Buletinul lunar BCE - august 2014


Editorial - 14 august 2014

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, Consiliul guvernatorilor BCE a decis, în ședința din data de 7 august 2014, ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Informațiile disponibile se mențin în concordanță cu evaluarea Consiliului guvernatorilor privind continuarea redresării moderate și neuniforme a economiei zonei euro, pe fondul unor rate scăzute ale inflației și al unei dinamici modeste a masei monetare și a creditului. Totodată, anticipațiile privind inflația pe termen mediu și lung în zona euro sunt în continuare ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menține rate ale inflației inferioare, dar apropiate de 2%. Măsurile de politică monetară adoptate la începutul lunii iunie au condus la o relaxare a orientării politicii monetare, în concordanță cu semnalele Consiliului guvernatorilor privind orientarea viitoare a politicii monetare și reflectând în mod adecvat perspectivele economice pentru zona euro, precum și diferențele între principalele economii dezvoltate în ceea ce privește ciclul de politică monetară. Operațiunile țintite de refinanțare pe termen mai lung ( targeted longer-term refinancing operations – TLTROs) care vor fi efectuate în lunile următoare vor consolida orientarea acomodativă a politicii monetare. Aceste operațiuni vor asigura finanțare pe termen lung în termeni și condiții atractive, pe o perioadă de până la patru ani, tuturor băncilor care îndeplinesc anumite criterii de referință aplicabile activității lor de creditare a economiei reale. Aceasta ar trebui să contribuie la relaxarea în continuare a condițiilor de finanțare și la stimularea creditării economiei reale. Odată cu propagarea la nivelul economiei, aceste măsuri vor contribui la revenirea ratelor inflației la valori mai apropiate de 2%.

După cum s-a anunțat anterior și ca urmare a deciziei adoptate la începutul lunii iunie, Consiliul guvernatorilor a intensificat preparativele legate de achizițiile directe pe piața titlurilor garantate cu active în vederea consolidării funcționării mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Privind în perspectivă, Consiliul guvernatorilor va menține un grad ridicat de acomodare monetară. Referitor la semnalele privind orientarea viitoare a politicii monetare, ratele dobânzilor reprezentative ale BCE vor rămâne la nivelurile actuale pe o perioadă extinsă, având în vedere perspectivele actuale privind inflația. De asemenea, Consiliul guvernatorilor își asumă în unanimitate angajamentul de a utiliza, dacă va fi necesar, și instrumente neconvenționale în cadrul mandatului său pentru a contracara în continuare riscurile înregistrării unei inflații scăzute pentru o perioadă prea îndelungată. Consiliul guvernatorilor își exprimă cu tărie hotărârea de a proteja ancorarea fermă a anticipațiilor privind inflația pe termen mediu și lung.

Referitor la analiza economică, în trimestrul I 2014, PIB real în zona euro a consemnat o creștere de 0,2% față de intervalul precedent. În ceea ce privește trimestrul II, evoluţia indicatorilor lunari a fost caracterizată de o ușoară volatilitate, reflectând parțial acţiunea unor factori tehnici. Pe ansamblu, informațiile recente, inclusiv datele din sondaje disponibile pentru luna iulie, rămân în concordanță cu anticipațiile Consiliului guvernatorilor privind continuarea redresării moderate și neuniforme a economiei zonei euro. Privind în perspectivă, cererea internă ar trebui să fie susținută de o serie de factori, printre care orientarea acomodativă a politicii monetare și procesul de ameliorare a condițiilor financiare. Totodată, progresele consemnate în domeniul consolidării fiscale și al reformelor structurale, precum și majorarea venitului disponibil real ar trebui să aibă o contribuție pozitivă la creșterea economică. În plus, cererea de export ar trebui să fie susținută de redresarea economică actuală la nivel mondial. Cu toate acestea, deși pe piețele forței de muncă au apărut noi indicii de ameliorare, în zona euro rata șomajului rămâne ridicată, iar, în ansamblu, gradul de neutilizare a capacităților de producție continuă să fie substanţial. De asemenea, în luna iunie, variația anuală a împrumuturilor IFM acordate sectorului privat s-a menținut la o valoare negativă, iar ajustările bilanțiere necesare în sectorul public și în cel privat vor continua probabil să atenueze ritmul redresării economice.

Perspectivele economice pentru zona euro rămân grevate de riscuri în sensul scăderii. Îndeosebi riscurile geopolitice sporite și evoluțiile consemnate de economiile de piață emergente și de piețele financiare internaționale ar putea exercita un impact negativ asupra condițiilor economice, inclusiv prin efecte asupra prețurilor produselor energetice și asupra cererii mondiale de produse din zona euro. Un alt risc în sensul scăderii se referă la reformele structurale insuficiente în țările din zona euro și la nivelurile sub așteptări ale cererii interne.

Conform estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 0,4% în luna iulie 2014, față de 0,5% în luna iunie. Aceasta reflectă, în principal, dinamica mai redusă a prețurilor produselor energetice, celelalte componente principale ale inflației IAPC menținându-se, în linii mari, nemodificate. Pe baza informațiilor actuale, se preconizează că rata anuală a inflației IAPC va continua să se situeze la niveluri scăzute și în lunile următoare, urmând să crească progresiv în anii 2015 și 2016. În același timp, anticipațiile privind inflația pe termen mediu și lung în zona euro continuă să fie ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menține rate ale inflației inferioare, dar apropiate de 2%.

Consiliul guvernatorilor consideră că atât riscurile în sensul creșterii, cât și cele în sensul scăderii la adresa perspectivelor privind evoluția prețurilor sunt limitate, balanța acestora fiind relativ echilibrată pe termen mediu. În acest context, posibilele repercusiuni ale riscurilor geopolitice sporite și evoluția cursurilor de schimb vor fi monitorizate cu atenție.

Referitor la analiza monetară, datele pentru luna iunie 2014 indică în continuare o dinamică scăzută a masei monetare (M3), ritmul anual situându-se la 1,5% în luna iunie, față de 1,0% în luna mai. Dinamica agregatului monetar în sens restrâns M1 a fost de 5,3% în luna iunie, în creștere de la 5,0% în luna mai. Un factor important de susținere a ritmului anual de creștere a M3 l-a constituit în continuare majorarea activelor externe nete ale sectorului IFM, care reflectă parțial menținerea interesului investitorilor internaționali pentru activele zonei euro.

Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) a rămas în teritoriu negativ, situându-se la -2,3% în luna iunie, comparativ cu -2,5% în mai și -3,2% în februarie. Activitatea de creditare a societăților nefinanciare se menține la un nivel modest, reflectând decalajul acesteia în raport cu ciclul economic, riscul de credit, factorii care influențează oferta de credite, precum și ajustarea continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar. Totodată, în ceea ce privește fluxurile lunare, împrumuturile acordate societăților nefinanciare au prezentat unele indicii de stabilizare în ultimele luni, după înregistrarea unor fluxuri lunare negative considerabile la începutul anului 2014. Aceasta este în concordanță cu rezultatele sondajului privind creditul bancar pentru trimestrul II 2014, în cadrul căruia băncile au raportat că standardele de creditare pentru împrumuturile acordate întreprinderilor au consemnat o relaxare netă. Totuși, din perspectivă istorică, acestea se mențin, în general, relativ restrictive. De asemenea, băncile au raportat o ameliorare a cererii nete de credite din partea societăților nefinanciare și a populației. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) s-a situat la 0,5% în luna iunie 2014, nivel nemodificat, în linii mari, de la începutul anului 2013.

Pe fondul trenării dinamicii creditului, evaluarea cuprinzătoare a bilanțurilor băncilor derulată în prezent de BCE prezintă o importanță deosebită. Băncile ar trebui să profite pe deplin de acest exercițiu pentru a-și îmbunătăți poziția de capital, favorizând astfel posibilitățile de expansiune a creditului pe parcursul următoarelor etape ale redresării.

În concluzie, analiza economică relevă că nivelul actual scăzut al inflației ar trebui să fie urmat de o creștere treptată a ratelor inflației IAPC către niveluri mai apropiate de 2%. Coroborarea cu semnalele din partea analizei monetare confirmă această evaluare.

Referitor la politicile fiscale, procesul cuprinzător de consolidare fiscală din ultimii ani a contribuit la reducerea dezechilibrelor bugetare. Reforme structurale importante au sporit competitivitatea și capacitatea de ajustare a pieței forței de muncă și a pieței bunurilor și serviciilor la nivel național. Este acum necesar ca aceste eforturi să fie intensificate în vederea consolidării potențialului de creștere al zonei euro. Reformele structurale ar trebui să se axeze pe stimularea investițiilor private și a creării de locuri de muncă. Pentru restabilirea unor finanțe publice solide, țările din zona euro ar trebui să acționeze în conformitate cu Pactul de stabilitate și creștere și să nu renunțe la progresele înregistrate în domeniul consolidării fiscale. Consolidarea fiscală ar trebui concepută într-un mod favorabil creșterii economice. O implementare deplină și consecventă a cadrului existent de supraveghere macroeconomică și fiscală al zonei euro este esențială pentru reducerea ponderilor ridicate ale datoriei publice, sporirea potențialului de creștere economică și îmbunătățirea rezistenței zonei euro la șocuri.

Această ediție a Buletinului lunar cuprinde două articole. Primul articol prezintă experiența privind swapurile valutare derulate între băncile centrale în scopul furnizării de lichiditate. Al doilea articol expune motivele care stau la baza revizuirilor standardelor statistice internaționale, precum și avantajele noilor standarde.