Buletinul lunar BCE - februarie 2012


Editorial - 16 februarie 2012

Pe baza analizelor economice şi monetare periodice, Consiliul guvernatorilor BCE a hotărât, în şedinţa din data de 9 februarie 2012, ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Informaţiile care au devenit disponibile începând cu mijlocul lunii ianuarie confirmă, în general, evaluarea anterioară a Consiliului guvernatorilor. Este probabil ca inflaţia să se menţină peste nivelul de 2% în lunile următoare, iar ulterior să scadă sub 2%. Indicatorii disponibili din sondaje confirmă unele semnale incipiente de stabilizare a activităţii economice la niveluri reduse la începutul anului 2012, dar perspectivele economice sunt în continuare grevate de incertitudini pronunţate şi de riscuri în sensul scăderii. Ritmul expansiunii masei monetare continuă să fie modest. Privind în perspectivă, este esenţial ca politica monetară să menţină stabilitatea preţurilor la nivelul întregii zone euro. Aceasta asigură ancorarea fermă a anticipaţiilor inflaţioniste la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Această ancorare constituie o premisă a contribuţiei politicii monetare la susţinerea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă în zona euro. Este necesară o analiză foarte atentă a tuturor datelor recente şi a evoluţiilor din perioada următoare.

Prin intermediul măsurilor neconvenţionale de politică monetară, Consiliul guvernatorilor va sprijini în continuare funcţionarea sectorului financiar al zonei euro şi, implicit, finanţarea economiei reale. De la prima operaţiune de refinanţare pe termen lung (ORTL) cu scadenţa la 3 ani, derulată în luna decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat criterii de eligibilitate specifice la nivel naţional şi măsuri de control al riscurilor pentru acceptarea temporară, în unele ţări, a unor creanţe private suplimentare de natura creditului drept garanţii pentru operaţiunile de creditare ale Eurosistemului, care ar trebui să genereze majorarea volumului de garanţii disponibile[1]. La începutul perioadei actuale de aplicare a rezervelor minime obligatorii, respectiv la data de 18 ianuarie 2012, rata rezervelor minime obligatorii a fost redusă, ceea ce a condus la eliberarea unui volum suplimentar de garanţii. După cum s-a menţionat în mai multe rânduri, toate măsurile neconvenţionale de politică monetară au un caracter temporar.

În ceea ce priveşte analiza economică, este posibil ca, în trimestrul IV 2011, creşterea PIB real în zona euro să fi fost foarte modestă. Conform datelor din sondaje pentru ultimele două luni, există semnale incipiente de stabilizare a activităţii economice la niveluri reduse. Privind în perspectivă, Consiliul guvernatorilor preconizează că economia zonei euro se va redresa într-un ritm foarte lent pe parcursul anului 2012. Nivelurile foarte scăzute ale ratelor dobânzilor pe termen scurt şi toate măsurile adoptate în vederea stimulării funcţionării corespunzătoare a sectorului financiar al zonei euro sprijină economia zonei euro. Totodată, tensiunile de pe pieţele financiare s-au atenuat ca reacţie la măsurile de politică monetară adoptate de Consiliul guvernatorilor, dar şi la progresele înregistrate în direcţia întăririi cadrului de guvernanţă al zonei euro şi a intensificării consolidării fiscale în mai multe ţări din zona euro. Cu toate acestea, dinamica lentă a cererii la nivel mondial, tensiunile persistente de pe pieţele datoriilor suverane din zona euro şi impactul acestora asupra condiţiilor de creditare, precum şi procesul de ajustare bilanţieră din sectorul financiar şi din cel nefinanciar continuă să afecteze ritmul de creştere economică.

Perspectivele economice sunt grevate de riscuri în sensul scăderii. Acestea se referă, în special, la tensiunile de pe pieţele datoriilor din zona euro şi la posibile repercusiuni ale acestora asupra economiei reale a zonei euro, dar şi la potenţiale evoluţii nefavorabile ale economiei mondiale, la majorări peste aşteptări ale preţurilor materiilor prime, la existenţa unor presiuni protecţioniste şi la posibilitatea unei corecţii dezordonate a dezechilibrelor pe plan internaţional.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro s-a poziţionat la 2,7% în luna ianuarie 2012, valoare nemodificată faţă de cea înregistrată în luna decembrie. Rata medie a inflaţiei în anul 2011 a fost de 2,7%, în principal ca urmare a scumpirii produselor energetice şi a altor materii prime. Privind în perspectivă, este probabil ca inflaţia să se menţină peste nivelul de 2% în lunile următoare, iar ulterior să scadă sub 2%. Acest tipar reflectă anticipaţiile potrivit cărora, în contextul unui ritm lent de creştere economică în zona euro şi la nivel mondial, presiunile asupra preţurilor în zona euro ar trebui să rămână limitate.

Balanţa riscurilor la adresa perspectivelor pe termen mediu privind evoluţia preţurilor se menţine, în linii mari, echilibrată. Riscurile în sensul creşterii sunt asociate unor majorări peste aşteptări ale impozitelor indirecte şi ale preţurilor administrate, precum şi unor scumpiri ale materiilor prime. Principalele riscuri în sensul scăderii se referă la efectele unei creşteri economice sub aşteptări în zona euro şi la nivel mondial.

Analiza monetară indică faptul că ritmul expansiunii masei monetare continuă să fie modest. Ritmul anual de creştere a agregatului monetar M3 s-a temperat la 1,6% în luna decembrie 2011, de la 2,0% în luna anterioară, reflectând decelerarea în continuare a dinamicii masei monetare către finele anului.

De asemenea, dinamica anuală a împrumuturilor acordate societăţilor nefinanciare şi cea a creditelor acordate populaţiei, ajustate cu volumul vânzărilor de credite şi cu operaţiunile de securitizare, s-au redus în continuare în luna decembrie 2011, până la 1,2% şi, respectiv, 1,9%. Volumul împrumuturilor IFM acordate ambelor sectoare s-a restrâns în luna decembrie, această evoluţie fiind deosebit de pronunţată în cazul sectorului societăţilor nefinanciare. În plus, există indicii potrivit cărora condiţiile de creditare bancară au cunoscut o nouă înăsprire, afectând oferta de credite în mai multe ţări din zona euro către finalul anului 2011. Formularea unor concluzii ferme pe baza acestor evoluţii nu este încă posibilă, mai ales având în vedere faptul că efectele primei ORTL cu scadenţa la 3 ani asupra finanţării bancare se manifestă încă şi nu au fost, probabil, reflectate în totalitate de cel mai recent sondaj asupra creditului bancar. În plus, alte măsuri neconvenţionale de politică monetară anunţate în luna decembrie nu au fost încă aplicate. În consecinţă, este esenţială monitorizarea atentă a evoluţiei activităţii de creditare în perioada următoare.

Soliditatea bilanţurilor băncilor va constitui un factor primordial pentru facilitarea, în timp, a creditării economiei în mod corespunzător. Este esenţial ca implementarea planurilor de recapitalizare a băncilor să nu conducă la evoluţii defavorabile finanţării activităţii economice în zona euro.

În concluzie, analiza economică denotă că presiunile asupra preţurilor ar trebui să rămână limitate, iar balanţa riscurilor la adresa perspectivelor pe termen mediu privind evoluţia preţurilor este, în linii mari, echilibrată. Coroborarea rezultatului acestei analize cu semnalele evidenţiate de analiza monetară confirmă această evoluţie.

Reformele structurale, împreună cu disciplina fiscală, sunt esenţiale pentru sporirea încrederii şi crearea unui climat favorabil creşterii sustenabile. Referitor la politicile fiscale, este necesar ca toate autorităţile guvernamentale din zona euro să depună în continuare toate eforturile necesare pentru a asigura sustenabilitatea fiscală. Este esenţial ca toate ţările să îndeplinească ţintele fiscale anunţate pentru anul 2012. Aceasta ar trebui să contribuie la ancorarea anticipaţiilor privind aplicarea unor politici fiscale sănătoase şi să consolideze nivelul încrederii. Reglementările vizând configurarea şi implementarea politicilor fiscale naţionale se află în curs de consolidare la nivelul UE, precum şi al cadrelor juridice din mai multe state membre. Aceste măsuri marchează realizarea unor paşi importanţi în direcţia corectă. Reformele structurale sunt fundamentale pentru a spori capacitatea de ajustare şi competitivitatea ţărilor din zona euro, consolidând astfel perspectivele privind creşterea economică şi sprijinind crearea de locuri de muncă. În mod deosebit, trebuie aplicate reforme ample şi ambiţioase, care să stimuleze concurenţa pe pieţele de bunuri şi servicii, îndeosebi în sectorul serviciilor, şi trebuie reduse rigidităţile pe pieţele forţei de muncă şi mărită flexibilitatea salariilor.

Această ediţie a Buletinului lunar cuprinde trei articole. Primul analizează tiparele dinamicii medii a creditului şi a masei monetare în timpul crizelor economico-financiare anterioare. Al doilea articol prezintă evoluţia gradului de îndatorare a societăţilor nefinanciare din zona euro. Cel de-al treilea articol se referă la rolul zonei euro în activitatea financiară transfrontalieră pe plan internaţional înainte şi după criza financiară mondială.

1 Pentru mai multe detalii, a se vedea comunicatul de presă ECB’s Governing Council approves eligibility criteria for additional credit claims din data de 9 februarie 2012