Buletinul lunar BCE - aprilie 2012


Editorial - 12 aprilie 2012

Pe baza analizelor economice şi monetare periodice, Consiliul guvernatorilor a hotărât, în şedinţa din data de 4 aprilie 2012, ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Informaţiile care au devenit disponibile de la începutul lunii martie confirmă, în general, evaluarea anterioară a Consiliului guvernatorilor. Este probabil ca ratele inflaţiei să se menţină peste nivelul de 2% în anul 2012, riscurile în sensul creşterii fiind predominante. Consiliul guvernatorilor anticipează că evoluţia preţurilor se va menţine în concordanţă cu stabilitatea preţurilor în cadrul orizontului relevant pentru politica monetară. În acest context, ritmul expansiunii masei monetare continuă să fie modest. Pentru primele luni ale anului 2012, sondajele relevă o stabilizare, în linii mari, a creşterii economice la niveluri scăzute, estimându-se o redresare moderată a activităţii economice pe parcursul anului. Perspectivele economice sunt în continuare grevate de riscuri în sensul scăderii.

Anticipaţiile privind inflaţia pe termen mediu pentru economia zonei euro trebuie să rămână ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. În ultimele luni, Eurosistemul a implementat atât măsuri convenţionale, cât şi măsuri neconvenţionale de politică monetară. Această combinaţie de măsuri a contribuit la stabilizarea mediului financiar şi la îmbunătăţirea mecanismului de transmisie a politicii monetare. Evoluţiile ulterioare trebuie monitorizate cu atenţie. Este, de asemenea, important să se ţină seama de faptul că toate măsurile neconvenţionale de politică monetară au un caracter temporar şi că sunt disponibile toate instrumentele necesare pentru contracararea, cu fermitate şi promptitudine, a riscurilor în sensul creşterii la adresa stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

În ceea ce priveşte analiza economică, în trimestrul IV 2011 PIB real s-a contractat cu 0,3% în zona euro. Datele din sondaje confirmă stabilizarea activităţii economice la un nivel scăzut la începutul anului 2012. Consiliul guvernatorilor continuă să anticipeze că economia zonei euro se va redresa treptat pe parcursul acestui an. Perspectivele activităţii economice ar trebui să fie susţinute de cererea externă, de ratele foarte scăzute ale dobânzilor pe termen scurt în zona euro şi de toate măsurile adoptate în vederea stimulării funcţionării adecvate a economiei zonei euro. Cu toate acestea, se aşteaptă ca ritmul creşterii economice să fie în continuare afectat de tensiunile reziduale de pe pieţele datoriilor suverane din zona euro şi de efectele acestora asupra condiţiilor de creditare, precum şi de procesul de ajustare bilanţieră din sectorul financiar şi din cel nefinanciar şi de rata ridicată a şomajului în unele părţi ale zonei euro.

Riscurile în sensul scăderii la adresa perspectivelor economice sunt predominante. Acestea se referă, în special, la reintensificarea tensiunilor pe pieţele datoriilor din zona euro şi la posibilul efect de contagiune al acestora asupra economiei reale a zonei euro. De asemenea, riscurile în sensul scăderii sunt asociate unor noi creşteri ale preţurilor materiilor prime.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro s-a situat la 2,6% în luna martie 2012, după nivelul de 2,7% înregistrat în cele trei luni precedente. Pe ansamblul anului 2012, inflaţia se va menţine probabil peste nivelul de 2%, în principal ca urmare a creşterilor recente ale preţurilor produselor energetice, precum şi a majorărilor de impozite indirecte anunţate recent. Pe baza actualelor cotaţii futures ale materiilor prime, ratele anuale ale inflaţiei ar trebui să scadă din nou sub 2% la începutul anului 2013. În acest context, Consiliul guvernatorilor va acorda o atenţie deosebită oricăror semnale de propagare a preţurilor mai ridicate ale produselor energetice asupra salariilor, profiturilor şi procesului de stabilire a preţurilor în general. Cu toate acestea, privind în perspectivă, în contextul unui ritm modest de creştere economică în zona euro şi al unei ancorări solide a anticipaţiilor privind inflaţia pe termen lung, presiunile asupra preţurilor ar trebui să rămână limitate.

Riscurile la adresa ratelor proiectate ale inflaţiei IAPC pentru următorii ani sunt considerate a se menţine, în general, echilibrate, riscurile pe termen scurt în sensul creşterii fiind generate îndeosebi de majorarea peste aşteptări a preţurilor petrolului şi a impozitelor indirecte. Continuă să existe riscuri în sensul scăderii, ca urmare a evoluţiilor sub aşteptări ale activităţii economice.

Analiza monetară indică faptul că ritmul expansiunii masei monetare a continuat să fie modest. Dinamica anuală a agregatului monetar M3 s-a situat la 2,8% în luna februarie 2012, faţă de 2,5% în luna anterioară. Atât în ianuarie, cât şi în februarie, s-a observat o consolidare a bazei de depozite a băncilor. Creşterea anuală a creditelor acordate sectorului privat a rămas modestă, ritmul acesteia, ajustat cu volumul vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare, temperându-se, în termeni anuali, la 1,1% în februarie, faţă de 1,5% în ianuarie.

Dinamica anuală a împrumuturilor acordate societăţilor nefinanciare şi cea a creditelor acordate populaţiei, ajustate cu volumul vânzărilor de credite şi al operaţiunilor de securitizare, s-au cifrat la 0,6% şi, respectiv, 1,8% în luna februarie. Comparativ cu luna precedentă, volumul împrumuturilor acordate de IFM societăţilor nefinanciare şi populaţiei s-a menţinut practic nemodificat.

Datele referitoare la credite şi la agregatele monetare disponibile până în luna februarie confirmă stabilizarea generală a condiţiilor financiare şi, implicit, evitarea unei ajustări dezordonate şi abrupte a bilanţurilor instituţiilor de credit, în concordanţă cu scopul măsurilor adoptate de Eurosistem. În general, condiţiile de finanţare pentru bănci s-au îmbunătăţit, această evoluţie fiind însoţită de intensificarea activităţii de emisiune şi de redeschiderea unor segmente ale pieţelor de finanţare. Cererea de credite rămâne scăzută, pe fondul activităţii economice încă modeste şi al continuării procesului de ajustare bilanţieră din sectoarele nefinanciare. Efectele favorabile ale măsurilor neconvenţionale adoptate de Eurosistem necesită timp pentru a se manifesta în totalitate şi pentru a influenţa pozitiv creşterea împrumuturilor odată cu redresarea cererii. În acest context, ar trebui remarcat faptul că cea de-a doua operaţiune de refinanţare pe termen mai lung cu scadenţa la trei ani a fost decontată abia la data de 1 martie 2012.

În urma stabilizării mediului financiar, este esenţial ca băncile să îşi consolideze în continuare rezistenţa la şocuri, inclusiv prin nedistribuirea profitului. Soliditatea bilanţurilor băncilor va constitui un factor primordial atât pentru facilitarea unei creditări adecvate a economiei, cât şi pentru normalizarea tuturor canalelor de finanţare.

În concluzie, analiza economică denotă că evoluţiile preţurilor ar trebui să se menţină în concordanţă cu stabilitatea preţurilor pe termen mediu. Coroborarea cu semnalele furnizate de analiza monetară confirmă această evoluţie.

Pentru a sprijini încrederea, creşterea sustenabilă şi ocuparea forţei de muncă, Consiliul guvernatorilor solicită autorităţilor guvernamentale să restabilească poziţii fiscale sănătoase şi să implementeze reforme structurale solide. Angajamentele asumate în cadrul Pactului de stabilitate şi creştere trebuie să fie onorate în totalitate, iar pierderile de competitivitate trebuie abordate cu fermitate. Factorii de decizie la nivel naţional trebuie să manifeste responsabilitate totală pentru a asigura sustenabilitatea fiscală, a mări capacitatea de ajustare a pieţei de bunuri şi servicii şi a pieţei forţei de muncă, a spori productivitatea şi competitivitatea şi a asigura soliditatea sistemului financiar naţional. Îndeosebi ţările care au înregistrat pierderi de competitivitate prin costuri trebuie să asigure o ajustare suficientă a salariilor şi să stimuleze creşterea productivităţii.

Trebuie reamintit că politica monetară unică se axează în mod firesc pe menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu pe ansamblul zonei euro. Factorii de decizie la nivel naţional sunt însă responsabili de stimularea evoluţiilor interne care sprijină competitivitatea propriilor economii. Aplicarea unor politici fiscale prudente, dar şi competitivitatea şi flexibilitatea pieţei de bunuri şi servicii şi ale pieţei forţei de muncă prezintă o importanţă crucială pentru funcţionarea economiei zonei euro.

Această ediţie a Buletinului lunar cuprinde trei articole. Primul analizează aspecte legate de sustenabilitatea datoriei publice în zona euro. Cel de-al doilea articol se referă la evoluţiile preţurilor şi costurilor în timpul recesiunii din 2008-2009, iar cel de-al treilea descrie regimul şi principiile esenţiale de contabilitate şi raportare financiară ale Eurosistemului.