la niveluri mai scăzute pe o perioadă extinsă de timp. Această anticipaţie are la bază persistenţa perspectivelor înregistrării unei inflaţii scăzute, în ansamblu, pe termen mediu, având în vedere trenarea generalizată a activităţii economice şi dinamica modestă a masei monetare. În ceea ce priveşte volatilitatea recentă de pe piaţa monetară şi impactul potenţial al acesteia asupra orientării politicii monetare, Consiliul guvernatorilor monitorizează cu atenţie evoluţiile şi este pregătit să ia în considerare toate instrumentele disponibile. În ansamblu, Consiliul guvernatorilor îşi reafirmă hotărârea de a menţine gradul ridicat de acomodare monetară şi, dacă este necesar, de a adopta în continuare măsuri ferme.

Referitor la analiza economică, după două trimestre în care s-au înregistrat ritmuri pozitive de creștere a PIB real, evoluţiile datelor şi sondajele recente sugerează, în general, continuarea redresării moderate în trimestrul IV 2013. Privind în perspectivă, se confirmă evaluarea anterioară a Consiliului guvernatorilor cu privire la creşterea economică. Se preconizează redresarea producţiei în zona euro într-un ritm lent. Mai precis, ar trebui să se materializeze o relativă îmbunătăţire a cererii interne, susţinută de orientarea acomodativă a politicii monetare, de îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare şi de progresele înregistrate în procesul de consolidare fiscală şi în implementarea reformelor structurale. Totodată, veniturile reale sunt influenţate pozitiv de un nivel mai scăzut al dinamicii preţurilor produselor energetice. De asemenea, se anticipează că activitatea economică va beneficia de consolidarea graduală a cererii de exporturi din zona euro. Pe de altă parte, deşi rata şomajului în zona euro se stabilizează, aceasta rămâne ridicată, iar ajustările bilanţiere necesare în sectorul public şi în cel privat vor continua să afecteze ritmul redresării economice.

Perspectivele economice pentru zona euro sunt în continuare grevate de riscuri în sensul scăderii. Evoluţiile pieţelor monetare şi financiare la nivel mondial şi incertitudinile conexe, în special în economiile de piaţă emergente, ar putea afecta condiţiile economice. Alte riscuri în sensul scăderii se referă la posibilitatea înregistrării unor niveluri sub aşteptări ale cererii interne şi ale dinamicii exporturilor şi la implementarea lentă sau insuficientă a reformelor structurale în ţările din zona euro.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro a fost de 0,7% în luna ianuarie 2014, faţă de 0,8% în luna decembrie. Această scădere s-a datorat, în principal, evoluţiei preţurilor produselor energetice. Totodată, rata inflaţiei înregistrată în luna ianuarie 2014 s-a situat sub nivelurile preconizate. Pe baza informaţiilor actuale şi a cotaţiilor futures ale produselor energetice, se preconizează că ratele anuale ale inflaţiei IAPC vor continua să se situeze şi în lunile următoare în jurul nivelurilor curente. Pe termen mediu, se anticipează menţinerea unor presiuni scăzute asupra preţurilor în zona euro. Anticipaţiile privind inflaţia pe termen mediu şi lung în zona euro rămân ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2%.

Atât riscurile în sensul creşterii, cât şi cele în sensul scăderii la adresa perspectivelor privind evoluţia preţurilor sunt în continuare limitate, balanţa acestora rămânând în general echilibrată pe termen mediu.

În ceea ce priveşte analiza monetară, datele pentru luna decembrie 2013 confirmă evaluarea privind dinamica scăzută a masei monetare (M3) şi a creditului. Ritmul anual de creştere a M3 s-a temperat la 1,0% în luna decembrie, comparativ cu 1,5% în noiembrie. Ieşirile consemnate la nivelul depozitelor în luna decembrie au reflectat vânzările semnificative ale IFM din zona euro de titluri emise de sectorul guvernamental şi de cel privat, care ar putea fi corelate, parţial, cu ajustările efectuate de bănci în perspectiva evaluării cuprinzătoare a bilanţurilor lor de către BCE. Aceste evoluţii au afectat, de asemenea, dinamica anuală a M1, care s-a situat la 5,8% în luna decembrie, rămânând însă robustă. Similar lunilor anterioare, principalul factor de susţinere a ritmului anual de creştere a M3 a fost majorarea activelor externe nete ale sectorului IFM, care a continuat să reflecte interesul sporit al investitorilor internaţionali pentru activele zonei euro. Variaţia anuală a împrumuturilor acordate sectorului privat a continuat să scadă. Dinamica anuală a creditelor acordate populaţiei (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare) s-a situat la 0,3% în luna decembrie, nivel nemodificat, în linii mari, de la începutul anului 2013. Variaţia anuală a creditelor acordate societăţilor nefinanciare (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare) a fost de -2,9% în luna decembrie, comparativ cu ‑3,1% în noiembrie. Sondajul privind creditul bancar pentru luna ianuarie 2014 oferă indicii privind o uşoară stabilizare în continuare a condiţiilor de creditare pentru firme şi populaţie şi o scădere netă mai puţin semnificativă a cererii de împrumuturi a întreprinderilor. În ansamblu, dinamica modestă a creditelor acordate societăţilor nefinanciare reflectă în continuare decalajul acesteia în raport cu ciclul economic, riscul de credit, precum şi ajustarea continuă a bilanţurilor în sectorul financiar şi cel nefinanciar.

Începând cu vara anului 2012, s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei finanţării băncilor. Pentru a asigura transmisia corespunzătoare a măsurilor de politică monetară la nivelul condiţiilor de finanţare în ţările din zona euro, este esenţial ca fragmentarea pieţelor creditului din zona euro să se diminueze în continuare şi ca rezistenţa băncilor la şocuri să se consolideze, acolo unde este necesar. Acesta este obiectivul evaluării cuprinzătoare realizate de BCE, în timp ce implementarea promptă de noi măsuri pentru crearea unei uniuni bancare va contribui la restabilirea încrederii în sistemul financiar.

În concluzie, analiza economică confirmă anticipaţiile Consiliului guvernatorilor privind înregistrarea unei perioade prelungite cu rate scăzute ale inflaţiei, care va fi urmată de o creştere treptată până la rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2%. Coroborarea cu semnalele furnizate de analiza monetară confirmă scenariul unor presiuni scăzute asupra preţurilor în zona euro pe termen mediu.

Referitor la politicile fiscale, ţările din zona euro ar trebui să nu renunţe la eforturile de consolidare anterioare şi să plaseze nivelurile ridicate ale datoriei publice pe o traiectorie descendentă pe termen mediu. Strategiile fiscale ar trebui să fie în concordanţă cu Pactul de stabilitate şi creştere şi să asigure o structură a consolidării favorabilă creşterii, care să combine ameliorarea calităţii şi eficienţei serviciilor publice cu reducerea la minimum a efectelor de distorsiune ale impozitării. Dacă vor fi însoţite de implementarea fermă a reformelor structurale, aceste strategii vor sprijini în continuare redresarea economică încă fragilă. Prin urmare, guvernele trebuie să continue reformele de pe pieţele bunurilor şi serviciilor şi de pe piaţa forţei de muncă. Aceste reforme vor contribui la consolidarea potenţialului de creştere al zonei euro şi la reducerea ratelor ridicate ale şomajului în multe ţări.

Această ediţie a Buletinului lunar cuprinde două articole. Primul articol examinează extensiile recente ale modelelor utilizate în cadrul analizei monetare în sens larg efectuate de BCE. Cel de-al doilea articol analizează diferitele tipare ale reducerii gradului de îndatorare în sectorul corporativ din zona euro.