Buletinul lunar BCE - aprilie 2010


Editorial - 15 aprilie 2010

În şedinţa din data de 8 aprilie 2010, Consiliul guvernatorilor BCE a hotărât, pe baza analizelor economice şi monetare periodice, ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Ratele actuale ale dobânzilor se menţin la niveluri corespunzătoare. Luând în considerare toate informaţiile şi analizele care au devenit disponibile ulterior şedinţei Consiliului guvernatorilor din data de 4 martie 2010, se anticipează că evoluţia preţurilor se va menţine moderată în cadrul orizontului relevant pentru politica monetară. Cele mai recente informaţii au confirmat, de asemenea, faptul că procesul de redresare economică în zona euro a continuat în primele luni ale anului 2010. În general, Consiliul guvernatorilor anticipează un ritm moderat de creştere a economiei zonei euro în anul 2010, într-un context grevat de incertitudini, existând posibilitatea manifestării unui pattern de creştere neuniform datorat unor factori excepţionali. Rezultatul analizei monetare confirmă evaluarea potrivit căreia presiunile inflaţioniste sunt scăzute pe termen mediu. Pe ansamblu, Consiliul guvernatorilor preconizează menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, susţinând astfel puterea de cumpărare a populaţiei din zona euro. Anticipaţiile inflaţioniste sunt în continuare ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze, cu deosebită atenţie, toate evoluţiile în perioada următoare.

Analiza economică relevă faptul că, după o perioadă de declin accentuat, economia zonei euro a înregistrat o creştere de 0,4% în trimestrul III 2009, nivelul PIB real menţinându-se, potrivit celei de-a doua estimări a Eurostat, nemodificat în trimestrul IV 2009. Economia zonei euro a beneficiat de redresarea actuală a economiei mondiale, de stimulentele macroeconomice substanţiale acordate şi de măsurile adoptate pentru restabilirea funcţionării sistemului bancar. Indicatorii disponibili, în special informaţiile pozitive suplimentare oferite de sondajele de conjunctură, sugerează că redresarea economică în zona euro a continuat în primele luni ale anului 2010, deşi este posibil să fi fost afectată de o serie de factori excepţionali, inclusiv de condiţii meteorologice nefavorabile. Prin urmare, este posibil ca ritmul de creştere a PIB real în zona euro să se fi menţinut neuniform la sfârşitul anului 2009 şi începutul anului 2010, motiv pentru care este recomandabil să se facă abstracţie de volatilitatea trimestrială, evoluţiile economice fiind comparate pe bază semestrială. Privind în perspectivă, Consiliul guvernatorilor preconizează menţinerea unui ritm moderat de creştere a PIB real în anul 2010, datorită procesului de ajustare continuă a bilanţurilor în diferite sectoare şi anticipaţiilor referitoare la un posibil efect inhibitor asupra investiţiilor, generat de gradul redus de utilizare a capacităţilor de producţie, precum şi la temperarea consumului ca urmare a perspectivelor nefavorabile privind condiţiile pe piaţa forţei de muncă.

Consiliul guvernatorilor consideră în continuare că riscurile la adresa acestor perspective sunt, în general, echilibrate, într-un context grevat de incertitudini. În privinţa factorilor cu impact pozitiv, este posibil ca redresarea economiei mondiale şi a schimburilor comerciale internaţionale să fie mai puternică decât s-a prognozat, iar nivelul încrederii să se amplifice peste aşteptări. De asemenea, efectele stimulentelor macroeconomice substanţiale în curs de acordare şi ale altor măsuri adoptate ar putea depăşi estimările. Referitor la factorii cu impact negativ, se menţin preocupările cu privire la reapariţia tensiunilor pe unele segmente ale pieţelor financiare şi la manifestarea unei interacţiuni negative mai puternice şi mai prelungite decât s-a anticipat între economia reală şi sectorul financiar, noi scumpiri ale petrolului şi ale altor materii prime, intensificarea presiunilor protecţioniste, precum şi la posibilitatea unei corecţii abrupte a dezechilibrelor pe plan internaţional.

În ceea ce priveşte evoluţia preţurilor, potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro s-a situat la 1,5% în luna martie 2010, faţă de 0,9% în luna februarie 2010. Deşi nu sunt încă disponibile date dezagregate privind evoluţia inflaţiei IAPC totale, această creştere peste aşteptări ar putea fi atribuită în special componentei energie, precum şi preţurilor alimentelor, probabil şi datorită condiţiilor meteorologice. Se anticipează că inflaţia se va menţine la niveluri moderate în cadrul orizontului relevant pentru politica monetară. Pe ansamblu, se anticipează evoluţii în continuare modeste ale preţurilor, costurilor şi salariilor, în concordanţă cu redresarea lentă a cererii interne şi a celei externe. Anticipaţiile inflaţioniste pe termen mediu şi lung sunt în continuare ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Riscurile la adresa acestor perspective se menţin, în general, echilibrate şi se referă, în special, la evoluţia activităţii economice şi a preţurilor materiilor prime. De asemenea, ţinându-se seama de necesitatea consolidării fiscale în anii următori, majorările impozitelor indirecte şi ale preţurilor administrate ar putea depăşi aşteptările. În ceea ce priveşte analiza monetară, ritmul anual de creştere a agregatului monetar M3 s‑a situat la -0,4% în luna februarie. Dinamica anuală a creditelor acordate sectorului privat s-a menţinut, de asemenea, la niveluri scăzute (-0,4%), în pofida înregistrării unui flux pozitiv în cursul aceleiaşi luni. Pe ansamblu, cele mai recente date susţin în continuare evaluarea referitoare la expansiunea temperată a masei monetare şi, pe termen mediu, la presiuni inflaţioniste reduse asociate evoluţiilor monetare. Este posibil ca ritmurile de creştere a M3 şi a împrumuturilor să se menţină moderate şi în lunile următoare.

Panta în continuare abruptă a curbei randamentelor favorizează realocări de fonduri dinspre M3 către titluri şi depozite pe termen lung şi implică un ritm real de creştere a M3 inferior expansiunii monetare. În acelaşi timp, spread-urile înguste între dobânzile bonificate la diverse instrumente ale M3 presupun niveluri scăzute ale costurilor de oportunitate aferente plasamentelor în componentele cele mai lichide ale M1, a căror dinamică anuală s-a menţinut robustă (10,9%) în luna februarie 2010. Totuşi, fluxurile lunare ale componentelor M3 au consemnat valori în general modeste, indicând o posibilă atenuare treptată a impactului puternic al configuraţiei actuale a ratelor dobânzilor.

În pofida dinamicii anuale negative a creditelor bancare acordate sectorului privat, în structură se înregistrează în continuare evoluţii de sens opus, respectiv ritmuri anuale pozitive de creştere tot mai alerte în cazul împrumuturilor acordate populaţiei şi o dinamică anuală negativă a creditelor destinate societăţilor nefinanciare. În acelaşi timp, fluxul creditelor acordate companiilor în luna februarie 2010 a fost pozitiv pentru prima dată din luna august 2009, întrerupând scăderea ritmului anual de creştere. Aceste evoluţii pozitive pe termen scurt trebuie evaluate cu prudenţă, având în vedere volatilitatea care caracterizează datele lunare. În plus, menţinerea unui volum scăzut al creditelor acordate societăţilor nefinanciare în perioada următoare intensificării activităţii economice reprezintă o caracteristică obişnuită a ciclului economic.

Reducerea bilanţurilor băncilor pare să fi stagnat în primele luni ale anului 2010. Cu toate acestea, băncile încă se confruntă cu dificultatea de a gestiona posibile ajustări suplimentare şi de a asigura, totodată, accesul sectorului nefinanciar la credite. Pentru a face faţă acestei situaţii, băncile ar trebui să fructifice condiţiile mai favorabile de finanţare în vederea consolidării în continuare a bazei de capital şi, după caz, să valorifice la maximum măsurile de asistenţă financiară adoptate de autorităţile guvernamentale cu privire la recapitalizare.

În concluzie, ratele actuale ale dobânzilor reprezentative ale BCE se menţin la niveluri corespunzătoare. Luând în considerare toate informaţiile şi analizele care au devenit disponibile ulterior şedinţei Consiliului guvernatorilor din data de 4 martie 2010, se anticipează că evoluţia preţurilor se va menţine moderată în cadrul orizontului relevant pentru politica monetară. Cele mai recente informaţii au confirmat, de asemenea, faptul că procesul de redresare economică în zona euro a continuat în primele luni ale anului 2010. În general, Consiliul guvernatorilor anticipează un ritm moderat de creştere a economiei zonei euro în anul 2010, într-un context grevat de incertitudini, existând posibilitatea manifestării unui pattern de creştere neuniform datorat unor factori excepţionali. Coroborarea rezultatului analizei economice cu cel al analizei monetare confirmă evaluarea potrivit căreia presiunile inflaţioniste sunt scăzute pe termen mediu. Pe ansamblu, Consiliul guvernatorilor preconizează menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, susţinând astfel puterea de cumpărare a populaţiei din zona euro. Anticipaţiile inflaţioniste sunt în continuare ferm ancorate la niveluri compatibile cu obiectivul Consiliului guvernatorilor de a menţine rate ale inflaţiei inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze, cu deosebită atenţie, toate evoluţiile în perioada următoare.

În ceea ce priveşte politicile fiscale, în prezent este esenţial ca autorităţile guvernamentale să reducă dezechilibrele bugetare şi să corecteze deficitele excesive până la termenele convenite. Unele ţări din zona euro vor demara consolidarea fiscală încă din acest an, iar celelalte vor trebui să aplice măsuri corective până cel mai târziu în anul 2011. Consolidarea fiscală va trebui să depăşească semnificativ nivelul de referinţă de 0,5% din PIB – cerinţa minimă prevăzută de Pactul de stabilitate şi creştere –, fiind necesare stabilirea şi implementarea riguroasă a unor strategii de ajustare fiscală credibile. Pentru aceasta sunt necesare eforturi hotărâte, în special din partea ţărilor cu ponderi ridicate ale deficitului public şi ale datoriei publice în PIB, având în vedere, nu în ultimul rând, anticipaţiile privind creşterea costurilor bugetare asociate îmbătrânirii populaţiei. Sunt vizate cu precădere reformele în domeniul cheltuielilor bugetare. Consiliul guvernatorilor salută declaraţia şefilor de stat şi de guvern ai ţărilor din zona euro din data de 25 martie 2010 privind situaţia Greciei. Consiliul guvernatorilor susţine în totalitate intenţia de consolidare a supravegherii riscurilor economice şi bugetare şi a instrumentelor de prevenire a acestora, inclusiv a procedurii de deficit excesiv. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a primit favorabil decizia de elaborare a unui cadru solid de soluţionare a crizelor. Progresele în aceste domenii ar trebui să aibă drept scop asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice şi promovarea bunei funcţionări a UEM.

Referitor la reformele structurale, acordurile stabilite la reuniunea Consiliului European din 25-26 martie 2010 cu privire la strategia „Europa 2020” ar trebui să contribuie la consolidarea creării de locuri de muncă, a competitivităţii şi a creşterii economice sustenabile. În acest scop, politicile ar trebui să se axeze pe intensificarea concurenţei, în timp ce programele de sprijin la nivel sectorial implementate în perioada crizei ar trebui anulate treptat. Pe pieţele forţei de muncă se impun asigurarea unui grad suficient de flexibilitate salarială şi consolidarea stimulentelor pentru a evita creşterea şomajului structural în anii următori. În acelaşi sens, sunt în continuare esenţiale măsuri corespunzătoare de restructurare a sectorului bancar. Poziţii bilanţiere solide, un sistem eficient de gestionare a riscurilor şi modele de afaceri transparente şi viabile sunt fundamentale pentru consolidarea rezistenţei sistemului bancar la şocuri, precum şi pentru asigurarea accesului corespunzător la finanţare, punând astfel bazele stabilităţii financiare şi ale creşterii economice sustenabile.

În ceea ce priveşte cadrul de garantare al Eurosistemului, Consiliul guvernatorilor a hotărât menţinerea, şi după finele anului 2010, a pragului minim de rating pentru activele tranzacţionabile şi pentru cele netranzacţionabile din categoria investment grade, respectiv BBB-/Baa3, exceptând titlurile garantate cu active. În plus, Consiliul guvernatorilor a decis aplicarea, începând cu data de 1 ianuarie 2011, a unui barem al marjelor de ajustare progresivă a valorii în cazul activelor cu calificative de la BBB+ până la BBB- (sau echivalent). Acest barem al marjelor de ajustare progresivă va înlocui marjele de ajustare uniformă suplimentare de 5%, care se aplică în prezent acestor active. Baremul detaliat al marjelor de ajustare va avea la bază o serie de parametri indicaţi în comunicatul de presă publicat pe website-ul BCE.

Această ediţie a Buletinului lunar cuprinde trei articole. Primul descrie unele dintre instrumentele de prognoză a inflaţiei pe termen scurt utilizate de BCE. Cel de-al doilea oferă o prezentare generală a măsurilor adoptate de autorităţile guvernamentale din zona euro în vederea limitării impactului crizei asupra sectorului financiar. Cel de-al treilea articol analizează perspectivele privind dezechilibrele reale şi financiare la nivel mondial.